Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1864 Технологичен проект09.511
1865 Микробиологичен контрол в млечната промишленост09.521
1866 Аспирационни уредби и пневматичен транспорт в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост12.571
1867 Регулация и контрол в млечната промишленост09.531
1868 Аериране на теста и емулсии12.591
1869 Технологични функции на подобрителите в хляб, хлебни, сладкарски и макаронени изделия12.581
1870 Специални технологии във винопроизводството13.461
1871 Технологичен проект13.471
1872 Екология на хранителната индустрия06.511
1873 Учебна практика107.11
1874 Обработка и стабилизиране на вината13.401
1875 Технологично обзавеждане на винарската промишленост13.431
1876 Технология на хранителните, вкусовите и биопродукти10.511
1877 Индивидуална работа с преподаватели02.151
1878 Рекомбинантни ДНК - технологии18.421
1879 Имунология18.431
1880 Вирусология05.311
1881 Метаболомика и аквафотомика05.321
1882 Микробна екология18.441
1883 Основи на биотехнологичните и фармацевтични производства18.451
1884 Нанобиотехнологии18.461
1885 Пробиотици и микробиомни съобщества18.481
1886 Приложна биокатализа и биосензори18.491
1887 Молекулярно генетични методи за анализ и контрол18.501
1888 Биоинформатика18.471
1889 Биотехнология на клетъчните и тъканни култури18.511
1890 Технологии в зърнопреработването и хлебопроизводството12.541
1891 Специализиран английски език07.01.011
1893 Машини автомати - проект28.1011
1894 Нормативна уредба към системите за безопасност по хранителната верига във хранителната индустрия и заведенията за хранене24.141
1895 Основни части на обяснителната записка24.151
1896 Компютърно проектиране24.161
1897 Избор на технологично оборудване и компановъчни решения24.171
1898 Учебна практика24.181
1899 Преддипломен стаж/практика24.191
1900 Дипломен проект /работа24.201
1901 Индивидуална работа с преподаватели24.211
1902 Бизнес български език и делово общуване07.261
1903 Специален курс ( докторантски минимум по специалността)40.071
1904 Участие в семинари на докторанти и научни конференции40.081
1905 Извеждане на упражнения по подходящи учебни дисциплини40.091
1906 Приложение на информационни технологии в научното изследване40.101
1907 Допълнителен специален курс - индивидуално съгласно проблемите на дисертационната тема40.111
1908 Оформяне на дисертационния труд40.121
1909 Техника за механична и хидравлична обработка - проект28.1001
1910 Реинженерингова методика на научните изследвания40.151
1911 Мениджмънт на маркетинга40.161
1912 Логистика и дистрибуция40.171
1913 Управление на риска40.181
1914 Предприемачество40.191

Страница 25 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив