Забравена парола

Преглед

Име: Технологичен факултет
Активен: Да
Шифър: 0001
Код за МОН: 1
Градове: Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Декан / Ръководител: проф. д-р Десислав Костадинов Балев
Адрес: Пловдив 4000, бул. Марица 26 Университет по хранителни технологии - Пловдив
Кратко описание:

Обща характеристика на факултета Управлението на Технологичния факултет се осъществява от следните органи: Общо събрание – Висш орган на управление на Факултета, в който участват всички хабилитирани преподаватели, представители на нехабилитираните преподаватели, на служителите, на студентите и на докторантите. Общото събрание избира членовете на Факултетния съвет и Декана на Факултета. Факултетен съвет – Колективен орган за управление, който координира действията на всички звена на Факултета, избира Зам. Декан; утвърждава учебните планове и програми; взема решения за обявяване на конкурси за преподаватели и провежда избори за преподаватели, в съответствие с изискването на действащите закони. Декан – Ръководи цялостната дейност на Факултета и представлява Факултета пред органите на Университета, пред български и чуждестранни организации. В Технологичния факултет студентите се приемат след анонимен тест по химия / или матуриална оценка от държавен зрелостен изпит по химия/, а за обучение в Центъра за франкофонско обучение – по химия / или матуриална оценка от държавен зрелостен изпит по химия / и френски език. Обучението на студентите в Технологичния факултет се провежда в две форми - редовна и задочна. За образователно – квалификационна степен (ОКС) “бакалавър” то е с продължителност 4 години, за ОКС “магистър” – 1 и 2 години, а в Центъра за франкофонско обучение – 5 години. Дипломираните студентите, обучавани за ОКС “бакалавър” получават професионална квалификация “инженер”, за ОКС “магистър” - инженер. Завършилите студенти могат да се реализират във различните отрасли на хранително-вкусовата промишленост: млечна и млекопреработваща, месна и месопреработваща, хлебна и сладкарска, захаро­добивна и захаропреработваща, вино и безалкохолни напитки, етеричномаслена, масло­до­бивна и маслопреработваща, парфюмерийно-козметична, тютюнева и тютюнопреработваща, консервна, хладилна, биотехнологична и др. В Технологичен факултет до сега са се дипломирали над 13506 български и над 697 чуждестранни студенти. Технологичният факултет осъществява значителна международна дейност, включваща и студентски обмен с различни Висши училища от страни на Европа и Азия. Технологичният факултет има 11 катедри, 11 специалности за образователно-ква­ли­фи­ка­ционна сте­пен (ОКС) “бакалавър” и за ОКС “магистър”, 1 център и 3 лаборатории. В Технологичния факултет се извършва обучението и подготовката на студентите по ОКС “бакалавър” и “магистър”, специализанти и докторанти с цел реализация като технолози за хранително - вкусовата промишленост. Броят на преподавателите в Технологичния факултет е 94, от които 10 професори и 42 доценти, като четири са доктори на науките, а 73 - доктори. Катедри: * Неорганична химия и физикохимия * Аналитична химия * Органична химия * Микробиология * Биохимия и молекулярна биология * Технология на виното и пивото * Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти * Технология на месото и рибата * Технология на тютюна, захарта, растителните и етеричните масла * Биотехнология Център за ФРАНКОФОНСКО ОБУЧЕНИЕ Центърът има водеща роля в обучението по специалност “Технология на ферментационните продукти” за ОКС “магистър”. В центъра се подготвят инженер-технолози магистри със срок на обучение пет години по специалност Технология на ферментационните продукти. Обучението се извършва на френски език по хармонизирани със съответните френски университети учебни планове. По време на следването интензивно се изучава и английски език. Ръководител - доц. д-р инж. Симеон Василев, каб. 309, бл.2, тел. 603 727 тел. и факс++359/ 32 642 897

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив