Забравена парола

Страница 1 от 77

Общо: 3815

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, ХП. Динков, Анализ на последователно-паралелен резонансен DC/DC преобразувател по метода на първия хармоник, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 56, 2009, ISSN 0477-0250, 385 - 389
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, ХП. Динков, Работни характеристики и проектиране на последователно-паралелен резонансен DC/DC преобразувател, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 56, 2009, ISSN 0477-0250, 390 - 395
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, Регулировъчни свойства на LCC резонансен DC-DC преобразувател с капацитивен филтър в товарната верига, “ЕЛЕКТРОНИКА - 2010”, 2010, ISSN 1313-3985, 68 - 73
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, Анализ на LCC резонансен DC-DC преобразувател с индуктивен филтър в товарната верига по метода на първия хармоник, “ЕЛЕКТРОНИКА - 2010”, 2010, ISSN 1313-3985, 74 - 79
ДокладBankov ND, GP. Terziyski, AS. Vuchev, Comparative analysis of LCC resonant DC-DC converters, XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies “ICEST 2011”, 3, 2011, ISSN 978-86-6125-033-0, 945 - 948
ДокладBankov ND, AS. Vuchev, GP. Terziyski, Control characteristics of a transistor LCC resonant DC/DC converter with a capacitive output filter, Annual Journal of Electronics, Sofia, 5 (1), 2011, ISSN 1313-1842, 204 - 207
ДокладТерзийски ГП, ИИ. Драготинов, ЖТ. Стойчев, Автоматична проверка и идентификация на промишлени регулатори, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, LV, 2008, 165 - 170
ДокладBankov ND, AS. Vuchev, GP. Terziyski, Operating modes of a series-parallel resonant DC/DC converter, Annual Journal of Electronics, Sofia, 3 (2), 2009, ISSN 1313-1842, 129 - 132
ДокладТерзийски ГП, Автоматизация на процесите майшуване и ферментация в пивопроизводството с локална автоматика произвеждана от наши фирми, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 142 - 147
ДокладТерзийски ГП., Изследване на някои процеси в пивопроизводството, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 173 - 178
ДокладТерзийски ГП, ИИ. Драготинов, Автоматизация на изследванията при моделиране и симулиране на технологични процеси, International Conference Automatics and Informatics, 2014, ISSN 1313-1850, 257 - 260
ДокладЗапрянов ДВ, ГП. Терзийски, Автоматизация на процесите по измиване и дезинфекция на оборудването в цех Ферментация в ПЗ “Каменица” АД, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 599 - 604
ДокладТерзийски ГП, ИИ. Драготинов, Автоматична идентификация на ПИ и ПИД регулатори, Journal of The Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, 21 (1), 2015, ISSN 1310-8271, 59 - 64
ДокладГеоргиев Н, ГП. Терзийски, Автоматизация на процеса при производство на кашкавал във фирма “Милк инженеринг” ООД – гр. Смолян, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, LXII, 2015, 638 - 642
ДокладДраготинов ИИ, ГП. Терзийски, Автоматично определяне на координатите на инфлексна точка и параметрите на типова апроксимация, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 2015, 643 - 647
ДокладPanchev I, V Kostov, S Dinev, PR Raynov, A Simple Method and a Device for Determining the Stability of Disperse Systems, Научна конференция с международно участие „Храни, здраве, дълголетие“, 2002, 212 - 216
ДокладАнгелов М, ПР Райнов, Д Стоева, Възможности за моделни изследвания на обменните процеси в двуходов топлообменник, Научни трудове УХТ, LIX, 2012, 768 - 773
ДокладAngelov M, PR Raynov, Model studies of the hydrodynamics of flow in corrugated tubes, Journal of food and packaging Science Technique and Technologies, 2, 2013, ISSN 1314-7420
ДокладAngelov М, I Antonov, D Stoeva, PR Raynov, Numerical analysis of two-phase non-isothermal nano jets, Journal of food and packaging Science Technique and Technologies, 2, 2013, ISSN 1314-7420
ДокладРайнов П, Методика за построяване на спирално оребрена тръба чрез автоматизирана система, Сп. Топлотехника, 5, 2013, ISSN 1314-2550, 32 - 35
ДокладАнгелов М, ПР Райнов, БХ Миленков, Моделни изследвания на аеродинамиката и топлообмена в сървърно помещение, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 1229 - 1234
ДокладAngelov M, PR Raynov, Influences of mesh density on the result quality of numerical calculation in 3D model of corrugated tube, Journal of food and packaging Science Technique and Technologies, 4, 2014, ISSN 1314-7420
ДокладAngelov М, PR Raynov, Model studies the geometry of the valve with purpose hygiene designing, Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies, 6, 2015, ISSN 1314-7773
ДокладRaynov PR, Numerical modeling of a shell-and-tube heat exchanger, Machines Technologies Materials, 3, 2016, 44 - 47
ДокладСпиров ДС, ГП. Терзийски, Автоматично регулиране на постояннотоково електрозадвижване с преобразувател с фазово управление, Пета международна научна конференция “Техника, Технологии и Системи” Техсис 2016, 2016, ISSN 2367-8577, 87 - 92
ДокладMarchev A, I Ivanov, V Georgiev, A Pavlov, Determination of di- and triterpenes in Salvia tomentosa Mill. cell suspension culture by high-performance liquid chromatography, Scientific works of The University of Food TechnologiesScientific, 49, 2012, 229 - 233
ДокладВранчева Р, А Марчев, И Иванов, В Георгиев, А Павлов, HPLC Метод за качествен и количествен анализ на моно- и дизахариди с рефрактометричен детектор, Сборник с доклади от 9-та научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве" 2012, 2012, 411 - 416
ДокладГеоргиева Л, А Марчев, И Иванов, Д Ганева, Б Божинов, А Павлов, Адаптирани HPLC методи за определяне на каротеноиди и токофероли в различни сортове домати, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 632 - 637
ДокладДенев П., Н. Кирчев, Ив. Панчев, Характеристика пектиновых веществ в отходах при производстве соков., Лесные Биологически Активные Ресурсы, Материалы ІІ Международной конференции – Хабаровск, 2004, 153 - 156
ДокладV. Poopova, Denev P., V. Nenov, A.Karim Omar, V.Nenov,Effect of the composition of reconstituted tobacco sheet on the physical and technological properties, Manufacturing and management in XXI century, Conference proceeding (2), 2004, 317 - 322
ДокладN. Petkova, M.Todorova, K.Nikovska, Denev P., New fatty acid esters of soluble dietary fibers with emulsifing properties., NAROSSA, Magdeburg, Germany,, Proceedings, 2012
ДокладДенев П., М. Тодорова, М. Кунчева, Р. Власева, Г. Антова, Изследване на функционалните свойства на химично-модифициран инулин, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 381 - 384
ДокладМатев Г., Петкова Н., П. Денев, В. Попова, Ст. Актерян, Получаване на модифицирани въглехидрати с повишена биологична активност, Научни трудове на СУБ-Пловдив, IX Техника и технологии (серия В:), 2012, 106 - 109
ДокладКунчева М, П. Денев, С. Димитрова, Л. Луканов, Модифицированные растительные полисакариды, Дендрарию дальневосточногонии лесного хозяства, Материалы Международной конференции – Хабаровск, 2006, 219 - 221
ДокладДенев П., НД Менков, И Панчев, Сорбционные изотермы гидроколоидов полисахаридного строение., Дендрарию дальневосточного лесного хозяства, Материалы Международной конференции – Хабаровск, 2006, 228 - 231
ДокладVlahova V, P. Denev, K. Kolev, Biocovers for cherries, International Science conference "Economics and Society development on the Base of Knowledge",, 46-50, Nautical & Environmental Studies (V 51), 2009, 46 - 50
ДокладVlahova V., P. Denev, Denev P., Biocovers for peaches,, International Science conference "Economics and Society development on the Base of Knowledge",, Nautical & Environmental Studies (V 51), 2009, 51 - 55
ДокладН. Петкова, М. Тодорова, П. Денев, Синтез и исследование физикохимических свойств ацетата инулина, Первая международная студенческая научно-практическая конференция студенчество в науке - инновационный потенциал будущего, 2013, 306 - 309
ДокладДенев П., Н. Делчев, М. Тодорова, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Върху въглехидратния състав на растението топинамбур (Heliantustuberosus L.) II. Характеристика на пектиновите вещества., Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 377 - 380
ДокладВитанова Б., Н. Петкова, П. Денев, Ултразвукова екстракция на инулин от бял оман (Inula Helenium L.), Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2012, 353 - 358
ДокладН. Петкова, П. Денев, Екстракция и определяне на фруктани (олигофруктози и инулин) в лечебни растения, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2012, 399 - 404
ДокладPetkova N., Denev P., Influence of harvest time on fructans content in the tubers of Helianthus tuberosus L., NUTRIHORT: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality,, Proceeding, 2013, 284 - 288
ДокладКиряков Цв, Н. Петкова, Р. Михов, Изследване върху въглехидратния състав на пандишпанови блатове с брашно от топинамбур, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив Серия В. Техника и технологии, XIII (сесия 5 - 6 ноември 2015), 2016, ISSN 1311-9419, 114 - 118
ДокладVlaseva R, M. Ivanova, V. Bouvard, M. Hadjikinova, D. Hadjikinov, V. Dobreva, N. Petkova, P. Denev, T. Balabanova, Comparative Characteristics оf The Technological Possiilities оf Low-Esterified Pectin from Bulgarian Celery And Commercial Product, Proceedings of the XIII National Conference “Natural Science” 2015, 25-27 September, Varna, 2016, 39 - 43
ДокладРайнов П, Е Корабова, М Ангелов, Д Стоева, Влияние на ъгъла на атака и скоростта на обтичане на крило върху подемната сила, Младежки форуми „наука, технологии, иновации, бизнес - 2016“, 2016, 35 - 37
ДокладРайнов П, Д Стоева, Л Димитрова, М Ангелов, Определяне на работните параметри на центробежни вентилатори чрез моделни изследвания, Младежки форуми „наука, технологии, иновации, бизнес - 2016“, 2016, 30 - 34
ДокладКолев КИ, АС Георгиев, Окачествяване на ябълки с използване на DSP, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2005”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LII (3), 2005, ISSN 0477-0250, 219 - 224
ДокладKolev KI, Aplles Grading using video signal processor DM642, Proceeding 15th International Scientific and Applied Science Conference “ELECTRONICS ET’2006” Sozopol, TU-Sofia,, Book 4, 2006, ISSN 954-438-567-3, 111 - 115
ДокладКолев КИ, Класификация на ябълки въз основа на тяхната форма чрез обработка на образи, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2006”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIII (2), 2006, ISSN 0477-0250, 87 - 92
ДокладКолев КИ, Цветови анализ на образи за окачествяване на ябълки, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2006”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIII (2), 2006, ISSN 0477-0250, 93 - 98

Страница 1 от 77

Общо: 3815

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив