Забравена парола

Страница 1 от 80

Общо: 3958

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияPetkova N, P. Denev, Evaluation of fructan content of the taproots of Lactuca serriola L. and Sonchus oleraceus L., Scientific Bulletin, Series F “Biotechnologies”, XVII, 2013, 117 - 122
СтатияSlavov AK, ZR Denkova, MV Hadjikinova, NT Mihalkov, Pseudomonas sp. and Aeromonas sp. selection for treatment of goose down washing wastewater, Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare - University of Suceava, XI (3), 2012, ISSN 2068-6609, 36 - 41
ДокладКравченко НВ, ИО Обрешков, Обгрунтування термінів зберігання напівфабрикату на основі знежиреного молока з використанням екстракту кореня солодки, Проблеми гігієни та технологіі харчування. Сучасні тенденції и перспективи розвитку. Материали Міжнародної науково-практичної конференції, Донецк, 2012, 75 - 77
ДокладSpirov DS, NG Komitov, Three-Phase Soft-Switched Quasi Resonant DC Link Inverter for AC Motor Drives with Different Clamps, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia, 8, 2014, ISSN 1314-0078, 239 - 242
ДокладДенкова РС, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Определяне на ензимния профил на щамове Lactobacillus paracasei, изолирани от различни източници, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 858 - 863
СтатияYordanov DG, Angelova G., High pressure processing for food preserving, Biotechnol Biotec Eq, 24, 2010, 1940 - 19451
ДокладМитев ПС, НС Стоянов, НБ Благоева, “Современные тенденции в проектировании и строительстве новых винных заводов в Болгарии", ,Сборник докладов Международной научно-практической конференции 16-19 январь, Краснодар, Русия, 2012, 74 - 77
ДокладKonstantinova S, Sources and Uses of Capital in a Crisis Situation., The International Scientific Conference: "Science, Technology and Higher Education" At Westwood, Canada, Vol. I, 2012, ISSN 978-1-927480-38-0, 63 - 68
СтатияHristova IN, AR Alendarova, , Immobilization of Two Newly Isolated Proteases onto Mesoporous Silica Nanoparticles, Scientific works of University of food technologies, 63 (1), 2016, 119 - 127
СтатияМаринова ИВ, ЦХ Луизова-Хорева, Термини от областта на Кетъринга и някои проблеми свързани с превода им на български език, Хранителна наука, техника и технологии, I-2011, 2011, 166 - 169
ДокладХаджиев БИ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРИТЕ ЗА ИНОВАЦИИ И ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ/ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE MARKETS OF INNOVATIONS AND INTELLECTUAL AND ENTREPRENEURIAL CAPITAL IN BULGARIA, Научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности ”, организирана от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и ИИИ при БАН, проведена във Велико Търново, 2015
СтатияKN Nikovska, RD Hadjikinova, RB Mihov, D. Hrusalov, MM Dzhivoderova, Erythritol Like Sugar Substitute in Cocoa Dressings, International Journal of Research in Agricultural Sciences, Vol. (3, Issue 1,), 2016, ISSN 2348-3997, 41 - 43
СтатияPopova A., DS Mihaylova, Spasov A., Plant-based Remedies with Reference to Respiratory Diseases – A Review, The Open Biotechnology Journal, 15, 2021, 46 - 581
ДокладОбрешков ИО, Туристически обекти в градската хералдика на административните центрове на туристическите райони в България, Сборник доклади на III Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“, 1, 2021, ISSN 2738-8956, 330 - 343
ДокладPetkova N, P. Denev, M. Ivanova, R. Vlaseva, M. Todorova, Influence of harvest time on fructan content in the tubers of Helianthus tuberosus L., Nutrihort proceeding papers: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality September 16-18, 2013, Ghent, 2013, ISSN 978-9040303463, 284 - 289
СтатияMihaylova D, Popova A, I. Alexieva, The effect of extraction time on the antioxidant activity of fresh Bulgarian Melissa officinalis L., J. BioSci. Biotech, SE/Online, 2015, ISSN 1314-6246, 115 - 118
ДокладВълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, Термодинамични параметри на смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат, Научна конференция "Механика на машините" 2004, ТУ-Варна, XII (54), 2004, 18 - 21
Уч. пособиеМихайлова ДС, А Кръстанов, Биологично активни вещества- изолиране, разделяне и анализ, Академично издателство на УХТ, 2014, ISBN 978-954-24-0245-9
ДокладПенг Ли, Ц Луизова-Хорева, ПИ Несторова, КБ Чоролеева, Българо-китайски електронен речник в среда на MS Excel, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, 311 - 314
ДокладН Вълчева-Жекова, ЗР Денкова, Р Николова, , Физиолого – биохимична и молекулярно – генетична характеристика на щамове бактерии, изолирани от изворни и лечебни води в Хасковска област, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 845 - 851
ДокладCholakov RG, VB Yanakieva, ZR Denkova, E Sotirova, Probiotic properties of Lactobacillus plantarum BG24, isolated from naturally fermented cereal beverage., Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 46 - 50
СтатияБаева МР, АП Кръстева, Брашно от клубените на топинамбура и приложението му в хлебни изделия, Хранително - вкусова промишленост (4), 2010, ISSN 1311-0179, 43 - 48
СтатияКонстантинова С, Конарев А, Капиталова структура и финансов ливъридж на индустриалните компании, Годишник на КИА - Пловдив, УИ "П. Хилендарски", IX, 2012, ISSN 1313-8472, 65 - 75
СтатияBrazkova M, A Mercati, AI Krastanov, A Lante, , Isolation, Purification and Characterization of Laccase from the White-Rot Fungus Trametes Versicolor,, Scientific works of University of food technologies, 63 (1), 2016, 155 - 162
ДокладLuizova-Horeva TH, Part/whole metonymic shifts in some English-Bulgarian translations, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2012", LVI (2), 2009, ISSN 1314-7102, 447 - 453
ДокладХаджиев БИ, Е. Маринова, Някои възможности за преодоляване на бариерите задържащи конкурентоспособността на предприятията от хранителната индустрия, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
ДокладVlahliyska EM, IO Obreshkov, The legendary traditional Plovdiv dish – bumbar, Тезисы докладов IX международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 9, 2021, ISSN 978-5-91875-016-2, 65 - 66
ДокладPetkova N, P. Brabant, A. Masson, P. Denev, HPLC analysis of mono- and disaccharides in food products, Scientific works of UFT, “Food Science, engineering and technologies”, 18-19 October 2013, Plovdiv, LX, 2013, 761 - 765
СтатияПерифанова-Немска МН, Узунова ГП, Актерян СГ, Стоянова АС, Състав и възможности за приложение на соапщок, Научни трудове на СУБ-Пловдив, 9 (Серия В. Техника и технологии), 2012, ISSN 1311-9419, 102 - 105
ДокладObreshkov IO, The winter resorts in Bulgaria: a comparative study, Sborník příspěvků Mezinárodní vědecká konference: Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, 2012, ISSN 978-80-7248-771-4
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, Изследване на преобразувател с мека комутация с два допълнителни ключа за захранване на асинхронно електрозадвижване, Международна научна конференция ТЕХСИС'15, 2015, ISSN 1310-8271, 95 - 98
ДокладDenkova RS, VB Yanakieva, ZR Denkova, L Georgieva, Enzymatic profile of Lactobacillus brevis strains isolated from different sources, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 61 - 65
СтатияGargova S., Roshkova Z., , Screening of fungi for phytase production, Biotechnology Techniques, 11 (4), 1997, 221 - 2241
ДокладАтанасова СИ, Аспекти на геометрично моделиране на многотелни обекти в SolidWorks, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Научни трудове на УХТ, LXІ, 2014, ISSN 1314-7102, 770 - 775
СтатияNikolova Kr, M Perifanova-Nemska, TEftinov, Quick Fluorescence method for the Distinguishing of Vegetable Oils, Journal of Food Science and Engineering, 2 (12), 2012, 674 - 684
СтатияHristova IN, D Shukrieva, , Hydrolysis of Casein by Novel Microbial Proteases from Microbispora Aerata,, Scientific work of University of food technologies, 63 (1), 2016, 163 - 170
Уч. пособиеPancheva TP, Human Resource Management for Tourism Services. A teaching manual for foreign students in Tourism subjects, 1st ed., UFT Academic Publishing House, Plovdiv, 2015, ISBN ISBN 978-954-24-0261-9, 1 - 94
ДокладХаджиев БИ, А. Пашева, Преодоляване на бариерите задържащи прилагането на системи и модели за усъвършенстване на управлението чрез екоефективност, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
Уч. пособиеСтамов, Ст, Кр. Никовска, Културен туризъм, Кота, 2017, ISBN 978-954-305-446-6, 1 - 204
ДокладMinkov LB, IO Obreshkov, Another perspective of SARS-Cov-2 pandemic – a case study, Тезисы докладов IX международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 9, 2021, ISSN 978-5-91875-016-2, 97 - 99
ДокладИванов И, Р. Вранчева, Н. Петкова, И. Анева, П. Денев, В. Георгиев, А. Павлов, Сравнително изследване на полифенолния профил на две популации от Fumaria officinalis и Fumaria thuretii Bioss, Научни трудове на УХТ “Хранителна наука, техника и технологии 2013”, 60, 2013, 638 - 642
ДокладDimitrova M, Mihaylova D, Popova A, I. Alexieva, Sapundzhieva T, Fidan H, Phenolic profile, antibacterial and antioxidant activity of Pelargonuim Graveolens leaves’extracts, AgroLife Scientific Journal, Section 6 - Biotechnology: Scientific Bulletin "Biotechnology", F (XIX), 2015, ISSN 2285-1364, 130135 - 135
СтатияObreshkov IO, TI Ivanov, The rose (Rosa Damascena) – a resource for development of tourism in Bulgaria, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 13 - 17
ДокладSpirov DS, NG Komitov, Analysis and Design of the Parallel Quasi Resonant DC Link Converter for Induction Motor Drive Application, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia, 9, 2015, ISSN 1314-0078, 242 - 245
ДокладЧоролеева КБ, В Симеонова, И Манева, Някои проблеми при англо-българския превод на текстове с историческа тематика, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIX, 2012, 938 - 941
ДокладDenkova RS, ZR Denkova, VB Yanakieva, V Radeva, YD Tumbarski, Antimicrobial activity of lactobacilli of human origin against Pseudomonas aeruginosa, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 11 - 15
ДокладCholakov RG, VB Yanakieva, ZR Denkova, N Chakarova, Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum BG25 against pathogenic microorganisms., Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 19 - 21
СтатияStrinska HN, VT Dobreva, BY Zhekova, GT Dobrev, Optimization of starch and tryptone concentrations in medium composition for lipase production by submerged fermentation of Rhizopus arrhizus using response surface methodology, International Journal of Biochemistry Research & Review, 5 (3), 2015, 178 - 186
ДокладБ. Марков, Симулационно реализиране на модел на линеен асинхронен двигател с отчитане на краевите ефекти в Simulink среда, Science & Technologies, volume V (Number 4), 2013, ISSN 1314-4111, 27 - 31
СтатияStoilova IS, G Dimitrova, AI Krastanov, AI Krastanov, Biodegradation of phenol, catechol and 2, 4-dichlorophenol at higher initial inhibitory concentrations by Trametes versicolor 1 in a “fed-batch” process, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20171

Страница 1 от 80

Общо: 3958

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив