Забравена парола

Страница 1 от 23

Общо: 1149

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияPetkova N, P. Denev, Evaluation of fructan content of the taproots of Lactuca serriola L. and Sonchus oleraceus L., Scientific Bulletin, Series F “Biotechnologies”, XVII, 2013, 117 - 122
СтатияSlavov AK, ZR Denkova, MV Hadjikinova, NT Mihalkov, Pseudomonas sp. and Aeromonas sp. selection for treatment of goose down washing wastewater, Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare - University of Suceava, XI (3), 2012, ISSN 2068-6609, 36 - 411
ДокладКравченко НВ, ИО Обрешков, Обгрунтування термінів зберігання напівфабрикату на основі знежиреного молока з використанням екстракту кореня солодки, Проблеми гігієни та технологіі харчування. Сучасні тенденції и перспективи розвитку. Материали Міжнародної науково-практичної конференції, Донецк, 2012, 75 - 77
ДокладSpirov DS, NG Komitov, Three-Phase Soft-Switched Quasi Resonant DC Link Inverter for AC Motor Drives with Different Clamps, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia, 8, 2014, ISSN 1314-0078, 239 - 242
ДокладPetkova N, P. Denev, M. Ivanova, R. Vlaseva, M. Todorova, Influence of harvest time on fructan content in the tubers of Helianthus tuberosus L., Nutrihort proceeding papers: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality September 16-18, 2013, Ghent, 2013, ISSN 978-9040303463, 284 - 289
СтатияMihaylova D, Popova A, I. Alexieva, The effect of extraction time on the antioxidant activity of fresh Bulgarian Melissa officinalis L., J. BioSci. Biotech, SE/Online, 2015, ISSN 1314-6246, 115 - 118
ДокладВълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, Термодинамични параметри на смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат, Научна конференция "Механика на машините" 2004, ТУ-Варна, XII (54), 2004, 18 - 21
Уч. пособиеМихайлова ДС, А Кръстанов, Биологично активни вещества- изолиране, разделяне и анализ, Академично издателство на УХТ, 2014, ISBN 978-954-24-0245-9
ДокладPetkova N, P. Brabant, A. Masson, P. Denev, HPLC analysis of mono- and disaccharides in food products, Scientific works of UFT, “Food Science, engineering and technologies”, 18-19 October 2013, Plovdiv, LX, 2013, 761 - 765
СтатияПерифанова-Немска МН, Узунова ГП, Актерян СГ, Стоянова АС, Състав и възможности за приложение на соапщок, Научни трудове на СУБ-Пловдив, 9 (Серия В. Техника и технологии), 2012, ISSN 1311-9419, 102 - 105
ДокладObreshkov IO, The winter resorts in Bulgaria: a comparative study, Sborník příspěvků Mezinárodní vědecká konference: Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, 2012, ISSN 978-80-7248-771-4
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, Изследване на преобразувател с мека комутация с два допълнителни ключа за захранване на асинхронно електрозадвижване, Международна научна конференция ТЕХСИС'15, 2015, ISSN 1310-8271, 95 - 98
ДокладИванов И, Р. Вранчева, Н. Петкова, И. Анева, П. Денев, В. Георгиев, А. Павлов, Сравнително изследване на полифенолния профил на две популации от Fumaria officinalis и Fumaria thuretii Bioss, Научни трудове на УХТ “Хранителна наука, техника и технологии 2013”, 60, 2013, 638 - 642
ДокладDimitrova M, Mihaylova D, Popova A, I. Alexieva, Sapundzhieva T, Fidan H, Phenolic profile, antibacterial and antioxidant activity of Pelargonuim Graveolens leaves’extracts, AgroLife Scientific Journal, Section 6 - Biotechnology: Scientific Bulletin "Biotechnology", F (XIX), 2015, ISSN 2285-1364, 130135 - 135
СтатияObreshkov IO, TI Ivanov, The rose (Rosa Damascena) – a resource for development of tourism in Bulgaria, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 13 - 17
ДокладSpirov DS, NG Komitov, Analysis and Design of the Parallel Quasi Resonant DC Link Converter for Induction Motor Drive Application, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia, 9, 2015, ISSN 1314-0078, 242 - 245
ДокладДенев П, Н. Петкова, И. Петрова, Ст. Стамов, Изследване върху емулгиращо-стабилизиращите свойства на прeбиотични инулинови препарати с различна степен на полимеризация, Научни трудове на Русенския университет, Биотехнологии и хранителни технологии, 52 (10.2), 2013, 174 - 178
СтатияPopova A, Mihaylova D, I. Alexieva, The effect of freezing on the antioxidant activity of ethanol extracts of dried Portulaca oleracea, Acta Scientifica naturalis, 1, 2015, ISSN 2367-5144, 157 - 163
СтатияВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, СЦ Ташева, Възможности за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Механика на машините, ТУ-Варна, XVIII (4), 2010, 73 - 76
ДокладSpirov DS, MG Dochev, Investigations of single-phase collector motor drive system with soft-switched quasi resonant dc link inverter, FOURTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND POWER SYSTEMS ELMA'15, 2015, ISSN 1313-4965, 40 - 44
ДокладPetkova N, Eh. Ehlimanov, I. Ivanov, P. Denev, Еvaluation of Bulgarian medicinal plants as а potential source of inulin-type prebiotics, Proceeding book of International Scientific-Practical Conference, "Food, Technologies & Health", 2013, 142 - 146
ДокладКолева Б, ВС Станчев, ДС Михайлова, СТ Бахчеванска, Изследване на процеса мацерация на цветове от Sophora japonica, Хранителна наука, техника и технологии, LVII (2), 2005, ISSN 0477-0250, 380 - 385
СтатияОбрешков ИО, Традиционните хранителни технологии в контекста на съвременния туризъм, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 169 - 173
ДокладСпиров ДС, МГ Дочев, Мониторинг система за определяне на енергийните характеристики на инверторно електрозадвижване с еднофазен колекторен двигател, Международна научна конференция “УНИТЕХ’15”, Габрово, 2015, 124 - 128
ДокладПешлова М, Н. Петкова, П. Денев, Р. Власева, М. Иванова, М. Тодорова, Фракционна ултразвукова екстракция на фруктоолигозахариди и инулин от клубени на топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Храни, технологии и здраве, Сборник доклади отмеждународна научно-практическа конференция, Институт по изследване и развитие на храните, Пловдив, 2013, 147 - 151
ДокладI. Alexieva, Popova A, Brashlyanova B, Jelyazkov S, Color determination and rheological characteristics of some modified pesto sauses, International Scientific- Practical Conference, " Food, Technologies& Health", Proceedings Book, 2014, 137141 - 141
СтатияОбрешков ИО, Историческо развитие на туризма в югоизточна България в периода 1948-1990: Балкантурист Бургас, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 190 - 194
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, DSP базироно асинхронно електрозадвижване с квазирезонансен преобразувател, Международна научна конференция ТЕХСИС'16, II, 2016, ISSN 1310-8271, 73 - 78
СтатияТанева И, Н. Петкова, Кр. Добрева, И. Панчев, П. Денев, Выделение и характеристика пектиновых веществ из Rosa canina L, Пищевая наука и технология, 24 (3), 2013, ISSN УДК 664:613.2:006.015.8, 38 - 40
ДокладСлавов AK, ЗР Денкова, ГА Костов, АД Кузмов, Биологично пречистване на отпадъчни води от инсталация за очистване на въздух със селекционирани щамове бактерии и дрожди, V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени - Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547, 128 - 132
СтатияОбрешков ИО, Предизвикателства пред качеството в туризма в югоизточна България до 1989: посрещане, трансфер и настаняване, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 203 - 207
ДокладПеткова H, М. Саватинова, Б. Витанова, П. Денев, Спектрофотометричен метод за определяне на фруктани в храни, Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Химия, 38 (5), 2011, ISSN 0204-5346, 45 - 53
СтатияPopova A, Mihaylova D, I. Alexieva, The effect of freezing on the antioxidant activity of Bulgarian Chrysanthemum balsamita, J. BioSci. Biotech, SE/Online, 2014, ISSN 1314-6246, 17 - 21
СтатияРашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, СЦ Ташева, Изследване на параметрите на лабораторна инсталация за разпръсквателно сушене (второ съобщение), Топлотехника, ТУ-Варна, 1 (1), 2010, 65 - 67
ДокладМатев Г, Н. Петкова, П. Денев, В. Попова, Ст. Актерян, Получаване на модифицирани въглехидрати с повишена биологична активност, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Техника и технологии (серия В:), IX, 2012, ISSN 1311-9419, 106 - 109
ДокладI. Alexieva, Mihaylova D, Popova A, Antioxidant capacity and thin layer chromatography of ethanol extracts of Allium ursinum L. and Allium bulgaricum L., AgroLife Scientific Journal, Section 6 - Biotechnology: Scientific Bulletin "Biotechnology", F (XVIII), 2014, ISSN 2285-1364, 91 - 96
СтатияСлавов АМ, МГ Крачанова, ХГ Крачанов, Взаимодействие на пектин с аминокиселини и аминосъединения във воден разтвор, Научни трудове на ВИХВП – Пловдив, XLVI, 2001, 101 - 107
ДокладСпиров ДС, МГ Дочев, Електрозадвижване с еднофазен колекторен двигател, захранен от квазирезонансен преобразувател с три допълнителни ключа в постояннотоковото звено, Международна научна конференция “УНИТЕХ’16”, Габрово, I, 2016, 86 - 90
ДокладPetkova N, M. Todorova, Kr. Nikovska, P. Denev, New fatty esters of soluble dietary fibers with emulsifying properties, 18th International conference NAROSSA, Magdeburg, Germany, Proceeding papers, CD, 2012, 1 - 6
СтатияТанева ДС, Интегриран подход в управлението на процесите „работна среда – безопасност и здраве” в хранителната индустрия и туризма, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, 1370 - 1374
СтатияКозлуджова СД, МА Душкова, КТ Динков, МП Митева-Петрова, СП Петров, Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на суроватка от Кашкавал, Хранително-вкусова промишленост, 2, 2017, ISSN 1311-0179, 33 - 36
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Плавно пускане на асинхронни машини, Списание “Инженерни науки” (4), 2008, 35 - 48
ДокладИванова М, Р. Власева, М. Перифанова-Немска, П. Денев, Н. Петкова, Сравнителен анализ на състава и свойствата на растителните масла с цел влагане във функционални млечни продукти, Хранително вкусова промишленост, 3, 2012, 29 - 32
СтатияPopova A, Mihaylova D, I. Alexieva, Storage and its effect on the antioxidant capacity of dried Bulgarian Chrysanthemum balsamita L, Agricultural science and technology, 7 (1), 2014, ISSN 1313-8820, 129 - 132
СтатияРашева ВД, ГИ Вълчев, ДС Танева, Термодинамична диаграма “Енталпия –съдържание на пари на етанол, метанол и етилацетат” за смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат”, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LII (3), 2005, 323 - 327
СтатияСимитчиев АТ, ВБ Ненов, НГ Тошков, МА Душкова, Производителност на лабораторна уредба за регулирано подаване на пълнежна маса, Хранително-вкусова промишленост, 2, 2013, ISSN 1311-0179, 35 - 38
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, А.С. Вучев, ХД, Анализ на последователно-паралелен резонансен DC/DC преобразувател по метода на първия хармоник, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 56, 2009, ISSN 0477-0250, 385 - 389
ДокладПеткова H, П. Денев, Екстракция и определяне на фруктани (инулин и олигофруктози) в лечебни растения, Екология и здраве. Сборник на докладите от деветата научно-техническа конференция с международно участие. Академично издателство на Аграрния университет - Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 399 - 404
Уч. пособиеТанева ДС, Ръководство за упражнения по Безопасност на труда, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2012, ISBN 978-954-24-0208-4
СтатияОбрешков ИО, ЙН Алексиева, КМ Михалев, ПН Моллов, Д Луднева, Влияние на ензимната обработка върху функционалните свойства на пюре от тиква, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VII, 2008, ISSN 1311-9419, 132 - 135

Страница 1 от 23

Общо: 1149

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив