Забравена парола

Страница 10 от 70

Общо: 3464

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияВълчев СЕ, Физични свойства на промишлени отпадъчни води от хранителни производства, Научни трудове на Съюз на учените - Пловдив, Серия В, Техника и технологии, XII, 2014, ISSN 1311-9419, 86 - 92
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Анализ на възможностите за пречистване и рециклиране на отпадъчни води чрез механична термопомпа, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив” (10), 2014, ISSN 1314-1880, 363 - 368
СтатияВълчев СЕ, НС. Ненов, Пилотна термопомпена инсталация за пречистване на промишлени отпадъчни води, Топлотехника (2), 2014, ISSN 1314-2550, 72 - 75
СтатияKostova I., S. Damyanova, N. Ivanova, A. Stoyanova, Use of essential oils in dairy products 3. Essential oil of dill (Anethum graveolens), Proceeding of University of Ruse, 56 (10.2), 2017, 113 - 118
СтатияStefanova G., L. Stefanov, S. Damyanova, A. Stoyanova, Chemical composition of aromatic products from laurel (Laurus nobilis L.), Proceeding of University of Ruse, 56 (10.2), 2017, 46 - 54
СтатияPopova A., DS Mihaylova, A review of the medicinal plants in Bulgaria – collection, storage, and extraction techniques, Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 11 (3), 2018, ISSN 2455-3891, 28 - 351
СтатияIlieva I., E. Dimitrova, Programming and mathematical-statistical tools, solving engineering tasks, International Scientific Conference ”International Trends in Science and Technology” (October 17, 2017, Warsaw, Poland), 5 (5), 2017, 3 - 6
СтатияDimov M, K Dobreva, S Damyanova, A Stoyanova, Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of dill essential oils (Anethum graveolens L.), Assen Zlatarov University Annual, XLVI (1), 2017, 37 - 42
СтатияStefanova G, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Coeffiicient of diffusion of tannins in extracts from laurel leaves (Laurus nobilis L.), Scientific Works of University of Food Technologies, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation 'Food science, Engineering and Technology - 2017', LXIV (1), 2017, ISSN 1314-7102, 70 - 74
СтатияS Bozhkov, Connection between Coulomb’s potential and the potential energy of interaction between two charged conducting spheres, Journal of Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria "Fundamental Science and Applications", 21 (1), 2015, ISSN 1310-8271, 163 - 168
СтатияS Bozhkov, K Kolikov, B Zlatanov, Estimates of the correction coefficient in Coulomb's law for electrostatic interaction between two charged conducting spheres, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 8 (1), 2015, ISSN 2065-2151, 1 - 14
СтатияК Коликов, Д Иванов, С Божков, Й Епитропов, Г Кръстев, Електростатично взаимодействие между две проводящи сфери (Обзор), Трудове на ІІ-ра Студентска научна конференция "От атома до космоса", 2, 2014, ISSN 2367-5586, 13 - 16
СтатияД Иванов, С Божков, К Коликов, Формули с произволни приближения за намиране силата на електростатичното взаимодействие между две заредени проводящи сфери, Сборник с доклади на юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, 2 (2), 2013, ISSN 978-954-8767-43-9, 33 - 39
СтатияD Ivanov, Y Epitropov, S Bozhkov, K Kolikov, Deviation of Coulombs Force from the Force of Electrostatic Interaction between two conducting Spheres, Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas 2012, 1, 2012, ISSN 1338-9831, 1481 - 1487
СтатияК Коликов, Д Иванов, С Божков, Й Епитропов, Отклонение на кулоновата сила от силата на електростатичното взаимодействие между две проводящи сфери, Международно научно on-line списание „Наука и технологии“, Съюз на учените – Стара Загора, 2 (3), 2012, ISSN 1314-4111, 91 - 95
СтатияК Kolikov, D Ivanov, G Krastev, Y Epitropov, S Bozhkov, Electrostatic interaction between two conductive spheres, Journal of Electrostatics, 70, 2012, ISSN 0304-3886, 91 - 9611
СтатияК Коликов, Д Дакова, Х Христозов, С Божков, Нов тегловен осмотичен метод и устройство, Scientific research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, 8, 2011, ISSN 1311-9192, 101 - 108
СтатияК Коликов, Д Иванов, Й Епитропов, С Божков, Електростатично взаимодействие между две проводящи сфери - Обобщение закона на Кулон, Journal of Technical University Sofia, branch Plovdiv "Fundamental Science and Applications", 16, 2011, ISSN 1310-8271, 141 - 146
СтатияS Kabaivanov, M Milev, D Koleva-Petkova, VP Vladev, Efficient Option Valuation of Single and Double Barrier Options, AIP Conference Proceedings (1910), 2017, ISSN 978-0-7354-1602-4, 020002-1 - 020002-911
СтатияT Dimitrova, VP Vladev, G Ivanov, Classroom demonstrations of some polarization phenomena in nature, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XV, 2017, ISSN 1311-9419, 197 - 200
Статия, Acknowledgement increase effect in accordance with the health improvement motor activities among students, Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal, 2 (3), 2017, ISSN 2534-8620, 89 - 99
СтатияPetkova N., D. Vassilev, R. Grudeva, Denev P., , M. Koleva, , “Green” synthesis of sucrose acetate and characterization of its physicochemical properties and antimicrobial activity, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 31 (4), 2017, 375 - 38211
СтатияPetkova N., I. Petrova, I Ivanov, RB Mihov, R. Hadjikinova, M. Ognyanov, V. Nikolova, Nutritional and antioxidant potential of carob (Ceratonia siliqua) flour and evaluation of functional properties of its polysaccharide fraction, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Vol. 9(10), 2017, 2189-2195., 9 (10), 2017, 2189 - 21951
СтатияKrasteva RY, KN Nyagolova, PM Dikova, The importance of Bulgarian folk dances for the preservation of the health, traditions and custom of Bulgarian people, Сборник материалы, Международная научно практическая конференция - 4-6 септември, г. Чолпон-Ата, Киргизстан, 2017, 33 - 35
СтатияКръстева РЙ, ПМ Дикова, Оценка аэробных возможностей студентов, которые занимаются фитнес-культуризмом., Сборник материалы, Международная научно практическая конференция, 4-6 септември, г. Чолпон-Ата, Киргизстан, 2017, 53 - 58
СтатияStefanova G, L Stefanov, S Damianova, A Stoyanova, Changes in the essential oil of Laurel (Laurus nobilis L.) during its vegetation, Journal of Parmaceutical Sciences and Research, 10 (1), 2018, 134 - 13711
Уч. пособиеДраготинов ИИ, ГП. Терзийски, Ръководство за курсово проектиране по дисциплината Автоматизация на технологични процеси, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2018, ISBN 978-954-24-0298-5, 1 - 70
СтатияPetkova N., D. Vassilev, R. Grudeva, P. Denev, , M. Koleva, , “Green” Synthesis of Sucrose Octaacetate and Characterization of Its Physicochemical Properties and Antimicrobial Activity, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 31 (4), 2017, 395 - 40211
МонографияОбрешков ИО, Организация и управление на туристически информационни центрове, Университетско Издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, 1 - 90
ДокладObreshkov IO, ES Yordanova, Sensory profile of dried apricot bars for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство. Материалы IV Международной научно-технической конференции, 2017, 681 - 685
ДокладObreshkov IO, ES Yordanova, Dried apple bar technology development for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство. Материалы IV Международной научно-технической конференции, 2017, 4 - 8
ДокладОбрешков ИО, Туристически район Бургаско Черноморие във филателията, . Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия по случай 50-годишнината от създаване на Колеж по туризъм - Бургас, 2017, ISSN 978-619-7125-34-4, 290 - 296
ДокладObreshkov IO, Tourism history in Plovdiv, Proceedings International Scientific Conference “Contemporary tourism – traditions and innovations” celebrating the 50th Anniversary of the Establishment of Tourism Program and the 45th Anniversary of the Geography of Tourism Department, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017, 46 - 59
СтатияTsaneva D, MI Nikolova, TV Prokopov, A Stoyanova, Denev P., Evaluation of adsorption capacity of chitosan-citral Schiff base for wastewater pre-treatment in dairy industries, Ecologia Balkanica, 9 (1), 2017, 91 - 1021
СтатияTzaneva D, AT Simitchiev, N. Petkova, V Nenov, A Stoyanova, Denev P., Synthesis of carboxymethyl chitosan and its rheological behaviour in pharmaceutical and cosmetic emulsions, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 7 (10), 2017, 70 - 781
СтатияTsaneva D, MI Nikolova, TV Prokopov, N. Petkova, A Stoyanova, Denev P., Evaluation of adsorption capacity of chitosan cinnamaldehyde Schiff base, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (9), 2017, 1609 - 16141
СтатияTzaneva D, MM Dzhivoderova, N. Petkova, Denev P., D Hadjikinov, A Stoyanova, Rheological properties of the cosmetic gel including carboxymethyl chitosan, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (8), 2017, 1383 - 13871
ДокладBadev JA, AA. Lichev, GP. Terziyski, Identification Method for Objects by High Order Models in Closed Loop, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - Niš, Serbia, June 28 – 30 (1), 2017, ISSN 2603-3259, 401 - 404
ДокладЛичев АА, АС Вучев, Толев МГ, Сравнителен анализ на методи за управление на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-228 - I-233
ДокладVuchev AS, ND Bankov, AA Lichev, A Control Technique for a Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, XXVI International Scientific Conference Electronics – ET2017, 13-15 September 2017, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2017, ISSN ISBN 978-1-5386-1752-6, 216 - 21911
ДокладVuchev AS, ND Bankov, AA Lichev, A Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter with Improved Characteristics, LII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2017, 28 – 30 Junе 2017, Nis, Serbia, Proceedings of Papers, (under press), 2017
ДокладСпиров ДС, МГ Дочев, Работни характеристики на ударни електроинструменти при динамични и установени режими, Международна научна конференция “УНИТЕХ’17”, Габрово, I, 2017, ISSN 1313-230X, 96 - 100
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, Определяне на параметрите и загубите на асинхронната машина при динамични и установени режими, Международна научна конференция “УНИТЕХ’17”, Габрово, I, 2017, ISSN 1313-230X, 101 - 105
ДокладSpirov DS, MG Dochev, Monitoring system for senseless energy characteristics identification of inverter-fed single-phase collector motor drive, 2017 15th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA) (DOI: 10.1109/ELMA.2017.7955465), 2017, ISSN 978-1-5090-6690-2, 366 - 36911
ДокладSpirov DS, NG Komitov, Design of Induction Motor Drive with Parallel Quasi-Resonant Converter, 2017 XXVI International Scientific Conference Electronics (ET), IEEE Conference Publications (DOI: 10.1109/ET.2017.8124388), 2017, ISSN 978-1-5386-1752-6, 1 - 411
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, Определяне на параметрите на квазирезонансен преобразувател с два паралелни ключа, Международна научна конференция ТЕХСИС 2017, II, 2017, ISSN 2535-0048, 46 - 49
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, Проектиране на асинхронно електрозадвижване с квазирезонансен преобразувател, Международна научна конференция ТЕХСИС 2017, II, 2017, ISSN 2535-0048, 42 - 45
СтатияMarudova M., M. Momchliova, G. Antova, Z. Petkova, DG Yordanov, G. Zsivanovits, INVESTIGATION OF FATTY ACID THERMAL TRANSITIONS AND STABILITY IN POULTRY PATES ENRICHED WITH VEGATABLE COMPONENTS, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10973-017-6841-z, 2017, ISSN 1588-292611
СтатияNikovska K, G Stefanova, L Stefanov, SDamyanova, A Stoyanova, O Gubenia, Unfluence of adding of laurel essential oil extracts on salad dressing properties, Ukrainian Food Journal, 6 (3), 2017, 433 - 442
СтатияNikolova MI, DS Taneva, TV Prokopov, MV Hadjikinova, Influence of genotype and crop year on carotenoids content of peels from Bulgarian tomato cultivars, Ukrainian Food Journal, 6 (3), 2017, ISSN 2313-5891, 470 - 4791

Страница 10 от 70

Общо: 3464

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив