Забравена парола

Страница 10 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияМариносян ОА, ВС Станчев, и др., Децентрализирана система за автоматичен контрол и управление върху основата на микрокомпютър “Правец-16” и контролери “Изоматик-1001”, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX, 1988
ДокладBadev JA, AA. Lichev, GP. Terziyski, Identification Method for Objects by High Order Models in Closed Loop, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - Niš, Serbia, June 28 – 30 (1), 2017, ISSN 2603-3259, 401 - 404
СтатияDzhivoderova MM, K. Nikovska, D. Hadjikinov, R. Hadjikinova, Evaluation of Reduced-Fat Food Emulsions with Cassava Starch, 2015
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Разработване на мултисензорни техники за оценка на качеството на храни с електронен нос и обобщен прокруст анализ, ХХVІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 2018, 43 - 46
ДокладAngelov M, PR Raynov, Model studies of the hydrodynamics of flow in corrugated tubes, Journal of food and packaging Science Technique and Technologies, 2, 2013, ISSN 1314-7420
ДокладVassilev D, N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, Morphology of polyvinylchloride containing sucrose palmitate as bio-plasticizer, Proceeding of International Scientific Conference “Unitech 2016”- Gabrovo, I, 2016, ISSN 1313-230X, 374 - 378
СтатияSlavov I, DS Mihaylova, I Dimitrova-Dulgerova, Phenolic acids, flavonoid profile and antioxidant activity of Carduus thoermeri Weinm. extract, Oxidation communications, 37 (1), 2014, ISSN 0209-4541, 247 - 2531
СтатияPanchev IN, AM Slavov, ND Menkov, Water sorption isotherms of N-substituted amidated pectins, Scientific works of UFT, LIV (2), 2007, 371 - 374
ДокладYovchev A., A. Le-Bail, A. Koleva, A. Krasteva, Image data of crumb structure of bread with topinambur flour, Journal of Eco Agri Tourism. Selected papers from the proceeding of Bioatlas conference 24-26 May, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 280 - 282
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, А. Колева, АГ Дуракова, Кинетика на процеса навлажняване на царевица. Част I: Криви на навлажняване на анатомичните части на зърната., Научни трудове на УХТ - Пловдив, LI (3), 2004, ISSN 0477-0250, 63 - 68
ДокладTeneva D, RS Denkova, B Goranov, ZR Denkova, Biochemical and molecular-genetic identification of Lactobacillus strains, isolated from salad dressings, Scientific Works of the University of Ruse – 2015, 54 (10.2), 2015, ISSN 1311-3321, 50 - 56
СтатияUzunova K, A Vassileva, R Mandeva, A Derekova, V Ivanova, A Tonkova, M Kambourova, Production of thermostable inulin-degrading enzyme by thermophilic Bacillus sp. 11, Chemicke Listy, 94, 2000, 972 - 973
ДокладПетрова Ив., М. Чамова, Проучване на организираното хранене на деца от 0-3 години, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 223 - 227
СтатияБръзкова МС, АИ Кръстанов, Перспективи в биодеградацията на бисфенол А с плесенни гъби, Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 930 - 935
СтатияГеоргиева МГ, СВ Василев, ЗИ Ходжева, Разпределение на температурата в едномерно температурно поле на топлообменен апарат, ХХIV Международна научна конференция на Съюз на учените, Технически науки, 4, 2014, 112 - 116
СтатияМариносян О, ВС Станчев, и др., Система за автоматично дозиране, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988
СтатияTzaneva D, MM Dzhivoderova, N. Petkova, Denev P., D Hadjikinov, A Stoyanova, Rheological properties of the cosmetic gel including carboxymethyl chitosan, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (8), 2017, 1383 - 13871
СтатияHadjikinova, RB Mihov, D Hrusavov, K. Nikovska, MM Dzhivoderova, Erythritol Like Sugar Substitute in Cocoa Dressings, 2016
СтатияВеселин Начев, Т. Титова, Стоянчев Т., Атанасова Ст., Дамянов Ч., Изследване на електронен нос за оценяване на качеството на пилешко месо, базирано на мултисензорен анализ на данни и SVM класификатор, Автоматика и информатика, 1, 2018, 11 - 17
ДокладAngelov М, I Antonov, D Stoeva, PR Raynov, Numerical analysis of two-phase non-isothermal nano jets, Journal of food and packaging Science Technique and Technologies, 2, 2013, ISSN 1314-7420
СтатияP. Penchev, Bakalska R., Sotirov S., , Serbezov V., Comparative spectroscopic analysis of thin films and targets from NLO materials deposited by Pulsed Laser Deposition, Scientific Papers of Plovdiv University- Chemistry, 37 (5), 2010, ISSN 0204-5346, 59 - 64
ДокладДобрева ВЦ, РВ Власева, МВ Хаджикинова, ДГ Хаджикинов, МГ Иванова, Сравнителна характеристика на подсладени със захар и с малтитол млечнокисели напитки, Научни Трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 516 - 519
СтатияОбрешков ИО, Отоманско културно наследство в град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 208 - 212
СтатияIvanov G, P Spassov, A Slavchev, D Blazheva, Effectiveness of ozonated water package sanitation in fluid food packaging systems, Scientific works of UFT, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 147 - 152
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, АГ Дуракова, А. Колева, Кинетика на процеса навлажняване на царевица. Част II: Диференциални криви на навлажняване на анатомичните части на зърната., Научни трудове на УХТ - Пловдив, LI (3), 2004, ISSN 0477-0250, 69 - 74
ДокладTeneva D, B Goranov, RS Denkova, ZR Denkova, Antimicrobial activity of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus strains against Candida albicans NBIMCC 74, Scientific Works of the University of Ruse – 2015, 54 (10.2), 2015, ISSN 1311-3321, 18 - 23
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност на учебен корпус 4 на УХТ, Топлотехника, 4 (2), 2013, 7 - 10
ДокладИванов И, „Аспекти на консервното производство в България”, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9
СтатияМариносян О, ВС Станчев, и др., Микропроцесорна система за определяне на режимите на топлинна стерилизация на консерви, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988
СтатияTsaneva D, MI Nikolova, TV Prokopov, N. Petkova, A Stoyanova, Denev P., Evaluation of adsorption capacity of chitosan cinnamaldehyde Schiff base, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (9), 2017, 1609 - 16141
ДокладTanya Titova, Veselin Nachev, Ch. Damyanov, Collective Neural Classifiers for Food Quality Application, Proceedings of the Conference “Advances in Neural Networks and Applications 2018”, 2018, 140 - 144
ДокладРайнов П, Методика за построяване на спирално оребрена тръба чрез автоматизирана система, Сп. Топлотехника, 5, 2013, ISSN 1314-2550, 32 - 35
СтатияGeorgieva L, DS Mihaylova, Screening of total phenolic content and radical scavenging capacity of Bulgarian plant species, International Food Research Journal, 22 (1), 2015, ISSN 1985-4668, 240 - 2451
СтатияОбрешков ИО, Пловдив - кандидатът за европейска столица на културата през 2019 г. в българската филателия, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 213 - 217
ДокладПанайотов ПТ, КХ Йоаниду, ПБ Боянова, БХ Миленков, Пенетрометрично изследване на коагулирало краве мляко чрез използване на ферментативно получен камилски химозин и млекокоагулиращ ензим с микробиален произход, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, 263 - 267
СтатияБозаджиев БВ, АП Кръстева, Цв Гогова, Исследование влияния шлифования кукурузы на эффективность отделения зародыша от эндосперма., Науковi працi, II (30), 2007, 34 - 38
СтатияМилкова-Томова ИВ, РС Денкова, ДВ Бухалова, П Дойкина, ЙН Алексиева, Качественные показатели традиционного хлеба с применением lb подкислителей, АПК России. УДК 664.6, 72 (1), 2015, 158 - 161
ДокладПетрова Ив., ЦТ Десев, Ст. Стамов, Изследвания върху дисперзитета на дисперсни системи от емулсионен тип с елда, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве” -2012, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 39 - 42
СтатияБръзкова МС, АИ Кръстанов, Влияние на различни индуктори върху синтеза на лакказа, продуцирана от Trametes versicolor 1, Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 1031 - 1033
СтатияПопов Ил, ВС Станчев, и др., Микропроцесорна система за автоматичен контрол и регулиране на температурата в силозни клетки, Семинар по електронизация и роботизация, X - Пловдив, 1987
СтатияTzaneva D, AT Simitchiev, N. Petkova, V Nenov, A Stoyanova, Denev P., Synthesis of carboxymethyl chitosan and its rheological behaviour in pharmaceutical and cosmetic emulsions, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 7 (10), 2017, 70 - 781
СтатияDzhivoderova MM, I. Petrova, R Hadjikinova, K. Nikovska, Dispersion Characteristics of Oil-in-Water Emulsions with Modified Starches, 2017
ДокладАнгелов М, ПР Райнов, БХ Миленков, Моделни изследвания на аеродинамиката и топлообмена в сървърно помещение, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 1229 - 1234
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Управление на биотехнологични производства, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 681.5, 2017, ISBN 978-954-24-0294-7, 1 - 80
ДокладВласева РВ, ТБ Балабанова, МГ Иванова, Влияние на различни фактори върху добива на видове сирене, Научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 10 (1), 2014, 359 - 362
СтатияДуракова А., А. Колева, Сорбционна характеристика на брашно от листа на пауловния, Хранително-вкусова промишленост, 9, 2012, ISSN 1311-0179, 39 - 42
ДокладВътева РД, ГИ Караджов, МН Манджуков, РМ Чочков, , Характеристика на някои основни показатели на царевично брашно, Материалы международной научно-практической конференции, Краснодар, Русия, 2009, ISSN 978-5-8333-0359-7, 42 - 45
ДокладDenkova RS, B Goranov, GT Dobrev, ZR Denkova, GA Kostov, PB Boyanova, D Teneva, S Fortier, Rheological properties of probiotic yoghurts with phytosterol esters, Ukrainian Food Journal, 4 (3), 2015, ISSN 2313-5891, 440 - 452
СтатияGogova TzvI, MR Baeva, L Paramonenko, M Sikora, Zamrozone ciasta - Przechowywanie ciasta wzbogaconego ziolami w stanie zamrozonym, Piekarstwo (1-2), 2012, ISSN 1643-9988, 40 - 44
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Ив. Петрова, Влияние на технологичните процеси върху някои характеристики на емулсионни хранителни продукти, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“; сб. доклади, 2014, ISSN 2367-6231

Страница 10 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив