Забравена парола

Страница 11 от 71

Общо: 3527

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияGochev V, Y Hristova, T Girova, A Stoyanova, Composition of aroma compounds in Salvia spp. from Bulgaria and their potential practical application, Salvia Biotechnology, Book Chapter, 2018, 133 - 14911
СтатияPopova V, T Ivanova, A Stoyanova, V Georgiev, T Hristeva, V Nikolova, M Docheva, N Nikolov, S Damiyanova, Phytochemicals in leaves and extracts of the variety “Plovdiv 7” of Bulgarian oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.), Trends in Phytochemical Research, 2 (1), 2018, 27 - 36
СтатияPopova V, Z Petkova, M Stoyanova, L Lazarov, A Stoyanova, A Stoyanova, T Hristeva, M Docheva, V Nikolova, N Nikolov, Biologically active components in seeds of three Nicotiana species, Industrial Crops & Products, 117, 2018, 375 - 38111
СтатияTzaneva D, Z Petkova, M Stoyanova, A Stoyanova, P Denev, Isolation and characterization of chitin and biologically active substances from honeybee (Apis mellifera), J. Pharm. Sci. & Res., 10 (4), 2018, 884 - 88811
СтатияChochkov RM, G. Gercheva, N. Dimitrov, Effect of Storage Time on Hardness and Water Activity of Pastry Biscuits with Thyme, Oregano and Sage, International Research Journal of Advanced Engineering and Science, Volume 3 (Issue 1), 2018, ISSN 2455-9024, 177 - 179
ДокладВучев АС, Личев АА, Георгиев ПН, Методика за проектиране на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-237 - I-243
СтатияTumbarski YD, A Lante, , Immobilization of Bacteriocins from Lactic Acid Bacteria and Possibilities for Application in Food Biopreservation, The Open Biotechnology Journal, 12, 2018, ISSN 1874-0707, 25 - 321
СтатияTrushanov EG, JT. Stoychev, GP. Terziyski, Automated Control System of Greenhouses, International Journal of Engineering Innovation & Research, Volume 7 (Issue 2), 2018, ISSN 2277 – 5668, 81 - 83
СтатияTerziyski GP, VS. Terziyska, An Approach for Engineering Tuning of PID - Controller with Dynamic Object from Second Order, International Journal of Engineering Innovation & Research, 7 (2), 2018, ISSN 2277 – 5668, 77 - 80
СтатияVasileva IN, RS Denkova, RM Chochkov, D Teneva, T Dessev, AM Slavov, PN Denev, , Effect of lavender (Lavandula angustifolia) and melissa (Melissa Officinalis) waste on quality and shelf life of bread, Food Chemistry, 253, 2018, 13 - 2111
СтатияValchev, S, N Nenov, Determination of specific energy consumption of mechanical vapor recompression heat pump, Scientific Researches Of The Union Of Scientists In Bulgaria - Plovdiv, 14 (C - Technics And Technologies), 2017, ISSN 1311-9419, 99 - 102
СтатияValchev S, N Nenov, Study of thermodynamic parameters of mechanical heat pump system, Scientific Works Of University Of Food Technologies - Plovdiv, 63 (1), 2016, ISSN 1314-7102, 247 - 254
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, Д Блажева, Оценка на екологичния ефект от пречистването на промишлени отпадъчни води чрез термопомпена система. Част II - определяне на основни физико - химични показатели, Сборник от докладите от Национална научно - техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2016, ISSN 2367-9530, 266 - 271
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, Д Блажева, Оценка на екологичния ефект от пречистването на промишлени отпадъчни води чрез термопомпена система. Част I - Определяне концентрацията на общо сухо вещество и микробиологичен анализ, Сборник от докладите от Национална научно - техническа конференция с международно участие "Екология и здраве"Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 2016, ISSN 2367-9530, 259 - 265
СтатияВълчев СЕ, Физични свойства на промишлени отпадъчни води от хранителни производства, Научни трудове на Съюз на учените - Пловдив, Серия В, Техника и технологии, XII, 2014, ISSN 1311-9419, 86 - 92
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Анализ на възможностите за пречистване и рециклиране на отпадъчни води чрез механична термопомпа, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив” (10), 2014, ISSN 1314-1880, 363 - 368
СтатияВълчев СЕ, НС. Ненов, Пилотна термопомпена инсталация за пречистване на промишлени отпадъчни води, Топлотехника (2), 2014, ISSN 1314-2550, 72 - 75
СтатияKostova I., S. Damyanova, N. Ivanova, A. Stoyanova, Use of essential oils in dairy products 3. Essential oil of dill (Anethum graveolens), Proceeding of University of Ruse, 56 (10.2), 2017, 113 - 118
СтатияStefanova G., L. Stefanov, S. Damyanova, A. Stoyanova, Chemical composition of aromatic products from laurel (Laurus nobilis L.), Proceeding of University of Ruse, 56 (10.2), 2017, 46 - 54
СтатияPopova A., DS Mihaylova, A review of the medicinal plants in Bulgaria – collection, storage, and extraction techniques, Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 11 (3), 2018, ISSN 2455-3891, 28 - 351
СтатияIlieva I., E. Dimitrova, Programming and mathematical-statistical tools, solving engineering tasks, International Scientific Conference ”International Trends in Science and Technology” (October 17, 2017, Warsaw, Poland), 5 (5), 2017, 3 - 6
СтатияDimov M, K Dobreva, S Damyanova, A Stoyanova, Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of dill essential oils (Anethum graveolens L.), Assen Zlatarov University Annual, XLVI (1), 2017, 37 - 42
СтатияStefanova G, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Coeffiicient of diffusion of tannins in extracts from laurel leaves (Laurus nobilis L.), Scientific Works of University of Food Technologies, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation 'Food science, Engineering and Technology - 2017', LXIV (1), 2017, ISSN 1314-7102, 70 - 74
СтатияS Bozhkov, Connection between Coulomb’s potential and the potential energy of interaction between two charged conducting spheres, Journal of Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria "Fundamental Science and Applications", 21 (1), 2015, ISSN 1310-8271, 163 - 168
СтатияS Bozhkov, K Kolikov, B Zlatanov, Estimates of the correction coefficient in Coulomb's law for electrostatic interaction between two charged conducting spheres, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 8 (1), 2015, ISSN 2065-2151, 1 - 14
СтатияК Коликов, Д Иванов, С Божков, Й Епитропов, Г Кръстев, Електростатично взаимодействие между две проводящи сфери (Обзор), Трудове на ІІ-ра Студентска научна конференция "От атома до космоса", 2, 2014, ISSN 2367-5586, 13 - 16
СтатияД Иванов, С Божков, К Коликов, Формули с произволни приближения за намиране силата на електростатичното взаимодействие между две заредени проводящи сфери, Сборник с доклади на юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, 2 (2), 2013, ISSN 978-954-8767-43-9, 33 - 39
СтатияD Ivanov, Y Epitropov, S Bozhkov, K Kolikov, Deviation of Coulombs Force from the Force of Electrostatic Interaction between two conducting Spheres, Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas 2012, 1, 2012, ISSN 1338-9831, 1481 - 1487
СтатияК Коликов, Д Иванов, С Божков, Й Епитропов, Отклонение на кулоновата сила от силата на електростатичното взаимодействие между две проводящи сфери, Международно научно on-line списание „Наука и технологии“, Съюз на учените – Стара Загора, 2 (3), 2012, ISSN 1314-4111, 91 - 95
СтатияК Kolikov, D Ivanov, G Krastev, Y Epitropov, S Bozhkov, Electrostatic interaction between two conductive spheres, Journal of Electrostatics, 70, 2012, ISSN 0304-3886, 91 - 9611
СтатияК Коликов, Д Дакова, Х Христозов, С Божков, Нов тегловен осмотичен метод и устройство, Scientific research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, 8, 2011, ISSN 1311-9192, 101 - 108
СтатияК Коликов, Д Иванов, Й Епитропов, С Божков, Електростатично взаимодействие между две проводящи сфери - Обобщение закона на Кулон, Journal of Technical University Sofia, branch Plovdiv "Fundamental Science and Applications", 16, 2011, ISSN 1310-8271, 141 - 146
СтатияS Kabaivanov, M Milev, D Koleva-Petkova, VP Vladev, Efficient Option Valuation of Single and Double Barrier Options, AIP Conference Proceedings (1910), 2017, ISSN 978-0-7354-1602-4, 020002-1 - 020002-911
СтатияT Dimitrova, VP Vladev, G Ivanov, Classroom demonstrations of some polarization phenomena in nature, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XV, 2017, ISSN 1311-9419, 197 - 200
Статия, Acknowledgement increase effect in accordance with the health improvement motor activities among students, Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal, 2 (3), 2017, ISSN 2534-8620, 89 - 99
СтатияPetkova N., D. Vassilev, R. Grudeva, Denev P., , M. Koleva, , “Green” synthesis of sucrose acetate and characterization of its physicochemical properties and antimicrobial activity, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 31 (4), 2017, 375 - 38211
СтатияPetkova N., I. Petrova, I Ivanov, RB Mihov, R. Hadjikinova, M. Ognyanov, V. Nikolova, Nutritional and antioxidant potential of carob (Ceratonia siliqua) flour and evaluation of functional properties of its polysaccharide fraction, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Vol. 9(10), 2017, 2189-2195., 9 (10), 2017, 2189 - 21951
СтатияKrasteva RY, KN Nyagolova, PM Dikova, The importance of Bulgarian folk dances for the preservation of the health, traditions and custom of Bulgarian people, Сборник материалы, Международная научно практическая конференция - 4-6 септември, г. Чолпон-Ата, Киргизстан, 2017, 33 - 35
СтатияКръстева РЙ, ПМ Дикова, Оценка аэробных возможностей студентов, которые занимаются фитнес-культуризмом., Сборник материалы, Международная научно практическая конференция, 4-6 септември, г. Чолпон-Ата, Киргизстан, 2017, 53 - 58
СтатияStefanova G, L Stefanov, S Damianova, A Stoyanova, Changes in the essential oil of Laurel (Laurus nobilis L.) during its vegetation, Journal of Parmaceutical Sciences and Research, 10 (1), 2018, 134 - 13711
Уч. пособиеДраготинов ИИ, ГП. Терзийски, Ръководство за курсово проектиране по дисциплината Автоматизация на технологични процеси, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2018, ISBN 978-954-24-0298-5, 1 - 70
СтатияPetkova N., D. Vassilev, R. Grudeva, P. Denev, , M. Koleva, , “Green” Synthesis of Sucrose Octaacetate and Characterization of Its Physicochemical Properties and Antimicrobial Activity, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 31 (4), 2017, 395 - 40211
МонографияОбрешков ИО, Организация и управление на туристически информационни центрове, Университетско Издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, 1 - 90
ДокладObreshkov IO, ES Yordanova, Sensory profile of dried apricot bars for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство. Материалы IV Международной научно-технической конференции, 2017, 681 - 685
ДокладObreshkov IO, ES Yordanova, Dried apple bar technology development for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство. Материалы IV Международной научно-технической конференции, 2017, 4 - 8
ДокладОбрешков ИО, Туристически район Бургаско Черноморие във филателията, . Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия по случай 50-годишнината от създаване на Колеж по туризъм - Бургас, 2017, ISSN 978-619-7125-34-4, 290 - 296
ДокладObreshkov IO, Tourism history in Plovdiv, Proceedings International Scientific Conference “Contemporary tourism – traditions and innovations” celebrating the 50th Anniversary of the Establishment of Tourism Program and the 45th Anniversary of the Geography of Tourism Department, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017, 46 - 59
СтатияTsaneva D, MI Nikolova, TV Prokopov, A Stoyanova, Denev P., Evaluation of adsorption capacity of chitosan-citral Schiff base for wastewater pre-treatment in dairy industries, Ecologia Balkanica, 9 (1), 2017, 91 - 1021
СтатияTzaneva D, AT Simitchiev, N. Petkova, V Nenov, A Stoyanova, Denev P., Synthesis of carboxymethyl chitosan and its rheological behaviour in pharmaceutical and cosmetic emulsions, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 7 (10), 2017, 70 - 781
СтатияTsaneva D, MI Nikolova, TV Prokopov, N. Petkova, A Stoyanova, Denev P., Evaluation of adsorption capacity of chitosan cinnamaldehyde Schiff base, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (9), 2017, 1609 - 16141

Страница 11 от 71

Общо: 3527

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив