Забравена парола

Страница 11 от 68

Общо: 3362

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладКиряков ИА, ГИ Вълчев, ВД Рашева, Кинетични зависимости при сушене на гроздови семки в нискотемпературен кипящ слой, Механика на машините. Серия FH: Приложна механика на флуидите, топло и масопренос, XV (6), 2007, ISSN 0861-9727, 15 - 18
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, ГИ Вълчев, ВД Рашева, Опитно определяне на топлофизични характеристики на гроздови семки, Механика на машините. Серия FH: Приложна механика на флуидите, топло и масопренос, XV (6), 2007, ISSN 0861-9727, 19 - 22
ДокладКиряков ИА, НС Ненов, Особености в технологичния процес на получаване на масло от гроздови семки, Научни трудове на УХТ, LVII (2), 2010, ISSN 0477-0250, 533 - 538
ДокладКиряков ИА, Опитна уредба за сушене в кипящ слой с предварително подсушен въздух - аеродинамично изследване и характеристики, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 352 - 356
ДокладДжурков ТД, ИА Киряков, Камерна сушилня за плодове и зеленчуци, Научни трудове на ВИХВП, XLIV (3), 2000, 161 - 165
ДокладКиряков ИА, ЯТ Чалъмов, Многолентова сушилня за сушене на орехови ядки, Международна научна конференция техника, технологии и системи ТЕХСИС'2009, ТУ - София, Филиал Пловдив, XIV (1), 2009, ISSN 1310-271, 641 - 645
ДокладКиряков ИА, ЯТ Чалъмов, Промишлена инсталация за изпичане и охлаждане на ядки във фонтаниращ слой, Международна научна конференция техника, технологии и системи ТЕХСИС'2009, ТУ - София, Филиал Пловдив, XIV (1), 2009, ISSN 1310-271, 635 - 640
ДокладРаичков ГР, МС Минчев, НС Ненов, ИА Киряков, АИ Костов, Математичен модел на инерционните характеристики на воден акумулатор на лабораторна слънчева инсталация, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (4), 2003, 317 - 321
ДокладMinchev MS, E Koleva, IA Kiryakov, ZN Velchev, A Study upon solar radiation intensity in the city of Plovdiv, Scientific conference with international participation "Manufacturing and management in 21st century", Ohrid, Republic of Macedonia, September 16-17, II, 2004, 274 - 279
СтатияМинчев МС, Е Колева, ИА Киряков, ЗН Велчев, Изследване на интензивността на слънчевата радиация в град Пловдив, Механика на машините, XII (5), 2004, ISSN 0861-9727, 14 - 17
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, АИ Ташев, НС Ненов, Теоретично изследване на въздушен слънчев колектор за конвективна сушилня, Сборник доклади на Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници. Секция Технически и природоматематически науки. ТУ - София, Филиал Пловдив, II, 2007, 76 - 82
СтатияМинчев МС, Е Колева, ИА Киряков, ЗН Велчев, Изследване на интензивността на слънчевата радиация в град Пловдив, Топлотехника за бита, година IX (11), 2004, 4 - 9
ДокладВълчев ГИ, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, ВД Рашева, Ексергия и специфична свободна енталпия за някои области на влажен въздух, Сборник на доклади от юбилейната научна сесия 50 години съюз на учените в България - Пловдив на тема "Науката пред прага на новото хилядолетие", Секция "Селскостопански и технически науки", Том I, 1998, 389 - 392
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, Изследване ефективността на топлообмена в пластинчат апарат тип "въздух-въздух", Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В. Техника и технология, Том II, 2003, ISSN 1311-9419, 7 - 12
СтатияКартелов ЯГ, РК Попов, ДК Станков, ИА Киряков, ПП Костадинова, Трансформиране на отпадната радиационна топлина във въздушната среда над производствен агрегат в топла вода за технологични нужди, Хранително-вкусова промишленост (8), 2010, ISSN 1311-0179, 43 - 46
СтатияКиряков ИА, Вълчев ГИ, Рашева ВД, Равновесна влажност на гроздови семки, Хранително-вкусова промишленост (6), 2005, ISSN 1311-0179, 17 - 19
ДокладDanev A., A Bosakova-Ardenska, R. Gabrova, Review of software for agarose gel electrophoresis image analysis, IV Международная студенческая научно-практическа конференция „Студенчество в науке – инновационый потенциал будещего“, Набережые Челны, 2016, 138 - 146
СтатияKomitov GG, VD Rasheva, IG Binev, IA Kiryakov, Inovation technology for using of disposals automobile tyres, Europien Journal of Technical and Natural Sciences (4), 2016, ISSN 2414-2352, 20 - 22
СтатияКартелов ЯГ, ИА Киряков, Промишлена инсталация за топлинна обработка на мокросепарирано сусамово семе в псевдокипящ слой, Хранително-вкусова промишленост (2), 2017, ISSN 1311-0179, 29 - 33
СтатияАтанасов ДГ, Експериментално изследване и моделиране на въздушен слънчев колектор., Топлотехника, 10 (2), 2015, ISSN 1314-2550, 20 - 23
СтатияTsaneva D., MI Nikolova, TV Prokopov, N. Petkova, A Stoyanova, Denev P., Evaluation of Adsorption Capacity of Chitosan Cinnamaldehyde Schiff Base, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (9), 2017, ISSN 0975–1459, 1609 - 16141
СтатияTzaneva D, MM Dzhivoderova, N. Petkova, P. Denev, D Hadjikinov, A Stoyanova, Rheological Properties of the Cosmetic Gel Including Carboxymethyl Chitosan, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (8), 2017, 1383 - 13871
СтатияPetrova I., N. Petkova, M. Ognyanov, Ap. Simitchiev, M. Todorova, P. Denev, Food emulsions with amidated pectin from celery (Apium graveolens var. rapaceum D. C.) tubers, Agricultural Science and Technology, 9 (3), 2017, ISSN 1314-412X, 246 - 249
СтатияPetkova N., I Ivanov, DS Mihaylova, AI Krastanov, Phenolic acids content and antioxidant capacity of commercially available Melissa officinalis L. teas,, Bulgarian Chemical Communications, 49 (D), 2017, ISSN 0861-9808, 69 - 7411
СтатияHadjikinova R., N. Petkova, D. Hadjikonov, Denev P., D. Hursavov, Development and Validation of HPLC-RID method for Determination of Sugars and Polyols, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (8), 2017, 1263 - 12691
СтатияIvanov I., N. Petkova, Y. Tumbarski, I. Dincheva, I. Badjakov, , , GC-MS characterization of n-hexane soluble fraction from dandelion (Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg.) aerial parts and its antioxidant and antimicrobial properties, Zeitschrift für Naturforschung C, 2017, ISSN 1865-712511
СтатияPetkova N., DS Mihaylova, I Ivanov, AI Krastanov, Phenolic acids content and antioxidant capacity of commercially available Melissa officinalis L. teas in Bulgaria, Bulgarian chemical communication, 49 (D), 2017, ISSN 0324-1130, 69 - 7411
СтатияProkopov TV, MI Nikolova, DS Taneva, Improved carotenoid extraction from Bulgarian tomato peels using ultrasonication, The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, 41 (1), 2017, 41 - 4911
ДокладПН Чорбаджиев, КИ Вълкова-Йоргова, ДН Градинарска, ДГ Йорданов, КР Данов, ОП Дворянинова, АВ Соколов, АГ Часовских, Морфологическая характеристика вареных колбас в зависимости от вложенных коллагеновых препаратов, Материалы III Международной научно-практической конференции „Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса, 2017, ISSN 978-5-00032-263-5, 111 - 117
СтатияChalova VI, IG Manolov, VS Manolova, Challenges for commercial organic production of oil-bearing rose in Bulgaria., Biological Agriculture & Horticulture, 33 (3), 2017, 183 - 1941
СтатияХаджикинова РД, ДН Хрусавов, Ив. Петрова, ВЦ Добрева, ММ Дживодерова, РБ Михов, Еритритолът като захарозаместител в състава на нишестени кремове, Хранитено-вкусова промишленост (3), 2017, 28 - 32
СтатияIserliyska D, MM Dzhivoderova, KN Nikovska, Application of penalty analysis to interpret jar data - A case study on orange juices, Current Trends in Natural Sciences, 6 (11), 2017, ISSN 2284-953X, 06 - 12
СтатияMilev M, S. Zlatev, A Note about Stability of Fractional Retarded Linear System with Distributed Delays, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 115 (4), 2017, ISSN 1311-8080, 873 - 8811
СтатияCholakov RG, YD Tumbarski, VB Yanakieva, IN Dobrev, Salim Y, ZR Denkova, ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF LEUCONOSTOC LACTIS STRAIN BT17, ISOLATED FROM A SPONTANEOUSLY FERMENTED CEREAL BEVERAGE (BOZA), Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 7 (1), 2017, ISSN 1338-5178, 47 - 4911
СтатияSlavov A, I Vasileva, L Stefanov, A Stoyanova, Valorization of wastes from the rose oil industry, Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, 16 (2), 2017, 309 - 3251
СтатияDV Markova, IN Vasileva, NS Yancheva, AM Slavov, Comparison of physicochemical parameters of pectic polysaccharides from different plant materials, Bulgarian Chemical Communications, 49 (Special Issue G), 2017, 26 - 3111
СтатияN Yantcheva, IN Vasileva, P Denev, P Lutova, S Mitov, Z Iordanova, M Galabova, IN Panchev, AM Slavov, Valorization of waste of Calendula officinalis - obtaining of ethanol extracts, Bulgarian Chemical Communications, 49 (Special Issue G), 2017, 21 - 2511
СтатияGeorgieva-Krasteva L, IN Desseva, DS Mihaylova, Dobreva K, Spelt (Triticum aestivum ssp. spelta)– from field to cosmetics, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 9 (5), 2017, ISSN 0975-4873, 613 - 617
ДокладБабриков Т., Т. Билева, П. Цветков, Н. Петкова, И. Иванов, П. Денев, ВЛИЯНИЕ НА БИОТОРОВЕ И БИОПЕСТИЦИДИ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА НА НЯКОИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ, Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, Научно-практическа конференция Биологичното земеделие – история и перспективи, LX (кн. 2), 2016, ISSN 2367-5845, 61 - 70
СтатияStrinska HN, DN Petrov, VT Dobreva, BY Zhekova, GT Dobrev, , Isolation and purification of lipase from Rhizopus arrhizus by ultrafiltration and fractional precipitation, Bulgarian Chemical Communications, 49 (G), 2017, ISSN 0324-1130, 137 - 14311
СтатияPanajotova HN, HN Strinska, VD Gandova, VT Dobreva, BY Zhekova, GT Dobrev, Purification of lipase from Aspergillus carbonarius NRRL369 by ATPS PEG/potassium phosphate, Bulgarian Chemical Communications, 49 (G), 2017, ISSN 0324-1130, 130 - 13611
СтатияDodevska TM, ND Dimcheva, EG Horozova, YL Lazarova, Electrochemically modified with osmium graphite: catalytic activity and application to the amperometric detection of hydrogen peroxide, Bulgarian Chemical Communications, 49 (G), 2017, ISSN 0324-1130, 177 - 18211
СтатияЦанева Д, Н. Петкова, А Стоянова, П. Денев, "Зелен" синтез на шифови бази от хитозан, Индустриални технологии, 4 (1), 2017, 128 - 135
СтатияСтефанова Г., С Ташева, Л Стефанов, С Дамянова, А Стоянова, Получаване и анализ на екстракти от листа на лавър (Laurus nobilis L.), Индустриални технологии, 4 (1), 2017, 136 - 142
СтатияTumbarski YD, V. Lincheva, N. Petkova, R. Nikolova, R. Vrancheva, I. Ivanov, Antimicrobial activity of extracts from areal parts of Potentilla (Potentilla reptans L.), Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 37 - 43
СтатияЦанева Д., Н. Петкова, А Стоянова, П. Денев, Зелен" синтез на шифови бази от хитозан, Индустриални технологии, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 128 - 135
СтатияIvanov I, N. Petkova, P. Denev, Physicochemical Characterization of pectin from orange peels obtained after different extraction conditions, Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 21 - 25
СтатияPetkova N., I. Ivanov, P. Denev, Polyphenolic content and antioxidant activity of different green tea brands available in the bulgarian market – comparative study, Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 26 - 32
СтатияКръстева РЙ, Антропометричен статус и хранителни навици на ученици от първи клас в начален етап на основната образователна степен., Спорт и наука (бр. 2), 2017, ISSN 1310-3393, 153 - 160
СтатияДерекювлиев Т Й, 3. Части на речта или структуро-семантични класове?, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия А. Обществени науки, изкуство и култура. Том III, 2017

Страница 11 от 68

Общо: 3362

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив