Забравена парола

Страница 11 от 73

Общо: 3606

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладНесторова ПИ, КБ Чоролеева, Диалогът в чуждоезичното обучение (с оглед на преподаването на български език на чужденци в начален етап и формиране на речеви навици за създаване на типови диалози), Сборник доклади на III национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 246 - 251
ДокладЛуузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, НЙ Желязков, Един актуален подход за изследване на общите компетентности на чуждестранни студенти за целите на езиковото обучение, Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 46, 2008, 654 - 665
ДокладЧоролеева КБ, Sources of Terminological Variation in English and Bulgarian, Научни трудове на УХТ – Пловдив, 63, 2016, 239 - 242
ДокладЧоролеева КБ, Term Formation via Secondary Nomination: English Terms Derived from General Lexis Denoting Parts of the Body, Научни трудове на УХТ – Пловдив, 63, 2016, 243 - 246
ДокладЧоролеева КБ, To Blend or Not to Blend, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXII, 2015, 888 - 892
ДокладЧоролеева КБ, Morphosemantic Groups of Lexical Blends, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXII, 2015, 902 - 904
ДокладЧоролеева КБ, Terminological Variation and the Translation of Specialized Texts, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, 1467 - 1471
ДокладМанева И, В Симеонова, , English – The Lingua Franca of the European Higher Education Learning Space, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIX, 2012, 956 - 958
ДокладЧоролеева КБ, PI Nestorova, Homemaker or Housewife? Politically Correct Language Use and Socio-Cultural Stereotypes, Сборник доклади на III национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 262 - 267
ДокладЛуузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, Instances of Taxonomic Generalisation in the Translation of Some Culture-Specific Categories, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI, 2009, 441 - 446
ДокладЧоролеева КБ, Ц Луизова-Хорева, Classification of Food and Cooking Terms of Latin and French Origin Borrowed into English, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIV, 2007, 283 - 288
ДокладЛуузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, Some Possibilities of Using Language Corpora in ESP Teaching and Learning, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII, 2006, 311 - 317
ДокладЧоролеева КБ, Ц Луизова-Хорева, Application of Integrated Instruction to English for Specific Purposes (ESP) Courses, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII, 2006, 317 - 322
ДокладВътева РД, ГИ Караджов, МН Манджуков, РМ Чочков, , Характеристика на някои основни показатели на царевично брашно, Материалы международной научно-практической конференции, Краснодар, Русия, 2009, ISSN 978-5-8333-0359-7, 42 - 45
ДокладTodorov, Y., M. Terziyska, State-Space Fuzzy-Neural Network for Modelling of Nonlinear Dynamics, 2014 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA) Proceedings, ISBN: 978-1-4799-3019-7, 2014, 212 - 21711
ДокладTodorov, Y., M. Terziyska, Modeling of Chaotic Time Series by Interval Type-2 NEO-Fuzzy Neural Network, Lecture Notes in Computer Science, Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2014, 8681, 2014, 643 - 65011
ДокладTerziyska, M, L. Doukovska, M. Petrov, Implicit GPC based on Semi Fuzzy Neural Network Model, Advances in Intelligent Systems and Computing, Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, 322, 2014, 695 - 70611
ДокладTodorov, Y., M. Terziyska, M. Petrov, Recurrent Fuzzy-Neural Network with fast learning algorithm for predictive control, Lecture Notes in Computer Science, 23rd International Conference on Artificial Neural Networks Proceedings, 8131, 2014, 459 - 46611
ДокладKitanivski VD, DB Vlahova-Vangelova, SG Dragoev, DP Kitanivski, Alternations in quality parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) compared to albino golden rainbow trout stored at 0 to 4°C, Scientific Works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, ISSN Online: 1314-7102, 76 - 82
ДокладVlahova-Vangelova DB, DK Balev, SG Dragoev, GD Kirisheva, Improvement of the technological and sensory properties of meat by whey marinating, Scientific Works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, ISSN Online: 1314-7102, 7 - 13
ДокладKirisheva GD, DK Balev, SG Dragoev, NS Nenov, DB Vlahova-Vangelova, Application of spice freon extracts in the processing of “Hamburgski” sausage, Scientific Works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, ISSN Online: 1314-7102, 14 - 23
ДокладКитановски ДП, ВД Китановски, СГ Драгоев, КВ Василев, Е Йошевска, Органолептични характеристики на полусухожилния мускул (m. Semimembranosus) и дългия мускул на гърба (m. Longissimus dorsi) при три породи едри преживни животни Симентал, Фпизиец и Буша, Scientific Works of University of Food Technologies, 62 (1), 2015, ISSN Online: 1314-7102, 153 - 157
ДокладKitanivski VD, DP Kitanivski, DK Balev, SG Dragoev, Fatty acid coposition of the Californian rainbow trout and its hybrid golden rainbow trout, Scientific Works of University of Food Technologies, 61 (1), 2014, ISSN Online: 1314-7102, 133 - 136
ДокладВлахова-Вангелова ДБ, Ш Абжанова, СГ Драгоев, Влияние на вида на мариноването върху морфологичните и органолептичните характеристики на овче месо, Scientific Works of University of Food Technologies, 60 (1), 2013, ISSN Online: 1314-7102, 237 - 241
ДокладBalev DK, DB Vlahova-Vangelova‎, SG Dragoev, K Mihalev, T Doncheva, Development of new functional cooked sausages by addition of rose petal extract, Proceedings of II International Congres “Food Technology, Quality and Safety”, Novi Sad 2014, Serbia, ‎, 2014, ISSN ISBN 978-86-7994-043-8, 111 - 116‎
ДокладVlahova-Vangelova D, D Balev, S Dragoev, B Kapitanski, K Mihalev, T Doncheva, Influence of goji berry, pumpik powder and rose petal extract on the quality of cooked sausages with reduced nitrite ‎content, Proceedings of II International Congres “Food Technology, Quality and Safety”, Novi Sad 2014, Serbia, 2014, ISSN ISBN 978-86-7994-043-8, 1 - 6
ДокладДрагоев СГ, ДБ Влахова-Вангелова, Потенциални химчни опасности за здравето на човека в месни и рибни продукти, Scientific Researches of the Union of the Scientists in Bulgaria - Plovdiv, 11 (Series C. Natural Sciences and ‎Humanities‎), 2014, ISSN 1311-9419, 4 - 23
ДокладVlahova-Vangelova D ‎, KP Vassilev, DK Balev, SG Dragoev, PS Dragoeva, Functional and morphological changes in poultry fillets during acid marinating with sodium lactate‎, Proceedings of 59th International Congress of Meat Science and Technology, Izmir, Turkey, August 19 - 23, 2013 ‎Ed. by Meltem Serdaroglu, Burcu Öztürk, Tolga Akcan Ege University, Izmir.Food Engineering Department, 2013, S6B (10‎), 2013, ISSN ISBN: 978-605-125-720-4, 6101 - 6108
ДокладStaykov AS, KP Vassilev, SG Dragoev, DK Balev ‎, Stabilization of the MAP chilled vial colour by natural antioxidant dihydroquercetin‎, Proceedings of 57th International Congress of Meat Science and Technology, Ghent, Belgium, August 7 - 12, 2011‎, 1 (2), 2011, ISSN ISBN 9781622760565, 191 - 195
ДокладDragoev SG, DK Balev, KP Vassilev, NS Nenov, Effect of new pepper and cummin freon extracts on the proximate composition and sensory properties of ‎Bulgarian type fermented sausage (sudjuk)‎, Proceedings of 56th International Congress of Meat Science and Technology, August 15-20, 2010, Jeju, South Korea‎, E (034), 2010, ISSN ISBN 9782550628927, 1 - 4
ДокладБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, КГ Бамбалов, Влияние на краткотрайното настойване върху протеиновия профил на мъст от Траминер и Совиньон блан, Международен енологичен семинар-Приморско, 2012
ДокладБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Количествено и качествено определяне на протеини в мъст и вино, Студентска научна сесия, 2012
ДокладБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Протеини в мъст и вино, Международен енологичен семинар-Приморско, 2013
ДокладБлагоева НБ, ИЧ Бакърджийски, Д Хитова, Белтъчни вещества в бели вина – възможности за намаляване дозата на бентонита за максимално запазване органолептичните характеристики на виното, Семинар на отдел „Научно-развойна дейност”, Винпром Пещера, 2013
ДокладVassilev S, VN Shopska, VK Iliev, MP Kaneva, GA Kostov, S Popova, Modeling of alcohol fermentation in brewing – integrated approach for control of continuous alcohol fermentation, Proceedings of 29th European Conference on Modelling and Simulation, 26-29 May, Albena, Bulgaria, 2015, 286 - 2911
ДокладБакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Влияние на електродиализата върху някои параметри на физикохимичния състав и органолептичните характеристики на вина, Младежки форум "Наука, технологии, иновации, бизнес - 2015", ТО на НТС, 2015
ДокладГогова Цв, ЦВ Прокопов, Ив Фурлински, П Параскова, Ст Танчев, Средиземноморски начин на хранене - модел за дълголетие и здраве, Сборник научни доклади ВИХВП, 2001, 103 - 109
ДокладMolla N, Y Manolova, D Nedeltcheva, ICh Bakardzhiyski, V Bambalov, A Springer, C Schalley, L Antonov, HPLC analysis of polyphenols in Bulgarian wine, X конференция по химия с международно участие, Пловдив 9-11.10.2016г., 2016
ДокладЧобанова ДВ, КГ Бамбалов, ИЧ Бакърджийски, Проучване на някои свойства и ефективността на бентонити, използвани във винопроизводството, Международен енологичен семинар-Приморско, 2010
ДокладИванова П, БВ Бозаджиев, Л Колева, И Пищийски, Характеристика на слънчогледови суровини като източник за получаване на белтъчни изолати, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 59, 2012, ISSN 1314-7102, 128 - 132
ДокладИванова П, Л Колева, Н Ципорков, И Пищийски, Изолиране на белтъци от солеви екстракти на слънчогледов шрот, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 58 (2), 2011, ISSN 1313-731Х, 391 - 396
ДокладИванова П, Л Колева, И Пищийски, Фракциониране на белтъците в слънчогледов шрот, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 700 - 705
ДокладИванова П, ГТ Добрев, Л Колева, Фракционен състав на белтъчни изолати от слънчогледов шрот, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 370 - 375
ДокладПерифанова- Немска МН, Г Узунова, Aминокислотный состав шрота болгарских сортов хлопка, Програма та матерiали Другої мiжнародної науково-тенiчної конференцiї „Tехнiчнi науки: стан, досягнения i перспективи розвитку м’ясної, олiєжирової та молочної галузей”, , Київ, НУХТ, 20-21 березня, 2013, 22 - 28
ДокладIvanova P, V Chalova, GT Dobrev, L Koleva, I Pishtiyski, Transglutaminase modification of sunflower proteins, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Biologie, 100 (4), 2015, 82 - 95
ДокладPetelkov I, RS Denkova, B Goranov, VN Shopska, GA Kostov, ZR Denkova, N Ninova-Nikolova, Z Urshev, S Minkova, Evaluation of the primary metabolism of monocultures and yoghurt starters with the participation of urease-deficient Streptococcus Thermophilus Strains, Proceedings of 30 European Conference on Modelling and Simulation, 31 May – 3 June, Regensburg Germany, 2016, 381 - 38711
ДокладТошков НГ, Влияние на някои параметри на екструдиране на храни за риби върху основни инженерни параметри на процеса, Сборник доклади, XXIV Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014", Созопол 7-11 септември, 2014, ISSN 1313-9126, 317 - 323
ДокладТошков НГ, МА Душкова, АТСимитчиев, К Вание, Плътност и експанзионен индекс на екструдати от царевичен грис, обогатени със суроватъчно-протеинов изолат, Сборник доклади, XXIV Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014", Созопол 7-11 септември, 2014, ISSN 1313-9126, 312 - 316
ДокладTabakova S, PR Raynov, N Nikolov, S Radev, Newtonian and Non-Newtonian Pulsatile Blood Flow in Arteries with Model Aneurysms., Advanced Computing in Industrial Mathematics, in series "Studies in Computational Intelligence", Springer International Publishing AG (681), 2017, ISSN DOI 10.1007/978-3-319-49544-6, 187 - 1971
ДокладВласева РВ, Функционални характеристики на каротеноидите и приложението им в млечната промишленост, Научни Трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 313 - 317

Страница 11 от 73

Общо: 3606

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив