Забравена парола

Страница 11 от 70

Общо: 3464

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияПопов Ил, ВС Станчев, Автоматизация на контрола и управлението на процеса съхранение на зърно в силозни клетки, Научно-техническа конференция с международно участие - гр.Толбухин, 1982
ДокладОбрешков ИО, Туристически район Бургаско Черноморие във филателията, . Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия по случай 50-годишнината от създаване на Колеж по туризъм - Бургас, 2017, ISSN 978-619-7125-34-4, 290 - 296
СтатияKolarov KM, ND Menkov, DI Gelyazkov, KT Dinkov, Regression models for determining the viscosity of wafer douhs, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 15 (2), 2001, 114 - 1151
ДокладRaynov PR, Numerical modeling of a shell-and-tube heat exchanger, Machines Technologies Materials, 3, 2016, 44 - 47
СтатияИванова МГ, РВ Власева, МН Перифанова-Немска, МА Стоянова, ГП Узунова, Изследване влиянието на топлинната обработка върху мастно-киселинния и сензорния профил на млечно-маслени смеси, Хранителновкусова промишленост, 3 (1), 2014, ISSN 1311-0179, 45 - 49
ДокладObreshkov IO, Contemporary quality approaches in the Bulgarian tourism industry, Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг: Сборник научных трудов Первая международная научно-практическая конференция, Naberezhnye Chelny, Tatarstan, 2013, ISSN 978-5-91875-016-2, 63 - 67
СтатияTeneva D, ZR Denkova, B Goranov, RS Denkova, GA Kostov, TD Atanasova, P Merdzhanov, Chemical composition and antimicrobial activity of essential oils from black pepper, cumin, coriander and cardamom against some pathogenic microorganisms, Acta Universitatis Cibiniensis Series E: Food Technology, 20 (2), 2016, ISSN DOI: https://doi.org/10.1515/aucft-2016-0014, 39 - 52
ДокладРашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Отчитане резултати от внедряване на енергоспестяващи мерки в три от учебните сгради на УХТ, Сборник доклади “ЕМФ`2013” ТУ – София, 2013, 335 - 339
ДокладБадев Й.А., Марков Б.Г., Маслинков И.М., Выбор MPL нейронных сетей для класиффкаторов оптических изображении сельскохозяйственных продуктов, Первая международнная научно-практическая конференция „Актуалнные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг 22 марта 2013г, г. Набережнные Челны, татарская республика, РФ., 2013, ISSN 978-5-91875-016-2, 219 - 225
СтатияДжурков ТГ, Изследване работата на промишлена барабанна сушилня за кристална захар, . Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, XIII, 2016, ISSN 1311-9419, 102 - 107
СтатияПопов Ил, ВС Станчев, Система за автоматичен контрол на температура в силозни клетки за насипни материали, III Национална научно-техническа конференция, X ВИХВП - Пловдив, 1981
ДокладObreshkov IO, ES Yordanova, Dried apple bar technology development for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство. Материалы IV Международной научно-технической конференции, 2017, 4 - 8
СтатияDimov I., N. Petkova, Nakov G., Taneva I., I. Ivanov, Stamatovska V., Improvement of antioxidant potential of wheat flours and bread by addition of medicinal plants, Ukrainian Food Journal, 7 (4), 2018, 671 - 6811
ДокладObreshkov I, I Alexieva, Biologically active components in Bulgarian traditional foods with pumpkin (Cucurbita moschata), Traditional Food International – TFI 2012, 2012, 105 - 105
ДокладBoyanova PB, PT Panayotov, Monitoring of milk acid coagulation by rotational viscometer, Agricultural Science and Technolody, 4 (4), 2012, 456 - 458
ДокладDenkova RS, B Goranov, D Teneva, ZR Denkova, H Marinov, GA Kostov, Antimicrobial activity of Bacillus methylotrophicus 47 against phytopathogenic fungi, Scientific Works of the University of Ruse - 2016, Proceedings, 55 (10.2), 2016, 52 - 58
СтатияIvanova V., A Tonkova, A Vassileva, M Safarikova, Characteristics of аerobic EDTA-utilizing bacteria isolated from wastewater, sludge and river water, Ecological Engineering and Environmental Protection, 3, 2004, 32 - 41
ДокладПетрова Ив., Ир. Михайлова, Проучване върху храненето на деца от 3- 7 години, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 228 - 232
СтатияBrazkova MS, AI Krastanov, Polycyclic aromatic hydrocarbons: Sources, effects and biodegradation, Proceedings, University of Ruse "Angel Kanchev", 52 (10.2), 2013, 52 - 56
ДокладObreshkov IO, ES Yordanova, Sensory profile of dried apricot bars for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство. Материалы IV Международной научно-технической конференции, 2017, 681 - 685
ДокладСпиров ДС, ГП. Терзийски, Автоматично регулиране на постояннотоково електрозадвижване с преобразувател с фазово управление, Пета международна научна конференция “Техника, Технологии и Системи” Техсис 2016, 2016, ISSN 2367-8577, 87 - 92
ДокладMihaylova DS, C Teneva, V Toneva, Microwave-assisted glycerin extraction of Haberlea rhodopensis Friv. leaves, Food Science, Engineering and technologies, LIX, 2012, ISSN 0477-0250, 252 - 255
ДокладObreshkov IO, F Franz, KM Mihalev, , I Schellenberg, Neutral monosaccharide composition of cell wall material isolated from enzymatically modified pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) purees, CIA – 2011. 6. Conference über Ionenanalyse. Technische Universität Berlin, 2011, 89 - 89
СтатияKostov G, I Mihaylov, D Blazheva, D Stoeva, M Angelov, Bioreactors with light-beads fluidized bed: modeling of the voidage function, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 188 - 193
ДокладDimbareva D, RS Denkova, D Teneva, B Goranov, Z Urshev, ZR Denkova, GA Kostov, Biochemical and molecular-genetic identification of Lactobacillus strains of human origin, Scientific Works of the University of Ruse - 2016, Proceedings, 55 (10.2), 2016, 59 - 66
СтатияIvanova V., A Tonkova, A Vassileva, M Safarikova, Potentional applications of mixed bacterial communities in EDTA biodegradation, Ecological Engineering and Environmental Protection, 4, 2004, 21 - 31
ДокладГлушкова В., РБ Михов, В. Терзиева, Влияние на вида на брашното върху реологичните характеристики на кексово тесто, Сб. доклади X Нац. научно-тех¬ни¬чес¬ка кон¬фе¬ренция с международно участие „Екология и здраве”, 2014, ISSN 1314 – 1880
ДокладНаталья Шиянова, Божидар Марков, Структурная модель сушильной установки как объект управления, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 179 - 181
СтатияДжурков ТГ, Пилотна разпръсквателна сушилня за винаса, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, XIII, 2016, ISSN 1311-9419, 97 - 101
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, СГ Драгоев, ДК Балев, БК Асенова, КЖ Амирханов, Эффект маринования на цветовых харастеристик конина, Республиканской научно-практической конференции „Современвные проблемы развития текстильной и легкой промышленности“, 27 ноября 2015 г., Семей, Казахстан, Вестник Государственого университета города Семей имени Шакарима,, 2 (73), 2016
МонографияОбрешков ИО, Организация и управление на туристически информационни центрове, Университетско Издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, 1 - 90
СтатияDocheva M.H., V.T. Popova, T.A. Ivanova, Nikolova V.V., Hristeva T.H., Nikolov N.N., Polyphenol content and antioxidant activity of aqueous/methanol extracts from different tobacco species (Nicotiana), Bulgarian Chemical Communications, 50 (4), 2018, ISSN 0324-1130, 553 - 5591
СтатияKostova I, D Dimitrov, MG Ivanova, RV Vlaseva, S Damyanova, N Ivanova, A Stoyanova, Studying the Possibilities of Using of Essential Oils in Dairy Products. 3. Basil (Ocimum basilicum), Journal of food and packaging science, 5 (1), 2014, ISSN 1314-7420, 17 - 21
ДокладДимитров Н., А. Колева, Б. Бозаджиев, Насипни характеристики на смлени листа от пауловния (Paulownia spp.), Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Биотехнологии и хранителни технологии, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 64 - 68
ДокладGoranov B, RS Denkova, D Teneva, D Dimbareva, ZR Denkova, GA Kostov, Resistance of probiotic lactobacilli, bifidobacteria and propionic acid bacteria strains to preservatives applied in cosmetic formulations, Scientific Works of the University of Ruse - 2016, Proceedings, 55 (10.2), 2016, 67 - 70
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Анализ на енергийните спестявания получени в резултат от внедряването на енергоспестяващи мерки в учебен корпус 4 на УХТ, Научни трудове УХТ, 60, 2013, 1282 - 1286
ДокладИванов И, Допълнителен фактор за определяне цената на хранителния продукт, Международна научна конференция „Високи технологии, бизнес, общество, 2016 г." Боровец, 2016, ISSN 1310 3946
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, СГ Драгоев, ДК Балев, Подобряване на технологичните и органолептичните характеристики на месо чрез мариноване със суроватка, Научни трудове на Университета по хранителни технологии, 63 (1), 2016, ISSN 1314-7102, 7 - 13
СтатияVrancheva R, I Ivanov, I Aneva, I Dincheva, I Badjakov, A Pavlov, GC-MS based metabolite profiling of five Bulgarian Fumaria species, Journal of BioScience Biotechnology, 3 (3), 2014, ISSN 1314-6246, 195 - 201
ДокладКекибаева А, Ф Диханбаева, Ж Симов, Д Димитров, МГ Иванова, Технология за производство на млекозаместители, Научни Трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 13 - 15
СтатияOrbova T, I Obreshkov, Gaps in service quality in foodservice establishments in the region of Bourgas, Bulgaria, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 105 - 107
ДокладPerifanova-Nemska M, G Uzunova, A Slavchev, D Blazheva, Antimicrobial activity of cotton oil and soapstock, 18th International Conference for Renewable Resources and Plant Biotechnology NAROSSA® 2012, June 04-05, 2012, Magdeburg, Germany, 2012, P 2.1 - P 2.1
СтатияYanev V, S Tasheva, V Rasheva, G Valchev, Biomass – Energy soure., Международная студенская научно-практическая конференция „Студенчество в науке-иннова¬ционный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 289 - 291
Уч. пособиеБожидар Георгиев Марков, Практикум по Автоматизирано Електрозадвижване (Решени практически задачи), Академично издателство на УХТ Пловдив, 2013, ISBN 978-954-24-0022-6
СтатияДжурков ТГ, Исследование сушки биопродуктов в ротационно-импульсном псевдоожиженном слое. Кинетика сушки, АПК-России, 74, 2015, ISSN 2227-7005, 157 - 161
СтатияКиришева ГД, ДК Балев, СГ Драгоев, НС Ненов, ДБ Влахова-Вангелова, Приложение на фреонови екстракти от подправки при производството на колбас "Хамбургски", Научни трудове на Университета по хранителни технологии, 63 (1), 2016
Уч. пособиеДраготинов ИИ, ГП. Терзийски, Ръководство за курсово проектиране по дисциплината Автоматизация на технологични процеси, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2018, ISBN 978-954-24-0298-5, 1 - 70
ДокладPetkova N, D. Vassilev, R. Grudeva, Iv. Vasileva, M. Koleva, P. Denev, “Green” synthesis of sucrose acetates and characterization of their foaming and emulsifying properties, 4 th International Symposium on Environmental Management – Towards Circular Economy, Book of Proceedings, Zagreb, Croatia, 2016, 113 - 119
ДокладBoyanova PB, PT Panayotov, VK Ganchovska, A Bosakova-Ardenska, Microskopic method for qualification of the cut surface of white brined cheese, Agricultural Science and Technolody, 4 (3), 2012, 306 - 310
МонографияDenkova RS, B Goranov, ZR Denkova, D Teneva, GA Kostov, Enhancing yogurt health benefits: Development of starters for dairy and non-dairy yogurt, Functional Foods: Sources, Health Effects and Future Perspectives. Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, NY, 2017, ISBN 978-1-53610-477-6, 221 - 282

Страница 11 от 70

Общо: 3464

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив