Забравена парола

Страница 12 от 70

Общо: 3464

ВидЗаглавиеWebSciScopus
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Управление на биотехнологични производства, Академично издателство на УХТ, 2017, ISBN 978-954-24-0294-7, 1 - 80
ДокладТерзийски ГП, Един подход за инженерна настройка на ПИ-регулатор с динамичен обект от втори ред, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии ”, LXII (резюме), 2016
ДокладДинева Г, ГП. Терзийски, Автоматизация на процесите при производството на кетчуп във фирма “Vital” – гр. Първомай, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии", LXII (резюме), 2016
СтатияЯнева АР, ИА. Бичурова, Industrial cluster - opportunity for regional development of dairy sector in Bulgaria, International journal KNOWEDGE,Institute of Knowledge Management, Vol.14.2, 2016, ISSN 1857-92, 532 - 537
ДокладЯнева АР, Клъстерният модел за фомиране на конкурентоспособна икономика, Сборник с доклади на Съюз на учените в България, Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547, 196 - 202
ДокладObreshkov IO, Learning modalities of students enrolled in tourism programs, Yearbook of Varna University of management, X, 2017, ISSN 2367-7368, 56 - 65
СтатияProkopov TV, ND Delchev, BV Bozadzhiev, DS Taneva, MI Nikolova, D Spasov, Biosorption of Mn(II) ions from aqueous solution by jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) stalks, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, 16 (3), 2017, ISSN 2068-6609, 180 - 189
СтатияTzaneva D, MM Dzhivoderova, N. Petkova, P. Denev, D Hadjikinov, A Stoyanova, Rheological Properties of the Cosmetic Gel Including Carboxymethyl Chitosan, Journal of Pharmaceutical sciences and Research, 9 (8), 2017, ISSN 0975-1459, 1383 - 13871
ДокладВълева, КМ, Криза в предприятието – симптоми, причини и фактори, ВУСИ, Годишник, XII, 2015, ISSN 1313-8472, 142 - 151
ДокладВълева КМ, Стратегически аспекти на иновациите в управлението на предприятията, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ, 21 (2), 2015, ISSN 1310-8271, 275 - 278
ДокладИванов И, Иванов И. „Алтернативен способ за анализ ефективността на обращение на краткотрайните активи в хранителните предприятия и неговите практически приложения”, International scientific conference – High technologies, business, society: 14-17. 03.2016 Borovets, Bulgaria – ISSN 1310-3946, II, 2016, 102 - 107
ДокладИванов И, Релацията между трайността на хранителния продукт и ефективността на обращение на краткотрайните активи, СУБ - Пловдив, Обществени науки, изкуство и култура, II, 2015, ISSN 1311 - 9400, 150 - 156
Уч. пособиеМинчев МС, ИА Киряков, НС Ненов, Ръководство за лабораторни упражнения по сушилна техника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2007, ISBN 978-954-24-0090-5
Уч. пособиеКостов АИ, ГИ Вълчев, АГ Емануилов, МС Минчев, ВД Рашева, КЯ Видев, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, НС Ненов, СЦ Ташева, Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, Второ допълнено издание, 2011, ISBN 978-954-24-0174-2
Уч. пособиеКостов АИ, ГИ Вълчев, АГ Емануилов, МС Минчев, ВД Рашева, КЯ Видев, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, НС Ненов, Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2004, ISBN 954-24-0044-6
ДокладАктерян СГ, Костадин Фикиин, Борислав Станков, Адекватност на европейския регламент относно температурно-влажностния контрол в хранителната верига за яйца, 22-ра Научна Конференция ЕМФ 2017, Технически университет - София, 1 (2017), 2017, 175 - 181
ДокладRaichkov GR, MG Georgieva, NS Nenov, IA Kiryakov, Investigation on energy cost for convective food drying and possibilities for their reduction, Symposium EU Drying 03, Heraklion, Crete, Greece, September 4-5, 2003, 260 - 267
ДокладValchev GI, MN Perifanova-Nemska, IA Kiryakov, VD Rasheva, TT Hadjiiski, Technical Possibilities for Production of Vegetable Oil from Grapes Seeds as Waste Product, XXXVII International Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tecnologies - ICEST 2002, Nis, Yugoslavia, 1-4 October (2), 2002, 701 - 702
ДокладКиряков ИА, ГИ Вълчев, ВД Рашева, МН Перифанова-Немска, Влияние метода и режима сушки виноградных семян на качество извлеченного растительного масла, Международная конференция "Дендрарию дальневосточного нии лесного хозяйства - 110 лет". Хабаровск, Октябрь, 2006, 222 - 225
ДокладКиряков ИА, Определяне на необходимото количество иниртен материал за сушене на млечнокисела закваска в нискотемпературен оросяван кипящ слой, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 357 - 362
ДокладГеоргиева МГ, ГР Раичков, ИА Киряков, Влияние на параметрите на влажния въздух върху енергийните разходи за сушене на влагобезинерционни материали, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В. Техника и технология, II, 2003, ISSN 1311-9419, 12 - 18
ДокладМинчев МС, ИА Киряков, СП Дичев, ХГ Христов, Изследване на кинетични зависимости при сушене на на нарязани картофи в ниско-температурен плътен слой, Научни трудове на ВИХВП, XLIV (3), 2000, 106 - 111
ДокладElenkov VR, TG Djurkov, IA Kiryakov, Drying of solutions in atomized inert particles fluidized bed, 1st Sout-East European Symposium on fluidized beds i energy production, chenical and process engineering and ecology. Ohrid, Republic of Macedonia, 24-27 September, 1997, 219 - 228
ДокладКиряков ИА, Опитна уредба за сушене в кипящ слой с предварително подсушен въздух, Научни трудове на ВИХВП, XLIII (3), 1998, 107 - 112
ДокладКиряков ИА, ВР Еленков, Сушене млечнокисела закваска в нискотемпературен кипящ слой, Научни трудове на ВИХВП, XLII, 1997, 265 - 268
ДокладКиряков ИА, ВР Еленков, Изследване хидродинамиката на струен кипящ слой, Научни трудове на ВИХВП, XLII, 1997, 259 - 264
МонографияКонстантинова С, Планиране и финансиране на селския туризъм. Ръководство за мениджъри, Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2008, ISBN 978-954-423-444-7
МонографияКонстантинова С, Икономика на туристическото предприятие, Пловдив: Летера, 2011, ISBN 978-984-516-939-7
ДокладKonstantinova S, New Models for Product Planning, Trakia Journal of Sciences, 2017, ISSN 1313-3551 (online), 195 - 1981
ДокладKonstantinova S, A Konarev, Corporate Growth and Total Factor Productivity in the Industrial Companies, Trakia Journal of Sciences, Vol. 15 , Suppl. 1, 2017, ISSN 1313-3551 (online), 191 - 1941
ДокладПН Чорбаджиев, КИ Вълкова-Йоргова, ДН Градинарска, ДГ Йорданов, КР Данов, ОП Дворянинова, АВ Соколов, АГ Часовских, Морфологическая характеристика вареных колбас в зависимости от вложенных коллагеновых препаратов, III Международная научно-практическая конференция „Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса“, 2017, ISSN 978-5-00032-263-5, 111 - 117
СтатияTumbarski YD, ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF BACILLUS METHYLOTROPHICUS BM47 AGAINST BOTRYTIS CINEREA IN DIFFERENT CONDITIONS OF CULTIVATION, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 20 (Suppl. 1), 2017, ISSN 1311-1477, 89 - 941
СтатияPetkova N., Y. Tumbarski, I. Ivanov, P. Denev, DESIGN OF INULIN ACETATES WITH POTENTIAL ANTIMICROBIAL ACTIVITY, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 20 (Suppl. 1), 2017, ISSN 1311-1477, 13 - 171
СтатияDobrev GT, Purification of lipase from Aspergillus carbonarius NRRL369 by ATPS PEG/potassium phosphate, Bulgarian Chemical Communications, 49 (G), 2017, 130 - 13611
СтатияVG, Spectrophotometric and thermodynamic study on the co-pigmentation interaction between strawberry anthocyanins and quercetin in model systems, Bulgarian Chemical Communications, 49 (1), 2017, 115 - 12011
СтатияVG, Thermodynamic Description of Ni Based Binary Phase Diagrams, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 3 (10), 2016, 161 - 166
СтатияVG, Thermodynamic and Kinetic Investigation In Copigmentation Reaction Between Strawberry Anthocyanins And Chlorogenic Acid, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 3 (9), 2016, 122 - 127
СтатияVG, Properties of Emulsions Based In Soybean Oil Stabilized By Different Proteins, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 3 (5), 2016, 293 - 297
СтатияVG, Ni–Bi–Zn ternary system investigation using diffusion couples technique, J. Min. Metall. Sect. B-Metallurgy, 52 (1), 2016, 113 - 1181
СтатияVG, Interfacial reactions between solid Ni and liquid Sn–Zn alloys, J. Min. Metall. Sect. B-Metallurgy, 51 (2), 2015, 179 - 1841
СтатияVG, Thermodynamic optimization and phase equilibria in the ternary system Ni–Sn–Zn, Journal of Alloys and Compounds, 609, 2014, 1 - 611
СтатияVG, Тhermochemical and Electron microscope Studies of Fast-cooled Cast Al-Si-Zr Ribbons and Al-Cu-Nd alloys, Manual of University of Shumen, I, 2014, ISSN 1311-834X, 15 - 26
СтатияVG, Comparative analyses of thermodynamic properties assessments, performed by geometric models: application to the Ni–Bi–Zn system, J. Min. Metall. Sect. B-Metallurgy, 49 (3), 2013, 347 - 3521
СтатияVG, Thermodynamic Description of the system Ag–Sn–Zn, Calphad, 43, 2013, 133 - 13811
СтатияVG, Thermodynamic Description of the Cu-Ni-Pb Systems, Central European Journal of Chemistri, 9 (4), 2011, 743 - 74911
СтатияVG, Phase equilibria in the system Sn–Zn–Ni, IJMR: International Journal of Materials Research, 102 (3), 2011, 258 - 26811
СтатияVG, Thermochemical and phase diagram studies of the Sn–Zn–Ni system, Thermochimica Acta, 524 (1-2), 2011, 47 - 5611
СтатияVG, Thermodynamic description of the Cu-Pb-Zn system, CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 34, 2010, 377 - 38311
СтатияVG, Comments and reconciliation of the Ni-Bi system thermodynamic reassessments, Cryst. Res.Technology, 44, 2009, 25 - 3011
СтатияVG, On the synthesis of Bi–based precursors for leadfree solders development, Journal of Mining and Metallurgy: B, 46 (1), 2010, 11 - 241

Страница 12 от 70

Общо: 3464

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив