Забравена парола

Страница 12 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладДимитров ДР, РВ Власева, А Оспанов, Ж Симов, Изследване на влиянието на СВЧ обработка върху някои физикохимични и микробиологични характеристики на краве мляко, Научни Трудове на УХТ, LXI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 568 - 571
ДокладПопова Ю, ЗА ПРОИЗХОДА, ЗНАЧЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА НЯКОИ РУСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ХРАНА, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПO ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, LXI, 2014, 978 - 980
ДокладВеликова Т, Ю Попова, EЗИКОВИ ЗАЕМКИ И ДУМИ ОТ ЧУЖД ПРОИЗХОД В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НЕМСКИ ЕЗИК В СФЕРАТА НА КУЛИНАРИЯТА И КУЛИНАРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 930 - 932
ДокладПопова Ю, Т Великова, ЗА МЯСТОТО НА РЕЧЕВИТЕ СИТУАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК НА СТУДЕНТИ ОТ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ НА ВУЗ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 933 - 935
ДокладСимитчиев АТ, ВБ Ненов, АЙ Ламбрев, Коекструзия на хранителни продукти – същност и технически особености, Научни трудове УХТ, LVІI (2), 2010, ISSN 1314-7102, 617 - 623
ДокладSimitchiev AT, TV Petrova, MM Ruskova, , Effect of extrusion variables on the dynamic viscosity of extruded lentil flours, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 1 (4), 2014, ISSN 1314-7420, 50 - 54
ДокладSimitchiev AT, VB Nenov, Effect of the corn semolina particle average size on the sectional expansion index and the specific mechanical energy in a single screw extrusion of hollow extrudates, Agri-food sciences, processes and technologies – Agri Food Section, Section 10. Economics, Energetics and ecology in food industry, 2014, ISSN 1843-0694, 255 - 263
ДокладМаринова ИВ, Т Великова, НЯКОИ ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ МЕЖДУ АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК, КОИТО УЛЕСНЯВАТ ИЛИ ЗАТРУДНЯВАТ ИЗУЧАВАНЕТО НА НЕМСКИ ОТ АНГЛОГОВОРЯЩИ СТУДЕНТИ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ ТОМ LX “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, 2013, 1441 - 1444
ДокладВеликова Т, Ю Попова, EЗИКОВИ ЗАЕМКИ И ДУМИ ОТ ЧУЖД ПРОИЗХОД В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НЕМСКИ ЕЗИК В СФЕРАТА НА КУЛИНАРИЯТА И КУЛИНАРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 930 - 932
ДокладПопова Ю, Т Великова, ЗА МЯСТОТО НА РЕЧЕВИТЕ СИТУАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК НА СТУДЕНТИ ОТ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ НА ВУЗ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 933 - 935
ДокладВеликова Т, Ökonomie und Verdeutlichung als Entwicklungstendenzen in adjektivischen Wortbildungskonstruktionen, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LII, 2005, 83 - 86
ДокладDenkova RS, D Nikolova, A Atev, S Ilieva, Identification and characterization of probiotic properties of the strain Lactobacillus LBRH2, Младежка научна конференция „Климентови дни”, 2010, 22-23 ноември, Сборник статии, 2010, ISSN 978-954-397-019-3, 111 - 114
ДокладДанов КР, ДН Градинарска, КИ Вълкова-Йоргова, Хр Караджова, Д Василев, Качествена характеристика на традиционен български сурово-сушен месен продукт произведен с използване на стартерна култура, Научни трудове на УХТ "Хранителна наука, техника и техника и технологии - 2013", LX, 2013, 318 - 323
ДокладЯнакиева ВБ, РС Денкова, ИН Добрев, ЗР Денкова, З Уршев, Характеристика на щам от род Lactobacillus, изолиран от растения, Сборник научни трудове на УХТ, 58 (1), 2011, ISSN 0477-0250, 103 - 111
ДокладDenkova RS, M Yordanova, D Nikolova, Y Evstatieva, S Ilieva, Cultivation of the potentially probiotic strain Lactobacillus helveticus LBRZ5, Младежка научна конференция „Климентови дни”, 2011, 22-23 ноември, Сборник статии, 2011, ISSN 1314-4960, 45 - 48
ДокладM Yordanova, Y Evstatieva, G Chernev, D Nikolova, RS Denkova, S Ilieva, Influence of different organic compounds used in the synthesis of hybrid matrices for immobilization on growth behavior of technologically important strains of genus Aspergillus, Младежка научна конференция „Климентови дни”, 2010, 22-23 ноември, Сборник статии, 2011, ISSN 1314-4960, 19 - 22
ДокладDanov KR, DN Gradinarska, KI Valkova-Jorgova, A Kuzelov, N Taskov, D Saneva, Funkcionalne osobine sojeva bakterija mlečne kiseline i mikrokoka u sredini sličnoj mesnoj masi sirovih kobasica kao modelu, Zbornik Radova, University of Kragujevac Faculty of Agronomy, Cacak, 19 (21), 2014, ISSN 978-86-87611-31-3, 311 - 319
ДокладВълкова-Йоргова КИ, ТВ Дончева, ДН Градинарска, КР Данов, Д Инджелиева, Изследване съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в опушени деликатеси от фасонирано месо, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве”, 2014, 305 - 310
ДокладВълкова-Йоргова КИ, ДН Градинарска, КР Данов, Д Митрев, Д Тосева, Изследване на белтъчното окисление и протеолизата в месна маса за безструктурни колбаси с добавка на натурални растителни екстракти, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве”, 2014, 297 - 303
ДокладГрадинарска ДН, КИ Вълкова-Йоргова, КР Данов, Д Инджелиева, Влияние на различните концентрации на влагане на ликопенсъдържащ доматен продукт и нитрити върху липидната фракция на варени-малотрайни колбаси, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве", 2014, 265 - 271
ДокладValkova-Jorgova KI, TV Doncheva, KR Danov, , A Kuzelov, D. Andronikov, Effect of smoking on the accumulation of polycyclic aromatic hidrocarbons, in m. Longisimus dorsi from pigs and possibilities for reducing their content, Науковi працi, 146 випуск, 46, 2, 2014, ISSN 2073-8730
ДокладДенкова РС, ВБ Янакиева, ЗР Денкова, С Илиева, А Петкова, Антимикробна активност на щамове Lactobacillus plantarum, изолирани от различни източници, срещу патогени, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2012”, 19-20.10.2012, 2012, ISSN 1314-3913, 77 - 82
ДокладДенкова РС, С Илиева, Л Георгиева, ВБ Янакиева, ИН Добрев, Е Султина, Устойчивост на щамове Lactobacillus casei и Lactobacillus plantarum спрямо сапрофитни микроорганизми и консерванти, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2012”, 19-20.10.2012, 2012, ISSN 1314-3913, 83 - 88
ДокладДенкова РС, Л Георгиева, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Антимикробна активност на щам Lactobacillus acidophilus Z10 спрямо патогенни микроорганизми, Научни трудове на Русенския Университет - 2012, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 79 - 83
ДокладДенкова РС, С Илиева, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Инхибираща активност на щамове Lactobacillus fermentum и Lactobacillus brevis спрямо сапрофитни микроорганизми, Научни трудове на Русенския Университет - 2012, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 84 - 88
ДокладDenkova RS, S Ilieva, ZR Denkova, IN Dobrev, Obtaining probiotic concentrates of lactobacilli of human origin, International Conference „Modern Technologies an the Food Industry - 2012”, MFTI – 2012 Chişinău, November 1-3, 1, 2012, 328 - 333
ДокладDenkova RS, D Dimbareva, ZR Denkova, Probiotic properties of Lactobacillus acidophilus A2 of human origin, International Conference „Modern Technologies an the Food Industry - 2012”, MFTI – 2012 Chişinău, November 1-3, 1, 2012, 334 - 339
ДокладДенкова РС, С Илиева, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Пробиотични свойства на щамове Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, изолирани от различни източници, Международна научно-практическа конференция "Технологии, храни, здраве” 50 години ИИРХ – Пловдив, 8.11.2012, 2012, 67 - 72
ДокладPanayotov PT, К Yoanidu, PB Boyanova, BH Milenkov, DN Gradinarska, Study of the strain of displacement variation during the compaction of rennet gel obtained by various milk-clotting enzymes, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, XVIII, 2014, 150 - 156
ДокладД Инджелиева, ДН Градинарска, ПН Чорбаджиев, Изследване влиянието на бактериален ензимен препарат с колагеназна активност върху белтъчната фракция на варени малотрайни колбаси, Научни Трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 55 (10.2), 2016, ISSN 1311-3321, 8 - 11
ДокладЧорбаджиев ПН, КИ Вълкова-Йоргова, ДН Градинарска, КР Данов, Влияние на добавянето на колагенови препарати върху общия химичен и аминокиселинен състав при производството на безструктурен варен малотраен колбас тип „кренвирш, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве 2016, 2016, ISSN 2367- 9530, 290 - 297
ДокладДенкова РС, ВБ Янакиева, ЗР Денкова, В Николова, Антимикробна активност на пробиотични щамове Lactobacillus plantarum спрямо Candida albicans NBIMCC 74, V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени – 18.05.2013. 11 години Фондация „Наука и висше образование”, Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547, 116 - 121
ДокладДенкова РС, ВБ Янакиева, ЗР Денкова, Е Галенова, Идентификация и преживяемост при моделни условия на стомашно-чревния тракт на щам Lactobacillus casei PX3, V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени – 18.05.2013. 11 години Фондация „Наука и висше образование”, Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547, 110 - 115
ДокладДенкова РС, ВБ Янакиева, ЗР Денкова, Е Галенова, Идентификация и преживяемост при моделни условия на стомашночревния тракт на пробиотичен щам Lactobacillus casei RN5, Science and Technologies, 3 (4), 2013, ISSN 1314-4111, 134 - 138
ДокладДенкова РС, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Определяне на ензимния профил на щамове Lactobacillus paracasei, изолирани от различни източници, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 858 - 863
ДокладН Вълчева-Жекова, ЗР Денкова, Р Николова, , Физиолого – биохимична и молекулярно – генетична характеристика на щамове бактерии, изолирани от изворни и лечебни води в Хасковска област, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 845 - 851
ДокладDenkova RS, VB Yanakieva, ZR Denkova, L Georgieva, Enzymatic profile of Lactobacillus brevis strains isolated from different sources, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 61 - 65
ДокладDenkova RS, ZR Denkova, VB Yanakieva, V Radeva, YD Tumbarski, Antimicrobial activity of lactobacilli of human origin against Pseudomonas aeruginosa, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 11 - 15
ДокладCholakov R, RS Denkova, VB Yanakieva, ZR Denkova, Z Urshev, S Syuleiman, Molecular-genetic and biochemical characterization of Saccharomyces cerevisiae strain 36-6G, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 83 - 87
ДокладGoranov B, ZR Denkova, GA Kostov, RS Denkova, Possibilities for the biological acidification of mash in the production of wort: Kinetics of lactic acid production in a free cell culture of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus M3, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 36 - 40
ДокладYD Tumbarski, ZR Denkova, VB Yanakieva, IN Dobrev, RS Denkova, Role of the noroviruses as substantial foodborne pathogens: A review, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 70 - 74
ДокладDenkova RS, VB Yanakieva, ZR Denkova, Enzymatic profile of strains of Lactobacillus fermentum isolated from different sources, Agricultural Academy Food Research & Development Institute. International Scientific-Practical Conference "Food, Technologies & Health", 2013 Proceedings Book, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9
ДокладDenkova ZR, D Dimitrov, R Nikolova, RS Denkova, I Gavrailov, D Dimbareva, Biological preservation of cosmetic creams with probiotic bacteria, Agricultural Academy Food Research & Development Institute. International Scientific-Practical Conference "Food, Technologies & Health", 2013 Proceedings Book, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9
ДокладCholakov R, ZR Denkova, Z Urshev, VB Yanakieva, RS Denkova, Biochemical and molecular-genetic characterization of Weisella confusa strain BP15, isolated from fermented cereal beverage, Agricultural Academy Food Research & Development Institute. International Scientific-Practical Conference "Food, Technologies & Health", 2013 Proceedings Book, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9
ДокладДенкова РС, ЗР Денкова, И Мургов, Б Горанов, Р Николова, Суровосушен ферментирал суджук с пробиотичен щам Lactobacillus plantarum LBRZ12, Science and Technologies, 4 (3), 2014, 59 - 63
ДокладДенкова РС, Б Горанов, И Георгиева, ЗР Денкова, ГА Костов, Определяне на кинетичните параметри при периодично култивиране на Lactobacillus paracasei PX3 с пробиотичен потенциал, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – гр. Пловдив, 61, 2014, 428 - 432
ДокладValcheva-Zhekova N, RS Denkova, ZR Denkova, R Nikolova, Characterization of a strain isolated from a thermal healing spring in Stara Zagora Mineral Baths, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 17 (1), 2014, ISSN 1311-1477, 115 - 116
ДокладDobrev IN, ZR Denkova, VB Yanakieva, E Filipov, RS Denkova, B Goranov, Non-traditional pea yogurts, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 17 (1), 2014, ISSN 1311-1477, 111 - 112
ДокладDenkova RS, B Goranov, ZR Denkova, GA Kostov, I Georgieva, Determination of the kinetic parameters of batch fermentation of Lactobacillus paracasei RN5 with probiotic potential, Scientific Works of the University of Ruse - 2014, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 9 - 13
ДокладDenkova RS, V Vlaseva, E Filipov, ZR Denkova, IN Dobrev, B Goranov, P Merdzhanov, Obtaining chocolate masses with probiotic lactobacilli strains, Scientific Works of the University of Ruse - 2014, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 55 - 58

Страница 12 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив