Забравена парола

Страница 12 от 68

Общо: 3369

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладBoyanova PB, PT Panayotov, VK Ganchovska, A Bosakova-Ardenska, Microskopic method for qualification of the cut surface of white brined cheese, Agricultural Science and Technolody, 4 (3), 2012, 306 - 310
МонографияDenkova RS, B Goranov, ZR Denkova, D Teneva, GA Kostov, Enhancing yogurt health benefits: Development of starters for dairy and non-dairy yogurt, Functional Foods: Sources, Health Effects and Future Perspectives. Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, NY, 2017, ISBN 978-1-53610-477-6, 221 - 282
СтатияМилкова-Томова ИлВ, МР Баева, ЖТ Горанова, Применение пасты из семен масличных культур и орехов для получения напитков с функциональными свойствами на основе воzа, Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”, посвященная 55-летию Алматинского технологического университета, 12-13 октября 2012 года, Сборник научных трудов конференции АТУ, 2012, ISSN 978-601-263-167-8, 386 - 389
СтатияПетрова Ив., Ст. Стамов, Т. Петрова, Изследвания върху реологията на екструдати от елда, Наука Диететика, 2, 2011, ISSN 1313-9304
СтатияStoykov Y, AI Krastanov, A Pavlov, Optimization of cultural conditions for production of chitinase by bacterial soil isolate, "Industrial, medical and environmental applications of microorganisms. Current status and trends", Editor: A. Mndez-Vilas, Wageningen Academic Publishers, 2014, 618 - 624
СтатияДжурков ТГ, Исследование сушки биопродуктов в ротационно-импульсном псевдоожиженном слое. Интенсивность тепло- и массообмена, АПК-России, 75 (1), 2016, ISSN 2227-7005, 132 - 135
ДокладGeorgiev, A.S, Kostadinova, L.F., Gabrova, R., "On-line" sorting apples in modern technologies for providing quality of fruit and vegetable in chains, Acta Horticulturae, 712 (2), 2006, 911 - 9141
СтатияIvanov I, R Vrancheva, A Marchev, N. Petkova, I Aneva, Denev P., V Georgiev, A Pavlov, Antioxidant activities and phenolic compounds in Bulgarian Fumaria species, Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci, 3 (2), 2014, ISSN 2319-7706, 296 - 306
СтатияKostova I, S Damyanova, N Ivanova, A Stoyanova, MG Ivanova, RV Vlaseva, Use of essential oils in dairy products 2. Essential oil of caraway (Carum carvi L.), Journal of food and packaging science, 8 (1), 2016, ISSN 1314-7420, 20 - 23
СтатияSlavov AM, E Bonnin, C Garnier, MJ Crépeau, S Durand, JF Thibault, Enzymatic modification of pectin in Ca-pectin gels, Scientific Papers - University of Plovdiv, 36 (5), 2008, 45 - 82
ДокладПанайотов ПТ, КХ Йоаниду, ПБ Боянова, БХ Миленков, Определяне чрез пълен факторен експеримен влиянието на основни фактори върху времето за начална коагулация на краве мляко, при използването на млекокоагулиращ ензим от микробиален произход, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, 80 - 84
МонографияDenkova RS, GA Kostov, ZR Denkova, Functional bread: development of sourdough starters to improve bread quality, Functional Foods: Sources, Health Effects and Future Perspectives. Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, NY, 2017, ISBN 978-1-53610-477-6, 43 - 120
СтатияYanev V, S Tasheva, V Rasheva, Technologies for heat, basic requirement for combined heat and power., I Международная студенская научно-практическая конференция „Студенчество в науке-инновационный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 321 - 323
СтатияIvanova M, R Singh, M Dharmasena, C Gong, , X Jiang, Rapid identification of Campylobacter jejuni from poultry carcasses and slaughtering environment samples by real-time PCR, Poultry Science, 93 (6), 2014, ISSN 00325791, 1587 - 15971
ДокладИванов И, док. Димитър Тошев, Натуралната икономика и нейната тежест върху стопанския живот на България, Научна сесия „Общество, науки, изкуство и култура”, СУБ - Пловдив 2016, II (29), 2016, ISSN 1311 – 9400, 146 - 149
СтатияШопов НА, Р. Иларионов, И. Симеонов, , Х. Ибришимов, , Ултразвуков контрол на вакуум при пакетиране на насипни материали., Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2012”, Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 741 - 745
СтатияКръстева РЙ, ПМ Дикова, Оценка аэробных возможностей студентов, которые занимаются фитнес-культуризмом., Сборник материалы, Международная научно практическая конференция, 4-6 септември, г. Чолпон-Ата, Киргизстан, 2017, 53 - 58
СтатияKornelia Choroleeva, Errors of Bulgarian Learners Studying English Present Tenses, Humanising Language Teaching, година 20, брой 4, 2018, ISSN ISSN 1755-9715
СтатияIvanova MG, GA Kostov, TB Balabanova, RV Vlaseva, GP Uzunova, M Poirieux, Comparative study on the possibilities of incorporating olive oil and natural fennel extract in fermented milks, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (2), 2017, ISSN 1310-0351, 319 - 3241
СтатияSlavov AM, MJ Crépeau, S Durand, C Garnier, JF Thibault, E Bonnin, Behavior of pectin methylesterases in pectic gels, Pectins and pectinases. Wageningen Academic Publishers, 2009, 127 - 1351
СтатияБлажева Д, П Неделчева, П Денев, М Крачанова, Сравнителна характеристика на антиоксидантната и антимикробна активност на билкови екстракти, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 650 - 655
СтатияAtanasova N, P Petrova, V Ivanova, A Tonkova, Isolation of novel alkalophilic Bacillus strains for beta-cyclodextrin glucanotransferase production - Bacillus sp. 8SB 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, NCBI report, 2007
ДокладСтоянов НС, И Динчева, Е Цавков, ПС Митев, ХС Спасов, НБ Благоева, Приложение на дъбовата дървесина при производството на бъчви. Влияние на вида дъб и сушенето на дървесината върху съдържанието на екстрактни и летливи компоненти,, Научни трудове УХТ, Хранителна наука и технологии,, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 364 - 369
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Е. Арнаудова, Моделни изследвания на очистването на изгорели газове чрез каталитичен конвертор, Научни трудове УХТ, Том LVII, 2010, свитък 2, ISSN 0477-0250, 337-342., 2010
МонографияDjurkov TG, Лазаров ЛВ, Heat and mass transfer research on the drying of cut tobacco in a rotating-pulsed fluidized bed dryer, Proceedings of the 2016 International Conference “Advanced Technology & Sustainable Development”, 2016, ISBN 978-604-920-040-3, 494 - 500
СтатияИларионов Р., Г. Цанев, ДГ Вълчев, И. Симеонов, Х. Ибришимов, , Метод за бързо уейвлитно преобразувание, реализирано чрез програмен език C#;, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2012”, Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 747 - 749
СтатияKrasteva RY, KN Nyagolova, PM Dikova, The importance of Bulgarian folk dances for the preservation of the health, traditions and custom of Bulgarian people, Сборник материалы, Международная научно практическая конференция - 4-6 септември, г. Чолпон-Ата, Киргизстан, 2017, 33 - 35
ДокладKornelia Choroleeva, Construction of Mirror Conceptual Networks by English and Bulgarian Lexical Blends Denoting People, Научни трудове на УХТ – Пловдив, том 64, книжка 1, 2017, 361 - 366
СтатияIvanov I, Polyphenols content and antioxidant activities of Taraxacum officinale FH Wigg (dandelion) leaves, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 6 (4), 2014, ISSN 0975-4873, 889 - 8931
СтатияДенев П, Д Блажева, П Неделчева, М Крачанова, Антиоксидантна и антимикробна активност на екстракти от билки срещу причинители на хранителни токсикози и токсикоинфекции, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 656 - 661
Уч. пособиеДенкова ЗР, РС Денкова, ВБ Янакиева, ИН Добрев, Хранителна микробиология. Ръководство за упражнения, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0269-5
СтатияAtanasova N, P Petrova, V Ivanova, A Tonkova, Isolation of novel alkalophilic Bacillus strains for beta-cyclodextrin glucanotransferase production - Bacillus sp. 20RF 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, NCBI report, 2007
СтатияYanev V, S Tasheva, V Rasheva, Combined production of electricity and heat energy, I Международная студенская научно-практическая конференция „Студенчество в науке-инновационный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 323 - 325
СтатияHristova IN, AI Krastanov, Stability of new actinomycete protease subjected to UV light radiation, J. BioSci. Biotech, 2014, 107 - 110
МонографияИванов И, Трайността-конкурентен фактор в производствената дейност на предприятията от хранителната индустрия, МАКРОС, 2017, ISBN 978-954-561-427-9
СтатияPetkova N., I. Petrova, I Ivanov, RB Mihov, R. Hadjikinova, M. Ognyanov, V. Nikolova, Nutritional and antioxidant potential of carob (Ceratonia siliqua) flour and evaluation of functional properties of its polysaccharide fraction, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Vol. 9(10), 2017, 2189-2195., 9 (10), 2017, 2189 - 21951
СтатияDikova P.M., RY Krasteva, Methodological guidelines for working in cycling academies in the Republic of Greece for children of age 6-14 years, Материалы XLII Международной научно-практической конференции ,, Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика’’, Алматы, Казахстан, 2018, 473 - 477
СтатияMarchev A, I Ivanov, Denev P., M Nikolova, V Gochev, A Stoyanova, A Pavlov, V Georgiev, Acetylcholinesterase inhibitory, antioxidant, and antimicrobial activities of Salvia tomentosa Mill. essential oil, Journal of BioScience and Biotechnology, 4 (2), 2015, ISSN 1314-6246, 219 - 229
ДокладКолева А., Сухи храни за домашни любимци. Част 1. Химичен състав, Научни трудове на УХТ „Хранителна наука, техника и технологии”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 189 - 192
ДокладТоплева СА, Икономическата справедливост – генератор на кризи или възможен изход от тях (Тезите на Нобеловите лауреати Фридрих фон Хайек и Амартя Сен), Икономически измерения и социални последици на глобалната криза”, сборник доклади от конференцията на ФИСН, посветена на 50-годишнината на ПУ „П. Хилендарски”, 2012, ISSN 978-954-423-761-5, 134 - 145
СтатияBaeva MR, IlV Milkova-Tomova, TzvI Gogova, St Angelova, Preparation of sponge cakes with flour of topinambur tubers, “Modern technology in the food industry 2012”, Chişinău, November 1-3, Technical university of Moldova, 1, 2012, ISSN 978-9975-80-646-6, 212 - 217
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Г. Костов, Моделиране хидродинамиката и топлообмена на течение в тръбен топлообменник. Хранителна наука техника и технологии - УХТ, Vol. I, 2011, 136-141., 2011
ДокладВасилев СВ, КГ Ангелов, ДГ Ганчовска, Влияние на аксиалното натоварване върху меридианните напрежения при изпитване на стъклени опаковки на вътрешно налягане, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, ХIII, 2015, ISSN 1311-9419, 237 - 240
СтатияБараков Т. (студент), А Босакова-Арденска, АИ Кансъзов, НА Шопов, И. Симеонов, Проектиране на лабораторен стенд по „АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НА ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ”, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2014”, Пловдив, Том LXI, 2014, ISSN ISSN 1314-7102, 690 - 694
СтатияКръстева РЙ, Поглед върху възникването и развитието на физическото възпитание и спорт в България (в частност и на борбата като спорт с национални традиции), Научно-практический журнал ,,Вестник физической культуры“, Алматы, Казахстан (2), 2018, 26 - 32
СтатияСлавов АМ, ВП Карагьозов, МГ Крачанова, Влияние на термичната обработка на червено цвекло върху екстрахируемостта и стабилността на беталаиновите пигменти, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 149 - 154
ДокладКолева А., Сухи храни за домашни любимци. Част 2. Хидротермични процеси за производство, Научни трудове на УХТ „Хранителна наука, техника и технологии”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 193 - 197
ДокладТоплева СА, Икономическата справедливост през призмата на демократичните институти, Демокрация, ценности, идентичност”, сборник студентски и докторантски доклади от конференциите на ФИСН, посветени на 50-годишнината на ПУ „П. Хилендарски”, 2012, ISSN 978-954-423-755-4, 11 - 22
ДокладN. Bozukov, T. Titova, V. Nachev, Information technology to calculate energy savings using solar panels and home appliances, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 1 (2), 2013, ISSN 978-9989-786-90-7, 623 - 624
ДокладСтоева Д., Анализ и съпоставка на изчислителната мрежа във вертикален въздушен канал. Хранителна наука техника и технологии - УХТ ,Vol. IІІ, 2011. ISSN 1314-3913, 84-88., 2011

Страница 12 от 68

Общо: 3369

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив