Забравена парола

Страница 12 от 73

Общо: 3608

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияGargova S., Angelova G., Stoilova I., Glucoamylase producing recombinant strains of Aspergillus niger obtained by intraspecific protoplast fusion, Bulg. J. Agric. Sci., 8, 2002, 71 - 78
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, ИН Панчев, Пандишпанов блат без захар с брашно от клубените на топинамбур, «Хранителна наука, техника и технологии - 2009» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 56 (2), 2009, ISSN 0477-0250, 22 - 28
СтатияКонстантинова С, Състояние и развитие на международния туризъм в България за периода 2007–2011 година, Годишник на КИА – Пловдив, УИ "П. Хилендарски", Том IX, 2012, ISSN 1313-8472, 144 - 154
Уч. пособиеКръстанов АИ, А Славчев, Разделяне и анализ на биопродукти, Агенция 7Д, 2012
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Чуждоезиковото обучение за неспециалисти – второстепенна дисциплина или фактор за успех, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, 2004, ISSN 1311-9400, 268 - 274
ДокладХаджиев БИ, И. Кулова, Някои проблеми при реинженеринг на финансовите и счетоводни функции на предприятията от хранителната индустрия, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
СтатияNikovska K., Fidan, H., The motivations of tourists to consume traditional foods in Bulgaria, Strategic research directions - Collection of scientific articles, International scientific conference, 2018, ISSN 978-2-5494-0318-7, 127 - 130
СтатияАлексиева, Й, МР Баева, Ив. Петрова, Попова А, Фидан, Х., Ил. Милкова-Томова, Хранителни емулсионни покрития с полизахариди и кокосово масло, Известия на Съюза на Учените-Сливен, 31 (1), 2019, ISSN 2682-9827, 95 - 103
ДокладPetkova N, Eh. Ehlimanov, I. Ivanov, P. Denev, Еvaluation of Bulgarian medicinal plants as а potential source of inulin-type prebiotics, Proceeding book of International Scientific-Practical Conference, "Food, Technologies & Health", 2013, 142 - 146
ДокладКолева Б, ВС Станчев, ДС Михайлова, СТ Бахчеванска, Изследване на процеса мацерация на цветове от Sophora japonica, Хранителна наука, техника и технологии, LVII (2), 2005, ISSN 0477-0250, 380 - 385
СтатияОбрешков ИО, Традиционните хранителни технологии в контекста на съвременния туризъм, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 169 - 173
ДокладСпиров ДС, МГ Дочев, Мониторинг система за определяне на енергийните характеристики на инверторно електрозадвижване с еднофазен колекторен двигател, Международна научна конференция “УНИТЕХ’15”, Габрово, 2015, ISSN 1313-230X, 124 - 128
ДокладNaydenova VN, VK Iliev, GA Kostov, Lab-scale optimization of beer fermentation with immobilized top-fermenting yeast, Proceeding of II International Congress “Food Technology, Quality and Safety” FOODTECH 2014, 28-30 October 2014, Novi Sad, Serbia, 2014, 45 - 49
ДокладGoranov B, ZR Denkova, GA Kostov, RS Denkova, Possibilities for the biological acidification of mash in the production of wort: Kinetics of lactic acid production in a free cell culture of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus M3, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 36 - 40
СтатияGargova S., Stoilova I., Study of phytase producing yeasts, Bulgarian Journal of Agricultural Sience,, 9, 2003, 573 - 578
ДокладНиковска КН, ИВ Петрова, ИО Обрешков, Рискови прояви чрез храни и нарушаване на сигурността в организираното хранене, Международна научна конференция „Съвременни заплахи за сигурността в Европа”, ВУСИ. Сб. доклади от Конференцията, 2016, ISSN ISSN: 978-954-92776-0-9, 160 - 169
СтатияГандев С, М Перифанова-Немска, В Арнаудов, Оценка на френския сорт Фернет и възможности за отглеждането му в България, Растениевъдни науки,, XLIX (5), 2012, 79 - 861
ДокладМилева ПГ, МГ Милев, ВМ Марковска, Иновации и конкурентоспособност на хранително-вкусовата промишленост в България, VI - та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, СУБ - Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547, 202 - 207
Уч. пособиеLuizova-Horeva TH, English for Food Technology and Engineering, Академично издателство на УХТ - гр. Пловдив, 2011, ISBN 978-954-24-0176-6
ДокладХаджиев БИ, Л. Пашев, Реинженерингови акценти за ефективността при трансформиране на зелена енергия, Сборник от материали на Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” ТУ – Пловдив, 2012
СтатияОбрешков ИО, Диверсифициране на туризма чрез градско фермерство като основна част от съвременната култура и образование, KNOWLEDGE – International Journal, 35.5, 2019, ISSN 2545-4439, 1787 - 1793
ДокладПешлова М, Н. Петкова, П. Денев, Р. Власева, М. Иванова, М. Тодорова, Фракционна ултразвукова екстракция на фруктоолигозахариди и инулин от клубени на топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Храни, технологии и здраве, Сборник доклади отмеждународна научно-практическа конференция, Институт по изследване и развитие на храните, Пловдив, 2013, 147 - 151
ДокладI. Alexieva, Popova A, Brashlyanova B, Jelyazkov S, Color determination and rheological characteristics of some modified pesto sauses, International Scientific- Practical Conference, " Food, Technologies& Health", Proceedings Book, 2014, 137141 - 141
СтатияОбрешков ИО, Историческо развитие на туризма в югоизточна България в периода 1948-1990: Балкантурист Бургас, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 190 - 194
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, DSP базироно асинхронно електрозадвижване с квазирезонансен преобразувател, Международна научна конференция ТЕХСИС'16, II, 2016, ISSN 1310-8271, 73 - 78
СтатияЧоролеева КБ, За превода на ресторантското меню от български на английски език, Хранителна наука, техника и технологии, 3, 2011, 89 - 93
ДокладYD Tumbarski, ZR Denkova, VB Yanakieva, IN Dobrev, RS Denkova, Role of the noroviruses as substantial foodborne pathogens: A review, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 70 - 74
СтатияCholakov RG, ZR Denkova, VB Yanakieva, N Chakarova, Y Salim, Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum BG 24 against pathogens, Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies, 3, 2014, ISSN 1314-7773, 81 - 83
СтатияStrinska HN, VT Dobreva, BY Zhekova, GT Dobrev, Optimization of fermentation medium composition for lipase production by Rhizopus arrhizus during submerged fermentation, Proceedings V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2015 (IIZS 2015), 2015, 347 - 352
ДокладКонстантинова С, Равнище и динамика на основни икономически показатели в хотелиерството и ресторантьорството, X-та Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество – 2012”, ТУ – София, Филиал Пловдив, Сборник доклади, 2012, ISSN 1313-9460, 42 - 46
ДокладМарковска ВМ, ПГ Милева, Основни подходи и техники за мотивация на персонала, VI - та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, СУБ - Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547
Уч. пособиеLuizova-Horeva TH, English for Food Technology and Engineering Students at the UFT, Академично издателство на УХТ - гр. Пловдив, 2010, ISBN 978-954-0154-4
ДокладХаджиев БИ, Л. Пашев, Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на зелена енергия в България, Научна конференция "Мениджмънт в динамично променяща се среда за сигурност", гр. Велико Търново, 2011
СтатияТанева И, Н. Петкова, Кр. Добрева, И. Панчев, П. Денев, Выделение и характеристика пектиновых веществ из Rosa canina L, Пищевая наука и технология, 24 (3), 2013, ISSN УДК 664:613.2:006.015.8, 38 - 40
ДокладСлавов AK, ЗР Денкова, ГА Костов, АД Кузмов, Биологично пречистване на отпадъчни води от инсталация за очистване на въздух със селекционирани щамове бактерии и дрожди, V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени - Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547, 128 - 132
СтатияОбрешков ИО, Предизвикателства пред качеството в туризма в югоизточна България до 1989: посрещане, трансфер и настаняване, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 203 - 207
ДокладDenkova RS, VB Yanakieva, ZR Denkova, Enzymatic profile of strains of Lactobacillus fermentum isolated from different sources, Agricultural Academy Food Research & Development Institute. International Scientific-Practical Conference "Food, Technologies & Health", 2013 Proceedings Book, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9
СтатияYordanov DG, Angelova G., Identification and traceability of meat and meat products, Biotechnology & Biotechnological equipment, 20, 2006, ISSN 1314-3530, 3 - 81
СтатияНиковска КН, СН Стамов, Състояние и перспективи за развитие на специализираните видове туризъм в България, ВУСИ, Юб. Сборник, 2016, ISSN ISSN: 978-619-7343-00-7, 124 - 130
ДокладКонстантинова С, А Конарев, Финансов ливъридж в туризма, X-та Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество – 2012“, ТУ – София, Филиал Пловдив, Сборник доклади, 2012, ISSN 1313-9460, 157 - 163
ДокладMarkovska VМ, Can outsourcing be a long term solution – company and national economy point of view, VSIM International conference , UNWE/Ravda, 2015, ISSN 1314-0582
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, ХП Динков, НХ Бозуков, Видове изходни материали за създаването на база данни при разработката на терминологичен електронен речник., Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, LХI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 1030 - 1032
ДокладХаджиев БИ, С. Коев, Ролята на фирмената култура за формиране на ценностите в технологията за реинженеринг на бизнеса, Научна конференция (НК) „Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие на селските райони”, издание на АУ Пловдив, ISBN 078-619-90128-10-9, 2017
СтатияMomchilova M., DN Gradinarska, DG Yordanov, Petrova T., Bakalov I., , Influence of the sterilization process on the physicochemical and nutritional properties of meat vegetable pate, Journal of Agriculture and Plant Sciences, vol 17, no. 1, 2019, ISSN 2545-4455, 125 - 133
ДокладПеткова H, М. Саватинова, Б. Витанова, П. Денев, Спектрофотометричен метод за определяне на фруктани в храни, Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Химия, 38 (5), 2011, ISSN 0204-5346, 45 - 53
СтатияPopova A, Mihaylova D, I. Alexieva, The effect of freezing on the antioxidant activity of Bulgarian Chrysanthemum balsamita, J. BioSci. Biotech, SE/Online, 2014, ISSN 1314-6246, 17 - 21
СтатияРашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, СЦ Ташева, Изследване на параметрите на лабораторна инсталация за разпръсквателно сушене (второ съобщение), Топлотехника, ТУ-Варна, 1 (1), 2010, 65 - 67
ДокладЧоролеева КБ, За’ и ‘против’ глобалния английски език (I). В търсене на компромисен подход, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI, 2009, 453 - 458
ДокладDenkova ZR, D Dimitrov, R Nikolova, RS Denkova, I Gavrailov, D Dimbareva, Biological preservation of cosmetic creams with probiotic bacteria, Agricultural Academy Food Research & Development Institute. International Scientific-Practical Conference "Food, Technologies & Health", 2013 Proceedings Book, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9
ДокладЧолаков, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Г Вишева, Влияние на някои консерванти върху растежа и развитието на щамове Lactobacillus plantarum с пробиотични свойства и Sacchromyces cerevisiae., Научни трудове на Русенския Университет, 54 (10.2), 2015, ISSN 1311-3321, 170 - 174

Страница 12 от 73

Общо: 3608

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив