Забравена парола

Страница 13 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладTeneva D, RS Denkova, ZR Denkova, Selection and biochemical characterization of lactic acid bacteria strains isolated from salad dressings, Scientific Works of the University of Ruse - 2014, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 32 - 35
ДокладTeneva D, ZR Denkova, RS Denkova, R Cholakov, B Goranov, Characteristics of lactic acid bacteria strains isolated from salad dressing, Scientific Works of the University of Ruse - 2014, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 51 - 54
ДокладDenkova RS, GT Dobrev, B Goranov, D Teneva, ZR Denkova, VN Shopska, S Fortier, Obtaining probiotic yogurts with phytosterol esters, Scientific Works of the University of Food Technologies, 62
ДокладTeneva D, RS Denkova, B Goranov, ZR Denkova, Probiotic properties of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus strains isolated from salad dressings, Scientific Works of the University of Food Technologies, 62, 2015, 341 - 346
ДокладTeneva D, RS Denkova, B Goranov, ZR Denkova, Biochemical and molecular-genetic identification of Lactobacillus strains, isolated from salad dressings, Scientific Works of the University of Ruse – 2015, 54 (10.2), 2015, ISSN 1311-3321, 50 - 56
ДокладTeneva D, B Goranov, RS Denkova, ZR Denkova, Antimicrobial activity of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus strains against Candida albicans NBIMCC 74, Scientific Works of the University of Ruse – 2015, 54 (10.2), 2015, ISSN 1311-3321, 18 - 23
ДокладDenkova RS, B Goranov, GT Dobrev, ZR Denkova, GA Kostov, PB Boyanova, D Teneva, S Fortier, Rheological properties of probiotic yoghurts with phytosterol esters, Ukrainian Food Journal, 4 (3), 2015, ISSN 2313-5891, 440 - 452
ДокладTeneva D, B Goranov, RS Denkova, ZR Denkova, GA Kostov, Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum strains against Escherichia coli strains, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии, 63, 2016
ДокладDenkova RS, B Goranov, D Teneva, ZR Denkova, GA Kostov, GT Dobrev, YD Tumbarski, Antimicrobial activity of phytosterol ester against saprophytic and pathogenic microorganisms, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии, 63, 2016
ДокладDenkova RS, B Goranov, D Teneva, ZR Denkova, H Marinov, GA Kostov, Antimicrobial activity of Bacillus methylotrophicus 47 against phytopathogenic fungi, Scientific Works of the University of Ruse - 2016, Proceedings, 55 (10.2), 2016, 52 - 58
ДокладDimbareva D, RS Denkova, D Teneva, B Goranov, Z Urshev, ZR Denkova, GA Kostov, Biochemical and molecular-genetic identification of Lactobacillus strains of human origin, Scientific Works of the University of Ruse - 2016, Proceedings, 55 (10.2), 2016, 59 - 66
ДокладGoranov B, RS Denkova, D Teneva, D Dimbareva, ZR Denkova, GA Kostov, Resistance of probiotic lactobacilli, bifidobacteria and propionic acid bacteria strains to preservatives applied in cosmetic formulations, Scientific Works of the University of Ruse - 2016, Proceedings, 55 (10.2), 2016, 67 - 70
ДокладТоплева СА, Икономическата справедливост – генератор на кризи или възможен изход от тях (Тезите на Нобеловите лауреати Фридрих фон Хайек и Амартя Сен), Икономически измерения и социални последици на глобалната криза”, сборник доклади от конференцията на ФИСН, посветена на 50-годишнината на ПУ „П. Хилендарски”, 2012, ISSN 978-954-423-761-5, 134 - 145
ДокладТоплева СА, Икономическата справедливост през призмата на демократичните институти, Демокрация, ценности, идентичност”, сборник студентски и докторантски доклади от конференциите на ФИСН, посветени на 50-годишнината на ПУ „П. Хилендарски”, 2012, ISSN 978-954-423-755-4, 11 - 22
ДокладТоплева СА, Корпоративната социална отговорност през призмата на подхода на способностите, Хранителна наука, техника и технологии, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 1386 - 1391
ДокладТоплева СА, Социалният избор – път към постигането на устойчив икономически растеж, V Национална научна конференция 2013 за студенти, докторанти и млади учени – гр.Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547
ДокладТоплева СА, Парадигмата на устойчивия туризъм – единство на разумност, ефективност и екосъобразност, Хранителна наука, техника и технологии, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 897 - 902
ДокладТоплева СА, Фактори за развитие на устойчив туризъм, Хранителна наука, техника и технологии, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 51 - 56
ДокладТоплева СА, Корпоративната социална отговорност – противоречивият път към устойчивото развитие, Обществени науки, изкуство и култура, Съюз на учените - Пловдив, I, 2015, ISSN 1311-9400, 142 - 145
ДокладТоплева СА, Ролята на корпоративната социална отговорност за постигането на устойчив туризъм, Обществени науки, изкуство и култура, Съюз на учените - Пловдив, I, 2015, ISSN 1311-9400, 146 - 149
ДокладTopleva SA, Capability approach – a way for responsible living, International Scientific and Practical Internet-Conference “Current problems and ways of ensuring socio-economic development of country and regions”, Dnepropetrovsk, Ukraine, 2014, ISSN 978-966-8866-92-0
ДокладТоплева СА, Предимствата на добавената стойност пред конкуренцията като фактор за корпоративното развитие, Естествени и хуманитарни науки, Съюз на учените - Пловдив, XVI, 2014, ISSN ISSN 1311-9192, 204 - 206
ДокладТоплева СА, Корпоративната социална отговорност като бизнес план в контекста на стратегията „Европа 2020”, Международна юбилейна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането” 2015 г., 2015, ISSN 978-954-23-1080-8, 268 - 275
ДокладТоплева СА, Устойчивият туризъм като фактор за регионално развитие, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ),УНСС, 2015, 189 - 194
ДокладТоплева СА, ЙН Алексиева, Междусекторно сътрудничество и развитие на туризма в извънградски райони, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ),УНСС, 2015, 57 - 62
ДокладВуцова АХ, СА Топлева, Публично-частното партньорство и ролята му за развитие на културния туризъм, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ) ,УНСС, 2015, 45 - 50
ДокладТоплева СА, ЙН Алексиева, Между устойчивото развитие и борбата с бедността – възможностите и рисковете на ГМО, Хранителна наука, техника и технологии, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 834 - 839
ДокладАлексиева ЙН, СА Топлева, М Милев, Потребителските нагласи към ГМО – страхове, избор и ползи, Хранителна наука, техника и технологии, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 828 - 833
ДокладТоплева СА, Икономическата справедливост – източник на устойчиво развитие, Национална конференция "Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие", УНСС, 2015, ISSN 978-954-644-834-7, 374 - 380
ДокладТоплева СА, Неолибералният устрем и социалната отговорност в българската икономика, Юбилейна научна конференция „Развитието на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите” Свищов, 20-21 ноември 2015 г., 2015, ISSN 978-954-23-1105-8, 255 - 262
ДокладТошков, НГ, ИН Панчев, АТ Симитчиев, Сорбционни характеристики на екструдати от царевичен грис и какаови люспи, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 759 - 762
ДокладДушкова МА, НГ Тошков, АТ Симитчиев, Плътност и експанзионен индекс на екструдирани храни за риби с включването на слънчогледов протеинов концентрат „Сънпро”, Научна конференция на УХТ „Хранителна наука, техника и технологи”, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1266 - 1269
ДокладКръстева РЙ, Изследване на влиянието на силовите възможности върху плувните скорости при подрастващи девойки, сборник с доклади от І-ва научна конференция ,,Науката за младите специалисти“, София-НСА, 2005, ISSN 954-718-167-Х, 123 - 126
ДокладКръстева РЙ, Мотиви за занимания с плуване на деца от различни възрастови групи през свободното време, сборник материали от научна конференция ,,Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 2007, ISSN 978-954-775-799-8, 211 - 217
ДокладKrasteva RY, Analysis of еrgonomic criteria and their contribution to the endurance of young female swimmers, Research In kinesiology - International journal of kinesiology and other related sciences, Skopje, Macedonia., 43 (1), 2015, ISSN 1857-7679, 52 - 54
ДокладТошков НГ, МА Душкова, Използване на растителни суровини при храни за риби - обзор, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии 2012", Пловдив 19-20 октомври, 2012, ISSN 1314-7102, 444 - 449
ДокладНенов ВБ, АТ Симитчиев, НГ Тошков, МА Душкова, Лабораторна уредба за регулирано подаване на пълнежна маса, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 19-20 октомври, 2012, ISSN 1314-7102, 821 - 824
ДокладПенов НД, ТВ Петрова, ММ Рускова, НГ Тошков, Влияние на някои параметри на процеса екструдиране върху производителността при екструдиране на грис от леща, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 18-19 октомври, 2013, ISSN 1314-7102, 162 - 165
ДокладРускова ММ, ТВ Петрова, НГ Тошков, НД Пенов, Воздействие отдельных параметров экструзии яблочных выжимок на коэффициент водопоглощения, Сборник доклади, XI международной научно-практической конференции "Пища экология качество", Екатеринбург 14-16 мая, 2014, 181 - 184
ДокладМинчев МС, ИА Киряков, АИ Ташев, Анализ на конвективна многолентова сушилня с регенерация на топлина, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 515 - 520
ДокладТашев АИ, МС Минчев, Кинетични зависимости при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 521 - 526
ДокладТашев АИ, МС Минчев, Слънчево покритие при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 527 - 532
ДокладБалабанова ТБ, МА Балтаджиева, , Влияние на температурния режим на зреене върху протеолизата в бяло саламурено сирене от биволско мляко, Научна конференция към УХТ, 60 (1), 2014, 147 - 151
ДокладКолева А., ЛА Колева, БВ Бозаджиев, Изследвания на обогатени с топинамбур бисквитки за кучета, Научни трудове на съюза на учените, Пловдив, VIII, 2011, 106 - 110
ДокладБалабанова ТБ, ГЙ Иванов, МА Балтаджиева, , Сравнително изследване на физикохимичните характеристики на краве и биволско мляко., Научни трудове на Съюза на учените в България, 12 (1), 2014, 221 - 225
ДокладИванов ГЙ, ТБ Балабанова, МА Балтаджиева, , Липолиза в хладилно съхраняванобяло саламурено сирене от краве и биволско мляко, Научни трудове на УХТ, 62 (1), 2015, 139 - 144
ДокладИванов ГЙ, ТБ Балабанова, ИВ Иванова, МА Балтаджиева, Протеолиза в бяло саламурено сиренеот краве и биволско мляко в процеса на хладилно съхранение, Научни трудове на УХТ, 62 (1), 2015, 158 - 161
ДокладКолева А., БВ Бозаджиев, НД Димитров, Проучване на възможностите за смилане на листа от пауловния, Научни трудове на русенски университет "Ангел Кънчев", 50 (9.2), 2011, ISSN 1311-3321, 118 - 122
ДокладМаданков ЯК, АС Вучев, НД Банков, Високоволтов трансформатор за LCC резонансен преобразувател, Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2012", доклади, 2012, ISSN 1313-3985, 176 - 181
ДокладMadankov YK, AS Vuchev, ND Bankov, Dynamic PSpice Model of CO2 Laser Tube, ANNUAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 8, 2014, ISSN 1314-0078, 235 - 238

Страница 13 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив