Забравена парола

Страница 13 от 73

Общо: 3606

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияМГ Крачанова, ХГ Крачанов, ПН Денев, ММ Николова, ВП Карагьозов, АМ Славов, ИИ Янакиева, АН Ричнев, Функционални храни от плодове и зеленчуци, богати на антиоксиданти, Наука и диететика, 1, 2010, 13 - 16
СтатияPanchev IN, MA Dushkova, AM Slavov, D Kovacheva, Water sorption properties of inulin and flour from Jerusalem artichoke (Helliantus tuberosis), Хранителна наука, техника и технологии, 1, 2011, 83 - 86
СтатияОбрешков И, Г Карчева, Проучване върху традиционните хранителни технологии в село Шарково, обл. Ямбол, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 206 - 212
СтатияPanchev IN, NN Delchev, D Kovacheva, AM Slavov, Physicochemical characteristics of inulins obtained from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), European Food Research and Technology, 233, 2011, 889 - 89611
СтатияSlavov AM, IN Panchev, Modification of apple pectin with aminocompounds, Хранителна наука, техника и технологии, 2, 2011, 7 - 10
СтатияSlavov AM, VP Karagyozov, PN Denev, MG Kratchanova, HG Kratchanov, Antioxidant activity of red beet juices obtained after microwave and thermal pretreatments, Czech Journal of Food Sciences, 31 (2), 2013, 139 - 14711
СтатияВласева РВ, МА Душкова, МГ Иванова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на маслиново масло и антиоксидант, Научни трудове на Русенски Университет, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 169 - 174
СтатияObreshkov I, D Franz, I Schellenberg, Optimized determination of honey carbohydrates by HPAEC-PAD, Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 27 - 30
СтатияВласева РВ, МГ Иванова, МА Душкова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на орехово масло и кардамон, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 3, 2014, ISSN 2311-6870, 37 - 42
СтатияSlavov AM, A Trifonov, L Peychev, S Dimitrova, S Peycheva, VG Gotcheva, AI Angelov, Biologically active compounds with anti-tumor activity in propolis extracts from different geographic regions, Biotechnology & biotechnological equipment, 27 (4), 2013, 4010 - 401311
СтатияSlavov AM, H Kyiohara, H Yamada, Immunomodulating pectic polysaccharides from waste rose petals of Rosa Damascena Mill., International Journal of Biological Macromolecules, 59, 2013, 192 - 20011
СтатияИванова В., А Тонкова, Й Христов, АМ Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани естествени материали, Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив; Серия В-Техника и технологии, X, 2013, 101 - 107
СтатияИванова В., С Гавраилов, Д Димитров, А Тонкова, АМ Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция, Научни трудове на Съюза на Учените в България, Серия В - Техника и технологии, XI, 2014, 184 - 188
СтатияСлавов АМ, ИН Василева, ВТ Шиков, ММ Николова, ДМ Мурджева, А Динчев, НС Янчева, Характеристика на полизахариди, получени от дестилиран розов цвят, чрез фракционна екстракция, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, 366 - 369
СтатияYantcheva N, D Markova, D Murdzheva, IN Vasileva, AM Slavov, Foaming and emulsifying properties of pectin isolated from different plant materials, Acta Scientifica Naturalis, 3 (1), 2016, 7 - 12
СтатияSlavov AM, IN Panchev, D Kovacheva, IN Vasileva, Physico-chemical characterization of water-soluble pectic extracts from Rosa damascena, Calendula officinalis and Matricaria chamomilla wastes, Food Hydrocolloids, 61, 2016, 469 - 47611
СтатияSlavov AM, PN Denev, IN Panchev, VT Shikov, NS Nenov, N Yantcheva, IN Vasileva, Combined recovery of polysaccharides and polyphenols from Rosa damascena wastes, Industrial Crops and Products, 100, 2017, 85 - 9411
СтатияДушкова МА, НГ Тошков, КК Балкански, Влияние на температурата при конвективно сушене на Годжи бери (Lycium barbarum L.) върху сорбционните му характеристики, Хранително-вкусова промишленост, 5, 2014, ISSN 1311-0179, 33 - 36
СтатияChochkov RM, VM Chonova, GI Karadzhov, RP Nedelcheva, The influence of walnut flour quantity on the quality of wheat bread, International Journal of Scientific & Engineering Research, 7 (10), 2016, ISSN 2229-5518, 1161 - 1164
СтатияChochkov RM, GA Gercheva, Sensory evaluation of pastry biscuits with thyme, oregano and sage, International Journal of Scientific & Engineering Research, 1 (1), 2017, ISSN 2229-5518, 430 - 433
СтатияStefanova DA, DY Zlateva, RM Chochkov, Shelf life of zinc- and selenium-enriched wheat bread, Scientific Works of University of Food Technologies - Plovdiv, LXIII (1), 2016, ISSN 1314 – 7102, 71 - 76
СтатияChochkov RM, GI Karadzhov, YA Topuzova, Modification of methodology for washing off gluten from barley flour, Алматинский Технологический Университет - Казахстан, УДК 67/68, 2012, ISSN 978-601-263-167-8, 9 - 11
СтатияDzhivoderova MM, KN Nikovska, DG Hadjikinov, RD Hadjikinova, Evaluation of reduced-fat food emulsions with cassava starch, International Journal of Research in Agricultural Sciences, 2 (6), 2015, 286 - 291
СтатияВладимиров ПЙ, ТД Петров, СР Рачев, , Енергийни характеристики на асинхронна машина за динамичен режим при пускане в режим на повдигане на окачен товар., Списание „Енергетика” (8), 2005, ISSN 0324-1521, 38 - 44
СтатияВладимиров ПЙ, СР Рачев, , Работни и енергийни характеристики на асинхронна машина в динамични и установени режими при спускане на окачен товар., Списание „Енергетика” (6), 2006, ISSN 0324-1521, 23 - 28
СтатияПашамов Е., Д. Хаджикинов, Т. Джурков, Методика за сваряване на захарни маси по предварително зададена чистота, Научни трудове на УХТ, LIX -2012, 2012, 324 - 329
СтатияВладимиров ПЙ, СР Рачев, , Определяне на работните и енергийните характеристики на асинхронни машини при динамични и установени режими., Списание "Енергетика" (2-3), 2006, ISSN 0324-1521, 46 - 53
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Определяне на функцията на загубите в асинхронни машини и електрозадвижвания при динамични и установени режими., Известия на ТУ-Габрово, 33, 2006, ISSN 1310-6686, 62 - 66
СтатияСпиров ДС, Енергоикономично регулиране на скоростта на асинхронните електрозадвижвания чрез ориентация на магнитното поле., Известия на ТУ-Габрово, 33, 2006, ISSN 1310-6686, 67 - 72
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Технология за получаване на захар на бучки с различни аромати, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серияВ, Техника и технологии, Х, 2013, 227 - 230
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Нова технологична схема за съвместна преработка на захарно цвекло и сурова тръстикова захар, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В, Техника и технологии, Х, 2013, 231 - 234
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Работни характеристики на регулируемо асинхронно електрозадвижване в установен режим., Списание “Инженерни науки” (3), 2008, ISSN 1312-5702, 32 - 41
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Енергийни характеристики на асинхронни машини за подемни механизми при циклични режими., Списание „Машини, технологии, материали” (10-11), 2008, ISSN 1313-0226, 14 - 17
СтатияSpirov DS, PY Vladimirov, Determination of Induction Machine Parameters in Case of Dynamic and Steady-State Operating Modes., Списание „Електротехника и електроника” (11-12), 2008, ISSN 0861-4717, 24 - 27
СтатияHadjikinova RD, RB Mihov, DY Hrusavov, KN Nikovska, MM Dzhivoderova, Erythritol like sugar substitute in cocoa dressings, International Journal of Research in Agricultural Sciences, 3 (1), 2016, 41 - 43
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Работни и енергийни характеристики на асинхронни машини при динамични и установени режими и натоварване със зависещи от скоростта съпротивителни моменти., Списание "Известия на ТУ-Габрово", 36, 2008, ISSN 1310-6686, 54 - 58
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Развитие сахарной промышленности в Болгарии после демократических перемен и вступления в ЕС 1990 - 2011 года, VI Международная научно - практическая конференция, " Иновации в технологиях и образовании, Сборник статей, часть 3, 2013, 237 - 241
СтатияПашамов Е.Р., Т. Джурков, Статистическая связь между ценами на сахар и цены на топливо, VI Международная научно - практическая конференция " Инновации в технологиях и образовании", Сборник статей, часть 3, Белово, 2013, 241 - 244
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СВ Стойчев, ИИ Иванов, Динамични изследвания на грайферна шевна машина., Списание “Механика на машините” (1), 2009, ISSN 0861-9727, 57 - 60
СтатияПашамов Е., Т.Г. Джурков, Изследване изменението на цветността на междинните продукти и ефекта на обезцветяване на суровата тръстикова захар, Научни трудове на УХТ - Пловдив, IX, 2013, 566 - 570
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, СВ Стойчев, ИИ Иванов, Честотно регулируемо електрозадвижване на шевна машина., Списание “Механика на машините” (1), 2009, ISSN 0861-9727, 61 - 65
СтатияВучев АС, НД Банков, Аналитично моделиране и изследване на резонансни DC/DC преобразуватели при фазово регулиране, Инженерни науки (№2), 2010, ISSN 1312-5702, 36 - 50
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Динамични режими при степенно изменение на скоростта на асинхронни машини, задвижващи подемни механизми., Списание “Инженерни науки” (1), 2009, ISSN 1312-5702, 17 - 25
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Повторно включване на асинхронна машина с незатихнало магнитно поле., Списание “Инженерни науки” (2), 2009, ISSN 1312-5702, 5 - 15
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Технологични изчисления при съвместна преработка на цвекло и сурова тръстикова захар, Научни трудове на Русенския университет, 52, серия 10.2, 2013, 192 - 195
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Усъвършенстване на технологичната схема за получаване на първа клера в "Захарни Заводи Горна Оряховица", Научни трудове на УХТ - Пловдив, LXI, 2014, 288 - 292
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Динамични характеристики на асинхронна машина при задвижване на бутален компресор., Списание “Механика на машините” (2), 2010, ISSN 0861-9727, 13 - 16
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СВ Стойчев, МГ Дочев, Електрозадвижване на шевна машина с постояннотоков двигател., Списание “Механика на машините” (2), 2010, ISSN 0861-9727, 17 - 20
СтатияDobrev GT, BY Zhekova, Purification and characterization of endoxylanase Xln-2 from Aspergillus niger B03, Turkish Journal of Biology, 36, 2012, 7 - 1311
СтатияDobreva VT, RM Chochkov, GT Dobrev, BY Zhekova, MV Hadjikinova, Optimisation des conditions de culturation et élaboration d’un schéma technologique de production d’enzyme xylanolitique de Bacillus subtilis pour application dans la panification, Revue de Genie Industriel, 8, 2012, 63 - 75

Страница 13 от 73

Общо: 3606

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив