Забравена парола

Страница 13 от 70

Общо: 3464

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияBaeva MR, TzvI Gogova, IlV Milkova-Tomova, IN Panchev, ZhT Goranova, Physical and sensory characteristics of sponge cakes containing an additive of cacao husks, “Modern technology in the food industry 2012”, Chişinău, November 1-3, Technical university of Moldova, 1, 2012, ISSN 978-9975-80-646-6, 218 - 223
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, N. Bozukov, Neuro-Genetic Algorithm for Non-Destructive Food Quality Determination, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 1 (2), 2013, ISSN 978-9989-786-90-7, 809 - 812
СтатияHristova IN, GT Dobrev, PP Nedelcheva, AI Krastanov, Purification and characterization of stable in organic solvents protease from new thermophilic actinomycete isolate, Bioprospect, 24 (3), 2014, 42 - 47
СтатияДжурков ТГ, Пречистване на миризми от изходящите газове на промишлена разпръсквателна сушилня, Научни трудове на УХТ, LІX, 2012, ISSN 1314-7102, 526 - 529
СтатияВасилев Р. (докторант), Катранджиев Н., НА Шопов, АИ Кансъзов, Компютърни метoди за мултисензорно окачествяване на храни., Сборник научни трудове на УХТ., Том LXII, 2015, ISSN ISSN 1314-7102, 685 - 690
СтатияT Dimitrova, VP Vladev, G Ivanov, Classroom demonstrations of some polarization phenomena in nature, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XV, 2017, ISSN 1311-9419, 197 - 200
СтатияDurakova AG, AL Bogoeva, VB Yanakieva, Moisture sorption charakteristics and starage regime of defatted grape seeds flour – enological by-product, Asian Journal of Science and Technology, Vol. 08, Issue, 11, 2017, ISSN 0976-3376, 6794 - 6800
СтатияНиколова М, Е Павлова, Г Бекяров, АМ Славов, М Крачанова, Химична характеристика на ядливи гъби отглеждани в България, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 449 - 455
ДокладТоплева СА, Социалният избор – път към постигането на устойчив икономически растеж, V Национална научна конференция 2013 за студенти, докторанти и млади учени – гр.Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547
СтатияIvanov T, V. Ivanova, M Kamburov, Magnetic poly-(acrylonitrile-co-acrylamide) microparticles for immobilization of trypsin, IRECHE, 1, 2009, 308 - 315
СтатияCh. Damyanov, T. Titova, V. Nachev, A Quality Evaluation of Fruit and Vegetable based on their Spectral Reflectance and Transmittance Characteristics, Journal: Information, Communication and Control Systems and Technologies, 1, 2013, 2 - 6
СтатияKalcheva-Karadzhova, K. D., Ludneva, D. P., Bakalov, I. Y., Dinkova, R. H., , , Effect of pectolytic enzyme preparation on antioxidant capacity and color characteristic of rose petals extract (Rosa Damascena Mill.), Bulgarian Chemical Communications, E2 (48), 2016, ISSN 0324-1130, 464 - 4671
СтатияДжурков ТД, Изследване възможностите за получаване на прахообразен пчелен мед, Научни трудове на Русенския университет, 51, 2012, ISSN 1311-3321, 105 - 108
ДокладDamyanova S, S Tasheva, S Mollova, N Korolkova, A Stoyanova, Coefficient of diffusion of tannins in extracts from sage (Salvia officinalis L.), Международная научно-техническая конференция „Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: Менеджмент качества и безопасности“, Воронеж, Русия, 17 – 18 мая, 2016, 62 - 68
СтатияКрачанова МГ, ХГ Крачанов, ПН Денев, ММ Николова, ВП Карагьозов, АМ Славов, ИИ Янакиева, АН Ричнев, Плодови и зеленчукови функционални храни за превенция на социално значими болести, Сборник доклади от Трети международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 2009, 41 - 48
СтатияTopleva SA, Sustainable tourism and the necessary institutional framework, 1901 Scientific Journal L’Association «SEPIKE», 6, 2014, ISSN 2196-95312, 176 - 179
СтатияIvanova V., A Tonkova, N Atanasova, M Safarikova, J Hristov, Immobilization of CGTases from Bacillus circulans and Bacillus pseudalcaliphilus on Aminosilane and PEI Modified Magnetic Nanoparticles and Modified Silica Particles, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 2 (2), 2010, 278 - 288
ДокладК. Велчена-Иванова, Д. Цанкова, Т. Титова, Ч. Дамянов, Невронен класификатор на цитрусови сокове, използващ VIS-NIR спектроскопия с възможности за инспекция на преснота, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 51 - 56
СтатияStoeva D., M. Angelov, Studying the hydrodynamics and heat transfer near the corrugated tube wall, Trakia University Turkey, Odrin,, Journal of Engineering Science, 13 (1), 2012, ISSN 2147 0308, 65 - 73
СтатияГосподинов ДН, ВМ Хаджийски, СВ Стефанов, Изследване на поведението на образци от плосък и вълнообразен картон при натоварване на натиск, Изследване на поведението на образци от плосък и вълнообразен картон при натоварване на натиск, 51, 2012, ISSN 1311-3321, 152 - 157
СтатияШопов НА, Р. Василев (докт.), Р. Иларионов, И. Симеонов, АИ Кансъзов, Компютърна система за идентификация на плодови сокове., Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’2016”, Габрово, Том II, 2016, ISSN ISSN 1313-230X, II-242 - II-248
СтатияК Коликов, Д Иванов, Й Епитропов, С Божков, Електростатично взаимодействие между две проводящи сфери - Обобщение закона на Кулон, Journal of Technical University Sofia, branch Plovdiv "Fundamental Science and Applications", 16, 2011, ISSN 1310-8271, 141 - 146
ДокладДуракова АГ, ИЕ Димов, ЦвИ Гогова, АП Кръстева, Технологический процесс производства белого травяного хлеба и его сорбционные свойства. Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века., V-та Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня образования ФГБОУ ВО „Кубинский государственный технологический университет“, 2017, 242 - 250
СтатияДимитров Н., А. Колева, Б. Бозаджиев, Равновесна влажност на смлени листа от пауловния (Paulownia spp.), Хранително-вкусова промишленост, 3, 2013, ISSN 1311-0179, 40 - 43
СтатияTopleva SA, Corporate social responsibility as a business model for the sustainable tourism development, 1901 Scientific Journal L’Association «SEPIKE», 7, 2014, ISSN 2196-9531, 165 - 169
СтатияSlavova VO, StP Petrov, MR Baeva, A study on the change of transport and selective properties of ultrafiltration polymer membranes after vacuum metallization with iron-chromium-nickel alloy, “Modern technology in the food industry 2012”, Chişinău, November 1-3, Technical university of Moldova, 2, 2012, ISSN 978-9975-80-646-6, 146 - 151
ДокладГеоргиева Ив., Т. Титова, Разработване на лабораторен стенд за измерване на хидростатично налягане, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 276 - 280
СтатияKalcheva-Karadzhova, K. D., Mihalev, K. M., Ludneva, D. P., Dinkova, R. H., Penov, N. D., , Optimizing enzymatic extraction from rose petals (Rosa Damascena Mill.), BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, E2 (48), 2016, ISSN 0324-1130, 459 - 4631
СтатияGirova T, V Gochev, IS Stoilova, K Dobreva, N Nenov, VS Stanchev, A Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquificate gases: Fruits from sweet fennel (Foeniculum officinale Mill.), eRA-6, Physics, 2010
СтатияВълчев ДГ, НА Шопов, Уейвлетно базирана класификация в терахерцов анализ на захари, Сборник с доклади от международна научна конференция “Унитех’2016”, Габрово, ТОМ II, 2016, ISSN ISSN 1313-230X, II-371 - II-374
СтатияК Коликов, Д Дакова, Х Христозов, С Божков, Нов тегловен осмотичен метод и устройство, Scientific research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, 8, 2011, ISSN 1311-9192, 101 - 108
Уч. пособиеМенков НД., КТ Динков, ДА Дамянов, МА Душкова, АГ Дуракова, НГ Тошков, Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост, Академично издателство на УХТ, 2009, ISBN 978-954-24-0119-03
ДокладAtanasova T, M Kakalova, L Stefanov, M Petkova, A Stoyanova, S Damianova, Essential oil composition from Rosa damascena Mill., V Мiжнародноi спецiалiзованoi науково-практичноi конференцii “Ресурсо-та енергоощаднi технологii виробництва i пакування харчовоi продукцii – основнi засади ii конкурентоздатностi”, Киiв, 14 вересня, 2016, 194 - 196
СтатияБозаджиев Б., Н. Димитров, А. Колева, Плътност на шлифована царевица, накисната във вода, Хранително-вкусова промишленост, 4, 2013, ISSN 1311-0179, 38 - 40
ДокладТоплева СА, Парадигмата на устойчивия туризъм – единство на разумност, ефективност и екосъобразност, Хранителна наука, техника и технологии, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 897 - 902
ДокладАтанасова М., Т. Титова, Разработване на графичен потребителски интерфейс за решаване на оптимизационни задачи, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 285 - 291
СтатияSV Stefanov, V Hadzhiyski, DN Gospodinov, Stydying of the tensile strength of the corrugated paperboard by using of FEM based computer simulations, Journal of EcoAgriTourism, 10 (1), 2014, ISSN 1844-8577, 37 - 40
СтатияКансъзов АИ, ВА Кансъзова, НА Шопов, Възможности за окачествяване на черупкови плодове по форма, посредством обработка на изображения с „Vision Assistant“, Сборник с доклади от Международна научна конференция “Унитех’2016”, Габрово, Том II, 2016, ISSN ISSN 1313-230X, II-187 - II-192
ДокладДуракова АГ, АЛ Богоева, ВБ Янакиева, Р Вранчева, Сорбционни характеристики, антиоксидантна активност и съхранение на гроздови семки след алкохолна ферментация при винопроизводство, Младежки форум "Наука Технологии, Иновации, Бизнес, 2018, ISSN 2367-8569, 140 - 147
ДокладDamianova S, A Stoyanova, T Atanasova, P Bozov, Examine of flowers and leaves oil from S. aethiopis L. and ints chemical composition, V Мiжнародноi спецiалiзованoi науково-практичноi конференцii “Ресурсо-та енергоощаднi технологii виробництва i пакування харчовоi продукцii – основнi засади ii конкурентоздатностi”, Киiв, 14 вересня, 2016, 196 - 198
ДокладObreshkov I, D Franz, I Schellenberg, Carbohydrate analysis in honey by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD), Proceedings of the International Conference “Agricultural and Food Sciences, Processes and Technologies” AGRI-FOOD20, 2012, 398 - 404
СтатияPerifanova-Nemska M, G Uzunova, D Blajeva, A Slavchev, Antimicrobial activity of cotton oil obtained from new Bulgarian cotton seed varieties, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2 (3), 2013, ISSN 1314-7773, 253 - 255
СтатияDragoev SG ‎, Inhibition of lipid oxidation of frozen chicken legs by treatment with sodium lactate, natural antioxidants and ‎vacuum-packaging‎, EC Nutrition, 1 (4), 2015, 203 - 216
ДокладТоплева СА, Фактори за развитие на устойчив туризъм, Хранителна наука, техника и технологии, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 51 - 56
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, К. Велчева-Иванова, Селекция на признаци при формиране на признакови пространства в задачите за класификация, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’13, 1 (1), 2013, І-267 - І-270
СтатияСтоева Д., М. Ангелов, Моделно изследване на основните параметри на наноструйни течения., "Топлотехника", 5 (2), 2013, ISSN 1314-2550, 65 - 68
СтатияGospodinov DN, Stydying of the compressive strength of corrugated paperboard by using fem-based computer simulations, Journal of EcoAgriTourism, 10 (2), 2014, ISSN 1844-8577, 96 - 101
ДокладДрачев Д, В Николова, Комплексная оценка качества интродуцированных сортов табака „Виржиния” произведенных в Северной Болгарии, Международная научно-практическая конференция „Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”, Октябрь 12-13, 2012, Алматы, АТУ, 2012, 49 - 52
СтатияК Коликов, Д Иванов, С Божков, Й Епитропов, Отклонение на кулоновата сила от силата на електростатичното взаимодействие между две проводящи сфери, Международно научно on-line списание „Наука и технологии“, Съюз на учените – Стара Загора, 2 (3), 2012, ISSN 1314-4111, 91 - 95
СтатияDamianova S, A Stoyanova, T Atanasova, P Bozov, Chemical composition of essential oil from Stachys cretica subsp. bulgarica Rech. Fil., Научни трудове РУ "А. Кънчев", 55 (10.2), 2016, 75 - 82

Страница 13 от 70

Общо: 3464

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив