Забравена парола

Страница 14 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияОбрешков ИО, Отоманско културно наследство в град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 208 - 212
МонографияОбрешков ИО, Организация и управление на туристически информационни центрове, Университетско Издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, 1 - 90
Уч. пособиеОбрешков ИО, Национално значими културно-исторически дестинации: Сливнишката позиция, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-202-105-4
СтатияОбрешков ИО, ЙН Алексиева, КМ Михалев, ПН Моллов, Д Луднева, Проучване върху реологичните свойства на моделни емулсии с ензимно обработено пюре от тиква (Cucurbita moschata Duch.), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VIII, 2011, ISSN 1311-9192, 147 - 151
СтатияОбрешков ИО, ЙН Алексиева, КМ Михалев, ПН Моллов, Д Луднева, Влияние на ензимната обработка върху функционалните свойства на пюре от тиква, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VII, 2008, ISSN 1311-9419, 132 - 135
СтатияОбрешков ИО, Й Алексиева, Щ Кинзле, КМ Михалев, Д Камерер, Характеризиране на каротеноидите в ензимно модифицирано пюре от тиква (Cucurbita moschata Duch.), Хранителна наука, техника и технологии, 1 (1), 2011, 19 - 22
СтатияОбрешков ИО, Историческо развитие на туризма в югоизточна България в периода 1948-1990: Балкантурист Бургас, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 190 - 194
СтатияОбрешков ИО, Диверсифициране на туризма чрез градско фермерство като основна част от съвременната култура и образование, KNOWLEDGE – International Journal, 35.5, 2019, ISSN 2545-4439, 1787 - 1793
СтатияОбрешков И, С Иванова, Г Сомов, Разработване на проект за панорамна обиколка по тематичен маршрут “Съединението на България”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 164 - 168
СтатияОбрешков И, К Никовска, С Стамов, Безопасност и сигурност на туризма в България, Социология и икономика, 5 (4), 2015, ISSN 1314-3603
СтатияОбрешков И, Ж Налбантов, С Иванова, Съединението на България – възможности за екскурзионен маршрут в град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VIII, 2011, ISSN 1311-9192, 144 - 146
СтатияОбрешков И, Г Карчева, Проучване върху традиционните хранителни технологии в село Шарково, обл. Ямбол, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 206 - 212
СтатияО. R. Farkhondeh, D. Ahmadian, M. Milev, Exponential mean-square stability of two classes of theta Milstein methods for stochastic delay differential equations, AIP Procedings of AMEE 2017, 1910, 2017, ISSN 978-0-7354-1602-41
СтатияНиколова МИ, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Оптимизиране екстракцията на каротеноиди от кожици на български домати, Известия на Съюза на учените-Сливен, 25, 2014, 10 - 15
СтатияНиколова М, Е Павлова, Г Бекяров, АМ Славов, М Крачанова, Химична характеристика на ядливи гъби отглеждани в България, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 449 - 455
СтатияНиколова КрТ, ИлВ Милкова-Томова, СнД Иванова, МР Баева, Г Антова, Ультравиолетовая спектроскопия термообработанных растительных масел - подсолнечное и соевое, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 72 - 75
СтатияНиколова Кр., Д. Бояджиев, М. Димитрова, Й. Алексиева, Идентифициране на различни видове алпийска роза (Sempervivum marmoreum L., Sempervivum tectorum L.) по минерален състав, Научни трудове – Аграрен университет, 58 (1), 2014, ISSN 1312-6318, 235 - 239
СтатияНиколова Кр., Бухалова Д., Томова Ил., Й. Алексиева, Мацикова О., Сравнителна характеристика на флавоноли и фенолни киселини в ацетонови екстракти от листа и плодове на червена боровинка (Vaccinium Vitis-Ideae L. ), Аграрни науки, 7 (17), 2015, ISSN 1313-6577, 93 - 97
СтатияНиколова Кр, Г Узунова, М Перифанова-Немска, И. Влаева, Т. Ефтимов, Влияние на вегетационния период и възрастта на дървесината върху оптичните характеристики на орехово масло, Списание на Технически университет Габрово, 49, 2015, ISSN 1310-6686, 51 - 54
СтатияНиколова Кр, Г Узунова, М Перифанова Немска, И Влаева, Т Ефтимов, Влияние на вегетационния период и възрастта на дървесината върху оптичните характеристики на орехово масло, Списание на Технически Университет Габрово (49), 2015, 51 - 54
ДокладНиколова В, Д Драчев, Спектрофотометрическая оценка качества табака из сортовой группы „Виржиния” произведенные в Болгарии, Международная научно-практическая конференция „Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”, Октябрь 12-13, 2012, Алматы, АТУ, 2012, 118 - 121
ДокладНиколова В, Д Драчев, Н Николов, Исследование потребительский бренд качества сигариллы, Международная научно-практическая конференция „Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”, Октябрь 17-18, 2013, Алматы, АТУ, 2013, 126 - 128
СтатияНиколов ИЖ, ДВ Чобанова, КГ Бамбалов, Изменение на фенолните съединения в бели и червени вина, обработени с различни бистрещи средства. Част II - Червени вина, Лозарство и винарство (6), 2014, 22 - 29
ДокладНиколов ИЖ, ДВ Чобанова, Влияние на бистрещи, филтриращи, стабилизиращи и коригиращи обработки върху фенолните съединения на бяло вино от сорта Совиньон Блан, Международен енологичен семинар - Приморско, 2015
ДокладНиколов ИЖ, ДВ Чобанова, Влияние на бистрещи обработки върху цветните характеристики на червено вино Марселан, Научна конференция "Хранителна наука, техника и технологии", 2015
СтатияНиковски ПИ, Сравнителен анализ на методите за измерване на енергийна ефективност на асинхронни двигатели в стандарта IEC 60034-2-1 II част, Наука и технологии, 5 (4), 2015, 84 - 88
СтатияНиковски ПИ, Сравнителен анализ на методите за измерване на енергийна ефективност на асинхронни двигатели в стандарта IEC 60034-2-1 I част, Наука и технологии, 5 (4), 2015, 79 - 83
ДокладНиковски ПИ, Сравнителен анализ на грешките на капацитивни измервателни преобразователи създадени от влияещи фактори във входната верига, Юбилейна научна конференция на НВУ „Васил Левски”, VII, 2012, 137 - 145
ДокладНиковски ПИ, Оценяване на честотната грешка при измерване на ефективна стойности на напрежения в трифазни инвертори, Метрология и метрологично осигуряване 2016, 7-11 Септември, 2016, 183 - 188
ДокладНиковски ПИ, Определяне на комплексна проводимост на двуполюсни електрически вериги с помощта на осцилоскоп - част I, Метрология и метрологично осигуряване 2012, 10 - 14 септември, 2012, 122 - 126
ДокладНиковски ПИ, ИМ Маслинков, Оптимизиране на работата на релаксационен измервателен преобразовател капацитет-време в условия на неопределеност, XI национална конференция с международно участие „Електроника 2012”, 2012, 81 - 86
ДокладНиковски ПИ, ИМ Маслинков, Определяне на комплексна проводимост на двуполюсни електрически вериги с помощта на осцилоскоп - част II, Метрология и метрологично осигуряване 2012, 10 - 14 септември, 2012, 127 - 132
СтатияНиковски ПИ, Ив Маслинков, Е Мурджева, Приложение на зарядно - разряден метод за определяне на капацитет при наличие на активно съпротивление - II част, Наука и технологии, 2 (3), 2012, 107 - 111
СтатияНиковски ПИ, Ив Маслинков Е Мурджева, Моделиране на ефекта на омокряне в електродни системи на капацитивни сензори, Инженерни науки (1), 2012, 5 - 15
СтатияНиковски ПИ, Ив Георгиева, Г Бузова, Приложение на зарядно - разряден метод за определяне на капацитет при наличие на активно съпротивление - I част, Наука и технологии, 2 (3), 2012, 102 - 106
СтатияНиковска Кр., П. Денев, Ст. Стамов, , Възможности за използване на инулин в масленоводни емулсии, Научни трудове на УХТ, 55 (2), 2008, 61 - 66
ДокладНиковска КН, СН Стамов, Туристически ресурс и дестинации за селски туризъм в България, Н. трудове на СУБ-П., Серия Б „Естествени и хуманитарни науки”, XVI, 2013, ISSN ISSN 1311-9192, 222 - 227
СтатияНиковска КН, СН Стамов, Състояние и перспективи за развитие на специализираните видове туризъм в България, ВУСИ, Юб. Сборник, 2016, ISSN ISSN: 978-619-7343-00-7, 124 - 130
ДокладНиковска КН, СН Стамов, Селският туризъм в България – състояние и възможности за развитие, Сб. доклади на ИИРХ-CD, 2013, ISSN ISBN 978-954-24-0229-9, 315 - 320
ДокладНиковска КН, СН Стамов, Относно използването на пектинови препарати в емулсионни хранителни продукти, Сб. доклади на ИИРХ-CD, 2014, ISSN ISSN 2367-6213, 88 - 94
СтатияНиковска КН, СН Стамов, Новите интернет-технологии в туризма, Годишник на ВУСИ, XIII, 2016, ISSN ISSN: 2367-8798, 170 - 180
ДокладНиковска КН, СН Стамов, Екологичният туризъм – съвременни представи, характеристика и особености, Н. трудове на СУБ-П., Серия Б „Естествени и хуманитарни науки”, XVI, 2013, ISSN ISSN 1311-9192, 228 - 233
СтатияНиковска КН, СН Стамов, Екологичният туризъм в България – състояние, възможности и перспективи за развитие, Годишник на КИА, Х, 2013, 149 - 156
ДокладНиковска КН, РБ Михов, СН Стамов, Винопроизводството в България – предпоставка за винен туризъм, Сб. доклади на ИИРХ-CD, 2013, ISSN ISBN 978-954-24-0229-9, 309 - 314
ДокладНиковска КН, РБ Михов, ИВ Петрова, СН Стамов, Относно контрола върху структурно-механичните и дисперзитетни характеристики на емулсионни хранителни продукти, Сб. доклади на ИИРХ-CD, 2014, ISSN ISSN 2367-6213, 82 - 87
СтатияНиковска КН, ИО Обрешков, СН Стамов, Туристическият ресурс в България – предпоставка за развитие на алтернативните форми на туризъм, Годишник на ВУСИ, 2015, ISSN ISSN 1313-8472, 207 - 213
ДокладНиковска КН, ИВ Петрова, ИО Обрешков, Рискови прояви чрез храни и нарушаване на сигурността в организираното хранене, Международна научна конференция „Съвременни заплахи за сигурността в Европа”, ВУСИ. Сб. доклади от Конференцията, 2016, ISSN ISSN: 978-954-92776-0-9, 160 - 169
СтатияНиковска КН, А Стоянова, И Петрова, Сладкие эмульсионные продукты с использованием муки из выжимок аронии (Aronia menocarpa (Elliot), Технiчнi науки: стан, досягания i перспективи розвитку мясноï та молочно ï галузей, 2013, 128 - 131
ДокладНиковска КН, А Стоянова, И Петрова, Сензорна оценка на сладки емулсионни продукти с брашно от арония, Сборник научни трудове на Русенски университет, 52 (10), 2013, ISSN ISSN 1311–3321, 153 - 158
СтатияНиковска К, П Мерджанов, А Стоянова, Сензoрен профил на сладки емулсионни продукти с брашно от пресовки на арония (Aronia melanocarpa (Elliot)), Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, 52 (10.2), 2013, 153 - 158

Страница 14 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив