Забравена парола

Страница 14 от 73

Общо: 3606

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладIvanov GI, E Bilgucu, TB Balabanova, A Vzatici, , Monitoring of the Somatic Cells Count for Improving Milk and Dairy Products Quality, Scientific works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, 90 - 97
ДокладMadankov YK, AA Lichev, ND Bankov, AS Vuchev, Gate Driver Circuit for ZVS Mode, XXV International Scientific Conference Electronics - ET2016, Proc., 2016, ISSN 978-1-5090-2881-8, 254 - 2571
ДокладМаданков ЯК, НД Банков, АС Вучев, Анализ на LCC резонансен DC/DC преобразувател в MATLAB, Международна научна конференция “УНИТЕХ’15” – Габрово, 1, 2015, ISSN 1313-230X, 276 - 281
ДокладМиленков БХ, М. В. Хаджикинова, Д. Г. Хаджикинов, Д. Й. Хрусавов, ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА СКОРОСТНИЯ ГРАДИЕНТ ВЪРХУ ПЛАСТИЧНИЯ ВИСКОЗИТ ПО CASSON НА ШОКОЛАДОВИ МАСИ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 267 - 271
ДокладМиленков БХ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА E-LEARNING SHELL ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ В УХТ – ПЛОВДИВ, LXI (II), 2014, ISSN 1314-7102, 724 - 728
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Non-destructive Determination of Eggs Quality using Intelligent Classifiers, Proceedings of XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 2012, ISSN 978-86-6125-072-9, 451 - 454
ДокладV. Nachev, T. Titova, Ch. Damyanov, Increasing the Accuracy of Neural Classifiers in Collective Classification Schemes, Proceedings of XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 2012, ISSN 978-86-6125-072-9, 479 - 482
ДокладТаня Титова, Камелия Велчева-Иванова, В. Начев, Ч. Дамянов, Определяне на общите сухи вещества в цитрусови сокове чрез спектрални методи и рефрактометрия/ Determination of total dry matter in citrus juice using spectral methods and refractometry., Сборник доклади на Международна конференция „Храни, технологии и здраве”, 2012, ISSN 978- 954 -24-0204- 6, 95 - 100
ДокладТаня Титова, Камелия Велчева-Иванова, В. Начев, Ч. Дамянов, Алгоритъм за разпознаване и визуализация на резултатите от диагностични тестове, Списание на ТУ-София, филиал Пловдив, "Фундаментални науки и приложения", 19 (1), 2013, ISSN 1310-8271, 255 - 260
ДокладВеселин Начев, Пламена Маджарова, Т. Титова, Ч. Дамянов, Технологична платформа за спектрофотометричен анализ на уиски, Списание на ТУ-София, филиал Пловдив, "Фундаментални науки и приложения", 19 (1), 2013, ISSN 1310-8271, 299 - 302
ДокладТашев АИ, МС Минчев, Изследване на слънчевото покритие при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня с периодично действие, Научни трудове на УХТ, LVІІІ (3), 2011, 403 - 408
ДокладМинчев МС, АИ Ташев, Изследване влиянието на относителното натоварване при сушене на картофи в периодична конвективна сушилня, Научни трудове на УХТ, LVІІІ (3), 2011, 409 - 415
ДокладТашев АИ, МС Минчев, Изследване на разхода на енергия при периодично сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня с комбинирано енергозахранване, Научни трудове на УХТ, LІХ (1), 2012, 834 - 839
ДокладГеоргиева МГ, АИ Ташев, ГР Раичков, Изследване на енергийната ефективност на несиметрични импулсни режими на сушене на картофи, Научни трудове на СУБ - Пловдив, 1, 2012
ДокладГеоргиева МГ, АИ Ташев, ДГ Атанасов, Н Данчева, Изследване на енегийната ефективност на режими на сушене на тиква, V национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 18 май, 2013, 1, 2013, 208 - 212
ДокладСтоев ДС, АИ Ташев, НД Пенов, МГ Георгиева, ДГ Атанасов, Моделиране на топлопреносните процеси във вграден в покривна конструкция въздушен слънчев колектор, V национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 18 май, 2013, 1, 2013, 241 - 246
ДокладРаичков ГР, АИ Ташев, ДГ Атанасов, Влияние на топлинния капацитет на топлоносителя върху грешката на измерване на разход на топлина, Сборник научни трудове по физика – ПУ- Пловдив, 38 (4), 2013, 84 - 88
ДокладAtanasov DG, MS Minchev, IN Panchev, AI Tashev, Study of the absorption coefficient to absorbers coating, Proceedings of 80th Jubilee International Scientific Conference of Young Scientists, Post-Graduates and Students, Kiev, Ukraine, 2, 2014, 8 - 10
ДокладТошков НГ, АЙ Ламбрев, Установяване на режимите на екструдиране на храни за пъстървови риби, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 23-24 октомври, LVI (2), 2009, ISSN 1314-7102, 233 - 238
ДокладДушкова МА, НД Менков, НГ Тошков, МА Стоянова, Процесни характеристики при екструдиране на царевичен грис навлажнен с диафилтрационен суроватъчен концентрат, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 23-24 октомври, LVI (1), 2009, ISSN 1314-7102, 509 - 515
ДокладДушкова МА, НД Менков, НГ Тошков, Плътност и радиален експанзионен индекс на екструдати от царевичен грис навлажнен с диафилтрационен суроватъчен концентрат, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 23-24 октомври, LVI (1), 2009, ISSN 1314-7102, 503 - 509
ДокладНиковски ПИ, ИМ Маслинков, Оптимизиране на работата на релаксационен измервателен преобразовател капацитет-време в условия на неопределеност, XI национална конференция с международно участие „Електроника 2012”, 2012, 81 - 86
ДокладAtanasov DG, MS Minchev, AI Tashev, Determination permeability of transparent covers for solar collectors, Proceedings of 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, June 12 – 14, Bucharest, Romania, 1, 2014, 183 - 186
ДокладТошков НГ, ВБ Ненов, АЙ Ламбрев, Сорбционни характеристики на екструдати предназначени за храна на пъстърва, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 23-24 октомври, LVI (1), 2009, ISSN 1314-7102, 27 - 32
ДокладТашев АИ, МГ Георгиева, МА Стоянова, МС Минчев, Влияние на температурата върху съдържанието на бета-каротен и аскорбинова киселина при конвективно сушене на моркови, VІ национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 15 май, Пловдив, 1, 2015, 67 - 71
ДокладСтоев ДС, МС Минчев, АИ Ташев, НД Пенов, Изследване кинетиката на сушилния процес при конвективно сушене на черни боровинки, VІ национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 15 май, Пловдив, 1, 2015, 90 - 95
ДокладAtanasov DG, MS Minchev, AI Tashev, Investigation of the efficiency of air solar collector, Proceedings of 4rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, June 4–6, Bucharest, Romania, 1, 2015, 1 - 6
ДокладМинчев МС, БХ Миленков, ДГ Атанасов, АИ Ташев, Програма за анализиране термичната ефективност на въздушен слънчев колектор, Научни трудове на УХТ, LXІІ, 2015, 794 - 798
ДокладКиряков ИА, МГ Георгиева, АИ Ташев, ТС Богданов, Равновесна влажност на моркови, Научни трудове на УХТ, LXІІ, 2015, 791 - 793
ДокладKiryakov IA, MG Georgieva, AI Tashev, TS Bogdanov, Equilibrium moisture content of pumpkin flour, Proceedings of 5rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, June 2–4, Golden Sands, Bulgaria, 1, 2016, 273 - 276
ДокладMinchev MS, AI Tashev, DG Atanasov, Theoretical research of efficiency of air solar collector with finned absorber, Scientific works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, 262 - 267
ДокладДуракова АГ, НГ Тошков, Сорбционни характеристики на брашно от "kamut", Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 24-25 октомври, LV (1), 2008, ISSN 1314-7102, 101 - 106
ДокладДуракова АГ, НГ Тошков, НД Менков, Сорбционни характеристики на брашно от елда, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 19-20 октомври, LIV (1), 2007, ISSN 1314-7102, 154 - 159
ДокладТошков НГ, АГ Дуракова, Сорбционна кинетика на зърно от елда, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 19-20 октомври, LIV (1), 2007, ISSN 1314-7102, 171 - 176
ДокладДуракова АГ, НГ Тошков, Сорбционни характеристики на елда, Сборник доклади, Научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, Пловдив 24 март, 3, 2007, ISSN 978-954-9449-13-6, 47 - 52
ДокладTumbarski YD, GV Goujgoulova, Isolation and characterization of an avian paramyxovirus – 1 (APMV-1) from wild pigeons in Bulgaria in 2011, Symposium “Third international epizootiology days and fifteenth epizootiology days”, 2013, ISSN ISBN: 978-86-81043-68-4, 94 - 104
ДокладТумбарски ЮД, Норовирусите: важен патоген в храните – обзор, Научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии - 2013“, „60 години Университет по Хранителни Технологии“ Пловдив, 2013
ДокладTumbarski YD, EG Petkov, ZR Denkova, Screening for in vitro antimicrobial activity of Bacillus subtilis ATCC 6633 against some fungal species, Национална Конференция с международно участие „Природни науки 2015“, ШУ, гр. Варна, 2015, ISSN ISBN 978-619-201-104-8, 58 - 63
ДокладNikovski PI, VG Nachev, Measuring accuracy improvement in determining complex conductivity by means an oscilloscope, 56th Etran conference for electronics telecommunications, computers, automation and nuclear engineering, ML1.3-1-3, 2012
ДокладNikovski PI, IM Maslinkov, Application of the charge - discharge method for capacity determination in the presence of resistance, 56th Etran conference for electronics telecommunications, computers, automation and nuclear engineering, ML1.4-1-4, 2012
ДокладНиковски ПИ, Определяне на комплексна проводимост на двуполюсни електрически вериги с помощта на осцилоскоп - част I, Метрология и метрологично осигуряване 2012, 10 - 14 септември, 2012, 122 - 126
ДокладНиковски ПИ, ИМ Маслинков, Определяне на комплексна проводимост на двуполюсни електрически вериги с помощта на осцилоскоп - част II, Метрология и метрологично осигуряване 2012, 10 - 14 септември, 2012, 127 - 132
ДокладНиковски ПИ, Сравнителен анализ на грешките на капацитивни измервателни преобразователи създадени от влияещи фактори във входната верига, Юбилейна научна конференция на НВУ „Васил Левски”, VII, 2012, 137 - 145
ДокладИМ Маслинков, ПИ Никовски, ХП Динков, Цифрово устройство за изчисляване на отношението на две величини, Международна научна конференция УНИТЕХ’ 12, I, 2012, 194 - 197
ДокладПанайотов ПТ, КХ Йоаниду, ПБ Боянова, Проследяване получаването на киселинни гелове чрез автоматичен оптичен уред, Научни трудове на УХТ, 1 (1), 2014, 158 - 162
ДокладПанайотов ПТ, КХ Йоаниду, ПБ Боянова, Variation of the time for initial coagulation of cow’s milk in dependence on the amount of chimosin, Technologies and Education ICTTE 2014, 1 (1), 2014, 636 - 643
ДокладPanayotov PT, KH Yoanidu, PB Boyanova, KR Danov, Study of the efficiency of the method used for determination of the strain of displacement of rennet gel obtained by various milk clotting enzymes, Agriculture for Life, Life for Agriculture, 18, 2014, 119 - 123
ДокладНиковски ПИ, Оценяване на честотната грешка при измерване на ефективна стойности на напрежения в трифазни инвертори, Метрология и метрологично осигуряване 2016, 7-11 Септември, 2016, 183 - 188
ДокладNikovski PI, MG Dinkova, VG Nachev, IM Maslinkov, Flow Sensor Error Analysis of Heat Meters after Long Term Operation, APEIE, 1 (1), 2016, 130 - 133
ДокладБосакова-Арденска А, ПТ Панайотов, ПБ Боянова, Оценяване разрезната повърхност на бели саламурени сирена чрез обработка на изображения, Научни трудове на СУБ, 12 ((серия В)), 2015, 107 - 111

Страница 14 от 73

Общо: 3606

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив