Забравена парола

Страница 14 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияНесторова ПИ, Сказуемното определение като изреченска позиция, Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София, изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 167 - 172
СтатияObreshkov I, D Franz, I Schellenberg, HPAEC-PAD carbohydrate analyses of Bulgarian blossom honeys, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 18 - 21
СтатияОбрешков И, К Никовска, С Стамов, Безопасност и сигурност на туризма в България, Социология и икономика, 5 (4), 2015, ISSN 1314-3603
СтатияПашамов Е., В. Ненов, М. Иванова, Оценка стабилността на линия за производство на плътни карамелажни бонбони, Научни трудове на УХТ, LXII, 2014, 104 - 109
СтатияНенов В., Е. Пашамов, М. Иванова, Оценка стабилността на линия за производство на вафли, Научни трудове на УХТ, LXII, 2014, 96 - 103
СтатияПашамов Е., Изследване ролята на повърхностно активното вещество " Интразол FK" при преработване на сурова тръстикова захар, VIII Международная научная конференция " Иновации в технологиях и образовании, Россия, г. Белово, Сборник статей, часть 1, 2015, 145 - 148
СтатияSpirov DS, MG Dochev, Soft-switching inverter-fed single-phase collector motor drive, Energy Procedia, 50, 2014, ISSN 1876-6102, 744 - 75011
СтатияMihaylova DS, M Ivanova, S Bahchevanska, A Krastanov, Chemical composition and antioxidant activity of ultrasound-assisted extract of the endemic plant Haberlea rhodopensis Friv., Journal of Food Science and Technology, 52 (4), 2015, ISSN 0022-1155, 2469 - 247311
СтатияMihaylova DS, A Lante, F Tinello, , Study on the antioxidant and antimicrobial activities of Allium ursinum L. pressurized-liquid extract, Natural Product Research, 8 (22), 2014, ISSN 1478-6419, 2000 - 200511
СтатияGadjalova A, DS Mihaylova, In vitro antioxidant potential of different aqueous Glycyrrhiza glabra L. root extracts, Acta Scientifica Naturalis, 1, 2015, ISSN 1311-834X, 102 - 110
СтатияMihaylova DS, A Lante, , A study on the antioxidant and antimicrobial activities of pressurized-liquid extracts of Clinopodium vulgare and Sideritis scardica, Agro Food Industry Hi-Tech, 25 (6), 2014, ISSN 1722-6996, 55 - 5811
СтатияGeorgieva L, A Gadjalova, A Pavlov, , Achillea millefolium L.- phytochemical profile and in vitro antioxidant activity, International Food Research Journal, 22 (4), 2015, ISSN 2231 7546, 1347 - 13521
СтатияDimitrova-Dyulgerova I, I Zhelev, , Phenolic profile and in vitro antioxidant activity of endemic Bulgarian Carduus species, Pharmacognosy magazine, 11 (44), 2015, ISSN 0976-4062, 575 - 5791
СтатияNedjalkov P, M Kaneva, DS Mihaylova, G Kostov, S Kemilev, Influence of the ethanol concentration on the antioxidant capacity and polyphenol content of Alchemilla mollis extracts, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, 68 (12), 2015, ISSN 1310-1331, 1491 - 150211
СтатияChochkov RM, VM Chonova, GI Karadzhov, GT Dobrev, Détermination de la propriété de la farine d’orge au brunissement et l’influence du gluten desséché, Revue de Génie Industriel (7), 2012, ISSN 1313-8871, 18 - 22
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Плавно пускане на асинхронни машини, Списание “Инженерни науки” (4), 2008, ISSN 1312-5702, 35 - 48
СтатияСимитчиев АТ, ВБ Ненов, НГ Тошков, МА Душкова, Производителност на лабораторна уредба за регулирано подаване на пълнежна маса, Хранително-вкусова промишленост, 2, 2013, ISSN 1311-0179, 35 - 38
СтатияVlaeva I, T Yovcheva, K Zdravkov, G Minchev, E Stoykova, Design and testing of a four-wavelength laser micro-refractometer, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7027, 2008, ISSN 0277786X, 70270S-1 - 70270S-811
СтатияYovcheva T, M Marudova, A Viraneva, E Gencheva, I Vlaeva, S Sainov, G Mekishev, Pectin/chitosan multilayers on different poly-lactide substrates, Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites, 5 (3), 2009, ISSN 17904439, 55 - 591
СтатияМН Перифанова-Немска, РВ Власева, МГ Иванова, ГП Узунова, МА Стоянова, Исследование влияния метода экстракции жира из молочно-жирньих эмулсией на общее содержание жира и его жирнокислотнии состав, Одеська Нацiональна Академiя, Харчових Технологiй, 44 (2), 2013, ISSN 2073-8684, 246 - 250
СтатияKostova I, D Dimitrov, RV Vlaseva, A Stoyanova, S Damyanova, N Ivanova, , Studying the Possibilities of Using of Essential Oils in Dairy Products. 2. Dill (Anethum Graveolens), Ukrainian Food Journal, 3 (4), 2014, ISSN 2313-5891, 516 - 523
СтатияMarudova M, T Yovcheva, R Todorov, G Zsivanovits, E Vozary, A Viraneva, I Vlaeva, E Gencheva, G Mekishev, Poly-L-lysine/carboxymethylcellulose multilayers on corona treated polypropylene substrates, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 11 (10), 2009, ISSN 14544164, 1424 - 142711
СтатияНеделчева П, М Бръзкова, Д Блажева, А Кръстанов, Сравнителна характеристика на стабилността на протеази, предназначени за включване в състава на почистващи препарати, Научни трудове на УХТ, LVIII (2), 2011, ISSN 1314-7102, 153 - 158
СтатияНеделчева П, Р Колева, Д Блажева, А Кръстанов, Характеристика на протеази, продуцирани от Bacillus sp., Научни трудове на УХТ, LVIII (2), 2011, ISSN 1314-7102, 148 - 152
СтатияБлажева Д, Б Горанов, А Славчев, Н Джебир, Й Германова, Получаване и характеристика на имобилизирани препарати на Lactobacillus helveticus subsp. rhamnosus ATCC 11981, Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 503 - 508
СтатияKostova I, RV Vlaseva, MG Ivanova, S Damyanova, N Ivanova, A Stoyanova, Studying the Possibilities of Using of Essential oils in Dairy Products. 2. Caraway (Carum carvi L), Indian journal of applied research: Dairy Technology, 5 (3), 2015, ISSN 2249-555X, 83 - 85
СтатияГоранов Б, З Денкова, Д Блажева, И Игнатов, М Ангелов, Г Костов, Възможности за биологично подкисляване на майша при производството на пивна мъст: влияние на температурата на култивиране върху образуването на млечна киселина и диацетил на щамове Lactobacillus, Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве", 2012, Пловдив, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 33 - 38
СтатияKostova I, S Damyanova, N Ivanova, A Stoyanova, MG Ivanova, RV Vlaseva, Use of essential oils in dairy products. Essential oil of basil (Ocimum basilicum L.), Indian journal of applied research: Dairy Technology, 6 (1), 2016, ISSN 2249-555X, 211 - 213
СтатияIvanov G, P Spassov, A Slavchev, D Blazheva, Effectiveness of ozonated water package sanitation in fluid food packaging systems, Scientific works of UFT, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 147 - 152
СтатияДуракова А., А. Колева, Сорбционна характеристика на брашно от листа на пауловния, Хранително-вкусова промишленост, 9, 2012, ISSN 1311-0179, 39 - 42
СтатияKostov G, I Mihaylov, D Blazheva, M Angelov, Investigation and modeling of jet column bioreactor: mixing time in the apparatus, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 194 - 199
СтатияGA Kostov, VN Shopska, RS Denkova, MG Ivanova, TB Balabanova, RV Vlaseva, Encapsulation of plant and animal oils used in dairy industry: a review, Acta Universitatis Cibiniensis, Series E: Food technology, 20 (1), 2016, ISSN 2344-150X, 21 - 40
СтатияKostov G, I Mihaylov, D Blazheva, D Stoeva, M Angelov, Bioreactors with light-beads fluidized bed: modeling of the voidage function, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 188 - 193
СтатияБлажева Д, П Неделчева, П Денев, М Крачанова, Сравнителна характеристика на антиоксидантната и антимикробна активност на билкови екстракти, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 650 - 655
СтатияДенев П, Д Блажева, П Неделчева, М Крачанова, Антиоксидантна и антимикробна активност на екстракти от билки срещу причинители на хранителни токсикози и токсикоинфекции, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 656 - 661
СтатияYovcheva T, I Naydenova, I Vlaeva, S Martin, V Toal, S Sainov, Optical and holographic characteristics of photopolymer layers, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 11 (10), 2009, ISSN 14544164, 1452 - 145511
СтатияGoranov B, D Blazheva, G Kostov, Z Denkova, Y Germanova, Lactic acid fermentation with encapsulated Lactobacillus casei ssp. rhamnosus ATCC 11979 (NBIMCC 1013) in alginate/chitosan matrices, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (2), 2013, ISSN 1310-0351, 101 - 1041
СтатияДимитров Н., А. Колева, Б. Бозаджиев, Равновесна влажност на смлени листа от пауловния (Paulownia spp.), Хранително-вкусова промишленост, 3, 2013, ISSN 1311-0179, 40 - 43
СтатияБозаджиев Б., Н. Димитров, А. Колева, Плътност на шлифована царевица, накисната във вода, Хранително-вкусова промишленост, 4, 2013, ISSN 1311-0179, 38 - 40
СтатияPerifanova-Nemska M, G Uzunova, D Blajeva, A Slavchev, Antimicrobial activity of cotton oil obtained from new Bulgarian cotton seed varieties, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2 (3), 2013, ISSN 1314-7773, 253 - 255
СтатияDobrev GT, BY Zhekova, VT Dobreva, HN Strinska, Optimization of some culture conditions by response surface methodology for lipase production from Aspergillus carbonarius, Advances in Bulgarian Science, 2013, ISSN 1314-3565, 20 - 26
СтатияDenev P, M Kratchanova, M Ciz, A Lojek, O Vasicek, P Nedelcheva, D Blazheva, R Toshkova, E Gardeva, L Yossifova, P Hyrsl, L Vojtek, Biological activities of selected polyphenol-rich fruits related to immunity and gastrointestinal health, Food Chemistry, 157, 2014, ISSN 0308-8146, 37 - 4411
СтатияDenev P, M Krachanova, M Ciz, A Lojek, O Vasicek, D Blazheva, P Nedelcheva, L Vojtek, P Hyrsl, Antioxidant, antimicrobial and neutrophil-modulating activities of herb extracts, Acta Biochimica Polonica, 61 (2), 2014, ISSN 0001-527X, 359 - 36711
СтатияDobrev GT, HN Strinska, BY Zhekova, VT Dobreva, ND Delchev, Influence of fer-mentation medium composition on lipase production by Rhizopus arrhizus, Bulgarian Journal Agriculture Science, 20 (1), 2014, ISSN 1310-0351, 42 - 451
СтатияStrinska HN, GT Dobrev, VT Dobreva, BY Zhekova, P Ivanova, Optimization of salt composition of nutrient medium for lipase production by Rhizopus arrhizus, Scientific Works of University of Food Technologies, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 491 - 496
СтатияЩерев ГИ, ДИ Хаджиев, ИГ Щерев, Опит за извличане на структурна информация от рентгеновия фон, II-ри Национален симпозиум „Рентгенови дифракционни методи”, 1985, 218 - 223
СтатияХорозова ЕГ, Р Семкова, ИГ Щерев, ДИ Хаджиев, ГИ Щерев, Адсорбционно-каталитични свойства на сплавни паладиеви електроди, Научни трудове ПУ „Паисий Хилендарски, 24, 1986, ISSN 0204-5346, 223 - 233
СтатияHorozova EG, R Semkova, IG Shterev, DI Hadjiev, GI Shterev, Catalytic Activity of Paladium Alloys, Vilnius, 06-34, 1986, 455 - 457
СтатияShterev IG, GSt Nikolov, N Trendafilova, R Kirov, Eight Coordination - I. Effect of Inter-ligand Repulsion on the Geometry of Eight-Coordinate Complexes, Polyhedron, 10 (4/5), 1991, ISSN 0277-5387, 393 - 40211
СтатияIlieva M, A Kojuharova, AI Pavlov, M Mihneva, IG Shterev, Cultivation of Plant Cell Suspensions from Nicotiana Tabacum 1507 and Lavandula Vera MM in Aqueous Two-Phase Polymer Systems, Biotechnology Biotechnogical Equipment, 1, 1995, ISSN 0205-2067, 71 - 7611

Страница 14 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив