Забравена парола

Страница 14 от 73

Общо: 3608

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, ХП. Динков, Работни характеристики и проектиране на последователно-паралелен резонансен DC/DC преобразувател, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 56, 2009, ISSN 0477-0250, 390 - 395
ДокладВитанова Б, Н. Петкова, П. Денев, Ултразвукова екстракция на инулин от бял оман (Inula helenium L.), Екология и здраве. Сборник на докладите от деветата научно-техническа конференция с международно участие. Академично издателство на Аграрния университет. Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 353 - 358
ДокладS Schalow, Kabbert R, Marchev A, Slavov A, Apple pomace liquefaction by enzymatic and mechanical treatments for the production of alcohol, Сборник на докладите от Първи международен симпозиум "Екологични подходи при производството на безопасни храни" - Пловдив, 2006, 281 - 286
ДокладТанева ДС, ДС Стоев, М Антонова, Модел за оценка на професионалния риск в консервната промишленост, Сборник доклади от III Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, ТУ-София, Филиал Пловдив, Издателство „Имеон”, 2009, 213 - 217
СтатияМерджанов П, РС Денкова, ВБ Янакиева, НС Ненов, Т Атанасова, А Стоянова, НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЕ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ ИЗ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. 13. БЕЛАЯ ЛИЛИЯ (LILIUM CANDIDUM L.), ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ. ЗООИНЖЕНЕРИЯ. ТОВАРОВЕДЕНИЕУДК 547.913. Вестник Воронежского государственного аграрного университета, 3 (38), 2013, 116 - 120
СтатияKoleva, T., D. Nestorova, Study on psychophysical working capacity of students, Research in Kinesiology, 43 (1), 2015, ISSN 1857-7679, 38 - 41
ДокладNoncheva V, M. Dobreva, Iv. Chenchev, A statistical test vs. a validation experiment in Gene Expression Study, Седма национална конференция: “Образованието и изследването в информационното общество “, 2014, ISSN 978-954-8986-39-7
ДокладNikolova Kr, M Perifanova-Nemska, TEftimov, DBrabant, Quick Fluorescence method for differing of vegetable oil, NAROSSA, 2012
ДокладМарковска В, Проблеми при анализа на инвестициите в човешки капитал, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, I, 2015, ISSN 1311-9400, 131 - 134
СтатияКрумов Н, ВС Станчев, К Постен, А Ангелов, Оптимизиране на състава на хранителната среда за получаване на нанобиочастици от Schizosaccharomyces pombe, Научни трудове на УХТ, LIII (1), 2006, 266 - 271
СтатияIlarionov R., NA Shopov, N.,Simeonov, H.Kilifarev, Ultrasound detection of explosives using wavelets for synthesis of features, Sensors and Materials, 22 , (8), 2010, 397 - 4071
СтатияL. DOSPATLIEV, M. LACHEVA, TZ. RADOUKOVA, , M. IVANOVA, ECONOMETRIC MODEL FOR ESTIMATION OF ESSENTIAL AMINO ACID IN WILD EDIBLE MUSHROOM Boletus pinophilus, Oxidation Communications, 42 (4), 2019, 496 - 5061
ДокладPencheva D, N. Petkova, P. Denev, Determination of inulin in dough products, Scientific works of UFT, “Food Science, engineering and technologies”, LIX, 2012, 339 - 344
ДокладDimova-Dimitrova M, Mihaylova D, Popova A, Sapundzhieva T, I. Alexieva, Fidan H, Phenolic content, antioxidant and antimicrobial activity of Mulberry fruit, International Scientific- Practical Conference, " Food, Technologies& Health", Proceedings Book, 2014, 23 - 27
СтатияКрачанова МГ, АМ Славов, ХГ Крачанов, Хранителните влакнини – научно понятие или търговски продукт, Химия и индустрия, 73 (3-4), 2002, 34 - 44
ДокладЛуузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, НЙ Желязков, Един актуален подход за изследване на общите компетентности на чуждестранни студенти за целите на езиковото обучение, Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 46, 2008, 654 - 665
СтатияДВ Бухалова, РС Денкова, П Дойкина, ЗР Денкова, ЗР Денкова, Хляб с „LB-подкислители” без консерванти, ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014; Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014, 2014
ДокладНесторова Д., А. Статев, Oтносно интересите за спортни занимания на студентите от университета по хранителни технологии – пловдив (анкетно проучване), Научни трудове "Хранителна наука, техника и технологии – 2014", LXI, 2014, 993 - 999
ДокладМитев ПС, НС Стоянов, ЯБ Чобанов, А Чиликов, И Мелник, “Исследование влияния пост-ферментативной мацерации на органолептические характеристики вин сортов “Каберне Совиньон” и “Мельник 55", Тематичний збiрник наукових прац " Донецький нацiональний унiверситет eкономiки i тoргiвлi¨, Украйна (30), 2013, 117 - 124
ДокладДимбарева Д, ЗР Денкова, М Перифанова-Немска, Селекция на лактобацили за микробиологично консервиране на кремообразни маси, Съюз на учените в България, 2013
ДокладБичурова, И., "Стратегически инструментариум в подкрепа на устойчивото туристическо развитие и конкурентоспособност", Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуства и култура (Том I), 2015, ISSN 1311-9400, 123 - 126
СтатияЖекова БЙ, ВС Станчев, И Пищийски, Влияние на рН и температурата върху получаването на циклодекстрини, Научни трудове УХТ, Научни трудове на УХТ, LIII (1), 2006, 452 - 457
СтатияIlarionov R., I. Simeonov, H. Kilifarev, S. Yordanov, NA Shopov, H. Ibrishimov, Ultrasonic device for non-contact studying of materials, ACM International Conference Proceeding Series, 471, 2010, 38 - 451
СтатияPetkova N., Characterization of inulin from black salsify (Scorzonera hispanica l.) for food and pharmaceutical purposes, Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 11 (12), 2018, ISSN 2455-3891, 221 - 2251
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, Регулировъчни свойства на LCC резонансен DC-DC преобразувател с капацитивен филтър в товарната верига, “ЕЛЕКТРОНИКА - 2010”, 2010, ISSN 1313-3985, 68 - 73
ДокладПеткова H, Р. Вранчева, И. Иванов, П. Денев, А. Павлов, Й. Алексиева, Определяне на биологично активни вещества в клубени на топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве”, Сборник с доклади „50 години ИИРХ", 2012, 49 - 54
ДокладБахчеванска СТ, ДС Михайлова, Е Короткова, Влияние на хидролитични ензими върху процеса на изолиране на биофлавоноиди от цветовете на Sophora japonica, Хранителна наука, техника и технологии, LVI (1), 2009, ISSN 0477-0250, 281 - 286
СтатияОбрешков ИО, ЙН Алексиева, КМ Михалев, ПН Моллов, Д Луднева, Проучване върху реологичните свойства на моделни емулсии с ензимно обработено пюре от тиква (Cucurbita moschata Duch.), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VIII, 2011, ISSN 1311-9192, 147 - 151
ДокладЧоролеева КБ, Sources of Terminological Variation in English and Bulgarian, Научни трудове на УХТ – Пловдив, 63, 2016, 239 - 242
ДокладДенкова РС, ЗР Денкова, И Мургов, Б Горанов, Р Николова, Суровосушен ферментирал суджук с пробиотичен щам Lactobacillus plantarum LBRZ12, Science and Technologies, 4 (3), 2014, 59 - 63
ДокладНесторова, Д., А. Статев, Мястото на туризма в обучението по физическо възпитание и спорт в УХТ – Пловдив, Научни трудове" Хранителна наука, техника и технологии – 2014", LXI, 2014, 820 - 825
ДокладMilev M, Kr. Nikolova, Ir. Ivanova, M. Dobreva, Usage of K-cluster and factor analysis for grouping and evaluation the quality of olive oil in accordance with physico-chemical parameters, AIP Conference Proceedings, 1690 (1), 20151
СтатияPerifanova-Nemska M, G Uzunova, I Stoilova, D Blazheva, Antioxidant activity of Bulgarian cotton seed oil and soapstock against DPPH radical, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (4), 2014, ISSN 13100351, 839 - 8421
СтатияБлагоева НД, ХС Спасов, М Маринов, И Бажлекова, Б Сахатчиев, Проучване на ароматния състав на грозде от сорт Мускат Отонел, Лозарство и винарство (4), 2016, 11 - 20
СтатияЙорданов Г, Т Маринова, Ж Попова, АИ Кръстанов, ВС Станчев, Възможности за имобилизиране на пивни дрожди в биореактор с фиксиран слой носител. Избор на носител, Хранително-вкусова промишленост (6), 2006
ДокладВлахова-Вангелова ДБ, СГ Драгоев, Ш Абжанова, Влияние на вида на мариноване върху морфологичните и органолептичните характеристики на овче месо, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 237 - 241
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, Анализ на LCC резонансен DC-DC преобразувател с индуктивен филтър в товарната верига по метода на първия хармоник, “ЕЛЕКТРОНИКА - 2010”, 2010, ISSN 1313-3985, 74 - 79
ДокладПеткова H, М. Кунчева, П. Денев, Физикохимична характеристика на инулнови естери, Научни трудове на съюза на учените Пловдив, серия Б, Естестверни и хуманитарни науки, XII, 2010, 303 - 306
ДокладMihaylova DS, Popova A, Dimitrova M, Sapundzhieva T, I. Alexieva, Fidan H, In vitro evaluation of the antioxidant and antimicrobial activity of Bulgarian mulberry tree leaves, Scientific works of UFT, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 810 - 814
ДокладЗлатев Т, ДС Танева, М Антонова, Концептуален модел за управление на отпадъците в хранителната и питейна индустрия, Сборник на докладите от Третия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 15-16 октомври, Пловдив, Сдружение “ТО на НТС с ДНТ-Пловдив”, Академично издателство на Аграрен университет-Пловдив, 2009, 49 - 52
ДокладArif M, D Blazheva, P Garrido, F Ochoa-Corona, C Garzon, Development of a diagnostic PCR for detection of aflatoxin and identification of Aspergillus flavus, 20th Proceedings from FAPC symposium, February 16, 2010, OSU, Stillwater, OK, USA,, P32, 2010
СтатияDenkova RS, L Georgieva, ZR Denkova, Freeze-dried sourdough starters, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, ISSN 1314-7773, 74 - 80
ДокладNestorova D., T. Koleva, Physical education in aid of health education using the test "sf-36" as a monitoring of the healthy condition of students, Збірник матеріалів, VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Проблеми формирування здороваго способу життя у молоді», 2013
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, В Кинова-Царева, Т Будаков, Тариране на тензометричен преобразувател за измерване на вътрешно налягане в опаковки за течни хранителни продукти, НТ на СУБ – Пловдив, сер.Б, VIII, 2007, 24 - 27
ДокладБожидар Марков, Иван Маслинков, Векторно управление на линеен асинхронен двигател с PI регулатор, Машиностроене и Машинознание, книга 3 (25), 2015, ISSN 1312-8612, 35 - 38
ДокладИванов И, Р Вранчева, ДС Михайлова, А. Попова, Адаптиране на HPLC метод за количествено определяне на органични киселини в хранителни продукти, VII Национална Научна Конференция 2017 за студенти, докторанти и млади учени, 15 години Федерация "Наука и висше образование" Пловдив, At СНЦ "ТО на НТС с ДНТ - Пловдив, 2017, 41 - 46
ДокладKirisheva G, DK Balev, T Atanasova, T Djurkov, SG Dragoev, Antioxidant effect of extracts of spices, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, 61 (1), 2014, ISSN 2535-1311, 186 - 191
ДокладДенев П, В. Попова, М. Стоянова, Н. Петкова, А. Павлов, А. Кръстанов, И. Стоилова, AC Стоянова, Изолиране на тритерпеноиди от растителни суровини 1. плодове на глог (Crataegus monogyna Jacq.), Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Техника и технологии, VIII ((Серия В)), 2010, 125 - 129
ДокладБахчеванска СТ, С Добрева, Д Михайлова, П Костуркова, Растителни флавоноиди с антиоксидантно действие - компонент за козметични продукти срещу старееща кожа, Хранителна наука, техника и технологии, LVI (1), 2009, ISSN 0477-0250, 287 - 292
СтатияСлавов АМ, МГ Крачанова, ХГ Крачанов, Инфрачервени спектри на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП – Пловдив, L (4), 2003, 34 - 38

Страница 14 от 73

Общо: 3608

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив