Забравена парола

Страница 14 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладDenkova RS, VB Yanakieva, ZR Denkova, L Georgieva, Enzymatic profile of Lactobacillus brevis strains isolated from different sources, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 61 - 65
ДокладАтанасова СИ, Аспекти на геометрично моделиране на многотелни обекти в SolidWorks, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Научни трудове на УХТ, LXІ, 2014, ISSN 1314-7102, 770 - 775
СтатияNikolova Kr, M Perifanova-Nemska, TEftinov, Quick Fluorescence method for the Distinguishing of Vegetable Oils, Journal of Food Science and Engineering, 2 (12), 2012, 674 - 684
СтатияHristova IN, D Shukrieva, , Hydrolysis of Casein by Novel Microbial Proteases from Microbispora Aerata,, Scientific work of University of food technologies, 63 (1), 2016, 163 - 170
Уч. пособиеPancheva TP, Human Resource Management for Tourism Services. A teaching manual for foreign students in Tourism subjects, 1st ed., UFT Academic Publishing House, Plovdiv, 2015, ISBN ISBN 978-954-24-0261-9, 1 - 94
ДокладХаджиев БИ, А. Пашева, Преодоляване на бариерите задържащи прилагането на системи и модели за усъвършенстване на управлението чрез екоефективност, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
Уч. пособиеСтамов, Ст, Кр. Никовска, Културен туризъм, Кота, 2017, ISBN 978-954-305-446-6, 1 - 204
ДокладИванов И, Р. Вранчева, Н. Петкова, И. Анева, П. Денев, В. Георгиев, А. Павлов, Сравнително изследване на полифенолния профил на две популации от Fumaria officinalis и Fumaria thuretii Bioss, Научни трудове на УХТ “Хранителна наука, техника и технологии 2013”, 60, 2013, 638 - 642
ДокладDimitrova M, Mihaylova D, Popova A, I. Alexieva, Sapundzhieva T, Fidan H, Phenolic profile, antibacterial and antioxidant activity of Pelargonuim Graveolens leaves’extracts, AgroLife Scientific Journal, Section 6 - Biotechnology: Scientific Bulletin "Biotechnology", F (XIX), 2015, ISSN 2285-1364, 130135 - 135
СтатияObreshkov IO, TI Ivanov, The rose (Rosa Damascena) – a resource for development of tourism in Bulgaria, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 13 - 17
ДокладSpirov DS, NG Komitov, Analysis and Design of the Parallel Quasi Resonant DC Link Converter for Induction Motor Drive Application, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia, 9, 2015, ISSN 1314-0078, 242 - 245
ДокладЧоролеева КБ, В Симеонова, И Манева, Някои проблеми при англо-българския превод на текстове с историческа тематика, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIX, 2012, 938 - 941
ДокладDenkova RS, ZR Denkova, VB Yanakieva, V Radeva, YD Tumbarski, Antimicrobial activity of lactobacilli of human origin against Pseudomonas aeruginosa, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 11 - 15
ДокладCholakov RG, VB Yanakieva, ZR Denkova, N Chakarova, Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum BG25 against pathogenic microorganisms., Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 19 - 21
СтатияStrinska HN, VT Dobreva, BY Zhekova, GT Dobrev, Optimization of starch and tryptone concentrations in medium composition for lipase production by submerged fermentation of Rhizopus arrhizus using response surface methodology, International Journal of Biochemistry Research & Review, 5 (3), 2015, 178 - 186
ДокладБ. Марков, Симулационно реализиране на модел на линеен асинхронен двигател с отчитане на краевите ефекти в Simulink среда, Science & Technologies, volume V (Number 4), 2013, ISSN 1314-4111, 27 - 31
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Чуждоезиковата подготовка на студентите по туризъм и хранене в контекста на европейските и институционални квалификационни приоритети, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2004", LI (4), 2004, ISSN 1314-7102, 85 - 91
ДокладХаджиев БИ, А. Давчев, И. Бъчварова, Стратегическа ориентация при използване на уелнес процеса в релацията хранителна и туристическа индустрии, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
СтатияIserliyska, D, MM Dzhivoderova, KN Nikovska, Application of penalty analysis to interpret jar data–a case study on orange juices, Current Trends in Natural Sciences, 6 ((11)), 2017, 6 - 12
ДокладДенев П, Н. Петкова, И. Петрова, Ст. Стамов, Изследване върху емулгиращо-стабилизиращите свойства на прeбиотични инулинови препарати с различна степен на полимеризация, Научни трудове на Русенския университет, Биотехнологии и хранителни технологии, 52 (10.2), 2013, 174 - 178
СтатияPopova A, Mihaylova D, I. Alexieva, The effect of freezing on the antioxidant activity of ethanol extracts of dried Portulaca oleracea, Acta Scientifica naturalis, 1, 2015, ISSN 2367-5144, 157 - 163
СтатияВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, СЦ Ташева, Възможности за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Механика на машините, ТУ-Варна, XVIII (4), 2010, 73 - 76
ДокладSpirov DS, MG Dochev, Investigations of single-phase collector motor drive system with soft-switched quasi resonant dc link inverter, FOURTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND POWER SYSTEMS ELMA'15, 2015, ISSN 1313-4965, 40 - 44
СтатияБозаджиев БВ, А. Колева, М Илчовска, Технологични свойства на наши и чужди хибриди царевица. Част I: Физикохимични свойства., Научни трудове на Съюз на учените - Стара Загора, I, 2009, 274 - 277
ДокладCholakov R, RS Denkova, VB Yanakieva, ZR Denkova, Z Urshev, S Syuleiman, Molecular-genetic and biochemical characterization of Saccharomyces cerevisiae strain 36-6G, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 83 - 87
СтатияGargova S., Angelova G., Stoilova I., Glucoamylase producing recombinant strains of Aspergillus niger obtained by intraspecific protoplast fusion, Bulg. J. Agric. Sci., 8, 2002, 71 - 78
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, ИН Панчев, Пандишпанов блат без захар с брашно от клубените на топинамбур, «Хранителна наука, техника и технологии - 2009» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 56 (2), 2009, ISSN 0477-0250, 22 - 28
СтатияКонстантинова С, Състояние и развитие на международния туризъм в България за периода 2007–2011 година, Годишник на КИА – Пловдив, УИ "П. Хилендарски", Том IX, 2012, ISSN 1313-8472, 144 - 154
Уч. пособиеКръстанов АИ, А Славчев, Разделяне и анализ на биопродукти, Агенция 7Д, 2012
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Чуждоезиковото обучение за неспециалисти – второстепенна дисциплина или фактор за успех, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, 2004, ISSN 1311-9400, 268 - 274
ДокладХаджиев БИ, И. Кулова, Някои проблеми при реинженеринг на финансовите и счетоводни функции на предприятията от хранителната индустрия, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
СтатияNikovska K., Fidan, H., The motivations of tourists to consume traditional foods in Bulgaria, Strategic research directions - Collection of scientific articles, International scientific conference, 2018, ISSN 978-2-5494-0318-7, 127 - 130
СтатияАлексиева, Й, МР Баева, Ив. Петрова, Попова А, Фидан, Х., Ил. Милкова-Томова, Хранителни емулсионни покрития с полизахариди и кокосово масло, Известия на Съюза на Учените-Сливен, 31 (1), 2019, ISSN 2682-9827, 95 - 103
ДокладPetkova N, Eh. Ehlimanov, I. Ivanov, P. Denev, Еvaluation of Bulgarian medicinal plants as а potential source of inulin-type prebiotics, Proceeding book of International Scientific-Practical Conference, "Food, Technologies & Health", 2013, 142 - 146
ДокладКолева Б, ВС Станчев, ДС Михайлова, СТ Бахчеванска, Изследване на процеса мацерация на цветове от Sophora japonica, Хранителна наука, техника и технологии, LVII (2), 2005, ISSN 0477-0250, 380 - 385
СтатияОбрешков ИО, Традиционните хранителни технологии в контекста на съвременния туризъм, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 169 - 173
ДокладСпиров ДС, МГ Дочев, Мониторинг система за определяне на енергийните характеристики на инверторно електрозадвижване с еднофазен колекторен двигател, Международна научна конференция “УНИТЕХ’15”, Габрово, 2015, ISSN 1313-230X, 124 - 128
ДокладNaydenova VN, VK Iliev, GA Kostov, Lab-scale optimization of beer fermentation with immobilized top-fermenting yeast, Proceeding of II International Congress “Food Technology, Quality and Safety” FOODTECH 2014, 28-30 October 2014, Novi Sad, Serbia, 2014, 45 - 49
ДокладGoranov B, ZR Denkova, GA Kostov, RS Denkova, Possibilities for the biological acidification of mash in the production of wort: Kinetics of lactic acid production in a free cell culture of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus M3, Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 36 - 40
СтатияGargova S., Stoilova I., Study of phytase producing yeasts, Bulgarian Journal of Agricultural Sience,, 9, 2003, 573 - 578
ДокладНиковска КН, ИВ Петрова, ИО Обрешков, Рискови прояви чрез храни и нарушаване на сигурността в организираното хранене, Международна научна конференция „Съвременни заплахи за сигурността в Европа”, ВУСИ. Сб. доклади от Конференцията, 2016, ISSN ISSN: 978-954-92776-0-9, 160 - 169
ДокладМилева ПГ, МГ Милев, ВМ Марковска, Иновации и конкурентоспособност на хранително-вкусовата промишленост в България, VI - та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, СУБ - Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547, 202 - 207
Уч. пособиеLuizova-Horeva TH, English for Food Technology and Engineering, Академично издателство на УХТ - гр. Пловдив, 2011, ISBN 978-954-24-0176-6
ДокладХаджиев БИ, Л. Пашев, Реинженерингови акценти за ефективността при трансформиране на зелена енергия, Сборник от материали на Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” ТУ – Пловдив, 2012
СтатияОбрешков ИО, Диверсифициране на туризма чрез градско фермерство като основна част от съвременната култура и образование, KNOWLEDGE – International Journal, 35.5, 2019, ISSN 2545-4439, 1787 - 1793
ДокладПешлова М, Н. Петкова, П. Денев, Р. Власева, М. Иванова, М. Тодорова, Фракционна ултразвукова екстракция на фруктоолигозахариди и инулин от клубени на топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Храни, технологии и здраве, Сборник доклади отмеждународна научно-практическа конференция, Институт по изследване и развитие на храните, Пловдив, 2013, 147 - 151
ДокладI. Alexieva, Popova A, Brashlyanova B, Jelyazkov S, Color determination and rheological characteristics of some modified pesto sauses, International Scientific- Practical Conference, " Food, Technologies& Health", Proceedings Book, 2014, 137141 - 141
СтатияОбрешков ИО, Историческо развитие на туризма в югоизточна България в периода 1948-1990: Балкантурист Бургас, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 190 - 194
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, DSP базироно асинхронно електрозадвижване с квазирезонансен преобразувател, Международна научна конференция ТЕХСИС'16, II, 2016, ISSN 1310-8271, 73 - 78
СтатияЧоролеева КБ, За превода на ресторантското меню от български на английски език, Хранителна наука, техника и технологии, 3, 2011, 89 - 93

Страница 14 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив