Забравена парола

Страница 15 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияVG, Thermodynamic and Kinetic Investigation In Copigmentation Reaction Between Strawberry Anthocyanins And Chlorogenic Acid, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 3 (9), 2016, 122 - 127
СтатияVG, Properties of Emulsions Based In Soybean Oil Stabilized By Different Proteins, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 3 (5), 2016, 293 - 297
СтатияVG, Ni–Bi–Zn ternary system investigation using diffusion couples technique, J. Min. Metall. Sect. B-Metallurgy, 52 (1), 2016, 113 - 1181
СтатияVG, Interfacial reactions between solid Ni and liquid Sn–Zn alloys, J. Min. Metall. Sect. B-Metallurgy, 51 (2), 2015, 179 - 1841
СтатияVG, Thermodynamic optimization and phase equilibria in the ternary system Ni–Sn–Zn, Journal of Alloys and Compounds, 609, 2014, 1 - 611
СтатияVG, Тhermochemical and Electron microscope Studies of Fast-cooled Cast Al-Si-Zr Ribbons and Al-Cu-Nd alloys, Manual of University of Shumen, I, 2014, ISSN 1311-834X, 15 - 26
СтатияVG, Comparative analyses of thermodynamic properties assessments, performed by geometric models: application to the Ni–Bi–Zn system, J. Min. Metall. Sect. B-Metallurgy, 49 (3), 2013, 347 - 3521
СтатияVG, Thermodynamic Description of the system Ag–Sn–Zn, Calphad, 43, 2013, 133 - 13811
СтатияVG, Thermodynamic Description of the Cu-Ni-Pb Systems, Central European Journal of Chemistri, 9 (4), 2011, 743 - 74911
СтатияVG, Phase equilibria in the system Sn–Zn–Ni, IJMR: International Journal of Materials Research, 102 (3), 2011, 258 - 26811
СтатияVG, Thermochemical and phase diagram studies of the Sn–Zn–Ni system, Thermochimica Acta, 524 (1-2), 2011, 47 - 5611
СтатияVG, Thermodynamic description of the Cu-Pb-Zn system, CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 34, 2010, 377 - 38311
СтатияVG, Comments and reconciliation of the Ni-Bi system thermodynamic reassessments, Cryst. Res.Technology, 44, 2009, 25 - 3011
СтатияVG, On the synthesis of Bi–based precursors for leadfree solders development, Journal of Mining and Metallurgy: B, 46 (1), 2010, 11 - 241
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, Равновесна влажност на закваска за кисело мляко, Научни трудове на УХТ, LIII (2), 2006, 178 - 182
ДокладValchev GI, IA Kiryakov, VD Rasheva, Basic geometric and phisical parameters of grape seeds, Научни трудове на УХТ, LIV (3), 2007, ISSN 0477-0250, 350 - 355
ДокладКиряков ИА, ГИ Вълчев, ВД Рашева, Кинетични зависимости при сушене на гроздови семки в нискотемпературен кипящ слой, Механика на машините. Серия FH: Приложна механика на флуидите, топло и масопренос, XV (6), 2007, ISSN 0861-9727, 15 - 18
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, ГИ Вълчев, ВД Рашева, Опитно определяне на топлофизични характеристики на гроздови семки, Механика на машините. Серия FH: Приложна механика на флуидите, топло и масопренос, XV (6), 2007, ISSN 0861-9727, 19 - 22
ДокладКиряков ИА, НС Ненов, Особености в технологичния процес на получаване на масло от гроздови семки, Научни трудове на УХТ, LVII (2), 2010, ISSN 0477-0250, 533 - 538
ДокладКиряков ИА, Опитна уредба за сушене в кипящ слой с предварително подсушен въздух - аеродинамично изследване и характеристики, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 352 - 356
ДокладДжурков ТД, ИА Киряков, Камерна сушилня за плодове и зеленчуци, Научни трудове на ВИХВП, XLIV (3), 2000, 161 - 165
ДокладКиряков ИА, ЯТ Чалъмов, Многолентова сушилня за сушене на орехови ядки, Международна научна конференция техника, технологии и системи ТЕХСИС'2009, ТУ - София, Филиал Пловдив, XIV (1), 2009, ISSN 1310-271, 641 - 645
ДокладКиряков ИА, ЯТ Чалъмов, Промишлена инсталация за изпичане и охлаждане на ядки във фонтаниращ слой, Международна научна конференция техника, технологии и системи ТЕХСИС'2009, ТУ - София, Филиал Пловдив, XIV (1), 2009, ISSN 1310-271, 635 - 640
ДокладРаичков ГР, МС Минчев, НС Ненов, ИА Киряков, АИ Костов, Математичен модел на инерционните характеристики на воден акумулатор на лабораторна слънчева инсталация, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (4), 2003, 317 - 321
ДокладMinchev MS, E Koleva, IA Kiryakov, ZN Velchev, A Study upon solar radiation intensity in the city of Plovdiv, Scientific conference with international participation "Manufacturing and management in 21st century", Ohrid, Republic of Macedonia, September 16-17, II, 2004, 274 - 279
СтатияМинчев МС, Е Колева, ИА Киряков, ЗН Велчев, Изследване на интензивността на слънчевата радиация в град Пловдив, Механика на машините, XII (5), 2004, ISSN 0861-9727, 14 - 17
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, АИ Ташев, НС Ненов, Теоретично изследване на въздушен слънчев колектор за конвективна сушилня, Сборник доклади на Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници. Секция Технически и природоматематически науки. ТУ - София, Филиал Пловдив, II, 2007, 76 - 82
СтатияМинчев МС, Е Колева, ИА Киряков, ЗН Велчев, Изследване на интензивността на слънчевата радиация в град Пловдив, Топлотехника за бита, година IX (11), 2004, 4 - 9
ДокладВълчев ГИ, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, ВД Рашева, Ексергия и специфична свободна енталпия за някои области на влажен въздух, Сборник на доклади от юбилейната научна сесия 50 години съюз на учените в България - Пловдив на тема "Науката пред прага на новото хилядолетие", Секция "Селскостопански и технически науки", Том I, 1998, 389 - 392
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, Изследване ефективността на топлообмена в пластинчат апарат тип "въздух-въздух", Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В. Техника и технология, Том II, 2003, ISSN 1311-9419, 7 - 12
СтатияКартелов ЯГ, РК Попов, ДК Станков, ИА Киряков, ПП Костадинова, Трансформиране на отпадната радиационна топлина във въздушната среда над производствен агрегат в топла вода за технологични нужди, Хранително-вкусова промишленост (8), 2010, ISSN 1311-0179, 43 - 46
СтатияКиряков ИА, Вълчев ГИ, Рашева ВД, Равновесна влажност на гроздови семки, Хранително-вкусова промишленост (6), 2005, ISSN 1311-0179, 17 - 19
ДокладDanev A., A Bosakova-Ardenska, R. Gabrova, Review of software for agarose gel electrophoresis image analysis, IV Международная студенческая научно-практическа конференция „Студенчество в науке – инновационый потенциал будещего“, Набережые Челны, 2016, 138 - 146
СтатияKomitov GG, VD Rasheva, IG Binev, IA Kiryakov, Inovation technology for using of disposals automobile tyres, Europien Journal of Technical and Natural Sciences (4), 2016, ISSN 2414-2352, 20 - 22
СтатияКартелов ЯГ, ИА Киряков, Промишлена инсталация за топлинна обработка на мокросепарирано сусамово семе в псевдокипящ слой, Хранително-вкусова промишленост (2), 2017, ISSN 1311-0179, 29 - 33
СтатияАтанасов ДГ, Експериментално изследване и моделиране на въздушен слънчев колектор., Топлотехника, 10 (2), 2015, ISSN 1314-2550, 20 - 23
СтатияTsaneva D., MI Nikolova, TV Prokopov, N. Petkova, A Stoyanova, Denev P., Evaluation of Adsorption Capacity of Chitosan Cinnamaldehyde Schiff Base, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (9), 2017, ISSN 0975–1459, 1609 - 16141
СтатияTzaneva D, MM Dzhivoderova, N. Petkova, P. Denev, D Hadjikinov, A Stoyanova, Rheological Properties of the Cosmetic Gel Including Carboxymethyl Chitosan, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (8), 2017, 1383 - 13871
СтатияPetrova I., N. Petkova, M. Ognyanov, Ap. Simitchiev, M. Todorova, P. Denev, Food emulsions with amidated pectin from celery (Apium graveolens var. rapaceum D. C.) tubers, Agricultural Science and Technology, 9 (3), 2017, ISSN 1314-412X, 246 - 249
СтатияPetkova N., I Ivanov, DS Mihaylova, AI Krastanov, Phenolic acids content and antioxidant capacity of commercially available Melissa officinalis L. teas,, Bulgarian Chemical Communications, 49 (D), 2017, ISSN 0861-9808, 69 - 7411
СтатияHadjikinova R., N. Petkova, D. Hadjikonov, Denev P., D. Hursavov, Development and Validation of HPLC-RID method for Determination of Sugars and Polyols, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (8), 2017, 1263 - 12691
СтатияIvanov I., N. Petkova, Y. Tumbarski, I. Dincheva, I. Badjakov, , , GC-MS characterization of n-hexane soluble fraction from dandelion (Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg.) aerial parts and its antioxidant and antimicrobial properties, Zeitschrift für Naturforschung C, 2017, ISSN 1865-712511
СтатияPetkova N., DS Mihaylova, I Ivanov, AI Krastanov, Phenolic acids content and antioxidant capacity of commercially available Melissa officinalis L. teas in Bulgaria, Bulgarian chemical communication, 49 (D), 2017, ISSN 0324-1130, 69 - 7411
СтатияProkopov TV, MI Nikolova, DS Taneva, Improved carotenoid extraction from Bulgarian tomato peels using ultrasonication, The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, 41 (1), 2017, 41 - 4911
СтатияChalova VI, IG Manolov, VS Manolova, Challenges for commercial organic production of oil-bearing rose in Bulgaria., Biological Agriculture & Horticulture, 33 (3), 2017, 183 - 1941
СтатияХаджикинова РД, ДН Хрусавов, Ив. Петрова, ВЦ Добрева, ММ Дживодерова, РБ Михов, Еритритолът като захарозаместител в състава на нишестени кремове, Хранитено-вкусова промишленост (3), 2017, 28 - 32
СтатияIserliyska D, MM Dzhivoderova, KN Nikovska, Application of penalty analysis to interpret jar data - A case study on orange juices, Current Trends in Natural Sciences, 6 (11), 2017, ISSN 2284-953X, 06 - 12
СтатияMilev M, S. Zlatev, A Note about Stability of Fractional Retarded Linear System with Distributed Delays, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 115 (4), 2017, ISSN 1311-8080, 873 - 8811
СтатияCholakov RG, YD Tumbarski, VB Yanakieva, IN Dobrev, Salim Y, ZR Denkova, ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF LEUCONOSTOC LACTIS STRAIN BT17, ISOLATED FROM A SPONTANEOUSLY FERMENTED CEREAL BEVERAGE (BOZA), Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 7 (1), 2017, ISSN 1338-5178, 47 - 4911
СтатияSlavov A, I Vasileva, L Stefanov, A Stoyanova, Valorization of wastes from the rose oil industry, Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, 16 (2), 2017, 309 - 3251

Страница 15 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив