Забравена парола

Страница 15 от 73

Общо: 3606

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладНиковска К, П Мерджанов, А Стоянова, А Стоянова, Сладкие эмульсионные продукты с исользованием муки из выжимок аронии (Aronia melanocarpa (Elliot)), Другоi мiжнародноi науково-технiчноi конференцii ‘Технiчнi науки: стан, досягнення i перспективи розвитку м’ясноi, олiежировoi та молочноi галузей”, Киiв НУХТ, 20 – 21 березня, 2013, 128 - 131
ДокладНесторова, Д., А. Статев, Мястото на туризма в обучението по физическо възпитание и спорт в УХТ – Пловдив, Научни трудове" Хранителна наука, техника и технологии – 2014", LXI, 2014, 820 - 825
ДокладНесторова ПИ, Терминът сказуемно определение в българската езиковедска литература от Освобождението до днес – употреба и значение, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 981 - 986
ДокладНесторова ПИ, Термините за сказуемно определение в българската езиковедска литература от Освобождението до днес, Българистични четения - Сегед 2015, 2015, 31 - 38
ДокладНесторова ПИ, Словоред на сказуемното определение в българския език, Научни трудове на Университет по хранителни технологии Пловдив, LХII, 2015, ISSN 1314-7102, 920 - 923
СтатияНесторова ПИ, Сказуемното определение като изреченска позиция, Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София, изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 167 - 172
ДокладНесторова ПИ, РП Декова, Електронните корпуси като научноизследователски инструмент, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 987 - 992
ДокладНесторова ПИ, НХ Бозуков, ИВ Маринова, Тестът – (не)надежден начин за измерване на знанията., Научни трудове на Университет по хранителни технологии Пловдив, LIХ, 2012, ISSN 1314-7102, 962 - 965
МонографияНесторова ПИ, Малкото изречение, Блаком, 2015, ISBN 978-619-7010-42-8
ДокладНесторова ПИ, Корнелия Чоролеева „English for Nutrition and Catering Students“, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1458 - 1459
ДокладНесторова ПИ, Кирил и Методий в паметта на бесарабските българи, студенти в УХТ – Пловдив, Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, 2014, 87 - 93
ДокладНесторова ПИ, КБ Чоролеева, Диалогът в чуждоезичното обучение (с оглед на преподаването на български език на чужденци в начален етап и формиране на речеви навици за създаване на типови диалози), Сборник доклади на III национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 246 - 251
ДокладНесторова ПИ, Интерференцията в езика на бесарабските българи, студенти в УХТ Пловдив – въпроси и отговори (с оглед на обучението по български език), „50 години – врата към образованието и прозорец към света“ по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, 2013, 289 - 294
СтатияНесторова Д., Фитнес гимнастиката в обучението на студенти, Спорт и наука, изв. 3, 2009, ISSN 1310-3393, 103 - 107
СтатияНесторова Д., Теста „SF-36” и здравното състояние на студенти, Спорт и наука, 1, 2009, ISSN 1310-3393, 101 - 108
ДокладНесторова Д., Т. Колева, Сравнителен анализ на издръжливостта на студенти-неспортисти от различни университети (в контекста на промоция на здравето), Сб. IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, Пловдив, 2011, 350 - 354
ДокладНесторова Д., Перспективи за развитие на гимнастическата активност на студените в УФТ-Пловдив (актуализиране на учебната програма по „аеробика и каланетика“), Сб доклади Научна конференция, ПУ „П. Хилендарски“, 2010, 119 - 126
СтатияНесторова Д., Отново в началото (анкетно проучване на студенти), Спорт и наука, 4 (2), 2010, ISSN 1310-3393, 133 - 139
ДокладНесторова Д., Мястото на спортната анимация в обучението на студентите от Университета по хранителни технологии – Пловдив, Научни трудове "Хранителна наука, техника и технологии – 2013", LX, 2013, 1516 - 1521
СтатияНесторова Д., Към въпроса за предварителния контрол на физическата годност на студенти (входящо ниво), Спорт и наука, 4 (1), 2010, ISSN 1310-3393, 209 - 216
ДокладНесторова Д., Динамика на някои показатели за физическа годност на студентки-неспортистки в контекста на промоция на здравето, Сб доклади Научна конференция, ПУ „П. Хилендарски“, 2010, 127 - 134
СтатияНесторова Д., Бийп-теста (beep-test) и възможностите му за приложение в контрола на издръжливостта на студенти, Спорт и наука, 6, 2009, ISSN 1310-3393, 88 - 96
ДокладНесторова Д., А. Статев, Oтносно интересите за спортни занимания на студентите от университета по хранителни технологии – пловдив (анкетно проучване), Научни трудове "Хранителна наука, техника и технологии – 2014", LXI, 2014, 993 - 999
СтатияНесторова Д, Основни методи в уроците по аеробика, Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal (PESKRJ), 1 (2), 2016, ISSN 2534-8620, 41 - 47
СтатияНенов Н, Т Атанасова, И Стоилова, В Гочев, Т Гирова, А Стоянова, Нискотемпературна екстракция на етеричномаслени суровини с втечнени газове. 11. Трева от копър (Anethum graveolens L.), Научни трудове УХТ, 60, 2013, 561 - 565
ДокладНенов ВБ, АТ Симитчиев, НГ Тошков, МА Душкова, Лабораторна уредба за регулирано подаване на пълнежна маса, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 19-20 октомври, 2012, ISSN 1314-7102, 821 - 824
СтатияНенов В., Е. Пашамов, М. Иванова, Оценка стабилността на линия за производство на вафли, Научни трудове на УХТ, LXII, 2014, 96 - 103
СтатияНеделчева П, Р Колева, Д Блажева, А Кръстанов, Характеристика на протеази, продуцирани от Bacillus sp., Научни трудове на УХТ, LVIII (2), 2011, ISSN 1314-7102, 148 - 152
СтатияНеделчева П, М Бръзкова, Д Блажева, А Кръстанов, Сравнителна характеристика на стабилността на протеази, предназначени за включване в състава на почистващи препарати, Научни трудове на УХТ, LVIII (2), 2011, ISSN 1314-7102, 153 - 158
ДокладНБ Благоева, ХС Спасов, Умами вкусът във вината - роля и предпоставки за изява, Семинар на отдел "Научно-развойна дейност", Винпром Пещера, април 2013, гр. Пещера, 2013
СтатияНБ Благоева, ХС Спасов, К Кънчев, , Изследване влиянието на дървесини от различен дървесен вид върху органолептичните характелистики на ракиен дестилат, Лозарство и винарство (3), 2013, 46 - 54
СтатияНаумова НЛ, Чаплинский ВВ, Чонова ВМ, Оценка качества бисквитных тортов, Вестник ЧГАА, Научный журнал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская государственная агроинженерная академия», 69, 2014, ISSN 2227-7005, 90 - 94
СтатияНаумова Н Л, Чаплинский В В, Чонова В М, Определение антиоксидантной емкости обогащенных сдобных изделий, Вестник АПК Росии, Научный журнал для профессионалов агропромышленного комплекса, 72 (2), 2015, ISSN 2227-7005, 111 - 114
ДокладНаталья Шиянова, Божидар Марков, Структурная модель сушильной установки как объект управления, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 179 - 181
ДокладНайденова ВН, МП Кънева, И Парцунев, Я Янакиев, ГА Костов, Получаване на пиво със свободни и имобилизирани горноферментиращи дрожди, Научни трудове на УХТ, 59, 2012, 292 - 297
ДокладНайденова ВН, М Бадова, С Василева, Ж Муриньо, ГА Костов, Енкапсулация на пивни дрожди в алгинат/хитозанова матрица: получаване на светло обикновено пиво,, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 380 - 385
СтатияН. Петкова, Р. Вранчева, Иванов И, П. Денев, Ат. Павлов, Й. Алексиева, Определяне на биологично активни вещества в клубени на топинамбур (HelianthustuberosusL.), Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве”, Сборник с доклади „50 години ИИРХ, 2012, 49 - 54
ДокладН. Петкова, П. Денев, Екстракция и определяне на фруктани (олигофруктози и инулин) в лечебни растения, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2012, 399 - 404
СтатияН. Петкова, М.Саватинова, Б.Витанова, , Спектрофотометричен метод за определяне на фруктани в храни -, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”- Научни трудове, – Химия, 38 (5), 2011, 47 - 55
ДокладН. Петкова, М. Тодорова, П. Денев, Синтез и исследование физикохимических свойств ацетата инулина, Первая международная студенческая научно-практическая конференция студенчество в науке - инновационный потенциал будущего, 2013, 306 - 309
СтатияН. Делчев, П. Денев, Проучване възможностите за влагане на инулин и пектин в млечен сладолед, Хранително-вкусова промишленост (10), 2011, 49 - 51
СтатияН. Делчев, П. Денев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Экстракция пектиновых веществ из различных частей растения топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Англо-русскоязычныи научны химическии журнал "Бутлеровские сообщения", 18 (7), 2009, 48 - 50
СтатияН. Делчев, П. Денев, Г. Добрев, Н. Кирчев, Функционални свойства и приложение на инулина в хранителните технологии, Хранително-вкусова промишленост (4), 2010, 49 - 53
СтатияН. Делчев, М. Тодорова, П. Денев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Върху въглехидратния състав на растението топинамбур (Heliantustuberosus L.) I. Екстракция на пектиновите вещества от различните части на растението, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 373 - 376
ДокладН Вълчева-Жекова, ЗР Денкова, Р Николова, , Физиолого – биохимична и молекулярно – генетична характеристика на щамове бактерии, изолирани от изворни и лечебни води в Хасковска област, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 845 - 851
ДокладМурджева ДМ, ИН Василева, И Иванов, П. Денев, Изследване на пенообразуващите и емулгиращи свойства на алгинова киселина и нейни естери, получени чрез ултразвуково въздействие, Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве 2014”, 2014, ISSN 2367-6213, 101 - 106
Уч. пособиеМургов И, ЗР Денкова, Микробиология – учебник за ВУЗ – ІV преработено и допълнено издание, Академично издателство на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0184-1
Уч. пособиеМургов И, ЗР Денкова, Генетика и селекция на микроорганизмите – учебник за ВУЗ- І издание, Академично издателство на УХТ, 2007
ДокладМунев ЙВ, Якостен анализ на стъклена бутилка тип шампанска – компютърна симулация, НТ на СУБ – Пловдив, сер.Б, XII, 2010, 21 - 25
ДокладМунев ЙВ, Устойчивост на вакуум бутон на капачки twist off, НТ на СУБ – Пловдив, сер. В, ХI, 2014, ISSN 1311-9192, 223 - 227

Страница 15 от 73

Общо: 3606

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив