Забравена парола

Страница 15 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладБосакова-Арденска А, ПТ Панайотов, ПБ Боянова, Приложение на алгоритъма “Moment preserving thresholding” при оценяване разрезната повърхност на бяло саламурено сирене, Научни трудове на УХТ, 62 (1), 2015, 725 - 730
ДокладЯнакиева ВБ, ЗР Денкова, ИД Мургов, Физикохимични и микробиологични показатели на твърдо сирене с висока температура на второ загряване., Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2011”, 19-20.10.2011., 58 (1), 2011, ISSN 1314-3913, 74 - 78
ДокладЯнакиева ВБ, РС Денкова, ИН Добрев, ЗР Денкова, Изолиран щам Lactobacillus helveticus с пробиотични свойства., Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии – 2011”, 14 – 15.10. 2011., 58 (1), 2011, ISSN 1314-3913, 111 - 115
ДокладЯнакиева ВБ, ЗР Денкова, ИД Мургов, Липолитична и инхибираща активност на щамове млечнокисели коки., “Хранителна наука, техника и технологии 2010”, 57 (1), 2010, ISSN 1314-3913, 25 - 31
ДокладЯнакиева ВБ, ЗР Денкова, ИД Мургов, Протеолитична, липолитична и инхибираща активност на щамове лактобацили., “Хранителна наука, техника и технологии 2010”, 57 (1), 2010, ISSN 1314-3913, 19 - 24
ДокладYanakieva VB, ZR Denkova, ID Murgov, Comparative assessment of the antioxidant capacity of Lactococcus lactis subsp. lactis and Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii., 12th Congress of the Bulgarian Microbiologists, Оctober 11-15, 2010, Yundola., 2010
ДокладЧолаков РГ, ВБ Янакиева, ЗЛ Уршев, Физиолого-биохимична и молекулярно-генетична характеристика на щамове лактобацили, изолирани от ферментирали зърнени храни., “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 18-19.10.2013., 60, 2013, ISSN 1314-3913, 858 - 863
ДокладЧолаков РГ, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Селекция и физиолого–биохимични изследвания на щамове дрожди изолирани от естествено ферментирали зърнени храни., V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 11 години Фондация „Наука и висше образование”, Май 18, 2013., 2013, 122 - 127
ДокладЯнакиева ВБ, РГ Чолаков, , Е Сотирова, Идентификация и преживяемост при моделни условия на стомашно-чревния тракт на щам Lactobacillus plantarum BG25., „Хранителна наука, техника и технологии – 2014“, 24-25.10. 2014., 61 (1), 2014, ISSN 1314-3913, 407 - 410
ДокладCholakov RG, VB Yanakieva, ZR Denkova, E Sotirova, Probiotic properties of Lactobacillus plantarum BG24, isolated from naturally fermented cereal beverage., Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 46 - 50
ДокладCholakov RG, VB Yanakieva, ZR Denkova, N Chakarova, Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum BG25 against pathogenic microorganisms., Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 19 - 21
ДокладЧолаков, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Г Вишева, Влияние на някои консерванти върху растежа и развитието на щамове Lactobacillus plantarum с пробиотични свойства и Sacchromyces cerevisiae., Научни трудове на Русенския Университет, 54 (10.2), 2015, ISSN 1311-3321, 170 - 174
ДокладЧолаков РГ, ЗР Денкова, ГА Костов, ВБ Янакиева, Е Сотирова, Периодично култивиране на щам Lactobacillus plantarum BG 24 с пробиотичен потенциал., Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии, 62, 2015, 393 - 397
ДокладНесторова Д., А. Статев, Oтносно интересите за спортни занимания на студентите от университета по хранителни технологии – пловдив (анкетно проучване), Научни трудове "Хранителна наука, техника и технологии – 2014", LXI, 2014, 993 - 999
ДокладНесторова, Д., А. Статев, Мястото на туризма в обучението по физическо възпитание и спорт в УХТ – Пловдив, Научни трудове" Хранителна наука, техника и технологии – 2014", LXI, 2014, 820 - 825
ДокладNestorova D., T. Koleva, Physical education in aid of health education using the test "sf-36" as a monitoring of the healthy condition of students, Збірник матеріалів, VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Проблеми формирування здороваго способу життя у молоді», 2013
ДокладНесторова Д., Мястото на спортната анимация в обучението на студентите от Университета по хранителни технологии – Пловдив, Научни трудове "Хранителна наука, техника и технологии – 2013", LX, 2013, 1516 - 1521
ДокладIgnatov II, Status and development of the brewery industry in Bulgaria., International Training Workshop in Beer Production and Management, Dalian Polytechnic University, 2008, 1 - 15
ДокладКостова Е, ИИ Игнатов, С Милева, В Алексиева, С Иванов, Промени в антиоксидантното съдържание по време на майшуване., Българско дружество по хранене и диететика VI Национална конференция по хранене – Варна, 2013, 1 - 15
ДокладПерифанова - Немска МН, Г Узунова, М Стоянова, Влияние отбеливания на содержание свободных и связанных стеролов в соевом масле, Международная научно-практическая конференция”Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”- Алматы, Казахстан, 2014, 103 - 105
ДокладИгнатов ИИ, В Бъчваров, МП Кънева, В Великова, Изследване характеристиките на пивна мъст, получена с участие на пшеничен малц и инфузионен метод на майшуване., Научна конференция с международно участие „Хранителна техника и технологии“ Научни трудове, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 359 - 363
ДокладAngelova V, R Ivanova, K Ivanov, M Perifanova - Nemska, G Uzunova, Potential of sunflower (Hellanthus annuus L.) for Phytoremediation of Solis Contaminated with Heavy Metals, BALWOIS 2012, Proceedings 5th International Conference on water, climate and environment, Ohrid, Republic of Macedonia,, 2012, 1 - 11
ДокладИгнатов ИИ, М Димитрова, Г Няголов, Проучване върху приложението на царевичен грис в условията на инфузионно майшуване., Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, 179 - 183
ДокладIgnatov II, Maize grits as partial replacement of barley malt in beer production., International Scientific-Practical Conference "Food, Technologies & Health" Proceedings Book, Agricultural academy, Food research & development institute, 2015, ISSN 2367-6213, 11 - 16
ДокладIgnatov II, N Vodenicharov, Combining of enzyme preparations in decoction mashing and high content of maize grits., Scientific works of University of food technologies, 63 (1), 2016, ISSN 1314-7102, 45 - 50
ДокладБаева МР, ВВ Терзиева, Възможности за намаляване енергийната стойност и подобряване качеството на изделията от бисквитено тесто, Доклад на V Национален конгрес по хранене с международно участие, 15-17.04., Пловдив, 1993
ДокладБаева МР, ВВ Терзиева, Н Генов, Н Йончева, Термична стабилност на ацесулфам-К в бисквитено тесто, Юбилейна научна сесия, 11-12.11.1993, ВИХВП, Пловдив, Сборник на резюмета, 1993, 42 - 42
ДокладПопова Д, МР Баева, ВВ Терзиева, Л Балабански, Нискокалорични храни с аспартам в диета приложена за болни от захарен диабет, XXIV Медицинска седмица на Балканите, 10-13.09.1996, Плевен, Сборник на резюмета, 1996, 62 - 62
ДокладТерзиева ВВ, МР Баева, Нискоенергийни биологично-обогатени изделия без захар, Доклад на VІ Варненски симпозиум по затлъстяване и обменни заболявания, 29-31.05., Варна “Албена”, Сборник на резюметата, 2000, 148 - 148
ДокладPanchev IN, MR Baeva, M Marudova-Zsivánovits, Influence of edible films from polysaccharides on physical characteristics of dietetic sucrose-free sponge cakes, Международен симпозиум “Functional foods”, Будапеща, 23.05.-25.05.04 год., 2004
ДокладБухарова ЕН, НМ Птичкина, МР Баева, ИН Панчев, Сравнительное изучение влияния пищевых пленок из ксантана и полимиксана на свежесть диетического бисквита без сахара, Доклад на ІІІ-ри Международен конгрес “Биотехнология – состояние и перспективы развития”, 14-18.03.05, Москва, Сборник на резюметата, 2005
ДокладAlexieva IN, MR Baeva, IlV Milkov-Tomova, M Jorjadze, E Shatberashvili, I Ebralidze, DV Karpenko, S Fedosov, L Kaprelyants, K Fedosova, Street food in Black Sea region countries - Bulgaria, Georgia, Russia, Ukraine, TRADITIONAL FOOD INTERNATIONAL 2012, Cesena, Italy Oct. 4-5, 2012, Abstract Book & List of Participants, Publ. Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Universita di Bologna, 2012, ISSN 978-88-902152-1-6, 51 - 51
ДокладAlexieva IN, MR Baeva, IlV Milkov-Tomova, DrV Buhalova, Development of new tahini based products, enriched with biologically active components from local plants, TRADITIONAL FOOD INTERNATIONAL 2012, Cesena, Italy Oct. 4-5, 2012, Abstract Book & List of Participants, Publ. Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Universita di Bologna, 2012, ISSN 978-88-902152-1-6, 111 - 111
ДокладBaeva MR, IN Alexieva, AG Yovchev, TzvI Gogova, Study on traditional bread and possibilities of its enrichment with biologically active components, TRADITIONAL FOOD INTERNATIONAL 2012, Cesena, Italy Oct. 4-5, 2012, Abstract Book & List of Participants, Publ. Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Universita di Bologna, 2012, ISSN 978-88-902152-1-6, 115 - 115
ДокладBaeva MR, IN Alexieva, TN Sapundjieva, IlV Milkova-Tomova, DrV Buhalova, Study on traditional fermented cereal based foods, TRADITIONAL FOOD INTERNATIONAL 2012, Cesena, Italy Oct. 4-5, 2012, Abstract Book & List of Participants, Publ. Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Universita di Bologna, 2002, ISSN 978-88-902152-1-6, 116 - 116
ДокладМихов PБ, Организационно-технологични аспекти на кетъринг-кулинарното производство у нас, сб. доклади „Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата” – ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012, ISSN ISBN 978-954-715-558-9, 262 - 273
ДокладAlexieva IN, MR Baeva, IlV Milkova-Tomova, Traditional foods: from culture, ecology and diversity, to human health and potential for exploitation, TRADITIONAL FOOD INTERNATIONAL 2012, Cesena, Italy Oct. 4-5, 2012, Abstract Book & List of Participants, Publ. Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Universita di Bologna, 2012, ISSN 978-88-902152-1-6, 147 - 147
ДокладДимитров НД, Производителност на системите за приемане на зърно в зърнохранилищата, Сб. трудове от научна конференция на Русенския университет - Филиал Разград. Биотехнологии и хранителни технологии, 53 (10,2), 2014, 135 - 139
ДокладНиковска КН, А Стоянова, И Петрова, Сензорна оценка на сладки емулсионни продукти с брашно от арония, Сборник научни трудове на Русенски университет, 52 (10), 2013, ISSN ISSN 1311–3321, 153 - 158
ДокладНиковска КН, РБ Михов, СН Стамов, Винопроизводството в България – предпоставка за винен туризъм, Сб. доклади на ИИРХ-CD, 2013, ISSN ISBN 978-954-24-0229-9, 309 - 314
ДокладНиковска КН, СН Стамов, Селският туризъм в България – състояние и възможности за развитие, Сб. доклади на ИИРХ-CD, 2013, ISSN ISBN 978-954-24-0229-9, 315 - 320
ДокладНиковска КН, СН Стамов, Туристически ресурс и дестинации за селски туризъм в България, Н. трудове на СУБ-П., Серия Б „Естествени и хуманитарни науки”, XVI, 2013, ISSN ISSN 1311-9192, 222 - 227
ДокладНиковска КН, СН Стамов, Екологичният туризъм – съвременни представи, характеристика и особености, Н. трудове на СУБ-П., Серия Б „Естествени и хуманитарни науки”, XVI, 2013, ISSN ISSN 1311-9192, 228 - 233
ДокладIN Alexieva, MR Baeva, IlV Milkova-Tomova, Characteristics of traditional Bulgarian foods, FOOD INTERNATIONAL 2012, Cesena, Italy Oct. 4-5, 2012, Abstract Book & List of Participants, Publ. Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Universita di Bologna, 2012, ISSN 978-88-902152-1-6, 148 - 148
ДокладГоранова ЖТ, МР Баева, ДрВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, ЙН Алексиева, СС Станков, ОВ Мацикова, Внешний вид и вкус бисквитов, изготовленных с использованием листьев клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.), X Международной научно-технической конференции 23 – 24 апреля 2015 года, Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь, Тезисы докладов, 2015, ISSN 978-985-6985-31-0, 140 - 140
ДокладStankov SS, MR Baeva, ZhT Goranova, NTr Petkova, Physical and sensory characteristics of sponge cakes containing an additive of modified fructooligosaccharides, XV International Scientific Conference "RE & IT - 2016" - Renewable Energy & Innovative Technologies, 10 – 11 June, 2016, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Smolyan, 2016
ДокладGoranova ZhT, MR Baeva, SS Stankov, M Marudova-Zsivánovits, Influence of functional ingredients on starch gelatinization in sponge cake batter, XIIth International Conference of Food Physicists, 6 - 8 July 2016, University of Debrecen, Hungary, Journal of Food Physics, 28-29, 2016, ISSN 2062-803X, 4 - 8
ДокладСтоянов НС, ХС Спасов, ПС Митев, НБ Благоева, С Каров, “Исследование влияние на древесину различных древесных видов деревьев на некоторые органолептические характеристики красного вина сорта Мерло”, Трудьı БГТУ, Научньı журнал „Химия, технология, органических веществ и биотехнология” , Минск, Белорус (4), 2012, ISSN 1683-0377, 131 - 135
ДокладКакова РА, SOME ASPECTS OF NATIVE LANGUAGE INTERFERENCE IN STUDYING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE, Научни трудове на Университета по хранителни технологии - Пловдив, LXI, 2014, ISSN 0477-0250, 968 - 970
ДокладКакова РА, MISTAKES IN THE USAGE OF FRENCH PREPOSITIONS UNDER THE INFLUENCE OF BULGARIAN, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, ISSN 0477-0250, 924 - 926

Страница 15 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив