Забравена парола

Страница 15 от 68

Общо: 3376

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияИванова В., Й Христов, Получаване на циклодекстрини с имобилизирана върху магнитни наночастици циклодекстрин глюканотрансфераза в реактор с магнитно поле, Sci. Works UFT-Plovdiv, 57 (1), 2010, 397 - 402
ДокладМаджарова С., Й. Бадев, Хр. Динков, Идентификация на топлинни обекти по „Метода на площите”, Научни трудове на УХТ–Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 654 - 658
СтатияНиколова Кр., Бухалова Д., Томова Ил., Й. Алексиева, Мацикова О., Сравнителна характеристика на флавоноли и фенолни киселини в ацетонови екстракти от листа и плодове на червена боровинка (Vaccinium Vitis-Ideae L. ), Аграрни науки, 7 (17), 2015, ISSN 1313-6577, 93 - 97
ДокладГосподинов ДН, С Стоилов, И Цветанов, Числено изследване на напрегнатото състояние на уплътнители (О-пръстенни) при монтаж в канали с различна форма, Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС 15, 2015, ISSN 1311-3321, 83 - 86
ДокладDrachev D, T Ortomarova, V Nikolova, Research on production of tobacco seedlings by using non-woven textiles Международная конференция „Наука и общество“, February 15, 2014, Донецк, Украйна, 3: 78–81., Международная конференция „Наука и общество“, February 15, Донецк, Украйна, 3, 2014, 78 - 81
СтатияS Bozhkov, K Kolikov, B Zlatanov, Estimates of the correction coefficient in Coulomb's law for electrostatic interaction between two charged conducting spheres, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 8 (1), 2015, ISSN 2065-2151, 1 - 14
ДокладЧакърова Е, С Кекенова, С Драганова, С Константинова, Възможности за развитите на приключенски туризъм в Област Благоевград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 43 - 47
ДокладГеоргиева Л, А Марчев, И Иванов, Д Ганева, Б Божинов, А Павлов, Адаптирани HPLC методи за определяне на каротеноиди и токофероли в различни сортове домати, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 632 - 637
СтатияTasheva S, S Damianova, M Ergezen, P Merdzhanov, А Стоянова, Coefficient off diffusion of aromatic extraction products from hawthorn (Crataegus monogyna Jaqc.), Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, 255 - 258
СтатияBaeva M, T Sapundzhieva, P Merdzhanov, A Popova, I Alevieva, A Stoyanova, Investigation of some local Bulgarian culinary spices. 1. Dill (Anethum graveolens L.). 2. Costmary (Chrysanthemum balsamita L.), Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies (2), 2013, 129 - 132
СтатияМГ Крачанова, ХГ Крачанов, ПН Денев, ММ Николова, ВП Карагьозов, АМ Славов, ИИ Янакиева, АН Ричнев, Функционални храни от плодове и зеленчуци, богати на антиоксиданти, Наука и диететика, 1, 2010, 13 - 16
ДокладТоплева СА, Корпоративната социална отговорност като бизнес план в контекста на стратегията „Европа 2020”, Международна юбилейна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането” 2015 г., 2015, ISSN 978-954-23-1080-8, 268 - 275
СтатияБаева МР, Приложение на барицентричен метод за определяне стабилността на пандишпанови пени (със и без захар), Известия на съюза на учените – Сливен, 20, 2012, ISSN 1311- 2864, 83 - 86
ДокладМаджарова С., Й.Бадев, Хр. Динков, Симулиране и изследване на система за управление по регулируема програма, Научни трудове на УХТ–Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 659 - 658
СтатияVelchev, Z., Dinkova, R., Dinkov, H., Quality control and food safety management in the blueberry juice production., Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 269 - 274
ДокладGospodinov DN, M Uzunov, Study of the contact section width between the layers of corrugated paperboard with “b” and “c” type of the flute, Student in Bucovina abstracts, 2015, ISSN 2068-7648, 116 - 116
ДокладDrachev D, T Ortomarova, V Nikolova, Research on the economic plan and economic indicators of oriental variety Krumovgrad 90 produced by different systems of fertilization, Международная конференция „Наука и общество“, February 15, Донецк, Украйна, 3, 2014, 82 - 86
СтатияS Bozhkov, Connection between Coulomb’s potential and the potential energy of interaction between two charged conducting spheres, Journal of Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria "Fundamental Science and Applications", 21 (1), 2015, ISSN 1310-8271, 163 - 168
ДокладБангиров М, Ф Кямил, М Божкова, С Константинова, Проект за производство на „червено злато“ във Велинград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 63 - 68
СтатияVrancheva R, I Ivanov, A Marchev, A Pavlov, Qualitative and quantitative determination of protopine in Fumaria spp. by TLC-densitometry method, Journal of BioScience and Biotechnology, 1 (3), 2012, ISSN 1314-6246, 255 - 259
СтатияStoilova I, N Nenov, T Atanasova, A Stoyanova, V Gochev, T Girova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquificate gases. 9. Fruits from cumin (Cuminum cyminum L.), Международной научно-практической конференции „Иновационное развитие пищевой, легкой промышлености и индурстрии гостеприимства”, Аламатинский технологический университет, 12 – 13 октября, 2012, 13 - 16
ДокладObreshkov IO, D Franz, I Schellenberg, Carbohydrate analysis in honey by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD), CIA – 2013. 7. Conference über Ionenanalyse. Technische Universität Berlin, 2013, 111 - 111
СтатияDobrev GT, HN Strinska, BY Zhekova, VT Dobreva, ND Delchev, Influence of fer-mentation medium composition on lipase production by Rhizopus arrhizus, Bulgarian Journal Agriculture Science, 20 (1), 2014, ISSN 1310-0351, 42 - 451
ДокладТоплева СА, Устойчивият туризъм като фактор за регионално развитие, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ),УНСС, 2015, 189 - 194
СтатияПетрова П, В. Иванова, Й Христов, Имобилизирани дрожди чрез адсорбция върху зеолит, пемза и магнетит, покрит с активен въглен, с приложение в етанолната ферментация, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", 21 (В6), 2011, 49 - 60
СтатияBadev J., Iv. Maslinkov, S. Madzharova, Research on an estimation method for the coefficients of discrete models, Indian journal of applied research,(IF: 3,6241), 5 (7), 2015, ISSN 2249-555X, 556 - 560
ДокладЙ. Алексиева, Топлева С., М Милев, Потребителските нагласи към ГМО – страхове, избор и ползи, Научни трудове на УХТ, 2015
СтатияСтанчев ВС, Оптичен сензор с потенциален изход за опознаване маркера на фолио с центриран печат, Научни трудове на УХТ, LX (2), 2013, 225 - 229
ДокладDrachev D, Research of the relationship between the increment of the eco type Krumovgrad in Mesta tobacco valley region by using dеvelopment factors, Proceedings of the International scientific and practical conference "Innovative technologies in the industry and economy of Kazakhstan", April 29-30, Almaty, 2014, 43 - 46
СтатияStefanova G, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Coeffiicient of diffusion of tannins in extracts from laurel leaves (Laurus nobilis L.), Scientific Works of University of Food Technologies, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation 'Food science, Engineering and Technology - 2017', LXIV (1), 2017, ISSN 1314-7102, 70 - 74
ДокладИванова Л, Е Кичукова, Ц Димитрова, А Гоговска, С Константинова, Авангардни технологии и иновации в туризма., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 48 - 51
СтатияPerkova N, R Vrancheva, I Ivanov, A Pavlov, P Denev, D Mihaylova, Antioxidant activity and fructan content in root extracts from elecampane (Inula helenium L.), Journa of Bioscience and Biotechnology, 4 (1), 2015, ISSN 1314-6246, 101 - 107
СтатияДамянова С, С Ташева, M Ergezen, П Мерджанов, А Стоянова, Коэффициенты моллекульрной диффузии при экстрагировании листьев и плодов боярышника восточного (Crataegus orientalis Pall. ex Bieb), Науковi працi, 42 (2), 2012, 23 - 28
СтатияPanchev IN, MA Dushkova, AM Slavov, D Kovacheva, Water sorption properties of inulin and flour from Jerusalem artichoke (Helliantus tuberosis), Хранителна наука, техника и технологии, 1, 2011, 83 - 86
СтатияStrinska HN, GT Dobrev, VT Dobreva, BY Zhekova, P Ivanova, Optimization of salt composition of nutrient medium for lipase production by Rhizopus arrhizus, Scientific Works of University of Food Technologies, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 491 - 496
ДокладТоплева СА, ЙН Алексиева, Междусекторно сътрудничество и развитие на туризма в извънградски райони, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ),УНСС, 2015, 57 - 62
СтатияПетрова П, В. Иванова, Й Христов, Приложение на имобилизирани в магнитни полиурониди, върху магнетит-съдържащ хитозан и на модифицирани с ферофлуиди дрожди в етанолната ферментация, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", 21 (В6), 2011, 61 - 71
ДокладDinkov Hr., N. Bozukov, S. Madzharova, Data information systems and their application in semi theoretical approach for technological process definition, Journal of food and packaging science technique and technologies, 2015, ISSN 1314-7773
СтатияБамбалов КГ, ВГ Бамбалова, Отражение на броят гроздове върху плодните леторасти върху химичния състав на гроздето и съставът и качеството на получените вина, Лозарство и винарство (1), 2016, 30 - 34
СтатияGospodinov DN, Numerical study of the influence of the compressive strength of the corrugated paperboard from the modulus of elasticity of its layers, Journal of food and packaging Science, Technique and Technologies (6), 2015, ISSN 1314-7773, 157 - 160
СтатияDrachev D, Research on the vegetation of the oriental tobacco by exposition and the agrotechnics of the soil, The Scientific Journal of Eurasian Technological University, 2 (16), 2014, 80 - 84
СтатияDimov M, K Dobreva, S Damyanova, A Stoyanova, Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of dill essential oils (Anethum graveolens L.), Assen Zlatarov University Annual, XLVI (1), 2017, 37 - 42
СтатияAngelova-Romova M, P Merdzhanov, M Ergezen, M Zlatanov, G Antova, S Damianova, A Stoyanova, Lipid composition of hawthorn fruits (Crataegus orientalis M Bieb) grown in Turkey, Науковi працi, 42 (2), 2012, 29 - 32
ДокладГнiцевич ВА, ИО Обрешков, НВ Кравченко, Дослiдження структурно-механiчних властивостей самбукiв на основi напiвфабрикату зi знежиреного молока з екстрактом кореня солодки, Харчовi добавки. Харчування здорової та хворої людини: VІ мiжнародної науково-практичної конференцiї, Донецк, 2013, 213 - 215
ДокладВучев АС, НД Банков, Моделиране на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране и комутация при нулеви ток и напрежение, IX Национална конференция с международно участие „Електроника 2008”, София, 29-30 Май 2008, Доклади, 2008, ISSN 1313-3985, 282 - 287
ДокладKitanivski VD, DB Vlahova-Vangelova, SG Dragoev, DP Kitanivski, Alternations in quality parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) compared to albino golden rainbow trout stored at 0 to 4°C, Scientific Works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, ISSN Online: 1314-7102, 76 - 82
ДокладВуцова АХ, СА Топлева, Публично-частното партньорство и ролята му за развитие на културния туризъм, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ) ,УНСС, 2015, 45 - 50
СтатияБаева МР, Применение функциональных растительных компонентов в мучных кондитерских изделий, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 62 - 66
ДокладМаслинков И., Е. Петров, , Приложения на термовизионните камери, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ, XIII, 2016, ISSN 1311-9419, 119 - 123
ДокладТоплева СА, Й. Алексиева, Между устойчивото развитие и борбата с бедността – възможностите и рисковете на ГМО, Научни трудове на УХТ, 2015

Страница 15 от 68

Общо: 3376

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив