Забравена парола

Страница 15 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладBankov ND, GP. Terziyski, AS. Vuchev, Comparative analysis of LCC resonant DC-DC converters, XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies “ICEST 2011”, 3, 2011, ISSN 978-86-6125-033-0, 945 - 948
СтатияPetkova N, R. Vranchevа, DS Mihaylova, I Ivanov, At. Pavlov, P. Denev, Antioxidant activity and fructan content in root extracts from elecampane (Inula helenium L.), Journa of Bioscience and Biotechnology, 4 (1), 2015, ISSN 1314-6246, 101 - 107
СтатияMihaylova DS, Popova A, Denkova R, I. Alexieva, Krastanov A, In vitro antioxidant and antimicrobial activity of extracts of bulgarian Malva silvestris l., Годишник на СУ, 100 (4), 2014, 41 - 48
ДокладЧоролеева КБ, Term Formation via Secondary Nomination: English Terms Derived from General Lexis Denoting Parts of the Body, Научни трудове на УХТ – Пловдив, 63, 2016, 243 - 246
СтатияZR Denkova, I Murgov, RS Denkova, R Enikova, Evaluation of the toxicological safety of a freeze-dried probiotic preparation, Food and Environment Safety, 13 (2), 2014, ISSN 2068 – 6609, 109 - 115
СтатияNestrova D., E. Zadarko, Z. Barabasz, E. Karaslavova, Physical education and sport and its helping in the preventing medicine Monitoring of students’ physical efficiency as a health promotion, Scientific review of physical culture, 3 (3), 2013, ISSN 2083-8581, 59 - 67
ДокладВасилев СВ, И Илкова, , Класификация на външните натоварвания върху стъклени опаковки, възникващи при експлоатационни условия, Научни трудове на СУБ – Пловдив, сер. Б, VII, 2007, 19 - 23
ДокладБ. Марков, Управление на линеен асинхронен двигател с отчитане на краевите ефекти, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 608
ДокладСпасов ХС, Анализ и контрол на безопасността при производството на напитки, Обучителен семинар "Съвременни аналитични подходи за осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи", Пловдив УХТ, 2016, 148 - 157
СтатияЖекова БЙ, И Пищийски, ВС Станчев, Изследване влиянието на някои физични обработки на нишестето върху получаването на циклодекстрини, Научни трудове на УХТ, LII (4), 2005, 45 - 50
СтатияДживодерова ММ, Мартин Георгиев, Р Хаджикинова, Свойства на агарови желета в зависимост от температурата в процеса на тяхното подкисляване, 2014
ДокладVD Kitanovski, SG Dragoev, DK Balev, DP Kitanovski, Alternations in quality parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) compared to albino golden rainbow trout stored at 0 to 4°C, Scientific Works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, ISSN 1314-7102, 76 - 82
ДокладBankov ND, AS. Vuchev, GP. Terziyski, Control characteristics of a transistor LCC resonant DC/DC converter with a capacitive output filter, Annual Journal of Electronics, Sofia, 5 (1), 2011, ISSN 1313-1842, 204 - 207
СтатияManev Z, N. Petkova, P. Denev, D. Ludneva, S. Zhelyazkov, Study the influence of dietary fiber on the rheology of alginate beads, Agricultural Science and Technology, 7 (1), 2015, ISSN 1313 - 8820, 137 - 140
СтатияBahchevanska ST, DS Mihaylova, Investigation of possibility for stabilization of different natural lipids and oils through the addition of plant extract from Sophora japonica, Journal of International Scientific Publications, 4 (1), 2010, ISSN 1313-2563, 128 - 135
СтатияОбрешков ИО, Й Алексиева, Щ Кинзле, КМ Михалев, Д Камерер, Характеризиране на каротеноидите в ензимно модифицирано пюре от тиква (Cucurbita moschata Duch.), Хранителна наука, техника и технологии, 1 (1), 2011, 19 - 22
ДокладЧоролеева КБ, To Blend or Not to Blend, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXII, 2015, 888 - 892
СтатияDenkova RS, HN Strinska, ZR Denkova, GT Dobrev, D Todorov, K Mladenova, S Shishkov, Study of the adhesion of Lactobacillus plantarum strains with probiotic properties to MDCK, Food and Environment Safety, 13 (3), 2014, ISSN 2068 – 6609, 214 - 217
ДокладНесторова Д., Мястото на спортната анимация в обучението на студентите от Университета по хранителни технологии – Пловдив, Научни трудове "Хранителна наука, техника и технологии – 2013", LX, 2013, 1516 - 1521
ДокладДобрева М., В. Нончева, Ив. Ченчев, Сравняване на два метода на лечение с Бейсов подход, Юбилейна международна научна конференция 25 години факултет по “Математика и информатика”, ВТУ “Св. Св Кирил и Методий", 2015, 107 - 112
ДокладПерифанова-Немска М, Изследване на фосфолипидния състав на памучни семена, получени от български сортове памук, Съюз на учените в България, 2013
ДокладСпасов ХС, НБ Благоева, Микробиологични аспекти в спиртопроизводството, Научен семинар на фирма ВП Брандс Интернешънъл, гр. Пловдив, 11.06.2016 г., гр. Пещера, 2016
СтатияБлажева Д, ВС Станчев, С Гаргова, АИ Кръстанов, Биосинтез на вътреклетъчна захарозоизомераза от Serratia plymuthica ATCC 15928, Scientific Researches of the Union of Scientifists, V, 2005, 164 - 169
СтатияДживодерова ММ, Р Хаджикинова, Кр. Никовска, Д Хрусавов, Пашамов Е, Характеристика на карамелажни маси в зависимост от състава на глюкозни сиропи, 2015
ДокладДрагоев СГ, ДК Балев, ДБ Влахова-Вангелова, Влияние маринования на цветовые харастеристики конина, Збiрник тез доповiдей мiжнародної науково-практичної конференцiї „Технологiї храчових продуктiв i комбiкормiв““, 25 - 30 Сентября 2017 г., Одеська нацiональна академiя храчових технологiй, г. Одесса, Украина, 2017, 68 - 69
ДокладTemkov M, N. Petkova, P. Denev, А. Krastanov, Characterization of inulin from Helianthus tuberosus L. obtained by different extraction methods – Comparative study, Scientific Works of University of Food Technologies, LXII, 2015, 461 - 464
ДокладPopova A, DS Mihaylova, I. Alexieva, Dimitrova M, Study on the effect of some technological factors on the antioxidant activity of Portulaca oleracea leaves, Scientific works of UFT, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 804 - 807
СтатияТанева ДС, ДС Стоев, М Антонова, Модел за оценка на професионалния риск при производството на захар и захарни изделия, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 241 - 244
СтатияYovcheva T, M Marudova, A Viraneva, E Gencheva, I Vlaeva, S Sainov, G Mekishev, Pectin/chitosan multilayers on different poly-lactide substrates, Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites, 5 (3), 2009, ISSN 17904439, 55 - 591
ДокладЧоролеева КБ, Morphosemantic Groups of Lexical Blends, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXII, 2015, 902 - 904
СтатияDobrev IN, RS Denkova, ZR Denkova, E Filipov, VB Yanakieva, Non-traditional yogurt from cow's milk enriched with pea protein, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 5, 2014, ISSN 1314-7773, 38 - 44
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, СД Кемилев, Т Тенев, Измерване на вътрешното налягане в стъклени опаковки чрез тензометричен преобразувател, Научни трудове на Съюза на учените, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, VII, 2006, 20 - 23
СтатияХристова ИН, АИ Кръстанов, Актиномицети, продуциращи протеази, Хранителна наука, техника и технологии. Научна конференция с международно участие. Научни трудове на УХТ, 59, 2012, 557 - 562
ДокладСпасов ХС, НБ Благоева, Микробиологични аспекти в спиртопроизводството, Научен семинар на фирма ВП Брандс Интернешънъл, гр. Пловдив, 11.06.2016 г., гр. Пещера, 2016
СтатияСтанчев ВС, Модел на процеса оцетнокисела ферментация с отчитане времетраенето на лагфазата, Научни трудове на УХТ, LI (4), 2004, 238 - 243
СтатияR. O. Farkhondeh, D. Ahmadian, A.Jodayfree, M. Milev, A Note on the Almost Sure Exponential Stability of the Milstein Method for Stochastic Delay Differential Equations with Jumps, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 116 (1), 2017, ISSN 1314-3395, 201 - 2161
СтатияДживодерова ММ, Р Хаджикинова, Кр. Никовска, Сравнителна характеристика на глюкозни сиропи в зависимост от количественото съотношение между декстроза и малтоза, 2015
ДокладIvanova SG, JG Nakev, TI Nikolova, DB Vlahova-Vangelova, , , Effect of phytonutrients on productivity and meat quality when fed to native Effect of phytonutrients on productivity and meat quality when fed to native Danube white pigDanube white pig, 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Dubrovnik, Croatia, August 27 – 31, 2018. Abstract no.: 29646 Session: 42: High quality pig production with local breeds., 2018, ISSN ISBN-10: 908686323X ISBN-13: 978-9086863235
СтатияБанков НД, АС. Вучев, ГП. Терзийски, Изследване на резонансен преобразувател на постоянно напрежение с капацитивен изходен филтър, Инженерни науки (София, БАН) (3), 2011, 15 - 25
ДокладPetkova N, P. Denev, Methods for determination of inulin, Proceedings Book of International Scientific-Practical Conference "Food, Technologies & Health", 2015, ISSN 2367-6213, 135 - 140
СтатияMihaylova DS, ST Bahchevanska, V Toneva, Microwave-assisted extraction of flavonoid antioxidants from leaves of Haberlea rhodopensis, Journal of International Scientific Publications, 5 (1), 2011, ISSN 1313-2563, 104 - 114
ДокладObreshkov IO, I Alexieva, KM Mihalev, PN Mollov, In vitro antioxidant activity of juices from different orange cultivars, Инновации в интеграционных процесах образования, науки и производства: Сборник научных трудов Международной научной конференции, 2009, ISSN 978-5-7501-1027-8, 99 - 102
СтатияЧоролеева КБ, Blend Nouns Denoting People and Conceptual Integration Theory, електронно списание LiterNet, 2015, ISSN 1312-2282
ДокладДенкова РС, Б Горанов, И Георгиева, ЗР Денкова, ГА Костов, Определяне на кинетичните параметри при периодично култивиране на Lactobacillus paracasei PX3 с пробиотичен потенциал, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – гр. Пловдив, 61, 2014, 428 - 432
СтатияTasheva S, Thermodynamic parameters by extraction of essential oils and medicine raw materials. 3. Oriental Hawthorn (C. orientalis M. Bieb.) - liquid extracts, Agri-Food sciences, processes and technologies, Agri-Food 2014, Sibiu, 7-10, 2014, ISSN 1843-0694, 271 - 278
СтатияDjurkov TG, Pneumatic vortex dryer for molybdenum concentrate, Agro-Industrial Complex of Russia, 72 (2), 2020, ISSN 2227-7005, 115 - 118
СтатияСтанчев ВС, ДД Цанкова, ЖТ Стойчев, Моделиране на динамиката на специфичната скорост на растежа на биомасата на ферментационен процес, Научни трудове на УХТ, LI (4), 2004, 232 - 237
СтатияS. Kabaivanov, M Milev, D. Koleva-Petkova, VP Vladev, Efficient Option Valuation of Single and Double Barrier Options, AIP Proceedings of AMEE 2017, 1910, 2017, ISSN 978-0-7354-1602-41
СтатияХаджикинова Р, РБ Михов, Д Хрусавов, В Добрева, Реологична характеристика на какаови дресинги с еритритол, Научни трудове УХТ, LXII, 2015
ДокладDragoev SG, DK Balev, DB Vlahova-Vangelova, ND Kolev, Oxidative changes in frozen poultry enriched with biological active components, 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation ‘Food Science, Engineering and Technology - 2018‘, October 11 – 13, 2018, UFT, Plovdiv,, 2018, ISSN Bulgaria ISSN (CD): 1314-7102 Online ISSN: 2535-1311

Страница 15 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив