Забравена парола

Страница 15 от 68

Общо: 3376

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияДамянова С, С Ташева, M Ergezen, П Мерджанов, А Стоянова, Коэффициенты моллекульрной диффузии при экстрагировании листьев и плодов боярышника восточного (Crataegus orientalis Pall. ex Bieb), Науковi працi, 42 (2), 2012, 23 - 28
СтатияPanchev IN, MA Dushkova, AM Slavov, D Kovacheva, Water sorption properties of inulin and flour from Jerusalem artichoke (Helliantus tuberosis), Хранителна наука, техника и технологии, 1, 2011, 83 - 86
СтатияStrinska HN, GT Dobrev, VT Dobreva, BY Zhekova, P Ivanova, Optimization of salt composition of nutrient medium for lipase production by Rhizopus arrhizus, Scientific Works of University of Food Technologies, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 491 - 496
ДокладТоплева СА, ЙН Алексиева, Междусекторно сътрудничество и развитие на туризма в извънградски райони, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ),УНСС, 2015, 57 - 62
СтатияПетрова П, В. Иванова, Й Христов, Приложение на имобилизирани в магнитни полиурониди, върху магнетит-съдържащ хитозан и на модифицирани с ферофлуиди дрожди в етанолната ферментация, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", 21 (В6), 2011, 61 - 71
ДокладDinkov Hr., N. Bozukov, S. Madzharova, Data information systems and their application in semi theoretical approach for technological process definition, Journal of food and packaging science technique and technologies, 2015, ISSN 1314-7773
СтатияБамбалов КГ, ВГ Бамбалова, Отражение на броят гроздове върху плодните леторасти върху химичния състав на гроздето и съставът и качеството на получените вина, Лозарство и винарство (1), 2016, 30 - 34
СтатияGospodinov DN, Numerical study of the influence of the compressive strength of the corrugated paperboard from the modulus of elasticity of its layers, Journal of food and packaging Science, Technique and Technologies (6), 2015, ISSN 1314-7773, 157 - 160
СтатияDrachev D, Research on the vegetation of the oriental tobacco by exposition and the agrotechnics of the soil, The Scientific Journal of Eurasian Technological University, 2 (16), 2014, 80 - 84
СтатияDimov M, K Dobreva, S Damyanova, A Stoyanova, Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of dill essential oils (Anethum graveolens L.), Assen Zlatarov University Annual, XLVI (1), 2017, 37 - 42
СтатияAngelova-Romova M, P Merdzhanov, M Ergezen, M Zlatanov, G Antova, S Damianova, A Stoyanova, Lipid composition of hawthorn fruits (Crataegus orientalis M Bieb) grown in Turkey, Науковi працi, 42 (2), 2012, 29 - 32
ДокладГнiцевич ВА, ИО Обрешков, НВ Кравченко, Дослiдження структурно-механiчних властивостей самбукiв на основi напiвфабрикату зi знежиреного молока з екстрактом кореня солодки, Харчовi добавки. Харчування здорової та хворої людини: VІ мiжнародної науково-практичної конференцiї, Донецк, 2013, 213 - 215
ДокладВучев АС, НД Банков, Моделиране на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране и комутация при нулеви ток и напрежение, IX Национална конференция с международно участие „Електроника 2008”, София, 29-30 Май 2008, Доклади, 2008, ISSN 1313-3985, 282 - 287
ДокладKitanivski VD, DB Vlahova-Vangelova, SG Dragoev, DP Kitanivski, Alternations in quality parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) compared to albino golden rainbow trout stored at 0 to 4°C, Scientific Works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, ISSN Online: 1314-7102, 76 - 82
ДокладВуцова АХ, СА Топлева, Публично-частното партньорство и ролята му за развитие на културния туризъм, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ) ,УНСС, 2015, 45 - 50
СтатияБаева МР, Применение функциональных растительных компонентов в мучных кондитерских изделий, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 62 - 66
ДокладМаслинков И., Е. Петров, , Приложения на термовизионните камери, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ, XIII, 2016, ISSN 1311-9419, 119 - 123
ДокладТоплева СА, Й. Алексиева, Между устойчивото развитие и борбата с бедността – възможностите и рисковете на ГМО, Научни трудове на УХТ, 2015
ДокладНБ Благоева, ХС Спасов, Умами вкусът във вината - роля и предпоставки за изява, Семинар на отдел "Научно-развойна дейност", Винпром Пещера, април 2013, гр. Пещера, 2013
Уч. пособиеДрачев Д, В Николова, В Попова, Изкупуване и промишлена обработка на ориенталски тютюн, Агенция 7Д, Пловдив, 2015, ISBN 978-954-9774-34-4
СтатияIlieva I., E. Dimitrova, Programming and mathematical-statistical tools, solving engineering tasks, International Scientific Conference ”International Trends in Science and Technology” (October 17, 2017, Warsaw, Poland), 5 (5), 2017, 3 - 6
ДокладГеоргиева Г, Т Станчев, С Константинова, Община Родопи като туристическа дестинация., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 52 - 56
СтатияОбрешков И, Г Карчева, Проучване върху традиционните хранителни технологии в село Шарково, обл. Ямбол, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 206 - 212
ДокладВучев АС, НД Банков, Моделиране на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране и комутация при нулево напрежение, IX Национална конференция с международно участие „Електроника 2008”, София, 29-30 Май 2008, Доклади, 2008, ISSN 1313-3985, 276 - 281
ДокладVlahova-Vangelova DB, DK Balev, SG Dragoev, GD Kirisheva, Improvement of the technological and sensory properties of meat by whey marinating, Scientific Works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, ISSN Online: 1314-7102, 7 - 13
ДокладТоплева СА, ЙН Алексиева, Между устойчивото развитие и борбата с бедността – възможностите и рисковете на ГМО, Хранителна наука, техника и технологии, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 834 - 839
СтатияПетрова П, В. Иванова, Й Христов, Имобилизиране на дрожди в магнитни полиурониди, върху комплекс хитозан/магнетит и чрез ферофлуиди, Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия В: Техника и технологии, 8, 2011, 90 - 95
ДокладМаджарова С., И. Маслинков, Й. Бадев, Методи за окачествяване на вина по цвят, Technics,Tecnology, Education, Safety, 2 (9), 2016, ISSN 1310-3946, 62 - 65
СтатияБамбалов КГ, Намаление на количеството на някои тежки метали при алкохолна ферментация с различни щамове дрожди, Лозарство и винарство (1), 2014, 16 - 22
ДокладСпасов ХС, ЯБ Чобанов, П. Запрянова, Сравнително проучване на комерсиални и колекционни щамове дрожди за производство на спирт от зърнени култури, Семинар на отдел "Научно-развойна дейност" Винпром Пещера, април, 2013,гр. Пещера, 2013
Уч. пособиеДрачев Д, Експертна оценка на тютюна, Агенция 7Д, Пловдив, 2015
ДокладАврадалиев Л, С Константинова, Проект „Да възродим тролейбусния транспорт в Пловдив“., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 5 - 11
СтатияIvanov I, N. Petkova, A Pavlov, P Denev, Optimization of proantocyanidine extraction process from Fragaria vesca L. leaves., Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, 18, 2014, ISSN 2285-1364, 115 - 118
СтатияErgezen M, П Мерджанов, М Стоянова, И Дюлгерова, С Дамянова, Н Начева, А Стоянова, Сравнително физико-химично изследване на дроги от глог (Crataegus), Научни трудове УХТ, 59, 2012, 119 - 122
СтатияЩерев ГИ, ДИ Хаджиев, ИГ Щерев, Опит за извличане на структурна информация от рентгеновия фон, II-ри Национален симпозиум „Рентгенови дифракционни методи”, 1985, 218 - 223
ДокладKirisheva GD, DK Balev, SG Dragoev, NS Nenov, DB Vlahova-Vangelova, Application of spice freon extracts in the processing of “Hamburgski” sausage, Scientific Works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, ISSN Online: 1314-7102, 14 - 23
ДокладАлексиева ЙН, СА Топлева, М Милев, Потребителските нагласи към ГМО – страхове, избор и ползи, Хранителна наука, техника и технологии, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 828 - 833
СтатияБаева МР, Исследование возможности использования муки из пшеницы однозернянки при производстве бисквита, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 2 (15), 2013, ISSN 2218-1652, 62 - 65
СтатияMadzharova S., J. Badev, I. Maslinkov, Hr. Dinkov, Horizontal batch retort control through time delay compensation, International Education and Research Journal, (IF: 3.563), 2 (6), 2016, ISSN 2454-9916, 50 - 54
СтатияБухалова Д., Николова Кр., Томова Ил., Алексиева Й., Масански С., Физико-химични параметри на екстракти от листа на червена боровинка (Vaccinium vitis-ideae L.), Аграрни науки, 7 (17), 2015, ISSN 1313-6577, 99 - 104
ДокладГосподинов ДН, Г Михайлов, Д Авджийски, Числено изследване на напрегнатото състояние на О-пръстенни уплътнители при статично едноосно натоварване, Сборник доклади на студентска научна сесия, 2016, ISSN 1311-3321, 14 - 19
СтатияDrachev D, Research on the cultivation of tobacco of “bare handle” ecotype by using a clean technology and the production-market valuation of the raw material, European Science Review, 1-2 (2), 2015, 71 - 74
СтатияStefanova G., L. Stefanov, S. Damyanova, A. Stoyanova, Chemical composition of aromatic products from laurel (Laurus nobilis L.), Proceeding of University of Ruse, 56 (10.2), 2017, 46 - 54
Уч. пособиеДинков ГД, НД Банков, ИМ Маслинков, МГ Динкова, ДС Спиров, ХП Динков, ПИ Никовски, АС Вучев, Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника, ЕЕ, УХТ-Пловдив, бул. Марица 26, 2010, ISBN 978-954-24-0159-9
СтатияIvanov I, N Petkova, P Denev, A Pavlov, Polyphenols content and antioxidant activities in infusion and decoction extracts obtained from Fragaria vesca L. leaves, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, 19, 2015, ISSN 2285-1372, 145 - 148
СтатияSlavov AM, IN Panchev, Modification of apple pectin with aminocompounds, Хранителна наука, техника и технологии, 2, 2011, 7 - 10
СтатияХорозова ЕГ, Р Семкова, ИГ Щерев, ДИ Хаджиев, ГИ Щерев, Адсорбционно-каталитични свойства на сплавни паладиеви електроди, Научни трудове ПУ „Паисий Хилендарски, 24, 1986, ISSN 0204-5346, 223 - 233
ДокладКитановски ДП, ВД Китановски, СГ Драгоев, КВ Василев, Е Йошевска, Органолептични характеристики на полусухожилния мускул (m. Semimembranosus) и дългия мускул на гърба (m. Longissimus dorsi) при три породи едри преживни животни Симентал, Фпизиец и Буша, Scientific Works of University of Food Technologies, 62 (1), 2015, ISSN Online: 1314-7102, 153 - 157
ДокладТоплева СА, Икономическата справедливост – източник на устойчиво развитие, Национална конференция "Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие", УНСС, 2015, ISSN 978-954-644-834-7, 374 - 380
СтатияIvanova V., P Petrova, J Hristov, Application in the Ethanol Fermentation of Immobilized Yeast Cells in Matrix of Alginate/Magnetic Nanoparticles, on Chitosan-Magnetite Microparticles and Cellulose-coated Magnetic Nanoparticles, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 3 (2), 2011, 289 - 299

Страница 15 от 68

Общо: 3376

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив