Забравена парола

Страница 16 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияDV Markova, IN Vasileva, NS Yancheva, AM Slavov, Comparison of physicochemical parameters of pectic polysaccharides from different plant materials, Bulgarian Chemical Communications, 49 (Special Issue G), 2017, 26 - 3111
СтатияN Yantcheva, IN Vasileva, P Denev, P Lutova, S Mitov, Z Iordanova, M Galabova, IN Panchev, AM Slavov, Valorization of waste of Calendula officinalis - obtaining of ethanol extracts, Bulgarian Chemical Communications, 49 (Special Issue G), 2017, 21 - 2511
СтатияGeorgieva-Krasteva L, IN Desseva, DS Mihaylova, Dobreva K, Spelt (Triticum aestivum ssp. spelta)– from field to cosmetics, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 9 (5), 2017, ISSN 0975-4873, 613 - 617
ДокладБабриков Т., Т. Билева, П. Цветков, Н. Петкова, И. Иванов, П. Денев, ВЛИЯНИЕ НА БИОТОРОВЕ И БИОПЕСТИЦИДИ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА НА НЯКОИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ, Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, Научно-практическа конференция Биологичното земеделие – история и перспективи, LX (кн. 2), 2016, ISSN 2367-5845, 61 - 70
СтатияStrinska HN, DN Petrov, VT Dobreva, BY Zhekova, GT Dobrev, , Isolation and purification of lipase from Rhizopus arrhizus by ultrafiltration and fractional precipitation, Bulgarian Chemical Communications, 49 (G), 2017, ISSN 0324-1130, 137 - 14311
СтатияPanajotova HN, HN Strinska, VD Gandova, VT Dobreva, BY Zhekova, GT Dobrev, Purification of lipase from Aspergillus carbonarius NRRL369 by ATPS PEG/potassium phosphate, Bulgarian Chemical Communications, 49 (G), 2017, ISSN 0324-1130, 130 - 13611
СтатияDodevska TM, ND Dimcheva, EG Horozova, YL Lazarova, Electrochemically modified with osmium graphite: catalytic activity and application to the amperometric detection of hydrogen peroxide, Bulgarian Chemical Communications, 49 (G), 2017, ISSN 0324-1130, 177 - 18211
СтатияЦанева Д, Н. Петкова, А Стоянова, П. Денев, "Зелен" синтез на шифови бази от хитозан, Индустриални технологии, 4 (1), 2017, 128 - 135
СтатияСтефанова Г., С Ташева, Л Стефанов, С Дамянова, А Стоянова, Получаване и анализ на екстракти от листа на лавър (Laurus nobilis L.), Индустриални технологии, 4 (1), 2017, 136 - 142
СтатияTumbarski YD, V. Lincheva, N. Petkova, R. Nikolova, R. Vrancheva, I. Ivanov, Antimicrobial activity of extracts from areal parts of Potentilla (Potentilla reptans L.), Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 37 - 43
СтатияЦанева Д., Н. Петкова, А Стоянова, П. Денев, Зелен" синтез на шифови бази от хитозан, Индустриални технологии, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 128 - 135
СтатияIvanov I, N. Petkova, P. Denev, Physicochemical Characterization of pectin from orange peels obtained after different extraction conditions, Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 21 - 25
СтатияPetkova N., I. Ivanov, P. Denev, Polyphenolic content and antioxidant activity of different green tea brands available in the bulgarian market – comparative study, Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 26 - 32
СтатияКръстева РЙ, Антропометричен статус и хранителни навици на ученици от първи клас в начален етап на основната образователна степен., Спорт и наука (бр. 2), 2017, ISSN 1310-3393, 153 - 160
СтатияДерекювлиев Т Й, 3. Части на речта или структуро-семантични класове?, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия А. Обществени науки, изкуство и култура. Том III, 2017
ДокладДерекювлиев Т Й, Сатурация на субективността, // Доклад, изнесен на научната конференция „Хранителна наука, техника и технологии 2016“, 21 октомври, 2016
СтатияДерекювлиев Т Й, Етнолингвистичният профил на говорещия, Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София, 2016
СтатияДерекювлиев Т Й, Аглутинативно сатурирана субективност, Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Бердянськ, 2016
СтатияДерекювлиев Т Й, Културологичният модус на храната, След следващата запетая. 20 години етнология в Пловдивския университет. Сборник от юбилейна научна конференция, Пловдив, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Запазване на стб. „слаб ер“ в структурата на новобългарски корен от диалектен тип, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, том LXII, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, По въпроса за интерфикса, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, том LXII, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Към relativum generale (дето/дека) в българските диалекти. (Произход и същност)., Да (пре)откриваш думите. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска. Пловдив, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Лингвистичната триада местоимение-наречие-местоименно наречие, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. XVII. International conference of young scientists 11 - 13 June 2015. Plovdiv, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Релемни и арелемни думи, Матеріали ІV Міжнар. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Бердянськ., 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Наречието – синтезиращ тип дума, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Обществени науки, изкуство и култура, том I. Пловдив, 2015, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Българските диалекти – лингвистична система от комбинационен тип, Научни трудове на Университет по хранителни технологии , том LXI, 2014., 2014
СтатияДерекювлиев Т Й, За архаичните особености в диалектите - запазване на старобългарската демонстративна морфема сь, Научни трудове на Съюза на учените. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том XVI, Пловдив, 2014, 2014
ДокладДерекювлиев Т Й, За местоименното наречие като релативен съюз, – XV национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци „Канонът на словото vs. словото на канона” (16-17 май 2013, Пловдив), 2013
СтатияДерекювлиев Т Й, О структурно-семантической роли болгарского определенного артикля, Первая международная студенческая научно-практическая конференция. Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего. Набережные челны, 2013
СтатияДерекювлиев Т Й, Местоименните наречия в диалектоложките монографии на Любомир Милетич, Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура. Издание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“., 2, 2013
СтатияPetrova I., Shikov V., Gandova V., Mihalev K., Dimitrov D. I., Spectrophotometric and thermodynamic study on the co-pigmentation interaction between strawberry anthocyanins and quercetin in model systems, Bulgarian Chemical Communications, 49 (1), 2017, 115 - 1201
СтатияДерекювлиев Т Й, Модификационни adverbia demonstrativa в българските диалекти, Научни трудове на Пловдивския университет, 51 (1 СБ. Б), 2013
СтатияДерекювлиев Т Й, За генезиса на назалния компонент в диалектните форми пендесе, девендесе, Безкрайността на словото. Пловдив, 2012
СтатияДерекювлиев Т Й, Морфемната структура на определителния член при сингуларните адективни форми (genus masculinum), Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, 2012
СтатияДерекювлиев Т Й, Детерминативната функция на съюза ИЛИ, Scientific Researches of the Union of the Scientists Plovdiv. Series B.Natural Sciences and the Humanities. Vol. XIII. Plovdiv,, 2012
СтатияShikov V., Kammerer D. R., Mihalev K., Mollov P., Carle R., Antioxidant capacity and colour stability of texture-improved canned strawberries as affected by the addition of rose (Rosa damascena Mill.) petal extracts, Food Research International, 46 (2), 2012, 552 - 55611
СтатияMollov P., Mihalev K., Shikov V., Yoncheva N., Karagyozov V., Colour stability improvement of strawberry beverage by fortification with polyphenolic copigments naturally occurring in rose petals, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 8 (3), 2007, 318 - 32111
СтатияДоспатлиев Л., И. Иванова, Б. Първанова, , П. Вълкова, Приложение на диелектричната спектроскопия за анализ на въздушно изсушени почви, Научно списание на селскостопанската академия - Почвознание Агрохимия и Екология, XLVII (2), 2013, ISSN 0861-9425 (Print), 2534-9864 (Online), 21 - 28
СтатияDospatliev L., N. Katrandzhiev, G. Kostadinova, Use of nearinfrared spectroscopy technology for assessment of the internal quality of some fruits and vegetables. Review, International scientific journal "Science & Technologies", "Natural & Mathematical Science", III (3), 2013, ISSN 1314-4111, 39 - 48
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Създаване на монохромен 360° дисплей, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1163 - 1167
СтатияDospatliev L., I. Ivanov, B. Parvanova, N. Katrandzhiev, R. Popova, Determining the relationship between the dielectric properties and the basic physical and chemical parameters of the air-dry soil, International Journal of Scientific and Research Publications, 4 (7), 2014, ISSN 2250-3153
СтатияКатранджиев Н., Г. Енев, Електронно попълване на студентски документи, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 695 - 699
СтатияКатранджиев Н., Д. Беров, Мобилно приложение "калкулатор" за iOS операционна система, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 700 - 704
СтатияКатранджиев Н., Създаване на информационен сайт на СУБ – Пловдив, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХII, 2015, ISSN 1311-9419, 191 - 195
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, А. Кансъзов, Измерване на цвят с TCS34725, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХII, 2015, ISSN 1311-9419, 196 - 200
СтатияDospatliev L., D. Georgiev, D. Dermendjieva, N. Katrandzhiev, Study of Pb and Cd Content of Chepelare River Water, International scientific journal Science & Technologies, Natural & Mathematical science, V (3), 2015, ISSN 1314-4111, 46 - 50
СтатияDelchev G., L. Dospatliev, N. Katrandzhiev, A. Stoyanova, Durum Wheat Grain Yield and Quality Influenced by Some Mixtures of Foliar Fertilizers and Combined Herbicides, Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 68 (9), 2015, ISSN 1310-1331 (Print), 2367-5535 (Online),
1205 - 1212
1
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на температура по еднопроводна линия, Научни трудове на СУБ-Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 98 - 101
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на UV интензитет, Научни трудове на СУБ-Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 102 - 106
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Мултисензорно микропроцесорно устройство за измерване на температура, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 731 - 735

Страница 16 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив