Забравена парола

Страница 16 от 69

Общо: 3407

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияВладева Ст., Цв Гогова, Д. Генев, Възможности за приложение на обогатен с грахов протеин хляб в оптимизиране на хранителния режим при захарен диабет, Научни трудове УХТ, XL, 2013, 170 - 173
ДокладDocheva E, D. Valentin, Y Wache, , F. Husson, Enrichissement de pain avec vitamine C, encapsulation et caracterisation sensorielle, Chaier de recherches, 2012, 192 - 196
СтатияStoilova IS, AI Krastanov, VS Stanchev, Properties of crude laccase from Trametes versicolor produced by solid-substrate fermentation, ABB (http://www.SciRP.org/journal/abb/), 2010
Уч. пособиеТосков Г., Пазарно поведение на индустриално предприятие, Университетско издателство "Пайсий Хиленарски", 2014, ISBN 978-954-423-977-0
СтатияСтанчев ВС, С Русинова-Видева, БЙ Жекова, К Георгиева, К Павлова, Характеризиране на биомаса получена при оптимизация на хранителна среда за синтез на екзополизахарид от Cryptococcus laurentii AL100, Научни трудове на УХТ, LVII (1), 2010, 519 - 524
СтатияStanchev VS, L Kozuharova, BY Zhekova, V Gochev, Optimisation of Synthetic Medium Composition for Levorin Biosynthesis by Streptomyces levoris 99/23 and Investigation of its Accumulation Dynamics Using Mathematical Modelling Methods, Polish Journal of Microbiology, 59 (3), 2010, 179 - 18311
СтатияДобрев ГТ, Д Вълчева, ВС Станчев, Оптимизиране на състава на хранителната среда за получаване на ксиланаза от Bacillus subtilis и характеристика на ензимния препарат, Хранително-вкусова промишленост (9), 2010, 43 - 48
ДокладKrasteva IK, VK Ganchovska, HT Andreeva, Determining the influence of ph on the sheepmeat's color components, Сборник тезисов, Киев, Украйна, 2015, 126 - 128
ДокладКръстева ИК, ВК Ганчовска, ХТ Андреева, Определяне промяната на цвета на овче месо в процес на зреене, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XIII, 2015, 195 - 198
СтатияStanchev VS, D. Georgiev, S. Gargova, Mathematical modeling of the nutrient medium composition for the production of yeast phytase, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (5), 2010, 628 - 63411
ДокладТосков Г., Лейбъл био като инструмент за повишаване на конкурентоспособността, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2016
ДокладБичурова И., Тосков Г., Корпоративната социална отговорност и значението на знанието като конкурентно предимство, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2016
ДокладКръстева ИК, НА Шопов, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, Обективно окачествяване на траен варено - пушен колбас чрез анализ на изображения в програмна среда LABVIEW, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 750 - 754
ДокладБичурова И., Тосков Г., Дичев Е., Дочев В., Инвестиция в социално-отговорни практики за екологична безопасност и превенция на здравето в КЦМ АД Пловдив, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2015
ДокладАндреева ХТ, Определяне готовността на бисквити за опаковане чрез система за машинно зрение, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 717 - 720
ДокладТосков Г., Партизански маркетинг – възможност за подобряване на конкурентоспособността, 2015
СтатияToskov G., TEAM AUTONOMY AN EMERGING CONCEPT IN OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY, Science and Technologies, 20151
СтатияNenov NS, V Gochev, T Girova, IS Stoilova, T Atanasova, VS Stanchev, A Stoyanova, Low Temperature Extraction of Essential Oil Bearing Plants by Liquefied Gases. 6. Barks from Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Nees), Journal of Essential Oil Bearing Plants, 14 (1), 2011, 67 - 751
СтатияZhekova BY, VS Stanchev, Reaction Conditions for Maximal Cyclodextrin Production by Cyclodextrin Glucanotransferase from Bacillus megaterium, Polish Journal of Microbiology, 60 (2), 2011, 113 - 1181
СтатияToskov G., Bichurova I., AN ASSESSMENT OF THE BULGARIAN PRIVATIZATION, Science and Technologies, 20151
СтатияТосков Г., Икономически предимства на инсталациите за биогаз, Списание Инсталации, 2015
ДокладАндреева ХТ, А Босакова-Арденска, ЛФ Костадинова-Георгиева, Приложение на алгоритъма „Moment-Preserving Thresholding“ при оценяване шупливостта на бял хляб, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XVII, 2015, 28 - 31
ДокладКръстева ИК, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, Компютърен метод за определяне изменението на цвета на функционални месни продукти с вградени естествени оцветители от тиква, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XVII, 2015, 32 - 35
ДокладТосков Г., Японския опит в управлението на качеството на човешките ресурси, Основни тенденции в развитието на човешките ресурси, 2014
ДокладКръстева ИК, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, ЛФ Костадинова-Георгиева, Определяне на структурното изменение на пилешко месо в процес на мариноване, чрез анализ на микроскопски изображения, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XII, 2014, 126 - 129
ДокладТосков Г., Мантарова Ц., Механизми за формиране на допълнително материално стимулиране в производствено предприятие, Основни тенденции в развитието на човешките ресурси, 2014
ДокладАндреева ХТ, Анализ и окачествяване на макаронени изделия чрез система за машинно зрение, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 705 - 708
ДокладToskov G., Main factors and tendencies analysis for competitiveness increasing of the vegetable production, Scientific Works of the Agricultural University, 2013
ДокладAndreeva HT, A Bosakova-Ardenska, LF Kostadinova-Georgieva, Comparison of two methods for automatic image binarization, Second Scientific International Conference „Computer Sciences and Engineering”, Varna, 2014, 138 - 143
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Окачествяване на бисквити чрез система за машинно зрение, Годишна университетска научна конференция в НВУ - Велико Търново, 2014, 164 - 169
СтатияToskov G., Masheva S., Todorova V., Possibilities for application of plant promotor immunocitofit in integrated pepper production., Agricultural science and technology, 2012, 131 - 1341
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Объективное определение пористости хлеба в програмной среде MАTLAB, Международная научнопрактическая конференция Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг, Татарстан, 2014, 84 - 86
ДокладКостадинова-Георгиева ЛФ, Кръстева ИК, ВК Ганчовска, ХТ Андреева, Определяне на цвят и конвертиране от RGB в CIE La*b* цветови модел с програмна среда LabVIEW, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XI, 2013, 108 - 111
СтатияТосков Г., Производство на зеленчуци в България и Европейския съюз – състояние и условия за развитие, сп.Аграрни науки, 2012, 91 - 961
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, А Босакова-Арденска, Оценяване шупливостта на хляб чрез обработка на изображения, Научни трудове на УХТ - Пловдив, LX, 2013, 1136 - 1139
ДокладКръстева ИК, ЛФ Костадинова-Георгиева, ХТ Андреева, С Николова, Калибриране на лабораторна система за машинно зрение за окачествяване на хранителни продукти, Научни трудове на УХТ - Пловдив, LX, 2013, 1148 - 1152
ДокладКръстева ИК, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, Приложение на компютърни технологии за обективен анализ на храни, Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии, Русе, 2013, 126 - 130
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Определяне влиянието на маята върху качеството на хляба чрез анализ на изображения, Международна конференция на младите учени, СУБ - Пловдив, 2013, 28 - 33
ДокладИмирски Н, ДП Стоева, ХГ Христов, Установка для определения распределения давления по поверхности крыла в дозвуковом аеродинамическом канале, 82 мiжнародна наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, Киïв, Нацiональний унiверситет харчових технологiй, 2016, 99 - 99
ДокладРайнов П, ДП Стоева, Л Димитрова, , Определяне на работните параметри на центробежни вентилатори чрез моделни изследвания, Младежки форуми, „Наука, технологии, иновации, бизнес" Сборник доклади, 2016, ISSN 2367-8569, 30 - 34
ДокладХристов Х, ДП Стоева, Л Панчев, Енергиен анализ на хладилни камери, Младежки форуми, „Наука, технологии, иновации, бизнес" Сборник доклади, 2016, ISSN 2367-8569, 5 - 8
ДокладHadjiiski V, SV Stefanov, St. Kartunov, DN Gospodinov, , Education technologies for machine design, computer training for students, The 5th International Balkan Educational and Science Congress, 2009, 607 - 608
ДокладHristiv H, DP Stoeva, Temperature variation during storage in home refrigerator, 78-a наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, 2012, 37 - 39
СтатияStefanov St., HG Hristov, DP Stoeva, ZR Denkova, R Nikolova, Investigation of the process of storing packaged rabbit meat in modified atmosphere, “Food and Environment Safety” Journal of faculty of food engineering, Stefan cel mare University of Suceava,, Vol. XI (Issue I), 2012, 103 - 107
СтатияStefanov St., HG Hristov, DP Stoeva, ZR Denkova, R Nikolova, Investigation of the process of storing packaged pumpkin in modified atmosphere, “Food and Environment Safety” Journal of faculty of food engineering, Stefan cel mare University of Suceava, Vol. XI (Issue I), 2012, 54 - 59
СтатияKabaivanov SI, A Malechkova, AA Marchev, MN Milev, VM Markovska, K Nikolova, A Step Beyond the Monte Carlo Method in Economics: Application of Multivariate Normal Distribution, 41TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE15), Publ.: American Institute of Physics, 201511
ДокладMarkovska V, Real options for valuation of mergers and acquisitions, VSIM International conference, UNWE,Ravda, 2013, ISSN 1314-0582
ДокладKabaivanov SI, V Markovska, M Milev, Accurate Valuation of Financial Options by Efficient Simulation of Probability Distributions, VSIM International conference, UNWE,Ravda, 2013, ISSN 1314-0582
СтатияKabaivanov SI, M Milev, V Markovska, Application of Path Simulation Techniques in Derivative Pricing, Business and development of Regions, St. Zagora, 2013, ISSN 1313-3551
ДокладМарковска В, Приложимост и проблеми при финансовите стрес тестове, Научно-практическа конференция с международно участие “Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие”, ПУ, том I, 2014, 439 - 444

Страница 16 от 69

Общо: 3407

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив