Забравена парола

Страница 16 от 71

Общо: 3521

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияМоллова С, С Дамянова, И Костова, И Стоилова, А Стоянова, Химичен състав, антиоксидантна и антимикробна активност на екстракти от салвия (Salvia officinalis L.), Научни трудове РУ "А. Кънчев", 55 (10.2), 2016, 75 - 82
СтатияМН Перифанова-Немска, РВ Власева, МГ Иванова, ГП Узунова, МА Стоянова, Исследование влияния метода экстракции жира из молочно-жирньих эмулсией на общее содержание жира и его жирнокислотнии состав, Одеська Нацiональна Академiя, Харчових Технологiй, 44 (2), 2013, ISSN 2073-8684, 246 - 250
СтатияМН Перифанова- Немска, П Герогиева, Д Бояджиев, , Идентифициране на български сортове памучни семена от различни реколти, Хранително - вкусова промишленост (2), 2012, 47 - 50
СтатияМишев Г, С Дишлиев, В Рупецов, Повишаване износоустойчивостта на шприцформи с помощта на PVD покрития, 2013, ISSN 1313-9878
СтатияМихов РБ, Съвременни тенденции в технологичното обзавеждане на кетъринг-кулинарното производство, Арбилис (2), 2012, 37 - 39
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Проучване влиянието на температурата при приготвяне на масленоводни емулсии, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“; сб. доклади, 2013
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Ив. Петрова, СН Стамов, Процесите на пър¬жене в кулинарната технология, Сб. доклади IX Нац. научно-тех¬ни¬чес¬ка кон¬фе¬ренция с международно участие „Екология и здраве ’2012”, НТС – Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 375 - 380
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Ив. Петрова, Влияние на технологичните процеси върху някои характеристики на емулсионни хранителни продукти, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“; сб. доклади, 2014, ISSN 2367-6231
ДокладМихов PБ, Организационно-технологични аспекти на кетъринг-кулинарното производство у нас, сб. доклади „Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата” – ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012, ISSN ISBN 978-954-715-558-9, 262 - 273
ДокладМихайлова ДС, Ю Стойков, МА Стоянова, В Тонева, Проучване на антимикробната активност на глицеринови екстракти от Haberlea rhodopensis Friv. и тяхното приложение, Хранителна наука, техника и технологии, LIX, 2012, ISSN 0477-0250, 256 - 259
ДокладМихайлова ДС, Л Георгиева, Съдържание на общи фенолни вещества и антиоксидантна активност на инфузи от избрани български растения, Научни трудове на Русенския университет, 52, 2013, ISSN 1311-3321, 148 - 152
ДокладМихайлова ДС, Влияние на рН стойността при при получаване на водни екстракти от Haberlea rhodopensis Friv., Хранителна наука, техника и технологии, LX, 2013, ISSN 0477-0250, 960 - 964
Уч. пособиеМихайлова ДС, А Кръстанов, Биологично активни вещества- изолиране, разделяне и анализ, Академично издателство на УХТ, 2014, ISBN 978-954-24-0245-9
ДокладМитев ПС, НС Стоянов, ЯБ Чобанов, А Чиликов, И Мелник, “Исследование влияния пост-ферментативной мацерации на органолептические характеристики вин сортов “Каберне Совиньон” и “Мельник 55", Тематичний збiрник наукових прац " Донецький нацiональний унiверситет eкономiки i тoргiвлi¨, Украйна (30), 2013, 117 - 124
СтатияМитев ПС, НС Стоянов, СД Кемилев, ЯБ Чобанов, Исследование изменения физико-химических показателей красного вина после контакта с различными видами древесины и после розлива в бутылки, Одеска национална академия по хранителни технологии, Научни трудове, 2013, 2 (44), 2013, 271 - 276
ДокладМитев ПС, НС Стоянов, НБ Благоева, “Современные тенденции в проектировании и строительстве новых винных заводов в Болгарии", ,Сборник докладов Международной научно-практической конференции 16-19 январь, Краснодар, Русия, 2012, 74 - 77
ДокладМитев ПС, НБ Благоева, НС Стоянов, ДГ Йорданов, Оптимизиране на режима на третиране на дъбова дървесина в експериментална уредба за термична обработка, Научни трудове УХТ „Хранителна наука, техника и технологии 2010”, LVII (1), 2010, 300 - 306
СтатияМитев ПС, И Мельник, М Штырболова, ИИ Игнатов, Обосновка на технологични свойства на „бариерни” РЕТ бутилки в сравнение с конвенционалните РЕТ бутилки за съхранение на пиво., Научни трудове НТС - Пловдив, 2012, 423 - 428
ДокладМинчев МС, ИА Киряков, СП Дичев, ХГ Христов, Изследване на кинетични зависимости при сушене на на нарязани картофи в ниско-температурен плътен слой, Научни трудове на ВИХВП, XLIV (3), 2000, 106 - 111
Уч. пособиеМинчев МС, ИА Киряков, НС Ненов, Ръководство за лабораторни упражнения по сушилна техника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2007, ISBN 978-954-24-0090-5
ДокладМинчев МС, ИА Киряков, АИ Ташев, Анализ на конвективна многолентова сушилня с регенерация на топлина, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 515 - 520
СтатияМинчев МС, Е Колева, ИА Киряков, ЗН Велчев, Изследване на интензивността на слънчевата радиация в град Пловдив, Топлотехника за бита, година IX (11), 2004, 4 - 9
СтатияМинчев МС, Е Колева, ИА Киряков, ЗН Велчев, Изследване на интензивността на слънчевата радиация в град Пловдив, Механика на машините, XII (5), 2004, ISSN 0861-9727, 14 - 17
ДокладМинчев МС, БХ Миленков, ДГ Атанасов, АИ Ташев, Програма за анализиране термичната ефективност на въздушен слънчев колектор, Научни трудове на УХТ, LXІІ, 2015, 794 - 798
СтатияМинчев МС, АИ Ташев, Методика за изчисляване на интензивността на слънчевата радиация в хоризонтална и наклонена равнина по часове, Топлотехника за бита, 1, 2011, 30 - 35
ДокладМинчев МС, АИ Ташев, Изследване влиянието на относителното натоварване при сушене на картофи в периодична конвективна сушилня, Научни трудове на УХТ, LVІІІ (3), 2011, 409 - 415
ДокладМинчев М, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Резултати от обследване за енергийна ефективност на учебен корпус 3 на УХТ, Сборник доклади “ЕМФ`2013” ТУ – София, 2013, 254 - 260
СтатияМилкова-Томова ИлВ, ТН Болашенко, МР Баева, Д Христозов, Разслояване на емулсиите в гравитационно поле. Центромасов метод (барицентричен метод) за определяне на емулсионната стабилност, «Хранителна наука, техника и технологии - 2013» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 1319 - 1323
СтатияМилкова-Томова ИлВ, МР Баева, ЖТ Горанова, Применение пасты из семен масличных культур и орехов для получения напитков с функциональными свойствами на основе воzа, Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”, посвященная 55-летию Алматинского технологического университета, 12-13 октября 2012 года, Сборник научных трудов конференции АТУ, 2012, ISSN 978-601-263-167-8, 386 - 389
СтатияМилкова-Томова ИВ, РС Денкова, ДВ Бухалова, П Дойкина, ЙН Алексиева, Качественные показатели традиционного хлеба с применением lb подкислителей, АПК России. УДК 664.6, 72 (1), 2015, 158 - 161
СтатияМиленков БХ, МИ Николова, ЦВ Прокопов, Компютърна програма за изчисляване на санкциите при замърсяване на водни обекти, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 746 - 749
ДокладМиленков БХ, М. В. Хаджикинова, Д. Г. Хаджикинов, Д. Й. Хрусавов, ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА СКОРОСТНИЯ ГРАДИЕНТ ВЪРХУ ПЛАСТИЧНИЯ ВИСКОЗИТ ПО CASSON НА ШОКОЛАДОВИ МАСИ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 267 - 271
СтатияМиленков БХ, ДС Танева, ЦВ Прокопов, Компютърна програма за прогнозиране загубата на слух при експозиция на производствен шум, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 676 - 679
ДокладМиленков БХ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА E-LEARNING SHELL ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ В УХТ – ПЛОВДИВ, LXI (II), 2014, ISSN 1314-7102, 724 - 728
ДокладМилева ПГ, МГ Милев, ВМ Марковска, Иновации и конкурентоспособност на хранително-вкусовата промишленост в България, VI - та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, СУБ - Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547, 202 - 207
Уч. пособиеМилев М, Приложение на matlab за моделиране и анализ на финансови деривати (ръководство по иконометрия), „Евдемония продъкшън”, България, София, 2012, ISBN 978-954- 92924-2- 8
Уч. пособиеМилев М, Певичаров П, Кратък курс по висша математика – ръководство за решаване на задачи, „Евдемония продъкшън”, София, 2015, 2016, ISBN 978-619- 7209-21- 1
СтатияМерджанов П, С Ташева, Т Атанасова, С Дамянова, А Стоянова, Технология на екстракти за козметиката от плодови пресовки на арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliott.). 2. Антоциани, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 561 - 565
СтатияМерджанов П, РС Денкова, ВБ Янакиева, НС Ненов, Т Атанасова, А Стоянова, НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЕ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ ИЗ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. 13. БЕЛАЯ ЛИЛИЯ (LILIUM CANDIDUM L.), ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ. ЗООИНЖЕНЕРИЯ. ТОВАРОВЕДЕНИЕУДК 547.913. Вестник Воронежского государственного аграрного университета, 3 (38), 2013, 116 - 120
ДокладМерджанов П, М Какалова, Г Тончева, А Стоянова, Минерален състав на пресовки от плодове на арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot)), Сборник материали на международна конференция на младите учени, Съюз на учените – Пловдив, 13 – 16 юни 2013, 2013
СтатияМерджанов П, M Ergezen, Я Христова, С Дамянова, А Стоянова, Химичен състав и антимикробни свойства на ароматични продукти от листа и плодове на два вида глог (Crataegus ssp.), Научни трудове РУ “A. Кънчев”, 52 (10.2), 2013, 163 - 168
Уч. пособиеМенков НД., КТ Динков, ДА Дамянов, МА Душкова, АГ Дуракова, НГ Тошков, Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост, Академично издателство на УХТ, 2009, ISBN 978-954-24-0119-03
СтатияМенков НД, МА Душкова, НГ Тошков, Възможности за съвместно екструдиране на пшеничен грис с диафилтрационен суроватъчен концентрат, Хранително-вкусова промишленост, 7-8, 2009, ISSN 1311-0179, 51 - 54
Уч. пособиеМенков НД, КТ Динков, Д Дамянов, МА Душкова, АГ Дуракова, НГ Тошков, Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в ХВП. Академично издателство на УХТ - Пловдив, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2009, ISBN 978-954-24- 0119-3
Уч. пособиеМенков НД, К Динков, К Дамянов, МА Душкова, НГ Тошков, ПР Райнов, Ръководство за проектиране по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост, Академично издателство на УХТ – Пловдив., 2013, ISBN 978-954-24-0209-1
ДокладМелник И, В Домарицкий, А Куц, , “Пътища за икономии на енергия в хранителната промишленост и перспективни енерго източници за Украйна и България”, Сборник с доклади от международна научна конференция, Икономически университет, Варна,, 3, 2012, 39 - 43
СтатияМГ Крачанова, ХГ Крачанов, ПН Денев, ММ Николова, ВП Карагьозов, АМ Славов, ИИ Янакиева, АН Ричнев, Функционални храни от плодове и зеленчуци, богати на антиоксиданти, Наука и диететика, 1, 2010, 13 - 16
ДокладМатев Г., Петкова Н., П. Денев, В. Попова, Ст. Актерян, Получаване на модифицирани въглехидрати с повишена биологична активност, Научни трудове на СУБ-Пловдив, IX Техника и технологии (серия В:), 2012, 106 - 109
СтатияМатев Г., Н. Петкова, Р. Вранчева, Иванов И, Ат. Павлов, П. Денев, Характеристика и приложение на сукроестери като антимикробни агенти., Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”-България, Научни трудове,, 40,– Химия, 2012
ДокладМатев Г, Н. Петкова, П. Денев, В. Попова, Ст. Актерян, Получаване на модифицирани въглехидрати с повишена биологична активност, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Техника и технологии (серия В:), IX, 2012, ISSN 1311-9419, 106 - 109

Страница 16 от 71

Общо: 3521

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив