Забравена парола

Страница 16 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладНиковска КН, СН Стамов, Относно използването на пектинови препарати в емулсионни хранителни продукти, Сб. доклади на ИИРХ-CD, 2014, ISSN ISSN 2367-6213, 88 - 94
ДокладКакова РА, SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THE FRENCH AND THE BULGARIAN PRESENT TENSE IN TRANSLATION, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, ТОМ LXII, 2015, ISSN 0477-0250, 927 - 929
ДокладНиковска КН, РБ Михов, ИВ Петрова, СН Стамов, Относно контрола върху структурно-механичните и дисперзитетни характеристики на емулсионни хранителни продукти, Сб. доклади на ИИРХ-CD, 2014, ISSN ISSN 2367-6213, 82 - 87
ДокладKakova RA, L`IMPORTANCE DE LA MOTIVATION POUR APPRENDRE UNE LANGUE ETRANGERE POUR OBJECTIFS SPECIFIQUES, ACTA TECHNICA NAPOCENSIS, 16 (4), 2016, ISSN 1454-685X, 46 - 51
ДокладМунев ЙВ, ДГ Ганчовска, ЗИ Ходжева, Устойчивост на вътрешно налягане на стъклени бутилки при екстремни експлоатационни температури, НТ на СУБ – Пловдив, сер. В. Техника и технологии, XIII, 2016, 93 - 96
ДокладАтанасова СИ, Основни техники за тримерно моделиране на обекти в Solidworks, Н. тр. на Съюза на учените в България - Пловдив, XI, 2013, 99 - 102
ДокладМунев ЙВ, ДГ Ганчовска, ЗИ Ходжева, Сравнителен анализ на статистическата надеждност на нови и употребявани стъклени бутилки, Наука и технологии, СУБ – Ст. Загора, 5 (4), 2015, 95 - 99
ДокладDoruliyski M, YV Munev, Designing the transducer for a cap torque tester, 81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", 23-24 квітня 2015, Київ, НУХТ, 2, 2015, 8 - 8
ДокладМунев ЙВ, СВ Василев, Върху кинематиката при рязане с нож с режещ ръб очертан по логаритмична спирала, НТ на СУБ – Пловдив, Series B. Natural Sciences and the Humanities, XVII, 2015, 142 - 146
ДокладАтанасова СИ, Параметрично моделиране на червячна предавка в среда на SolidWorks, Научна конференция с международно участие ”Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, 1241 - 1244
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, Рязане на хранителни продукти чрез нож с криволинеен режещ ръб, НТ на СУБ – Пловдив, сер.В, XII, 2015, 178 - 181
ДокладБлагоева НБ, НС Стоянов, ПС Митев, ХС Спасов, ЕИ Цавков, И Мелник, “Исследование влияние на древесину различных древесных видов деревьев на физико-химические характеристики красного вина сорта Мерло.”, Тематичний збiрник наукових прац " Донецький нацiональний унiверситет eкономiки i тoргiвлi¨, Украйна, 28, 2012, ISSN 2079-4827, 3 - 9
ДокладМунев ЙВ, Устойчивост на вакуум бутон на капачки twist off, НТ на СУБ – Пловдив, сер. В, ХI, 2014, ISSN 1311-9192, 223 - 227
ДокладАтанасова СИ, ИМ Михайлов, Eдно изследване на спирателен прав вентил с FLOW SIMULATION, Научна конференция с международно участие ”Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, 1235 - 1239
ДокладМунев ЙВ, Якостен анализ на стъклена бутилка тип шампанска – компютърна симулация, НТ на СУБ – Пловдив, сер.Б, XII, 2010, 21 - 25
ДокладМунев ЙВ, СВ Василев, Влияние на механичните вибрации върху налягането в бутилирано естествено пенливо вино, НТ на СУБ – Пловдив, сер.В, VII, 2009, 115 - 118
ДокладАтанасова СИ, Алгоритъм за избор на тръбопроводна арматура, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Научни трудове на УХТ, LXІ, 2014, ISSN 1314-7102, 764 - 769
ДокладМунев ЙВ, СВ Василев, Приложение на силов метод за определяне на напреженията в прехода между дъното и цилиндричната част на стъклена опаковка подложена на вътрешно налягане, НТ на СУБ – Пловдив, сер.Б, X, 2008, 105 - 110
ДокладМитев ПС, НС Стоянов, НБ Благоева, “Современные тенденции в проектировании и строительстве новых винных заводов в Болгарии", ,Сборник докладов Международной научно-практической конференции 16-19 январь, Краснодар, Русия, 2012, 74 - 77
ДокладАтанасова СИ, Аспекти на геометрично моделиране на многотелни обекти в SolidWorks, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Научни трудове на УХТ, LXІ, 2014, ISSN 1314-7102, 770 - 775
ДокладНиковска КН, ИВ Петрова, ИО Обрешков, Рискови прояви чрез храни и нарушаване на сигурността в организираното хранене, Международна научна конференция „Съвременни заплахи за сигурността в Европа”, ВУСИ. Сб. доклади от Конференцията, 2016, ISSN ISSN: 978-954-92776-0-9, 160 - 169
ДокладАтанасова СИ, Сравнителен анализ на тръбопроводна арматура, Н. тр. на Съюза на учените в България - Пловдив, Серия В Техника и технологии, XIII, 2016, 108 - 113
ДокладAtanasova SI, An approach for evaluating the discipline “Applied geometry and engineering graphics”, Современное машиностроение: Наука и образование: Материалы 5-й Междунар. науч.-практ. конференции. / Под ред. А.Н. Евграфова и А.А. Поповича. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016, 12 - 18
ДокладМелник И, В Домарицкий, А Куц, , “Пътища за икономии на енергия в хранителната промишленост и перспективни енерго източници за Украйна и България”, Сборник с доклади от международна научна конференция, Икономически университет, Варна,, 3, 2012, 39 - 43
ДокладNoncheva V, M. Dobreva, Iv. Chenchev, A statistical test vs. a validation experiment in Gene Expression Study, Седма национална конференция: “Образованието и изследването в информационното общество “, 2014, ISSN 978-954-8986-39-7
ДокладМитев ПС, НС Стоянов, ЯБ Чобанов, А Чиликов, И Мелник, “Исследование влияния пост-ферментативной мацерации на органолептические характеристики вин сортов “Каберне Совиньон” и “Мельник 55", Тематичний збiрник наукових прац " Донецький нацiональний унiверситет eкономiки i тoргiвлi¨, Украйна (30), 2013, 117 - 124
ДокладMilev M, Kr. Nikolova, Ir. Ivanova, M. Dobreva, Usage of K-cluster and factor analysis for grouping and evaluation the quality of olive oil in accordance with physico-chemical parameters, AIP Conference Proceedings, 1690 (1), 20151
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, В Кинова-Царева, Т Будаков, Тариране на тензометричен преобразувател за измерване на вътрешно налягане в опаковки за течни хранителни продукти, НТ на СУБ – Пловдив, сер.Б, VIII, 2007, 24 - 27
ДокладВасилев СВ, И Илкова, , Класификация на външните натоварвания върху стъклени опаковки, възникващи при експлоатационни условия, Научни трудове на СУБ – Пловдив, сер. Б, VII, 2007, 19 - 23
ДокладДобрева М., В. Нончева, Ив. Ченчев, Сравняване на два метода на лечение с Бейсов подход, Юбилейна международна научна конференция 25 години факултет по “Математика и информатика”, ВТУ “Св. Св Кирил и Методий", 2015, 107 - 112
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, СД Кемилев, Т Тенев, Измерване на вътрешното налягане в стъклени опаковки чрез тензометричен преобразувател, Научни трудове на Съюза на учените, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, VII, 2006, 20 - 23
ДокладKolev V, Veska Noncheva, Venelin Valkov, Elica Ilieva, , Direct Ascription of Missing Categorical Values in Survey Research Data, 113th European Study Group with Industry (ESGI’113), 2015, ISSN 978-619-72-23-125
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, Сравнителен анализ на модели за определяне на напрегнатото и деформационно състояние на стъклени опаковки, Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Series C. Technics and Technologies, 5, 2005, 16 - 23
ДокладПетрова Ив., Nikovska K., Mihov R., Стамов Ст., Относно контрола върху здравословните характеристики на емулсионни хранителни продукти, Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве" - 2014, 2014, ISSN 2367-6213, 195 - 199
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Ив. Петрова, СН Стамов, Процесите на пър¬жене в кулинарната технология, Сб. доклади IX Нац. научно-тех¬ни¬чес¬ка кон¬фе¬ренция с международно участие „Екология и здраве ’2012”, НТС – Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 375 - 380
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Проучване влиянието на температурата при приготвяне на масленоводни емулсии, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“; сб. доклади, 2013
ДокладПетрова Ив., М. Чамова, Проучване на организираното хранене на деца от 0-3 години, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 223 - 227
ДокладПетрова Ив., ЦТ Десев, Ст. Стамов, Изследвания върху дисперзитета на дисперсни системи от емулсионен тип с елда, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве” -2012, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 39 - 42
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Ив. Петрова, Влияние на технологичните процеси върху някои характеристики на емулсионни хранителни продукти, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“; сб. доклади, 2014, ISSN 2367-6231
ДокладМинчев М, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Резултати от обследване за енергийна ефективност на учебен корпус 3 на УХТ, Сборник доклади “ЕМФ`2013” ТУ – София, 2013, 254 - 260
ДокладПетрова Ив., Ст. Стамов, Кулинарният кетъринг и производ¬ството на здравословни и безопасни продукти, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве” -2012, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 127 - 131
ДокладРашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Отчитане резултати от внедряване на енергоспестяващи мерки в три от учебните сгради на УХТ, Сборник доклади “ЕМФ`2013” ТУ – София, 2013, 335 - 339
ДокладПетрова Ив., Ир. Михайлова, Проучване върху храненето на деца от 3- 7 години, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 228 - 232
ДокладГлушкова В., РБ Михов, В. Терзиева, Влияние на вида на брашното върху реологичните характеристики на кексово тесто, Сб. доклади X Нац. научно-тех¬ни¬чес¬ка кон¬фе¬ренция с международно участие „Екология и здраве”, 2014, ISSN 1314 – 1880
ДокладСтоянов НС, И Динчева, Е Цавков, ПС Митев, ХС Спасов, НБ Благоева, Приложение на дъбовата дървесина при производството на бъчви. Влияние на вида дъб и сушенето на дървесината върху съдържанието на екстрактни и летливи компоненти,, Научни трудове УХТ, Хранителна наука и технологии,, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 364 - 369
ДокладN. Bozukov, T. Titova, V. Nachev, Information technology to calculate energy savings using solar panels and home appliances, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 1 (2), 2013, ISSN 978-9989-786-90-7, 623 - 624
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, N. Bozukov, Neuro-Genetic Algorithm for Non-Destructive Food Quality Determination, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 1 (2), 2013, ISSN 978-9989-786-90-7, 809 - 812
ДокладК. Велчена-Иванова, Д. Цанкова, Т. Титова, Ч. Дамянов, Невронен класификатор на цитрусови сокове, използващ VIS-NIR спектроскопия с възможности за инспекция на преснота, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 51 - 56
ДокладГеоргиева Ив., Т. Титова, Разработване на лабораторен стенд за измерване на хидростатично налягане, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 276 - 280
ДокладАтанасова М., Т. Титова, Разработване на графичен потребителски интерфейс за решаване на оптимизационни задачи, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 285 - 291

Страница 16 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив