Забравена парола

Страница 16 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
Уч. пособиеДрачев Д, В Николова, В Попова, Изкупуване и промишлена обработка на ориенталски тютюн, Агенция 7Д, Пловдив, 2015, ISBN 978-954-9774-34-4
СтатияIlieva I., E. Dimitrova, Programming and mathematical-statistical tools, solving engineering tasks, International Scientific Conference ”International Trends in Science and Technology” (October 17, 2017, Warsaw, Poland), 5 (5), 2017, 3 - 6
ДокладГеоргиева Г, Т Станчев, С Константинова, Община Родопи като туристическа дестинация., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 52 - 56
СтатияVladev VP, Broad-band fluorescent all-fiber sources compatible with conventional and microstructured optical fibers, Научни трудове на УХТ - Пловдив, 64 (1), 2017, ISSN 1314-7102, 180 - 188
СтатияОбрешков И, Г Карчева, Проучване върху традиционните хранителни технологии в село Шарково, обл. Ямбол, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 206 - 212
ДокладВучев АС, НД Банков, Моделиране на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране и комутация при нулево напрежение, IX Национална конференция с международно участие „Електроника 2008”, София, 29-30 Май 2008, Доклади, 2008, ISSN 1313-3985, 276 - 281
ДокладVlahova-Vangelova DB, DK Balev, SG Dragoev, GD Kirisheva, Improvement of the technological and sensory properties of meat by whey marinating, Scientific Works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, ISSN Online: 1314-7102, 7 - 13
ДокладТоплева СА, ЙН Алексиева, Между устойчивото развитие и борбата с бедността – възможностите и рисковете на ГМО, Хранителна наука, техника и технологии, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 834 - 839
СтатияПетрова П, В. Иванова, Й Христов, Имобилизиране на дрожди в магнитни полиурониди, върху комплекс хитозан/магнетит и чрез ферофлуиди, Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия В: Техника и технологии, 8, 2011, 90 - 95
ДокладМаджарова С., И. Маслинков, Й. Бадев, Методи за окачествяване на вина по цвят, Technics,Tecnology, Education, Safety, 2 (9), 2016, ISSN 1310-3946, 62 - 65
СтатияБамбалов КГ, Намаление на количеството на някои тежки метали при алкохолна ферментация с различни щамове дрожди, Лозарство и винарство (1), 2014, 16 - 22
ДокладСпасов ХС, ЯБ Чобанов, П. Запрянова, Сравнително проучване на комерсиални и колекционни щамове дрожди за производство на спирт от зърнени култури, Семинар на отдел "Научно-развойна дейност" Винпром Пещера, април, 2013,гр. Пещера, 2013
Уч. пособиеДрачев Д, Експертна оценка на тютюна, Агенция 7Д, Пловдив, 2015
ДокладАврадалиев Л, С Константинова, Проект „Да възродим тролейбусния транспорт в Пловдив“., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 5 - 11
СтатияД Христозов, ИЙ Влаева, ВП Владев, Пикнометър за определяне плътността на твърди тела, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, XVIII, 2018, ISSN 1311-9192, 25 - 28
СтатияIvanov I, N. Petkova, A Pavlov, P Denev, Optimization of proantocyanidine extraction process from Fragaria vesca L. leaves., Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, 18, 2014, ISSN 2285-1364, 115 - 118
СтатияErgezen M, П Мерджанов, М Стоянова, И Дюлгерова, С Дамянова, Н Начева, А Стоянова, Сравнително физико-химично изследване на дроги от глог (Crataegus), Научни трудове УХТ, 59, 2012, 119 - 122
СтатияЩерев ГИ, ДИ Хаджиев, ИГ Щерев, Опит за извличане на структурна информация от рентгеновия фон, II-ри Национален симпозиум „Рентгенови дифракционни методи”, 1985, 218 - 223
ДокладKirisheva GD, DK Balev, SG Dragoev, NS Nenov, DB Vlahova-Vangelova, Application of spice freon extracts in the processing of “Hamburgski” sausage, Scientific Works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, ISSN Online: 1314-7102, 14 - 23
ДокладАлексиева ЙН, СА Топлева, М Милев, Потребителските нагласи към ГМО – страхове, избор и ползи, Хранителна наука, техника и технологии, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 828 - 833
СтатияБаева МР, Исследование возможности использования муки из пшеницы однозернянки при производстве бисквита, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 2 (15), 2013, ISSN 2218-1652, 62 - 65
СтатияMadzharova S., J. Badev, I. Maslinkov, Hr. Dinkov, Horizontal batch retort control through time delay compensation, International Education and Research Journal, (IF: 3.563), 2 (6), 2016, ISSN 2454-9916, 50 - 54
СтатияБухалова Д., Николова Кр., Томова Ил., Алексиева Й., Масански С., Физико-химични параметри на екстракти от листа на червена боровинка (Vaccinium vitis-ideae L.), Аграрни науки, 7 (17), 2015, ISSN 1313-6577, 99 - 104
ДокладГосподинов ДН, Г Михайлов, Д Авджийски, Числено изследване на напрегнатото състояние на О-пръстенни уплътнители при статично едноосно натоварване, Сборник доклади на студентска научна сесия, 2016, ISSN 1311-3321, 14 - 19
СтатияDrachev D, Research on the cultivation of tobacco of “bare handle” ecotype by using a clean technology and the production-market valuation of the raw material, European Science Review, 1-2 (2), 2015, 71 - 74
СтатияStefanova G., L. Stefanov, S. Damyanova, A. Stoyanova, Chemical composition of aromatic products from laurel (Laurus nobilis L.), Proceeding of University of Ruse, 56 (10.2), 2017, 46 - 54
Уч. пособиеДинков ГД, НД Банков, ИМ Маслинков, МГ Динкова, ДС Спиров, ХП Динков, ПИ Никовски, АС Вучев, Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника, ЕЕ, УХТ-Пловдив, бул. Марица 26, 2010, ISBN 978-954-24-0159-9
СтатияIvanov I, N Petkova, P Denev, A Pavlov, Polyphenols content and antioxidant activities in infusion and decoction extracts obtained from Fragaria vesca L. leaves, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, 19, 2015, ISSN 2285-1372, 145 - 148
СтатияSlavov AM, IN Panchev, Modification of apple pectin with aminocompounds, Хранителна наука, техника и технологии, 2, 2011, 7 - 10
СтатияХорозова ЕГ, Р Семкова, ИГ Щерев, ДИ Хаджиев, ГИ Щерев, Адсорбционно-каталитични свойства на сплавни паладиеви електроди, Научни трудове ПУ „Паисий Хилендарски, 24, 1986, ISSN 0204-5346, 223 - 233
ДокладКитановски ДП, ВД Китановски, СГ Драгоев, КВ Василев, Е Йошевска, Органолептични характеристики на полусухожилния мускул (m. Semimembranosus) и дългия мускул на гърба (m. Longissimus dorsi) при три породи едри преживни животни Симентал, Фпизиец и Буша, Scientific Works of University of Food Technologies, 62 (1), 2015, ISSN Online: 1314-7102, 153 - 157
ДокладТоплева СА, Икономическата справедливост – източник на устойчиво развитие, Национална конференция "Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие", УНСС, 2015, ISSN 978-954-644-834-7, 374 - 380
СтатияIvanova V., P Petrova, J Hristov, Application in the Ethanol Fermentation of Immobilized Yeast Cells in Matrix of Alginate/Magnetic Nanoparticles, on Chitosan-Magnetite Microparticles and Cellulose-coated Magnetic Nanoparticles, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 3 (2), 2011, 289 - 299
ДокладВеселин Начев, Т. Тодоров, Ч. Дамянов, , Технологията „електронен нос” и нейното използване в хранителната индустрия, ХХІІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 1 (1), 2014, 53 - 57
ДокладKostov G, M. Angelov, I. Mihailov, D. Stoeva, Development of combined models to describe the residence time distribution in fluidized – bed bioreactor with light beads., Food process engineering in a changing world– Proceedings of the 11th International Congress on Engineering and Food (ICEF11)., II, 2011, ISSN 978-960-89789-4-2, 1451 - 1452
ДокладГосподинов ДН, Г Михайлов, Д Авджийски, Материали използвани в машините и апаратите за производство на храни, Сборник доклади на студентска научна сесия, 2016, ISSN 1311-3321, 14 - 19
ДокладКиряков ЦХ, РБ Михов, Гр. Караджов, Изменение на температурата и влагата при изпичане на пандишпанови блатове с топинамбур, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, Серия В. "Естествени и хуманитарни науки", XVII, 2015, 63 - 66
СтатияKostova I., S. Damyanova, N. Ivanova, A. Stoyanova, Use of essential oils in dairy products 3. Essential oil of dill (Anethum graveolens), Proceeding of University of Ruse, 56 (10.2), 2017, 113 - 118
ДокладTaneva DS, TV Prokopov, DK Balev, MV Hadjikinova, DS Stoev, Investigation of working environment parameters in meat processing, Proceedings of the International Conference Modern Technologies in the Food Industry-2012. Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova, II, 2012, 190 - 194
СтатияАнгелова В, В Попова, К Иванов, Влияние на органичните мелиоранти върху състава и качеството на ориенталски тютюн от сорт Крумовград 90, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 0477-250, 571 - 576
СтатияHorozova EG, R Semkova, IG Shterev, DI Hadjiev, GI Shterev, Catalytic Activity of Paladium Alloys, Vilnius, 06-34, 1986, 455 - 457
ДокладKitanivski VD, DP Kitanivski, DK Balev, SG Dragoev, Fatty acid coposition of the Californian rainbow trout and its hybrid golden rainbow trout, Scientific Works of University of Food Technologies, 61 (1), 2014, ISSN Online: 1314-7102, 133 - 136
ДокладТоплева СА, Неолибералният устрем и социалната отговорност в българската икономика, Юбилейна научна конференция „Развитието на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите” Свищов, 20-21 ноември 2015 г., 2015, ISSN 978-954-23-1105-8, 255 - 262
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Improve the Characteristics of the Classifiers Based on Hybrid Neural Structures, Международна конференция Автоматика и информатика’14, 1 (1), 2014, І-55 - І-58
МонографияАбрашева ПХ, КГ Бамбалов, АД Георгиев, Лозарство и винарство, Матком София, 2008, ISBN 978-954-9930-50-4
ДокладКолева, Т., Д. Несторова, Изследване степента на тревожност на студенти от УХТ и АУ Пловдив. Сравнителен анализ., Сб. IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, 2011, 368 - 372
ДокладВласева РВ, МГ Иванова, МА Душкова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на орехово масло и кардамон, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 3, 2014, ISSN 2311-6870, 37 - 42
СтатияВълчев СЕ, НС. Ненов, Пилотна термопомпена инсталация за пречистване на промишлени отпадъчни води, Топлотехника (2), 2014, ISSN 1314-2550, 72 - 75
ДокладObreshkov IO, Factors for teaching efficacy improvement by FBA, LSP and VAK comparative analyses of master students, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство, V, 2018, 812 - 816
СтатияTaneva I, N Petkova, I Dimov, I Ivanov, P Denev, Characterization of rose hip (Rosa canina L.) fruits etracts and evaluation of their in vitro antioxidant activity, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 5 (2), 2016, ISSN 2278-4136, 35 - 38

Страница 16 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив