Забравена парола

Страница 16 от 68

Общо: 3369

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладВеселин Начев, Т. Тодоров, Ч. Дамянов, , Технологията „електронен нос” и нейното използване в хранителната индустрия, ХХІІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 1 (1), 2014, 53 - 57
ДокладKostov G, M. Angelov, I. Mihailov, D. Stoeva, Development of combined models to describe the residence time distribution in fluidized – bed bioreactor with light beads., Food process engineering in a changing world– Proceedings of the 11th International Congress on Engineering and Food (ICEF11)., II, 2011, ISSN 978-960-89789-4-2, 1451 - 1452
ДокладГосподинов ДН, Г Михайлов, Д Авджийски, Материали използвани в машините и апаратите за производство на храни, Сборник доклади на студентска научна сесия, 2016, ISSN 1311-3321, 14 - 19
ДокладКиряков ЦХ, РБ Михов, Гр. Караджов, Изменение на температурата и влагата при изпичане на пандишпанови блатове с топинамбур, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, Серия В. "Естествени и хуманитарни науки", XVII, 2015, 63 - 66
СтатияKostova I., S. Damyanova, N. Ivanova, A. Stoyanova, Use of essential oils in dairy products 3. Essential oil of dill (Anethum graveolens), Proceeding of University of Ruse, 56 (10.2), 2017, 113 - 118
СтатияД Христозов, ИЙ Влаева, ВП Владев, Пикнометър за определяне плътността на твърди тела., Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, XVIII, 2018, ISSN 1311-9192, 25 - 28
ДокладTaneva DS, TV Prokopov, DK Balev, MV Hadjikinova, DS Stoev, Investigation of working environment parameters in meat processing, Proceedings of the International Conference Modern Technologies in the Food Industry-2012. Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova, II, 2012, 190 - 194
СтатияАнгелова В, В Попова, К Иванов, Влияние на органичните мелиоранти върху състава и качеството на ориенталски тютюн от сорт Крумовград 90, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 0477-250, 571 - 576
СтатияHorozova EG, R Semkova, IG Shterev, DI Hadjiev, GI Shterev, Catalytic Activity of Paladium Alloys, Vilnius, 06-34, 1986, 455 - 457
ДокладKitanivski VD, DP Kitanivski, DK Balev, SG Dragoev, Fatty acid coposition of the Californian rainbow trout and its hybrid golden rainbow trout, Scientific Works of University of Food Technologies, 61 (1), 2014, ISSN Online: 1314-7102, 133 - 136
ДокладТоплева СА, Неолибералният устрем и социалната отговорност в българската икономика, Юбилейна научна конференция „Развитието на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите” Свищов, 20-21 ноември 2015 г., 2015, ISSN 978-954-23-1105-8, 255 - 262
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Improve the Characteristics of the Classifiers Based on Hybrid Neural Structures, Международна конференция Автоматика и информатика’14, 1 (1), 2014, І-55 - І-58
МонографияАбрашева ПХ, КГ Бамбалов, АД Георгиев, Лозарство и винарство, Матком София, 2008, ISBN 978-954-9930-50-4
ДокладКолева, Т., Д. Несторова, Изследване степента на тревожност на студенти от УХТ и АУ Пловдив. Сравнителен анализ., Сб. IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, 2011, 368 - 372
ДокладВласева РВ, МГ Иванова, МА Душкова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на орехово масло и кардамон, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 3, 2014, ISSN 2311-6870, 37 - 42
СтатияВълчев СЕ, НС. Ненов, Пилотна термопомпена инсталация за пречистване на промишлени отпадъчни води, Топлотехника (2), 2014, ISSN 1314-2550, 72 - 75
ДокладObreshkov IO, Factors for teaching efficacy improvement by FBA, LSP and VAK comparative analyses of master students, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство, V, 2018, 812 - 816
СтатияTaneva I, N Petkova, I Dimov, I Ivanov, P Denev, Characterization of rose hip (Rosa canina L.) fruits etracts and evaluation of their in vitro antioxidant activity, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 5 (2), 2016, ISSN 2278-4136, 35 - 38
СтатияProkopov TV, DS Taneva, VD Rasheva, GI Valchev, Characterization and Composition of Wastewater from Installation for Air Purification, Одеська Национальна Академiя Харчових Технологiй, Одеса, Украина, Науковi Прациi, 42 (2), 2012, 455 - 460
СтатияВласева РВ, МА Душкова, МГ Иванова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на маслиново масло и антиоксидант, Научни трудове на Русенски Университет, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 169 - 174
ДокладВлахова-Вангелова ДБ, Ш Абжанова, СГ Драгоев, Влияние на вида на мариноването върху морфологичните и органолептичните характеристики на овче месо, Scientific Works of University of Food Technologies, 60 (1), 2013, ISSN Online: 1314-7102, 237 - 241
СтатияTopleva SA, Economic aspects of GM-foods: consumer perceptions of welfare, 1901 Scientific Journal L’Association «SEPIKE», 11, 2015, ISSN 2196-95312, 244 - 247
СтатияBuffenoir N, F Pouzol, P Gencheva, GT Dobrev, N Delchev, V Ivanova, Caractéristique et hydrolyse des farines de tubercules et tiges de topinambours et de cosses de petit pois comme substrats potentiels pour la production de bioéthanol, Sci. Works UFT-Plovdiv, 58, 2011, 463 - 468
ДокладГанчовска ДГ, КГ Ангелов, ЗИ Ходжева, Прилагане на SOLOD WORKS SIMULATION за определяне на еквивалентните напрежения на стъклена бутилка за пиво при натоварване с вътрешно налягане и температура, Научни трудове на СУ Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XIV, 2017, ISSN 1311-9419, стр.112 - 115
СтатияТомова Ил., РС Денкова, Бухалова Д., Й. Алексиева, Дойкина П., Качественные показатели традиционного хлеба с применением LB подкислителей, АПК России – Челябинск, 72 (1), 2015, ISSN 2227-7005, 158 - 162
СтатияГосподинов ДН, Съвременни и иновативни методи за замразяване на хранителни продукти, Научни трудове на русенския университе, 55, 2016, ISSN 1311-3321, 100 - 104
ДокладИлиева И., С. Василев, Д. Бояджиев, Определяне на въртящия момент, при рязане на хранителни продукти с дисков нож с отчитане на триенето между продукта и страничните стени на ножа, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, Серия В."Техника и технологии", XVI, 2013, 44 - 48
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Анализ на възможностите за пречистване и рециклиране на отпадъчни води чрез механична термопомпа, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив” (10), 2014, ISSN 1314-1880, 363 - 368
ДокладДанев А, HT Andreeva, A Bosakova-Ardenska, LF Kostadinova-Georgieva, Region of interest improvement by image processing in brown bread porosity evaluation, VII International Conference of Young Scientists – ICYS 2017, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии,, том ХV, 2017, ISSN ISSN 1311-9419, 43 - 46
ДокладHadzhiev BI, TV Prokopov, A Pasheva, Increasing of eco-efficiency in food industry by processes reengineering, Proceedings of the International Conference Modern Technologies in the Food Industry-2012, Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova, II, 2012, 369 - 374
СтатияAngelova V, P Zaprjanova, V Popova, K Ivanov, Effect of organic amendments on chemical composition and quality of Oriental tobacco, Journal of International Scientific Publications: Agriculture & Food, 1 (1), 2013, ISSN 1314-8591, 213 - 223
СтатияObreshkov I, D Franz, I Schellenberg, Optimized determination of honey carbohydrates by HPAEC-PAD, Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 27 - 30
ДокладBalev DK, DB Vlahova-Vangelova‎, SG Dragoev, K Mihalev, T Doncheva, Development of new functional cooked sausages by addition of rose petal extract, Proceedings of II International Congres “Food Technology, Quality and Safety”, Novi Sad 2014, Serbia, ‎, 2014, ISSN ISBN 978-86-7994-043-8, 111 - 116‎
СтатияВуцова АХ, СА Топлева, Global challenges and entrepreneurial spirit development through public-private partnership, Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses, Collective monograph, ISMA University, Riga, Latvia, 2016, ISSN 1877-0444, 42 - 50
СтатияГеоргиева ЛД, АИв Павлов, МР Баева, ДВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, Антиоксидантная активность растителных экстрактов из клюквы Vaccinium vitis-ideae L., Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 67 - 69
ДокладGanchovska DG, MI Boteva, IM Mihaylov, Equivalent stress distribution along the height of a beer glass bottle - part I,, , Proceedings of the II nd International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science (August 30-31, 2016, Abu Dhabi, UAE)”, International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 9(13), Vol. I, 2016, ISSN 2413-1032, pag.5 - 9
СтатияKostov G, М. Angelov, I. Mihailov, D. Stoeva, Development of combined models to describe the residence time distribution in fluidized – bed bioreactor with light beads., Procedia Food Science, I, 2011, ISSN 2211-601X, 770 - 775
ДокладСпасов ХС, И Симеонов, ЯБ Чобанов, НС Стоянов, ПС Митев, , Органолептичен профил на вина от различни клонове на сорта Врачански мискет, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", 2013, Пловдив, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, 392 - 397
ДокладБояджиев Д., С. Василев, И. Илиева, Аналитичен метод за определяне на силата на съпротивление при рязане с дисков нож, породена от триенето между материала и страничните стени на ножа, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия В. „Техника и технологии”, X, 2013, 119 - 122
СтатияВълчев СЕ, Физични свойства на промишлени отпадъчни води от хранителни производства, Научни трудове на Съюз на учените - Пловдив, Серия В, Техника и технологии, XII, 2014, ISSN 1311-9419, 86 - 92
ДокладAndreeva HT, Lena F. Kostadinova-Georgieva, N. Katrandzhiev, Дефиниране област на интерес при определяне шупливостта на типов хляб чрез обработка на изображения, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology-2017”, Vol. LXIV (Issue 1), 2017, ISSN ISSN 1314-7102 CD, E-ISSN 2535-1311 online, 257 - 262
СтатияKratchanov Chr., Denev P., Kratchanova M., Reaction of apple pectin with ammonia, International Journal of Food Science and Technology, 24, 1989, ISSN ISSN: 1365-2621, 261 - 2671
СтатияСлавов АК, ЗР Денкова, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, Селекция на щамове Pseudomonas sp. и Aeromonas sp. за пречистване на отпадни води от инсталация за очистване на въздух, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIX, 2012, 641 - 645
СтатияЩерев ИГ, Влияние на носителя върху електрокаталитичната активност на малки количества отложена платина, Научни трудове УХТ, LI (4), 2004, ISSN 0477-0250, 427 - 432
ДокладVlahova-Vangelova D, D Balev, S Dragoev, B Kapitanski, K Mihalev, T Doncheva, Influence of goji berry, pumpik powder and rose petal extract on the quality of cooked sausages with reduced nitrite ‎content, Proceedings of II International Congres “Food Technology, Quality and Safety”, Novi Sad 2014, Serbia, 2014, ISSN ISBN 978-86-7994-043-8, 1 - 6
Уч. пособиеВуцова, АХ, СА Топлева, Учебно помагало по Европейска интеграция, Агенция Стратегма ООД, 2015, ISBN 978-954-9506-38-9
СтатияGencheva P, GT Dobrev, N Delchev, J Hristov, V Ivanova, Jerusalem Artichoke and Pea Hulls based Substrates as Raw Material for Ethanol Production by Saccharomyces cerevisiae, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 4 (1), 2012, 84 - 90
ДокладGanchovska DG, MI Boteva, IM Mihaylov, Equivalent stress distribution along the height of a beer glass bottle - part II, Proceedings of the II nd International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science (August 30-31, 2016, Abu Dhabi, UAE)”, International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 9(13), Vol. I, 2016, ISSN 2413-1032, pag.10 - 13
ДокладИванова И, М. Какалова, Г. Иванов, К. Василев, К.Неделчева, Приложение на показателя общ летлив основен азот за експресна оценка на преснотата на пилешкото месо, Хранителна наука, техника и технологии – 2014, LXI, 2014, 355 - 361
ДокладНесторова Д., Т. Колева, Сравнителен анализ на издръжливостта на студенти-неспортисти от различни университети (в контекста на промоция на здравето), Сб. IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, Пловдив, 2011, 350 - 354

Страница 16 от 68

Общо: 3369

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив