Забравена парола

Страница 17 от 73

Общо: 3616

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияIvanov I, N. Petkova, P. Denev, Physicochemical Characterization of pectin from orange peels obtained after different extraction conditions, Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 21 - 25
СтатияPetkova N., I. Ivanov, P. Denev, Polyphenolic content and antioxidant activity of different green tea brands available in the bulgarian market – comparative study, Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 26 - 32
СтатияКръстева РЙ, Антропометричен статус и хранителни навици на ученици от първи клас в начален етап на основната образователна степен., Спорт и наука (бр. 2), 2017, ISSN 1310-3393, 153 - 160
СтатияДерекювлиев Т Й, 3. Части на речта или структуро-семантични класове?, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия А. Обществени науки, изкуство и култура. Том III, 2017
ДокладДерекювлиев Т Й, Сатурация на субективността, // Доклад, изнесен на научната конференция „Хранителна наука, техника и технологии 2016“, 21 октомври, 2016
СтатияДерекювлиев Т Й, Етнолингвистичният профил на говорещия, Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София, 2016
СтатияДерекювлиев Т Й, Аглутинативно сатурирана субективност, Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Бердянськ, 2016
СтатияДерекювлиев Т Й, Културологичният модус на храната, След следващата запетая. 20 години етнология в Пловдивския университет. Сборник от юбилейна научна конференция, Пловдив, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Запазване на стб. „слаб ер“ в структурата на новобългарски корен от диалектен тип, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, том LXII, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, По въпроса за интерфикса, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, том LXII, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Към relativum generale (дето/дека) в българските диалекти. (Произход и същност)., Да (пре)откриваш думите. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска. Пловдив, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Лингвистичната триада местоимение-наречие-местоименно наречие, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. XVII. International conference of young scientists 11 - 13 June 2015. Plovdiv, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Релемни и арелемни думи, Матеріали ІV Міжнар. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Бердянськ., 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Наречието – синтезиращ тип дума, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Обществени науки, изкуство и култура, том I. Пловдив, 2015, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Българските диалекти – лингвистична система от комбинационен тип, Научни трудове на Университет по хранителни технологии , том LXI, 2014., 2014
СтатияДерекювлиев Т Й, За архаичните особености в диалектите - запазване на старобългарската демонстративна морфема сь, Научни трудове на Съюза на учените. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том XVI, Пловдив, 2014, 2014
ДокладДерекювлиев Т Й, За местоименното наречие като релативен съюз, – XV национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци „Канонът на словото vs. словото на канона” (16-17 май 2013, Пловдив), 2013
СтатияДерекювлиев Т Й, О структурно-семантической роли болгарского определенного артикля, Первая международная студенческая научно-практическая конференция. Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего. Набережные челны, 2013
СтатияДерекювлиев Т Й, Местоименните наречия в диалектоложките монографии на Любомир Милетич, Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура. Издание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“., 2, 2013
СтатияPetrova I., Shikov V., Gandova V., Mihalev K., Dimitrov D. I., Spectrophotometric and thermodynamic study on the co-pigmentation interaction between strawberry anthocyanins and quercetin in model systems, Bulgarian Chemical Communications, 49 (1), 2017, 115 - 1201
СтатияДерекювлиев Т Й, Модификационни adverbia demonstrativa в българските диалекти, Научни трудове на Пловдивския университет, 51 (1 СБ. Б), 2013
СтатияДерекювлиев Т Й, За генезиса на назалния компонент в диалектните форми пендесе, девендесе, Безкрайността на словото. Пловдив, 2012
СтатияДерекювлиев Т Й, Морфемната структура на определителния член при сингуларните адективни форми (genus masculinum), Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, 2012
СтатияДерекювлиев Т Й, Детерминативната функция на съюза ИЛИ, Scientific Researches of the Union of the Scientists Plovdiv. Series B.Natural Sciences and the Humanities. Vol. XIII. Plovdiv,, 2012
СтатияShikov V., Kammerer D. R., Mihalev K., Mollov P., Carle R., Antioxidant capacity and colour stability of texture-improved canned strawberries as affected by the addition of rose (Rosa damascena Mill.) petal extracts, Food Research International, 46 (2), 2012, 552 - 55611
СтатияMollov P., Mihalev K., Shikov V., Yoncheva N., Karagyozov V., Colour stability improvement of strawberry beverage by fortification with polyphenolic copigments naturally occurring in rose petals, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 8 (3), 2007, 318 - 32111
СтатияДоспатлиев Л., И. Иванова, Б. Първанова, , П. Вълкова, Приложение на диелектричната спектроскопия за анализ на въздушно изсушени почви, Научно списание на селскостопанската академия - Почвознание Агрохимия и Екология, XLVII (2), 2013, ISSN 0861-9425 (Print), 2534-9864 (Online), 21 - 28
СтатияDospatliev L., N. Katrandzhiev, G. Kostadinova, Use of nearinfrared spectroscopy technology for assessment of the internal quality of some fruits and vegetables. Review, International scientific journal "Science & Technologies", "Natural & Mathematical Science", III (3), 2013, ISSN 1314-4111, 39 - 48
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Създаване на монохромен 360° дисплей, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1163 - 1167
СтатияDospatliev L., I. Ivanov, B. Parvanova, N. Katrandzhiev, R. Popova, Determining the relationship between the dielectric properties and the basic physical and chemical parameters of the air-dry soil, International Journal of Scientific and Research Publications, 4 (7), 2014, ISSN 2250-3153
СтатияКатранджиев Н., Г. Енев, Електронно попълване на студентски документи, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 695 - 699
СтатияКатранджиев Н., Д. Беров, Мобилно приложение "калкулатор" за iOS операционна система, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 700 - 704
СтатияКатранджиев Н., Създаване на информационен сайт на СУБ – Пловдив, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХII, 2015, ISSN 1311-9419, 191 - 195
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, А. Кансъзов, Измерване на цвят с TCS34725, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХII, 2015, ISSN 1311-9419, 196 - 200
СтатияDospatliev L., D. Georgiev, D. Dermendjieva, N. Katrandzhiev, Study of Pb and Cd Content of Chepelare River Water, International scientific journal Science & Technologies, Natural & Mathematical science, V (3), 2015, ISSN 1314-4111, 46 - 50
СтатияDelchev G., L. Dospatliev, N. Katrandzhiev, A. Stoyanova, Durum Wheat Grain Yield and Quality Influenced by Some Mixtures of Foliar Fertilizers and Combined Herbicides, Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 68 (9), 2015, ISSN 1310-1331 (Print), 2367-5535 (Online),
1205 - 1212
1
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на температура по еднопроводна линия, Научни трудове на СУБ-Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 98 - 101
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на UV интензитет, Научни трудове на СУБ-Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 102 - 106
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Мултисензорно микропроцесорно устройство за измерване на температура, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 731 - 735
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на разстояние с цифров сензор HC-SR04, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХIII (серия В), 2016, ISSN 1311-9419, 165 - 168
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на влажност с аналогов сензор HIH-4030, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХIII (серия В), 2016, ISSN 1311-9419, 161 - 164
СтатияShikov V., Kammerer D. R., Mihalev K., Mollov P., Carle R., Heat Stability of Strawberry Anthocyanins in Model Solutions Containing Natural Copigments Extracted from Rose (Rosa damascena Mill.) Petals, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56 (18), 2008, 8521 - 852611
СтатияLuizova-Horeva TH, In the frames of translation: a glance at equivalence and translation mechanisms from a cognitive perspective, Актуални проблеми на съвременната лингвистика, 2016, ISSN 978-954-322-872-0, 277 - 284
ДокладВасилев С., И. Илиева, Влияние на дебелината на разрязвания продукт върху въртящия момент при рязане на хранителни продукти с дисков нож, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия В. „Техника и технологии”, XVI, 2017, 89 - 92
СтатияVasilev S., I. Ilieva, Relationship between the thickness of the food product getting cut by a disc knife and friction force, International scientific and practical conference “World science (New Opportunities in the World Science 2016 (August 30-31, 2016, Abu-Dhabi, UAE))”, 9 (13), 2016, ISSN 2413-1032, 33 - 36
СтатияIlieva I., Experimental determination of the specific cutting force of frozen meat by disc knife, International Scientific and Practical Conference “Top Actual Researches in Modern Science 2016 (July 28 – 29, 2016, Ajman, UAE))”, 8 (12), 2016, ISSN 2413-1032, 38 - 41
СтатияIlieva I., Relationship between the velocity coefficient and moment of force to cutting with disc knife, International scientific and practical conference “World science (The goals of the WorldScience 2016 (January 27 – 28, 2016, Dubai, UAE))”, 2 (6), 2016, ISSN 2413-1032, 19 - 21
ДокладИлиева И., Д. Бояджиев, С. Василев, М. Ботева, Изследване на влиянието на скоростния коефициент върху резултантната сила на триене между страничните стени на ножа и разрязвания продукт при рязане с дисков нож, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия В. „Техника и технологии”, XI, 2013, 29 - 32
ДокладБояджиев Д., С. Василев, И. Илиева, Аналитичен метод за определяне на силата на съпротивление при рязане с дисков нож, породена от триенето между материала и страничните стени на ножа, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия В. „Техника и технологии”, X, 2013, 119 - 122
ДокладИлиева И., С. Василев, Д. Бояджиев, Определяне на въртящия момент, при рязане на хранителни продукти с дисков нож с отчитане на триенето между продукта и страничните стени на ножа, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, Серия В."Техника и технологии", XVI, 2013, 44 - 48

Страница 17 от 73

Общо: 3616

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив