Забравена парола

Страница 17 от 73

Общо: 3606

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладМерджанов П, М Какалова, Г Тончева, А Стоянова, Минерален състав на пресовки от плодове на арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot)), Сборник материали на международна конференция на младите учени, Съюз на учените – Пловдив, 13 – 16 юни 2013, 2013
СтатияМерджанов П, M Ergezen, Я Христова, С Дамянова, А Стоянова, Химичен състав и антимикробни свойства на ароматични продукти от листа и плодове на два вида глог (Crataegus ssp.), Научни трудове РУ “A. Кънчев”, 52 (10.2), 2013, 163 - 168
Уч. пособиеМенков НД., КТ Динков, ДА Дамянов, МА Душкова, АГ Дуракова, НГ Тошков, Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост, Академично издателство на УХТ, 2009, ISBN 978-954-24-0119-03
СтатияМенков НД, МА Душкова, НГ Тошков, Възможности за съвместно екструдиране на пшеничен грис с диафилтрационен суроватъчен концентрат, Хранително-вкусова промишленост, 7-8, 2009, ISSN 1311-0179, 51 - 54
Уч. пособиеМенков НД, КТ Динков, Д Дамянов, МА Душкова, АГ Дуракова, НГ Тошков, Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в ХВП. Академично издателство на УХТ - Пловдив, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2009, ISBN 978-954-24- 0119-3
Уч. пособиеМенков НД, К Динков, К Дамянов, МА Душкова, НГ Тошков, ПР Райнов, Ръководство за проектиране по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост, Академично издателство на УХТ – Пловдив., 2013, ISBN 978-954-24-0209-1
ДокладМелник И, В Домарицкий, А Куц, , “Пътища за икономии на енергия в хранителната промишленост и перспективни енерго източници за Украйна и България”, Сборник с доклади от международна научна конференция, Икономически университет, Варна,, 3, 2012, 39 - 43
СтатияМГ Крачанова, ХГ Крачанов, ПН Денев, ММ Николова, ВП Карагьозов, АМ Славов, ИИ Янакиева, АН Ричнев, Функционални храни от плодове и зеленчуци, богати на антиоксиданти, Наука и диететика, 1, 2010, 13 - 16
ДокладМатев Г., Петкова Н., П. Денев, В. Попова, Ст. Актерян, Получаване на модифицирани въглехидрати с повишена биологична активност, Научни трудове на СУБ-Пловдив, IX Техника и технологии (серия В:), 2012, 106 - 109
СтатияМатев Г., Н. Петкова, Р. Вранчева, Иванов И, Ат. Павлов, П. Денев, Характеристика и приложение на сукроестери като антимикробни агенти., Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”-България, Научни трудове,, 40,– Химия, 2012
ДокладМатев Г, Н. Петкова, П. Денев, В. Попова, Ст. Актерян, Получаване на модифицирани въглехидрати с повишена биологична активност, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Техника и технологии (серия В:), IX, 2012, ISSN 1311-9419, 106 - 109
ДокладМаслинков И., Е. Петров, , Приложения на термовизионните камери, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ, XIII, 2016, ISSN 1311-9419, 119 - 123
ДокладМарковска ВМ, ПГ Милева, Основни подходи и техники за мотивация на персонала, VI - та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, СУБ - Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547
ДокладМарковска ВМ, Възвръщаемост на инвестициите в човешки капитал, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, I, 2015, ISSN 1311-9400, 134 - 137
ДокладМарковска В, Проблеми при анализа на инвестициите в човешки капитал, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, I, 2015, ISSN 1311-9400, 131 - 134
ДокладМарковска В, Приложимост и проблеми при финансовите стрес тестове, Научно-практическа конференция с международно участие “Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие”, ПУ, том I, 2014, 439 - 444
СтатияМариносян ОА, ВС Станчев, и др., Децентрализирана система за автоматичен контрол и управление върху основата на микрокомпютър “Правец-16” и контролери “Изоматик-1001”, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX, 1988
СтатияМариносян О, ВС Станчев, Л Петров, Преобразувател на ъгъл във временен интервал, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988
СтатияМариносян О, ВС Станчев, и др., Система за автоматично дозиране, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988
СтатияМариносян О, ВС Станчев, и др., Микропроцесорна система за определяне на режимите на топлинна стерилизация на консерви, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988
СтатияМаринова ИВ, ЦХ Луизова-Хорева, Термини от областта на Кетъринга и някои проблеми свързани с превода им на български език, Хранителна наука, техника и технологии, I-2011, 2011, 166 - 169
ДокладМаринова ИВ, Т Великова, НЯКОИ ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ МЕЖДУ АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК, КОИТО УЛЕСНЯВАТ ИЛИ ЗАТРУДНЯВАТ ИЗУЧАВАНЕТО НА НЕМСКИ ОТ АНГЛОГОВОРЯЩИ СТУДЕНТИ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ ТОМ LX “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, 2013, 1441 - 1444
ДокладМанева И, В Симеонова, , English – The Lingua Franca of the European Higher Education Learning Space, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIX, 2012, 956 - 958
ДокладМаджарова С., Й.Бадев, Хр. Динков, Симулиране и изследване на система за управление по регулируема програма, Научни трудове на УХТ–Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 659 - 658
ДокладМаджарова С., Й.Бадев, И. Маслинков, З. Кавазов, Програмна реализация на метода по "площите" за изчисляване коефициентите в линейни модели от произволен ред II част, Международно on-line списание „Наука и Технологии", 5 (4), 2015, ISSN 1314 - 4111, 128 - 134
ДокладМаджарова С., Й.Бадев, З. Кавазов, Програмна реализация на метода по "площите" за изчисляване коефициентите в линейни модели от произволен ред I част, Международно on-line списание „Наука и Технологии“,, 5 (4), 2015, ISSN 1314 - 4111, 124 - 127
ДокладМаджарова С., Й. Бадев, Хр. Динков, Идентификация на топлинни обекти по „Метода на площите”, Научни трудове на УХТ–Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 654 - 658
ДокладМаджарова С., И. Маслинков, Й. Бадев, Методи за окачествяване на вина по цвят, Technics,Tecnology, Education, Safety, 2 (9), 2016, ISSN 1310-3946, 62 - 65
ДокладМаджарова С., З. Велчев, Р. Динкова, Информационно-измервателни системи при топлинната стерилизация на храни, Международно on-line списание „Наука и Технологии, 5 (4), 2015, ISSN 1314 - 4111, 119 - 123
ДокладМаджарова П, Д Цанкова, В Начев, Ч Дамянов, Невронен класификатор на уиски, базиран на UV-VIS спектроскопия с отчитане на температурното влияние, Научни трудове: “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, LX (2), 2013, 46 - 50
ДокладМаданков ЯК, НД Банков, АС Вучев, Анализ на LCC резонансен DC/DC преобразувател в MATLAB, Международна научна конференция “УНИТЕХ’15” – Габрово, 1, 2015, ISSN 1313-230X, 276 - 281
ДокладМаданков ЯК, АС Вучев, НД Банков, Високоволтов трансформатор за LCC резонансен преобразувател, Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2012", доклади, 2012, ISSN 1313-3985, 176 - 181
СтатияМ. Тодорова, Р. Власева, П. Денев, Тодорова М., Р. Власева, П. Денев. Проучване възможностите за влагане на инулин в млечно-кисели продукти., Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 385 - 388
ДокладМ. Сестримска, Т. Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход. Част I, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’2016, 1 (1), 2016, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 61 - 64
ДокладМ. Сестримска, В. Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход. Част II, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’2016, 1 (1), 2016, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 65 - 68
СтатияМ. Илиев, Модели на образователни формати "Природните науки и гражданското образование", Гражданско образование в природните науки, 2016, 105 - 110
ДокладМ. Илиев, Е. Мечева, Й. Ламбрев, Холистичен изследователски подход в обучението по приложна статистика, Симпозиум "Иновации и бизнес процеси 2014", 2014, 23 - 28
СтатияМ. Иванова, Р. Власева, М. Перифанова, П. Денев, Н. Петкова, Сравнителен анализ на състава е свойствата на растителни масла с цел влагане във функционални храни, Хранително-вкусова промишленост (3), 2012, 29 - 32
ДокладЛюдмила Иванова, Анелия Гоговска, С Константинова, Екстравагантен туризъм, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 198 - 202
ДокладЛюбомир Аврадалиев, С Константинова, Проект "Екологична ефективност на тролейбусния транспорт в град Пловдив", - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 133 - 138
ДокладЛуузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, НЙ Желязков, Един актуален подход за изследване на общите компетентности на чуждестранни студенти за целите на езиковото обучение, Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 46, 2008, 654 - 665
ДокладЛуузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, Some Possibilities of Using Language Corpora in ESP Teaching and Learning, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII, 2006, 311 - 317
ДокладЛуузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, Instances of Taxonomic Generalisation in the Translation of Some Culture-Specific Categories, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI, 2009, 441 - 446
СтатияЛукин А А, В В Чаплинский, Чонова ВМ, Разработка технологии и оценка качества кондитерских изделий, обогащенных пищевыми волокнами, Вестник ЧГАА, Научный журнал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская государственная агроинженерная академия», 69, 2014, ISSN 2227-7005, 84 - 89
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Чуждоезиковото обучение за неспециалисти – второстепенна дисциплина или фактор за успех, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, 2004, ISSN 1311-9400, 268 - 274
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Чуждоезиковата подготовка на студентите по туризъм и хранене в контекста на европейските и институционални квалификационни приоритети, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2004", LI (4), 2004, ISSN 1314-7102, 85 - 91
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, ХП Динков, НХ Бозуков, Видове изходни материали за създаването на база данни при разработката на терминологичен електронен речник., Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, LХI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 1030 - 1032
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Семантика на английски конструкции от типа [Прилагателно + Съществително] ([A+N]) в езика на туризма, Сборник с доклади от Единадесетата конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, 2014, ISSN 1314-3948, 54 - 61
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Семантика на английски композити с окончание –ing, означаващи действия от областта на туризма, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, XVI (Серия Б: Естествени и хуманитарни науки), 2013, ISSN 1311-9400, 273 - 278
СтатияЛуизова-Хорева ЦХ, Прояви на метонимия в английски и български композити с локативно значение от областта на туризма, Езикът е съдба: Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Стефка Петрова, 2013, ISSN 978-954-07-3544-3, 140 - 146

Страница 17 от 73

Общо: 3606

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив