Забравена парола

Страница 17 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, К. Велчева-Иванова, Селекция на признаци при формиране на признакови пространства в задачите за класификация, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’13, 1 (1), 2013, І-267 - І-270
ДокладМаджарова С., Й.Бадев, З. Кавазов, Програмна реализация на метода по "площите" за изчисляване коефициентите в линейни модели от произволен ред I част, Международно on-line списание „Наука и Технологии“,, 5 (4), 2015, ISSN 1314 - 4111, 124 - 127
ДокладМаджарова С., Й.Бадев, И. Маслинков, З. Кавазов, Програмна реализация на метода по "площите" за изчисляване коефициентите в линейни модели от произволен ред II част, Международно on-line списание „Наука и Технологии", 5 (4), 2015, ISSN 1314 - 4111, 128 - 134
ДокладМаджарова С., З. Велчев, Р. Динкова, Информационно-измервателни системи при топлинната стерилизация на храни, Международно on-line списание „Наука и Технологии, 5 (4), 2015, ISSN 1314 - 4111, 119 - 123
ДокладМаджарова С., Й. Бадев, Хр. Динков, Идентификация на топлинни обекти по „Метода на площите”, Научни трудове на УХТ–Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 654 - 658
ДокладМаджарова С., Й.Бадев, Хр. Динков, Симулиране и изследване на система за управление по регулируема програма, Научни трудове на УХТ–Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 659 - 658
ДокладDinkov Hr., N. Bozukov, S. Madzharova, Data information systems and their application in semi theoretical approach for technological process definition, Journal of food and packaging science technique and technologies, 2015, ISSN 1314-7773
ДокладМаслинков И., Е. Петров, , Приложения на термовизионните камери, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ, XIII, 2016, ISSN 1311-9419, 119 - 123
ДокладМаджарова С., И. Маслинков, Й. Бадев, Методи за окачествяване на вина по цвят, Technics,Tecnology, Education, Safety, 2 (9), 2016, ISSN 1310-3946, 62 - 65
ДокладВеселин Начев, Т. Тодоров, Ч. Дамянов, , Технологията „електронен нос” и нейното използване в хранителната индустрия, ХХІІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 1 (1), 2014, 53 - 57
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Improve the Characteristics of the Classifiers Based on Hybrid Neural Structures, Международна конференция Автоматика и информатика’14, 1 (1), 2014, І-55 - І-58
ДокладГанчовска ДГ, КГ Ангелов, ЗИ Ходжева, Прилагане на SOLOD WORKS SIMULATION за определяне на еквивалентните напрежения на стъклена бутилка за пиво при натоварване с вътрешно налягане и температура, Научни трудове на СУ Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XIV, 2017, ISSN 1311-9419, стр.112 - 115
ДокладGanchovska DG, MI Boteva, IM Mihaylov, Equivalent stress distribution along the height of a beer glass bottle - part I,, , Proceedings of the II nd International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science (August 30-31, 2016, Abu Dhabi, UAE)”, International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 9(13), Vol. I, 2016, ISSN 2413-1032, pag.5 - 9
ДокладGanchovska DG, MI Boteva, IM Mihaylov, Equivalent stress distribution along the height of a beer glass bottle - part II, Proceedings of the II nd International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science (August 30-31, 2016, Abu Dhabi, UAE)”, International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 9(13), Vol. I, 2016, ISSN 2413-1032, pag.10 - 13
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, КГ Ангелов, СВ Василев, Анализ на поведението на стъклена опаковка за пиво при натоварване на вътрешно налягане при различни температурни режими, VІ International conference of young scientists 11-13 June 2015, Plovdiv, Scientific Works of the Union of Scientists Plovdiv, Series B. Natural Sciences and the Humanities,, Vol. XVII, 2015, ISSN 1311-9192, pag. 124 - 127
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, КГ Ангелов, СВ Василев, Влияние на температурата върху якостта на стъклени опаковки за пиво, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора,, Vol.V (4), 2015, ISSN 1314-4111, 37 - 41
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Determining Food Quality based on their Colors Characteristics, Proceedings of XIІ International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 1 (1), 2014, ISSN 978-86-6125-117-7, 160 - 163
ДокладМ. Илиев, Е. Мечева, Й. Ламбрев, Холистичен изследователски подход в обучението по приложна статистика, Симпозиум "Иновации и бизнес процеси 2014", 2014, 23 - 28
ДокладVesselin Nachev, T. Titova, Ch. Damyanov, Instrumental Information Fusion in Expert Systems for Food Classification, Proceedings of XIІ International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 1 (1), 2014, ISSN 978-86-6125-117-7, 164 - 167
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, СВ Василев, КГ Ангелов, Влияние на показателя устойчивост на вътрешно налягане върху чупливоста на многооборотни стъклени бутилки за пиво, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XII, 2014, ISSN 1311-9419, стр. 174 - 177
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Напрежение на разрушаване на един тип стъклена бутилка за пиво, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора, Vol. IV (4), 2014, ISSN 1314-4111, pag. 61 - 66
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Определяне на критичните зони за разрушаване на стъклена опаковка за хранителни продукти в среда на SolidWorks, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XI, 2013, ISSN 1311-9192, 41 - 45
ДокладТаня Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Интегрална оценка на качеството на храни посредством мултисензорно обединяване на данни, Международна конференция Автоматика и информатика’15, 1 (1), 2015, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 103 - 106
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Сравнителен анализ на якостните характеристики на стъклени опаковки за хранителни продукти, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора,, VOL. III (4), 2013, ISSN 1314-4111, 146 - 149
ДокладM. Sestrimska, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Multicomponent Analysis of Basic Physico-chemical Parameters of Bulgarian Yoghurt, Proceedings of 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 1 (1), 2016, ISSN 978-9989-786-78-5, 381 - 384
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, Якостни показатели на стъклените опаковки за хранителната индустрия, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том X, 2012, ISSN 1311-9419, 113 - 117
ДокладVesselin Nachev, T. Titova, PI Nikovski, Laboratory stand for experiments in real time with applications in training on control non-linear systems, Proceedings of 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 1 (1), 2016, ISSN 978-9989-786-78-5, 467 - 470
ДокладGanchovska DG, SV Vasilev, IM Mihaylov, Investigation of the behavior of glass packaging for food liquids subjected to internal pressure, 14th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” 2014, Topola, Serbia, 2, 2014, 839 - 841
ДокладМ. Сестримска, Т. Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход. Част I, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’2016, 1 (1), 2016, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 61 - 64
ДокладМ. Сестримска, В. Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход. Част II, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’2016, 1 (1), 2016, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 65 - 68
ДокладRasheva V, N Kaloyanov, M Minchev, G Valchev, , Results from implementation of energy saving measures in the educational buildings of university of food technologies Block 4, 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development. TE-RE-RD 2014, 2014, ISSN 2359-7941, 303 - 306
ДокладКонарев А, Константинова С, Ликвидност и делова активност на индустриалните компании, Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”. Академично издателство „Ценов” - Свищов., 2016, ISSN 978-954-2942-26-9, 298 - 303
ДокладKonstantinova S, Return on Equity of Travel Companies, „Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, „80 години Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов: АИ „Ценов”, 2016, ISSN 978-954-23-1150-8, 265 - 270
ДокладTasheva S, I Binev, , Results from an energy audit of municipal buildings in the municipality of Sliven., TE-RE-RD 2015, 2015, ISSN 2457 – 3302, 129 - 134
ДокладKonstantinova S, Analysis and Modeling of Industrial Companies Cash Flows Under Crisis Conditions, Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 1, 2015, ISSN 1313-3551 (online), 306 - 3111
ДокладKonstantinova S, Konarev A, Reindustrialization and National Economic Models., Trakia Journal of Science, Vol. 13 (Suppl. 1), 2015, ISSN 1313-3551 (online), 358 - 3611
ДокладКонстантинова С, Корпоративен растеж и несигурност, Научно-приложна конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, 2014, ISSN 978-619-202-037-8, 62 - 70
ДокладКонарев А, Константинова С, Реиндустриализация и интелигентна специализация на България, Научно-приложна конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, Том 1, 2014, ISSN 978-619-202-037-8, 359 - 366
ДокладTasheva S, Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Mobiledistillation apparatus, ІІІ Международная научно-практическая конференция, Воронеж (Россия), 1, 2015, ISSN 2311-6870, 334 - 338
ДокладКонстантинова С, Приносът на бизнес пътуванията за развитието на вътрешния туризъм, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2014, ISSN 1311-9400, 154 - 157
ДокладКонстантинова С, Корпоративен растеж в туризма, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2014, ISSN 1311-9400, 89 - 92
ДокладКонарев А, Константинова С, Реиндустриализация и финансови иновации, Десета Международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики”. Варна: Ларго сити, 2014, ISSN 978-619-7026-08-05, 337 - 342
ДокладКонстантинова С, Таймшеър в туризма, Десета Международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики”. Варна: Ларго сити, 2014, ISSN 978-619-7026-08-05, 343 - 350
ДокладКонарев А, Константинова С, Човешките ресурси в триъгълника на знанието и развитието на икономиката на България, Научна конференция: „Основни тенденции в развитието на човешките ресурси”. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, Сборник с доклади, 2014, ISSN 978-619-90178-4-5, 20 - 29
ДокладKonstantinova S, Diversification in tourism, International scientific and practical conference “Actual problems of modern economy development”. UDK, 330, Ukraine. Dnepropetrovsk: Gerda, 2013, ISSN 978-966-8856-82-2, 93 - 95
ДокладKonstantinova S, Occupancy of the Bulgarian Tourism Facilities in a Crisis Situation, International Scientific and Practical Internet Conference “Actual Problems of Modern Economy Development”. UDK, 330, Ukraine. Dnepropetrovsk: Gerda, 2013, ISSN 978-966-8856-82-2, 25 - 27
ДокладKonstantinova S, A Konarev, Corporate Growth under Crisis Conditions, Trakia Journal of Sciences, Vol. 11 (Suppl. 1), 2013, ISSN 1313-3551 (online), 578 - 5811
ДокладСн. Иванова, Георги Сомов, Изследване процесите на меланоидинообразуване във фритюрна мазнина при пържене на полуфабрикати от смляно месо, Сборник на докладите от ІV международен симпозиум „ Екологични подходи при производството на безопасни храни, Четвърти, 2011, 229 - 234
ДокладСн. Иванова, Фритюрното пържене и факторите влияещи по време на топлинната обработка на пържените хранителни полуфабрикати ползвани в ресторантите и кетъринга,, Хранителна наука, техника и технологии. Пловдив, 3 (5), 201, 42 - 45
ДокладСн. Иванова, ГТ.Сомов, Ил.В.Милкова-Томова, Изследване процесите на окисление в растително масло и зехтин при пържене на продукти от месен произход – панирани пилешки шницели чрез физико химични методи,, Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, Трети (5), 2011, 38 - 41

Страница 17 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив