Забравена парола

Страница 18 от 71

Общо: 3528

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, За семантиката на някои английски и български композити – наименования на лица в туристическата индустрия, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, LХI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 975 - 978
ДокладLuizova-Horeva TH, Some metaphor-based English compounds motivated by image schemas in the language of tourism, Proceedings of the 1st International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science”, ІІ, 2014, 416 - 419
СтатияЖекова БЙ, И Пищийски, ВС Станчев, Получаване на циклодекстрини в присъствие на полярни органични съединения, Научни трудове на УХТ, LIV (4), 2007, 69 - 74
ДокладИлиева ФТ, ХС Спасов, ЯБ Чобанов, В Димовска, Проучване на морфологични, физиологични и генетични свойства на новоизолирани и селектирани на второ ниво дрождени щамове от района на Тиквеш, Македония, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука,техника и технологии 2014“, 24-25.10.2014, Пловдив, Сборник Резюмета І част, стр.26, 2014
ДокладПанчева ТП, Профил на самостоятелната заетост в България. Някои характеристики и тенденции., Сборник с доклади от Международна юбилейна научна конфереция „Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване“, КИА, Пловдив, 2014, 250 - 257
СтатияKrastanov AI, D Blazheva, VS Stanchev, Sucrose conversion into palatinose with immobilized Serratia plymuthica cells in a hollow-fibre bioreactor, Process Biochemistry, 42, 2007, 1655 - 165911
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Превод на английски и български конструкции с опорна дума „туризъм”: семантична прозрачност и еквивалентност, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, II (Серия А: Обществени науки, изкуство и култура), 2015, ISSN 1311-9400, 13 - 18
ДокладLuizova-Horeva TH, Some English and Bulgarian Adjective-Noun Constructions Based on Conceptualised Perceptual Experience, P. Hilendarski University of Plovdiv Research Papers – Languages and Literature, 53 (1, Part A), 2015, ISSN 0861-0029, 518 - 527
СтатияLuizova-Horeva TH, Metaphor in the semantics of some food-related nominal compounds., Indian Journal of Applied Research, 6 (4), 2016, ISSN 2249-555X, 751 - 753
СтатияJirovetz L, S Bail, G Buchbauer, I Stoilova, AI Krastanov, A Stoyanova, VS Stanchev, E Schmidt, Chemical composition, olfactory evaluation and an¬tioxidant effects of the leaf essential oil of Corymbia citriodora (Hook) from China, Natural Product Communications, 2 (5), 2007, 599 - 6061
ДокладПанчева ТП, Организационна промяна и въведени реорганизации и преструктуриране на работните места в българските предприятия, Сборник с доклади от Международна юбилейна научна конфереция „Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване“, КИА, Пловдив, 2014, 258 - 264
СтатияStoilova IS, M Wilker, AI Krastanov, VS Stanchev, , Antioxidant activity of extract from elder (Sambucus nigra L.), Herba polonica, 53 (1), 2007, 45 - 54
МонографияПанчева ТП, Автореферат на дисертация на тема „Измерения за гъвкавост на пазара на труда: България в сравнителен контекст със страните от ЕС“, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност 3. Социални, стопански и правни науки; Пловдив, 2014
ДокладСпасов ХС, ЯБ Чобанов, НБ Благоева, П Запрянова, Ж Райчевска, Сравнително проучване на комерсиални препарати сухи дрожди за приложение при преработка на зърнени суровини, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2014“, 24-25.10.2014, Пловдив, Сборник Резюмета І част, стр.23, 2014
СтатияZhekova BY, I Pishtiyski, VS Stanchev, Investigation on Cyclodextrin Production with Cyclodextrin Glucanotransferase from Bacillus megaterium,, Food Technology, 46 (3), 2008, 328 - 33411
СтатияStanchev VS, IS Stoilova, AI Krastanov, Biodegradation dynamics of high catechol concentrations by Aspergillus awamori, Journal of Hazardous Materials, 154, 2008, 396 - 40211
СтатияDurakova AG, I. Dimov, R. Saurel, G. Raudot, Tzv Gogova, La capacite d'absorption et desorption de pain aux herbes, Научни трудове УХТ, 61 (1), 2014, 49 - 53
СтатияМукарев М, ВС Станчев, LS-SVM-регресионни модели за определяне на съдържанието на етилов алкохол във водно-алкохолни смеси, Хранително - вкусова промишленост, LVII (10), 2008, 47 - 53
СтатияДобрев ГТ, ВС Станчев, БЙ Жекова, Н Ципорков, И Пищийски, Оптимизиране на някои условия на дълбочинно култивиране на Aspergillus Niger B03 за получаване на ендоксиланаза, Научни трудове на СУБ - Пловдив, VII, 2008, 94 - 98
СтатияZhekova BY, GT Dobrev, VS Stanchev, I Pishtiyski, Approaches for yield increase of β-cyclodextrin formed by cyclodextrin glucanotransferase from Bacillus megaterium, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 25, 2009, 1043 - 104911
СтатияГогова Цв, Ст. Владева, Д. Генев, Възможности за обогатяване на хляб с грахов протеин, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 174 - 178
СтатияВладева Ст., Цв Гогова, Д. Генев, Възможности за приложение на обогатен с грахов протеин хляб в оптимизиране на хранителния режим при захарен диабет, Научни трудове УХТ, XL, 2013, 170 - 173
ДокладDocheva E, D. Valentin, Y Wache, , F. Husson, Enrichissement de pain avec vitamine C, encapsulation et caracterisation sensorielle, Chaier de recherches, 2012, 192 - 196
СтатияStoilova IS, AI Krastanov, VS Stanchev, Properties of crude laccase from Trametes versicolor produced by solid-substrate fermentation, ABB (http://www.SciRP.org/journal/abb/), 2010
Уч. пособиеТосков Г., Пазарно поведение на индустриално предприятие, Университетско издателство "Пайсий Хиленарски", 2014, ISBN 978-954-423-977-0
СтатияСтанчев ВС, С Русинова-Видева, БЙ Жекова, К Георгиева, К Павлова, Характеризиране на биомаса получена при оптимизация на хранителна среда за синтез на екзополизахарид от Cryptococcus laurentii AL100, Научни трудове на УХТ, LVII (1), 2010, 519 - 524
СтатияStanchev VS, L Kozuharova, BY Zhekova, V Gochev, Optimisation of Synthetic Medium Composition for Levorin Biosynthesis by Streptomyces levoris 99/23 and Investigation of its Accumulation Dynamics Using Mathematical Modelling Methods, Polish Journal of Microbiology, 59 (3), 2010, 179 - 18311
СтатияДобрев ГТ, Д Вълчева, ВС Станчев, Оптимизиране на състава на хранителната среда за получаване на ксиланаза от Bacillus subtilis и характеристика на ензимния препарат, Хранително-вкусова промишленост (9), 2010, 43 - 48
ДокладKrasteva IK, VK Ganchovska, HT Andreeva, Determining the influence of ph on the sheepmeat's color components, Сборник тезисов, Киев, Украйна, 2015, 126 - 128
ДокладКръстева ИК, ВК Ганчовска, ХТ Андреева, Определяне промяната на цвета на овче месо в процес на зреене, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XIII, 2015, 195 - 198
СтатияStanchev VS, D. Georgiev, S. Gargova, Mathematical modeling of the nutrient medium composition for the production of yeast phytase, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (5), 2010, 628 - 63411
ДокладТосков Г., Лейбъл био като инструмент за повишаване на конкурентоспособността, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2016
ДокладБичурова И., Тосков Г., Корпоративната социална отговорност и значението на знанието като конкурентно предимство, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2016
ДокладКръстева ИК, НА Шопов, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, Обективно окачествяване на траен варено - пушен колбас чрез анализ на изображения в програмна среда LABVIEW, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 750 - 754
ДокладБичурова И., Тосков Г., Дичев Е., Дочев В., Инвестиция в социално-отговорни практики за екологична безопасност и превенция на здравето в КЦМ АД Пловдив, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2015
ДокладАндреева ХТ, Определяне готовността на бисквити за опаковане чрез система за машинно зрение, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 717 - 720
ДокладТосков Г., Партизански маркетинг – възможност за подобряване на конкурентоспособността, 2015
СтатияToskov G., TEAM AUTONOMY AN EMERGING CONCEPT IN OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY, Science and Technologies, 20151
СтатияNenov NS, V Gochev, T Girova, IS Stoilova, T Atanasova, VS Stanchev, A Stoyanova, Low Temperature Extraction of Essential Oil Bearing Plants by Liquefied Gases. 6. Barks from Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Nees), Journal of Essential Oil Bearing Plants, 14 (1), 2011, 67 - 751
СтатияZhekova BY, VS Stanchev, Reaction Conditions for Maximal Cyclodextrin Production by Cyclodextrin Glucanotransferase from Bacillus megaterium, Polish Journal of Microbiology, 60 (2), 2011, 113 - 1181
СтатияToskov G., Bichurova I., AN ASSESSMENT OF THE BULGARIAN PRIVATIZATION, Science and Technologies, 20151
СтатияТосков Г., Икономически предимства на инсталациите за биогаз, Списание Инсталации, 2015
ДокладАндреева ХТ, А Босакова-Арденска, ЛФ Костадинова-Георгиева, Приложение на алгоритъма „Moment-Preserving Thresholding“ при оценяване шупливостта на бял хляб, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XVII, 2015, 28 - 31
ДокладКръстева ИК, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, Компютърен метод за определяне изменението на цвета на функционални месни продукти с вградени естествени оцветители от тиква, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XVII, 2015, 32 - 35
ДокладТосков Г., Японския опит в управлението на качеството на човешките ресурси, Основни тенденции в развитието на човешките ресурси, 2014
ДокладКръстева ИК, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, ЛФ Костадинова-Георгиева, Определяне на структурното изменение на пилешко месо в процес на мариноване, чрез анализ на микроскопски изображения, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XII, 2014, 126 - 129
ДокладТосков Г., Мантарова Ц., Механизми за формиране на допълнително материално стимулиране в производствено предприятие, Основни тенденции в развитието на човешките ресурси, 2014
ДокладАндреева ХТ, Анализ и окачествяване на макаронени изделия чрез система за машинно зрение, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 705 - 708
ДокладToskov G., Main factors and tendencies analysis for competitiveness increasing of the vegetable production, Scientific Works of the Agricultural University, 2013
ДокладAndreeva HT, A Bosakova-Ardenska, LF Kostadinova-Georgieva, Comparison of two methods for automatic image binarization, Second Scientific International Conference „Computer Sciences and Engineering”, Varna, 2014, 138 - 143

Страница 18 от 71

Общо: 3528

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив