Забравена парола

Страница 18 от 73

Общо: 3608

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Превод на английски и български конструкции с опорна дума „туризъм”: семантична прозрачност и еквивалентност, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, II (Серия А: Обществени науки, изкуство и култура), 2015, ISSN 1311-9400, 13 - 18
СтатияЛуизова-Хорева ЦХ, Поглед върху терминологичната единица “техника” и нейните еквиваленти в английски език, Хранителна наука, техника и технологии, І-2011, 2011, 156 - 161
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Образни схеми в значението на субстантивни композити от езика на туризма, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2012”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 947 - 949
СтатияЛуизова-Хорева ЦХ, Някои прояви на прототипния характер на категорията CUTLERY, Хранителна наука, техника и технологии, ІІ-2011, 2011, 113 - 117
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, За семантиката на някои английски и български композити – наименования на лица в туристическата индустрия, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, LХI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 975 - 978
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Видове субстантивни композити в българо-английски корпус от областта на туризма, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2012", LІХ, 2012, ISSN 1314-7102, 950 - 955
ДокладЛичев АА, АС Вучев, Толев МГ, Сравнителен анализ на методи за управление на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-228 - I-233
СтатияЛазаров Л. В., Джурков Т. Г., Изследване на някои физични параметри на рязан тютюн, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 284 - 287
СтатияЛазаров Л. В., Джурков Т. Г., Експериментално изследване на процеса сушене на рязан тютюн в ротационно-импулсен кипящ слой, Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2015“, 2015, ISSN 2367-8569, 62 - 72
СтатияКънева МП, ИИ Игнатов, СД Козлуджова, Характеристика на бутилираните води в Българияр Част 2. Съдържание на катиони и аниони, Хранително-вкусова промешленост, 1, 2013, ISSN 1311-0179, 43 - 48
СтатияКънева МП, ИИ Игнатов, СД Козлуджова, ГА Костов, Характеристика на бутилираните води в България. Част 1. Минерализация на водите, Хранително-вкусова промишленост, 11-12, 2012, ISSN 1311-0179, 46 - 49
Уч. пособиеКънева МП, ИИ Игнатов, Безалкохолни напитки и пиво - суровини и технологии., Академично издателство на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0272-5, 1 - 154
МонографияКънева М, И Върбанова, Р Трендафилова, Съдържание на кофеин в безалкохолни напитки от българския пазар, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2015, ISBN ISBN 978-954-24-0271-8
СтатияКънева М, И Върбанова, Р Трендафилова, П Неделчева, Г Костов, Валидиране на HPLC метод за определяне на кофеин в безалкохолни напитки, Хранително-вкусова промишленост (4), 2015, 29 - 33
СтатияКунчева М., В. Иванова, М. Тодорова, П. Денев, Приложение на амидиран пектин и метилов естер на алгиновата киселина за имобилизация на алфа-амилази от търговски препарати., Научни трудове на СУБ-Пловдив, Техника и технологии, XII (серия В), 2010, 147 - 150
ДокладКунчева М, П. Денев, С. Димитрова, Л. Луканов, Модифицированные растительные полисакариды, Дендрарию дальневосточногонии лесного хозяства, Материалы Международной конференции – Хабаровск, 2006, 219 - 221
ДокладКулинская МО, ИО Обрешков, Туризм в Болгарии глазами международного студента, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 268 - 271
СтатияКръстева РЙ, Съотношението между телесни мазнини и активна телесна маса и влиянието им върху спортния резултат при плувци, Спорт и наука (5), 2010, ISSN 1310-3393, 61 - 64
СтатияКръстева РЙ, Проучване на студентското мнение относно въвеждането на нова спортна специалност ,,Туризъм“ в Университета по хранителни технологии-гр. Пловдив, Спорт и наука (3), 2016, ISSN 1310-3393, 106 - 112
СтатияКръстева РЙ, Поглед върху възникването и развитието на физическото възпитание и спорт в България (в частност и на борбата като спорт с национални традиции), Научно-практический журнал ,,Вестник физической культуры“, Алматы, Казахстан (2), 2018, 26 - 32
СтатияКръстева РЙ, ПМ Дикова, Оценка аэробных возможностей студентов, которые занимаются фитнес-культуризмом., Сборник материалы, Международная научно практическая конференция, 4-6 септември, г. Чолпон-Ата, Киргизстан, 2017, 53 - 58
СтатияКръстева РЙ, Мястото на аквакултурата в поддържане на здравословен начин на живот на студентите и възможностите за нейното развитие в УХТ, Спорт и наука (1), 2014, ISSN 1310-3393, 114 - 118
ДокладКръстева РЙ, Мотиви за занимания с плуване на деца от различни възрастови групи през свободното време, сборник материали от научна конференция ,,Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 2007, ISSN 978-954-775-799-8, 211 - 217
ДокладКръстева РЙ, Изследване на влиянието на силовите възможности върху плувните скорости при подрастващи девойки, сборник с доклади от І-ва научна конференция ,,Науката за младите специалисти“, София-НСА, 2005, ISSN 954-718-167-Х, 123 - 126
СтатияКръстева РЙ, Антропометричен статус и хранителни навици на ученици от първи клас в начален етап на основната образователна степен., Спорт и наука (бр. 2), 2017, ISSN 1310-3393, 153 - 160
СтатияКръстева РЙ, Анализ на влиянието на силовите показатели върху бързината при подрастващи плувци, Спорт и наука (6), 2010, ISSN 1310-3393, 75 - 79
СтатияКръстева РЙ, АА Иванова, Особености на образователните системи в Република Казахстан и България (в частност на преподаване на предмета ,,Физическо възпитание и спорт“), Спорт и наука (2), 2016, ISSN 1310-3393, 123 - 128
ДокладКръстева ИК, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, Приложение на компютърни технологии за обективен анализ на храни, Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии, Русе, 2013, 126 - 130
ДокладКръстева ИК, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, ЛФ Костадинова-Георгиева, Определяне на структурното изменение на пилешко месо в процес на мариноване, чрез анализ на микроскопски изображения, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XII, 2014, 126 - 129
ДокладКръстева ИК, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, Компютърен метод за определяне изменението на цвета на функционални месни продукти с вградени естествени оцветители от тиква, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XVII, 2015, 32 - 35
ДокладКръстева ИК, НА Шопов, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, Обективно окачествяване на траен варено - пушен колбас чрез анализ на изображения в програмна среда LABVIEW, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 750 - 754
ДокладКръстева ИК, ЛФ Костадинова-Георгиева, ХТ Андреева, С Николова, Калибриране на лабораторна система за машинно зрение за окачествяване на хранителни продукти, Научни трудове на УХТ - Пловдив, LX, 2013, 1148 - 1152
ДокладКръстева ИК, ВК Ганчовска, ХТ Андреева, Определяне промяната на цвета на овче месо в процес на зреене, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XIII, 2015, 195 - 198
СтатияКръстева И, ЛФ Костадинова-Георгиева, ДБ Влахова-Вангелова, Проследявяне изменението на цветовите компоненти при мариноване на пилешко и телешко месо, Втора научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" 26-27 септември, Варна, България, 2014, 130 - 138
СтатияКръстева АП, МР Баева, Цв. Гогова, АГ Дуракова, БВ Бозаджиев, Flour mixes with Herb Additives, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 11 - 15
СтатияКръстева АП, МР Баева, Цв Гогова, АГ Дуракова, М Тодорова, Изследване на възможностите за добавка на брашно от клубените на топинамбур към пшенични брашна, Хранително - вкусова промишленост (5), 2010, 46 - 50
СтатияКръстева АП, МР Баева, Влияние на хидротермичната обработка върху скоростта на изменение на основни млевни показатели. Част 3: Скорост на изменение на основни млевни показатели при горещо кондициониране на пшеница, Хранително-вкусова промишленост (12), 2004, ISSN 1311-0179, 17 - 20
СтатияКръстева АП, МР Баева, Влияние на хидротермичната обработка върху скоростта на изменение на основни млевни показатели. Част 2: Скорост на изменение на основни млевни показатели при студено кондициониране на олющена пшеница, Хранително-вкусова промишленост (11), 2004, ISSN 1311-0179, 19 - 22
СтатияКръстева АП, МР Баева, Влияние на хидротермичната обработка върху скоростта на изменение на основни млевни показатели. Част 1: Скорост на изменение на основни млевни показатели при студено кондициониране на пшеница, Хранително-вкусова промишленост (10), 2004, ISSN 1311-0179, 14 - 16
СтатияКръстева АП, М Илчовска, БВ Бозаджиев, Технологични свойства на разпространени хибриди царевица, Съюз на учените - Стара Загора, I (2), 2003, ISSN 954-9329-02-Х, 98 - 102
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, Цв Гогова, Технологична характеристика на примитивни пшеници от вида Triticum turgidum L. Subsp. Turanicum, II част "Египетска пшеница", Научни трудове УХТ (1), 2007, 148 - 153
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, Цв Гогова, С. Стоянова, К. Колев, Технологична характеристика на примитивни пшеници от вида Triticum Turgidum L. Subsp. Turanicum II част: Египетска пшеница., Научни трудове на УХТ - Пловдив, LIV (1), 2007, ISSN 0477-0250, 148 - 153
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, Технологична характеристика на някои наши хибриди царевица, Растениевъдни науки (42), 2005, ISSN 0568-465X, 125 - 129
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, Рационална схема за смилане на царевица за получаване на нискомаслени грисове, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 124 - 129
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, Изследване на режимите на подготовка на царевицата за смилане, Съюз на учените - Стара Загора, I (I), 2004, ISSN 954-9329-07-0, 129 - 134
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, АГ Дуракова, А. Колева, Кинетика на процеса навлажняване на царевица. Част II: Диференциални криви на навлажняване на анатомичните части на зърната., Научни трудове на УХТ - Пловдив, LI (3), 2004, ISSN 0477-0250, 69 - 74
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, А. Колева, АГ Дуракова, Кинетика на процеса навлажняване на царевица. Част I: Криви на навлажняване на анатомичните части на зърната., Научни трудове на УХТ - Пловдив, LI (3), 2004, ISSN 0477-0250, 63 - 68
СтатияКръстева А, Цв Гогова, Зърненото съкровище на фараоните, Хляб плюс (6), 2003, 37 - 39
СтатияКръстева А, М Димитрова, Д Фердинандов, П Калчев, , Изследване на соеви продукти при производството на хляб тип "Стара Загора", соев продукт SOPRO - UTB, Сборник научни доклади ВИХВП, 2002, 310 - 314
СтатияКръстева А, М Димитрова, Д Фердинандов, П Калчев, , Изследване на соеви продукти при производството на хляб тип "Стара Загора", соев продукт SOPRO - PEAB, Сборник научни доклади ВИХВП, 2002, 310 - 314

Страница 18 от 73

Общо: 3608

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив