Забравена парола

Страница 18 от 73

Общо: 3616

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладГогова Цв, АА Вангелов, И Мургов, М Димитрова, , Получаване на суха закваска на бза хмелова мая Част 1 Получаване на традиционна хмелова мая и охарактеризирането й по технологични показатели, Сборник резюмета, 2003, 177 - 177
ДокладКръстева А, ДН Балджиев, Д Фердинандов, , Камут, Сборник резюмета, 2003, 178 - 178
ДокладKaradzov Gr, D Isserliyska, Tzv Gogova, , Rheological properties of aminoacids fortified dough, Trends in cereal science and technology - industrial application, 2008
ДокладGogova Tzv, Technological caracterization of primitive wheats from the form Triticum turgidum L. subsp. Turanicum, Trends in cereal science and technology - industrial application, 2008
ДокладСн. Иванова, Цветан Обретенов, Маргарита Кунчева, , Опит за опознаване структурата на меланоидини изолирани от печен телешки шол в моделни условия., Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив.Научна конференция с международно участие, Научни трудове, Трети (58), 2011, 20 - 26
ДокладГТ.Сомов, Разработване на методика за провеждане на екскурзионна дейност,Хранителна наука, техника и технологии,, , Научна конференция с международно участие, Научни трудове,, Трети (58), 2011, 27 - 34
ДокладСн. Иванова, ИО Обрешков, Разработване на проект за панорамна обиколка по тематичен маршрут „ Съединението на България”, Съюз на учените в България, Пловдив,Научни трудове,Техника и технологии,, 11 (Серия В), 2012, 164 - 168
ДокладСн. Иванова, Й.Н. Алексиева, Ил.В.Милкова-Томова, Проектиране на маршрут за селски туризъм в региона на Странджа планина,, Съюз на учените в България, Пловдив, Научни трудове, Серия В, Техника и технологии,, 11 (Серия В), 2012, 180 - 183
ДокладСн. Иванова, Й.Н. Алексиева, Ил.В.Милкова-Томова, Проектиране на маршрут с цел кулинарен туризъм в Западни Родопи., Проектиране на маршрут с цел кулинарен туризъм в Западни Родопи., 11 (Серия В), 2012, 184 - 187
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, ГТ.Сомов, Изследване процесите на окисление в растително масло и зехтин при пържене на картофи чрез прилагането на физикохимични методи,, ,Съюз на учените в България, Пловдив, Научни трудове, Серия В, 11 (Серия В), 2012, 188 - 193
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Д.Георгиева, П.Иванова, Матемамтико – статистическое моделирование физико – химических показателей фритюрного жира и дисперсионный анализ показателей фритюрного жира растительного происхождения., Одеська национальна академия, харчових технологии науков, 42 (2), 2012, 403 - 406
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Др. Бухалова, Й. Алексиева, Определяне степента на окисление на растителни масла при пържене на картофи., Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май17, 2012, Дом на науката и техниката, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив,, 9, 2012, 381 - 386
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Др. Бухалова, Й.Н. Алексиева, Проследяване динамиката на окислителните процеси в слънчогледово и маслинено масла при пържене на пилешки шницели., Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май17, 2012 г. Дом на науката и техниката, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив,, 9 (1), 2012, 387 - 392
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Определяне състава на мастните киселини на топлинно третирано маслиново масло., Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май 17, 2012, Дом на науката и техниката, Академично издателство на Аграрния университет, 9 (1), 2012, 335 - 340
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Др. Бухалова, Й.Н. Алексиева, Изследване влиянието на хранителните продукти върху окислителните процеси на фритюрните мазнини за пържене., Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май 17, 2012, Дом на науката и техниката, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, 9 (1), 2012, 341 - 346
ДокладСн. Иванова, ГТ.Сомов, М.Кунчева, Идентифициране на химични структури на меланоидини, изолирани от печени месни полуфабрикати чрез mas спектрални характеристики по метода на термичната деструкция, . Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май, 17, 2012, Дом на науката и техниката, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив,, 9 (1), 2012, 347 - 3521
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Д.Бояджиев, П.Георгиева, Математико – статистическо моделиране на физико –химични показатели на многократно термично обработени мазнини., Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май 17, 2012, Дом на науката и техниката , Академично издателство на Аграрния университет,, 9 (1), 2012, 405 - 410
ДокладБодурова Д., И. Димов, Моделиране на въздухообмена при климатизаране на спортната зала при УХТ – Пловдив.,Сборник доклади, Студентска научна сесия „Хранителна наука техника и технология ” Пловдив, 2007, 172-177, 2007
ДокладБодурова Д., O Карабаджев, Изследване на аеродинамичните характеристики на вертикален въздушен канал, Сборник доклади, Студентска научна сесия „Хранителна наука техника и технология ” Пловдив, 2007, 166-171, 2007
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Состав жирных кислот подсолнечного масла после термической обработки., Международной научно – практической конференции „ Иновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостоприимства”, 12 – 13 октебря, Алматы 2012, Посвященная 55-летию Алматинсково технологического университета,, 37 (2), 2012, 391 - 393
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, МА.Стоянова, Л.Кръстев, , Изследване на мастно - киселинния състав на топлинно третирани слънчогледово масло и маслиново масло при термично третиране на замразени картофени полуфабрикати., Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, Октомври 19 - 20, 2012, 59 (1), 2012, 883 - 887
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, МА.Стоянова, Л.Кръстев, , Изследване на мастно-киселинния състав на топлинно третирани растителнослънчогледово олио и маслиново масло от пържени панирани пилешки шницели., Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, Октомври 19 -20, 2012, Научни трудове, 59 (1), 2012, 888 - 891
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Л.Кръстев, Characteristics of the process of frying in oil bath., Proceedings of the International Conference Modern technologies, in the Food Industry, 2012, November 1 – 3, 2012, Food Technology, Republic of Moldova,, 1 (2), 2012, 382 - 387
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, МП.Димитрова, Проследяване промените на мастно – киселинния състав на различни видове растителни масла при топлинно третиране, 60 – юбилейна научна конференция с международно участие при УХТ, Пловдив, Хранителна наука, техника и технологии 2013, Научни трудове,, 60 (1), 2013, 1313 - 1318
ДокладСн. Иванова, Изследване влиянието на термични режими на печене върху процесите на меланоидинообразуване в едропорционни месни полуфабрикати, Сборник на докладите от Х юбилейна национална –техническа конференция с международно участие „ Екология и здраве”, Пловдив, Юни5, 10 (3), 2014, 375 - 379
ДокладАндреева ХТ, Исследование основных показателей качества хлеба и хлебных изделий с помощью компьютерных методов, Научно-практической конференции “Студенчество в науке - инновационный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 460 - 462
ДокладСн. Иванова, Възможности и перспективи за развитие на културен туризъм в Хасковска област – България, София, 11 – та международна научна конференция, интелигентна специализация на България. Международно Висше Бизнес училище – Ботевград, Гранд Хотел София - Издателство на МВБУ, 11, 2014, 922 - 944
ДокладНиколов ИЖ, ДВ Чобанова, Влияние на бистрещи, филтриращи, стабилизиращи и коригиращи обработки върху фенолните съединения на бяло вино от сорта Совиньон Блан, Международен енологичен семинар - Приморско, 2015
ДокладСн. Иванова, М.Андреев, Проучване на възможностите за развитие на културно –исторически туризъм в Охрид,, Хранителна наука, техника и технологии 2014, Научна конференция с международно участие. Научни трудове, 61 (1), 2014, 825 - 837
ДокладЙорданова-Динова П., Тенденции на оборотния капитал на предприятията от "Месопреработка" (на примера на подотрасъла в Пловдивска област за периода 2006-2010 г.) в контекста на междуфирмената задлъжнялост, Сборник доклади от научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", LIX, 2012, 907 - 910
ДокладНиколов ИЖ, ДВ Чобанова, Влияние на бистрещи обработки върху цветните характеристики на червено вино Марселан, Научна конференция "Хранителна наука, техника и технологии", 2015
ДокладР.Димитрова, Сн.Иванова, Study the opportunities for the development of local bulgarian traditional cuisine,, Хранителна наука, техника и технологии 2014, Научна конференция с международно участие, Научни трудове, 61 (1), 2014, 825 - 837
ДокладЙорданова-Динова П., Светла Георгиева, Динамика на ликвидността на месопреработвателни предприятия, Сборник доклади от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2014, ISSN 1314-1880, 393 - 397
ДокладЙорданова-Динова П., Светла Георгиева, Анализ на динамиката на оборотния капитал на предприятия от млекопреработватерната индустрия, Сборник доклади от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2014, ISSN 1314-1880, 345 - 348
ДокладЙорданова-Динова П., Светла Георгиева, Възможности на ринейното програмиране при съставяне на производствената програма на предприятие от хранителната индустрия, Сборник доклади от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2014, ISSN 1314-1880, 399 - 404
ДокладЗл.Григорова, Сн.Иванова, Ив.Шопова, Gourmet tourism in Bulgaria, 5 th international Conference of Economic Sciences and 5 th CCEDEP (Climate Change, Economic Development, Environment and People) Conference of the ACEU (Conference of the Alliance of Central – Eastern European Universities),Kaposvar University-Kaposvar , Hungary, 7-8 May 2015, 2015, ISSN ISBN 978 – 963 – 9821 – 86 – 6, 449 - 457
ДокладЙорданова-Динова П., Светла Георгиева, Изследване на икономическата рентабилност на предприятия от сектор "Млекопреработка" в страната, Сборник доклади от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2014, ISSN 1314-1880, 349 - 352
ДокладБ.Г.Марков, Изследване влиянието на хлабините в кинематичните звена в пътуващия механизъм на мостов кран с електрическа връзка между роторите на задвижващите асинхронни двигатели, Хранителна наука, техника и технологии, LVII (Свитък 2), 2010, ISSN 1314-7102, 355 - 360
ДокладБ.Г.Марков, Изчисляване на роторните токове, електромагнитния момент и избора на съпротивление в многодвигателно асинхронно електрозадвижване с електрическа връзка между роторите на асинхронните двигатели, Хранителна наука, техника и технологии, LVIII (Свитък 3), 211, ISSN 1314-7102, 369 - 374
ДокладБ.Г.Марков, Линейни електрозадвижвания в промишлеността, Хранителна наука, техника и технологии, LVIII (Свитък 3), 2011, ISSN 1314-7102, 381 - 386
ДокладБ.Г.Марков, Математичен модел на линеен асинхронен двигател, Хранителна наука, техника и технологии, LVIII (Свитък 3), 2011, ISSN 1314-7102, 375 - 388
ДокладБ.Г.Марков, В.К.Панов, Симулационно изследване на динамичен модел на векторно управление на линеен асинхронен двигател при постоянство на роторното потокосцепление, Механика на машините (102), 2013, ISSN 0861-9727, 93 - 98
ДокладБ.Г.Марков, В.К.Панов, Създаване на симулационен модел на трифазен линеен асинхронен двигател в реална трифазна координатна система, Механика на машините (102), 2013, ISSN 0861-9727, 99 - 106
ДокладБ.Г.Марков, Без сензорно управление на линеен асинхронен двигател, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 211 - 216
ДокладB.Markov, D. Tsankova, MIT rule based model reference adaptive control of linear induction motor, nnals of faculty of engineering Hunedoara-International Journal of Engineering, XII (Fascicule 3), 2014, ISSN 1584‐2673, 95 - 100
ДокладКонарев А, Константинова С, Югоизточна Европа и България - сравнителен анализ на развитието на борсовите компании, Сборник доклади: Международна научна конференция „Източноевропейския преход и социално-икономическото разслояване”, 2013, ISSN 978-619-90178-1-4, 153 - 158
ДокладB.Markov, Modular Development of Linear Induction Motor Control in Simulink Enviroment, ICEST 2014 Conference-Nish, Serbia, XII (Proceeding of papers volume 2), 2014, ISSN 978-86-6125-109-2, 278 - 282
ДокладKonstantinova S, Corporate Management of Capital in Tourism in a Crisis Situation, 11th International Applied Science Conference, Moscow, Russia, "Economics, Sociology, Law", 2012, ISSN 1995-9648, 8 - 13
ДокладБожидар Марков, Симулационно изследване на линеен асинхронен двигател с система на пряко управление на електромагнитната сила, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications", 21 (book 1), 2015, ISSN 1310 - 8271, 99 - 104
ДокладKonstantinova S, Sources and Uses of Capital in a Crisis Situation., The International Scientific Conference: "Science, Technology and Higher Education" At Westwood, Canada, Vol. I, 2012, ISSN 978-1-927480-38-0, 63 - 68

Страница 18 от 73

Общо: 3616

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив