Забравена парола

Страница 18 от 73

Общо: 3608

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияГосподинов ДН, Съвременни и иновативни методи за замразяване на хранителни продукти, Научни трудове на русенския университе, 55, 2016, ISSN 1311-3321, 100 - 104
ДокладИлиева И., С. Василев, Д. Бояджиев, Определяне на въртящия момент, при рязане на хранителни продукти с дисков нож с отчитане на триенето между продукта и страничните стени на ножа, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, Серия В."Техника и технологии", XVI, 2013, 44 - 48
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Анализ на възможностите за пречистване и рециклиране на отпадъчни води чрез механична термопомпа, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив” (10), 2014, ISSN 1314-1880, 363 - 368
ДокладДанев А, HT Andreeva, A Bosakova-Ardenska, LF Kostadinova-Georgieva, Region of interest improvement by image processing in brown bread porosity evaluation, VII International Conference of Young Scientists – ICYS 2017, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии,, том ХV, 2017, ISSN ISSN 1311-9419, 43 - 46
ДокладHadzhiev BI, TV Prokopov, A Pasheva, Increasing of eco-efficiency in food industry by processes reengineering, Proceedings of the International Conference Modern Technologies in the Food Industry-2012, Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova, II, 2012, 369 - 374
СтатияAngelova V, P Zaprjanova, V Popova, K Ivanov, Effect of organic amendments on chemical composition and quality of Oriental tobacco, Journal of International Scientific Publications: Agriculture & Food, 1 (1), 2013, ISSN 1314-8591, 213 - 223
СтатияObreshkov I, D Franz, I Schellenberg, Optimized determination of honey carbohydrates by HPAEC-PAD, Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 27 - 30
ДокладBalev DK, DB Vlahova-Vangelova‎, SG Dragoev, K Mihalev, T Doncheva, Development of new functional cooked sausages by addition of rose petal extract, Proceedings of II International Congres “Food Technology, Quality and Safety”, Novi Sad 2014, Serbia, ‎, 2014, ISSN ISBN 978-86-7994-043-8, 111 - 116‎
СтатияВуцова АХ, СА Топлева, Global challenges and entrepreneurial spirit development through public-private partnership, Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses, Collective monograph, ISMA University, Riga, Latvia, 2016, ISSN 1877-0444, 42 - 50
СтатияГеоргиева ЛД, АИв Павлов, МР Баева, ДВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, Антиоксидантная активность растителных экстрактов из клюквы Vaccinium vitis-ideae L., Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 67 - 69
ДокладGanchovska DG, MI Boteva, IM Mihaylov, Equivalent stress distribution along the height of a beer glass bottle - part I,, , Proceedings of the II nd International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science (August 30-31, 2016, Abu Dhabi, UAE)”, International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 9(13), Vol. I, 2016, ISSN 2413-1032, pag.5 - 9
СтатияKostov G, М. Angelov, I. Mihailov, D. Stoeva, Development of combined models to describe the residence time distribution in fluidized – bed bioreactor with light beads., Procedia Food Science, I, 2011, ISSN 2211-601X, 770 - 775
ДокладСпасов ХС, И Симеонов, ЯБ Чобанов, НС Стоянов, ПС Митев, , Органолептичен профил на вина от различни клонове на сорта Врачански мискет, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", 2013, Пловдив, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, 392 - 397
ДокладБояджиев Д., С. Василев, И. Илиева, Аналитичен метод за определяне на силата на съпротивление при рязане с дисков нож, породена от триенето между материала и страничните стени на ножа, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия В. „Техника и технологии”, X, 2013, 119 - 122
СтатияВълчев СЕ, Физични свойства на промишлени отпадъчни води от хранителни производства, Научни трудове на Съюз на учените - Пловдив, Серия В, Техника и технологии, XII, 2014, ISSN 1311-9419, 86 - 92
ДокладAndreeva HT, Lena F. Kostadinova-Georgieva, N. Katrandzhiev, Дефиниране област на интерес при определяне шупливостта на типов хляб чрез обработка на изображения, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology-2017”, Vol. LXIV (Issue 1), 2017, ISSN ISSN 1314-7102 CD, E-ISSN 2535-1311 online, 257 - 262
СтатияСлавов АК, ЗР Денкова, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, Селекция на щамове Pseudomonas sp. и Aeromonas sp. за пречистване на отпадни води от инсталация за очистване на въздух, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIX, 2012, 641 - 645
СтатияЩерев ИГ, Влияние на носителя върху електрокаталитичната активност на малки количества отложена платина, Научни трудове УХТ, LI (4), 2004, ISSN 0477-0250, 427 - 432
ДокладVlahova-Vangelova D, D Balev, S Dragoev, B Kapitanski, K Mihalev, T Doncheva, Influence of goji berry, pumpik powder and rose petal extract on the quality of cooked sausages with reduced nitrite ‎content, Proceedings of II International Congres “Food Technology, Quality and Safety”, Novi Sad 2014, Serbia, 2014, ISSN ISBN 978-86-7994-043-8, 1 - 6
Уч. пособиеВуцова, АХ, СА Топлева, Учебно помагало по Европейска интеграция, Агенция Стратегма ООД, 2015, ISBN 978-954-9506-38-9
СтатияGencheva P, GT Dobrev, N Delchev, J Hristov, V Ivanova, Jerusalem Artichoke and Pea Hulls based Substrates as Raw Material for Ethanol Production by Saccharomyces cerevisiae, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 4 (1), 2012, 84 - 90
ДокладGanchovska DG, MI Boteva, IM Mihaylov, Equivalent stress distribution along the height of a beer glass bottle - part II, Proceedings of the II nd International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science (August 30-31, 2016, Abu Dhabi, UAE)”, International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 9(13), Vol. I, 2016, ISSN 2413-1032, pag.10 - 13
ДокладИванова И, М. Какалова, Г. Иванов, К. Василев, К.Неделчева, Приложение на показателя общ летлив основен азот за експресна оценка на преснотата на пилешкото месо, Хранителна наука, техника и технологии – 2014, LXI, 2014, 355 - 361
ДокладНесторова Д., Т. Колева, Сравнителен анализ на издръжливостта на студенти-неспортисти от различни университети (в контекста на промоция на здравето), Сб. IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, Пловдив, 2011, 350 - 354
ДокладИлиева И., Д. Бояджиев, С. Василев, М. Ботева, Изследване на влиянието на скоростния коефициент върху резултантната сила на триене между страничните стени на ножа и разрязвания продукт при рязане с дисков нож, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия В. „Техника и технологии”, XI, 2013, 29 - 32
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, Д Блажева, Оценка на екологичния ефект от пречистването на промишлени отпадъчни води чрез термопомпена система. Част I - Определяне концентрацията на общо сухо вещество и микробиологичен анализ, Сборник от докладите от Национална научно - техническа конференция с международно участие "Екология и здраве"Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 2016, ISSN 2367-9530, 259 - 265
Уч. пособиеKornelia Choroleeva, Учебно помагало по английски език за хранителни технологии, Част 3: Upper-Intermediate, Holistic Approach to Regional Vocational Sector-based Training No UK/06/B/F/LA-162_538, програма „Леонардо да Винчи”, 2008
СтатияTinello F, DS Mihaylova, A Lante, Valorization of onion extracts as anti-browning agents, Food Science and Applied Biotechnology, 3 (1), 2020, ISSN 2603-3380, 16 - 21
СтатияKralchev D, DS Taneva, TV Prokopov, Effects of work-related factors on workers’ health in Bulgaria, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, XII (4), 2013, 332 - 341
СтатияВласева РВ, МГ Иванова, МА Душкова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на орехово масло и кардамон, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 3, 2014, ISSN 2311-6870, 37 - 42
СтатияЩерев ИГ, Електрокаталитични изследвания на иридиеви отложения върху носител титан, Научни трудове УХТ, LI (4), 2004, ISSN 0477-0250, 433 - 438
ДокладДрагоев СГ, ДБ Влахова-Вангелова, Потенциални химчни опасности за здравето на човека в месни и рибни продукти, Scientific Researches of the Union of the Scientists in Bulgaria - Plovdiv, 11 (Series C. Natural Sciences and ‎Humanities‎), 2014, ISSN 1311-9419, 4 - 23
Уч. пособиеВуцова АХ, СА Топлева, Ръководство за управление на проекти в хранително-вкусовата и туристическата индустрия, Агенция Стратегма ООД, 2017, ISBN 978-954-9506-40-2
СтатияНиколова КрТ, ИлВ Милкова-Томова, СнД Иванова, МР Баева, Г Антова, Ультравиолетовая спектроскопия термообработанных растительных масел - подсолнечное и соевое, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 72 - 75
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, КГ Ангелов, СВ Василев, Анализ на поведението на стъклена опаковка за пиво при натоварване на вътрешно налягане при различни температурни режими, VІ International conference of young scientists 11-13 June 2015, Plovdiv, Scientific Works of the Union of Scientists Plovdiv, Series B. Natural Sciences and the Humanities,, Vol. XVII, 2015, ISSN 1311-9192, pag. 124 - 127
ДокладAlexieva I., Culinary Innovations Based on Traditions and Food Science Studies, 15th Annual Conference of Partner Institutions, Hospitality and Service Innovation, 2015
СтатияЛазаров Л. В., Джурков Т. Г., Изследване на някои физични параметри на рязан тютюн, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 284 - 287
СтатияIlieva I., Relationship between the velocity coefficient and moment of force to cutting with disc knife, International scientific and practical conference “World science (The goals of the WorldScience 2016 (January 27 – 28, 2016, Dubai, UAE))”, 2 (6), 2016, ISSN 2413-1032, 19 - 21
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, Д Блажева, Оценка на екологичния ефект от пречистването на промишлени отпадъчни води чрез термопомпена система. Част II - определяне на основни физико - химични показатели, Сборник от докладите от Национална научно - техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2016, ISSN 2367-9530, 266 - 271
СтатияLuizova-Horeva TH, Metaphor in the semantics of some food-related nominal compounds, Indian Journal of Applied Research, 6 (4), 2016, ISSN 2249-555X, 751 - 753
ДокладDushkova MA, SD Kodinova, GTS Angelov, Effect of the working pressure on the flux during ultrafiltration of goat's milk, Scientific Works of University of Food Technology, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311, 120 - 125
СтатияМомчилова ММ, ГИ Живанович, ДГ Йорданов, ЛВ Антипова, ИИ Марков, СА Титов, Текстурные характеристики охлажденного и замороженного мяса курицы и индейки, Вестник ВГУИТ (4), 2016, 199 - 205
ДокладPopova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 8. Burley light air-cured tobacco – concentrated aromatic products, International conference AGRI-FOOD 2014, 2014, ISSN 1843-0694, 264 - 270
ДокладGeorgieva HI, IO Obreshkov, Service quality in tourism industry, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 95 - 97
СтатияЩерев ИГ, Изследване на кето-енолното равновесие в тиомалоналдехид с HF,B3LYP и МР2 методи и разширен базис от функции 6-31 lG(d,p), Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv, Series C. Technics and Technologies, 5, 2005, ISSN 1311-9419, 334 - 338
ДокладVlahova-Vangelova D ‎, KP Vassilev, DK Balev, SG Dragoev, PS Dragoeva, Functional and morphological changes in poultry fillets during acid marinating with sodium lactate‎, Proceedings of 59th International Congress of Meat Science and Technology, Izmir, Turkey, August 19 - 23, 2013 ‎Ed. by Meltem Serdaroglu, Burcu Öztürk, Tolga Akcan Ege University, Izmir.Food Engineering Department, 2013, S6B (10‎), 2013, ISSN ISBN: 978-605-125-720-4, 6101 - 6108
Уч. пособиеСтоева МА, СА Топлева, Тестове и текстове по икономически теории, УИ „Паисий Хилендарски”, 2011, ISBN 978-954-423-726-4
СтатияБаева МР, Изследване влиянието на хранителни покрития от полизахариди върху преснотата на малко хлебче, Известия на ТУ - Сливен, 2, 2013, ISSN 1312-3920, 60 - 65
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, КГ Ангелов, СВ Василев, Влияние на температурата върху якостта на стъклени опаковки за пиво, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора,, Vol.V (4), 2015, ISSN 1314-4111, 37 - 41
ДокладПопова С., Г. Костов, П. Копринкова-Христова, И. Михайлов, Д. Стоева, Оценка на концентрацията на биомаса чрез концентрацията на субстрата и продукта при периодична алкохолна ферментация, Twenty-first international conference "Robotics & Mechatronics" '11, analysis, modelling, design and application in industry of robotic and mechatronic Systems, 2011, 148 - 153

Страница 18 от 73

Общо: 3608

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив