Забравена парола

Страница 19 от 71

Общо: 3528

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Окачествяване на бисквити чрез система за машинно зрение, Годишна университетска научна конференция в НВУ - Велико Търново, 2014, 164 - 169
СтатияToskov G., Masheva S., Todorova V., Possibilities for application of plant promotor immunocitofit in integrated pepper production., Agricultural science and technology, 2012, 131 - 1341
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Объективное определение пористости хлеба в програмной среде MАTLAB, Международная научнопрактическая конференция Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг, Татарстан, 2014, 84 - 86
ДокладКостадинова-Георгиева ЛФ, Кръстева ИК, ВК Ганчовска, ХТ Андреева, Определяне на цвят и конвертиране от RGB в CIE La*b* цветови модел с програмна среда LabVIEW, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XI, 2013, 108 - 111
СтатияТосков Г., Производство на зеленчуци в България и Европейския съюз – състояние и условия за развитие, сп.Аграрни науки, 2012, 91 - 961
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, А Босакова-Арденска, Оценяване шупливостта на хляб чрез обработка на изображения, Научни трудове на УХТ - Пловдив, LX, 2013, 1136 - 1139
ДокладКръстева ИК, ЛФ Костадинова-Георгиева, ХТ Андреева, С Николова, Калибриране на лабораторна система за машинно зрение за окачествяване на хранителни продукти, Научни трудове на УХТ - Пловдив, LX, 2013, 1148 - 1152
ДокладКръстева ИК, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, Приложение на компютърни технологии за обективен анализ на храни, Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии, Русе, 2013, 126 - 130
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Определяне влиянието на маята върху качеството на хляба чрез анализ на изображения, Международна конференция на младите учени, СУБ - Пловдив, 2013, 28 - 33
ДокладИмирски Н, ДП Стоева, ХГ Христов, Установка для определения распределения давления по поверхности крыла в дозвуковом аеродинамическом канале, 82 мiжнародна наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, Киïв, Нацiональний унiверситет харчових технологiй, 2016, 99 - 99
ДокладРайнов П, ДП Стоева, Л Димитрова, , Определяне на работните параметри на центробежни вентилатори чрез моделни изследвания, Младежки форуми, „Наука, технологии, иновации, бизнес" Сборник доклади, 2016, ISSN 2367-8569, 30 - 34
ДокладХристов Х, ДП Стоева, Л Панчев, Енергиен анализ на хладилни камери, Младежки форуми, „Наука, технологии, иновации, бизнес" Сборник доклади, 2016, ISSN 2367-8569, 5 - 8
ДокладHadjiiski V, SV Stefanov, St. Kartunov, DN Gospodinov, , Education technologies for machine design, computer training for students, The 5th International Balkan Educational and Science Congress, 2009, 607 - 608
ДокладHristiv H, DP Stoeva, Temperature variation during storage in home refrigerator, 78-a наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, 2012, 37 - 39
СтатияStefanov St., HG Hristov, DP Stoeva, ZR Denkova, R Nikolova, Investigation of the process of storing packaged rabbit meat in modified atmosphere, “Food and Environment Safety” Journal of faculty of food engineering, Stefan cel mare University of Suceava,, Vol. XI (Issue I), 2012, 103 - 107
СтатияStefanov St., HG Hristov, DP Stoeva, ZR Denkova, R Nikolova, Investigation of the process of storing packaged pumpkin in modified atmosphere, “Food and Environment Safety” Journal of faculty of food engineering, Stefan cel mare University of Suceava, Vol. XI (Issue I), 2012, 54 - 59
СтатияKabaivanov SI, A Malechkova, AA Marchev, MN Milev, VM Markovska, K Nikolova, A Step Beyond the Monte Carlo Method in Economics: Application of Multivariate Normal Distribution, 41TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE15), Publ.: American Institute of Physics, 201511
ДокладMarkovska V, Real options for valuation of mergers and acquisitions, VSIM International conference, UNWE,Ravda, 2013, ISSN 1314-0582
ДокладKabaivanov SI, V Markovska, M Milev, Accurate Valuation of Financial Options by Efficient Simulation of Probability Distributions, VSIM International conference, UNWE,Ravda, 2013, ISSN 1314-0582
СтатияKabaivanov SI, M Milev, V Markovska, Application of Path Simulation Techniques in Derivative Pricing, Business and development of Regions, St. Zagora, 2013, ISSN 1313-3551
ДокладМарковска В, Приложимост и проблеми при финансовите стрес тестове, Научно-практическа конференция с международно участие “Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие”, ПУ, том I, 2014, 439 - 444
СтатияVlaeva I, K. Nikolova, I. Bodurov, M. Marudova, D. Tsankova, S. Lekova, A. Viraneva, T. Yovcheva, Using differential scanning calorimetry, laser refractometry, electrical conductivity and spectrophotometry for discrimination of different types of Bulgarian honey, Journal of Physics: Conference Series, 794, 2017, 012034-1 - 012034-711
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, A. Viraneva, T. Yovcheva, Discrimination of sweeteners based on the refractometric analysis, Journal of Physics: Conference Series, 794, 2017, 012033-1 - 012033-611
СтатияMarudova M, I. Bodurov, S. Sotirov, Y. Uzunova, B. Pilicheva, I. Avramova, A. Viraneva, I. Vlaeva, G. Exner, T. Yovcheva, Nanostructured polyelectrolyte multilayer drug delivery systems for buccal administration, Bulgarian Chemical Communications, 48 (E), 2016, 468 - 47411
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, A. Viraneva, T. Yovcheva, S. Sainov, Modified design of a laser refractometer, Nanoscience & Nanotechnology, 16, 2016, 31 - 3311
ДокладВлаева И, К. Николова, И. Бодуров, Т. Йовчева, Рефератът по физика – мост между науката и обучението във висшите училища, XLIV Конференция по въпросите на обучението по физика, 2016, 146 - 149
МонографияКънева М, И Върбанова, Р Трендафилова, Съдържание на кофеин в безалкохолни напитки от българския пазар, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2015, ISBN ISBN 978-954-24-0271-8
СтатияYovcheva T, M. Marudova, A. Viraneva, S. Sotirov, S. Russev, I. Bodurov, B. Pilicheva, Y. Uzunova, G. Exner, Ts. Grancharova, I. Vlaeva, Various corona treated biopolymer substrates for the deposition of polyelectrolyte multilayers, AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220026-1 - 220026-411
СтатияKaneva M, A Trendafilova, St Kemilev, M Todorova, Аqueous ethanolic extracts of Achillea millefolium Proa for incorporation into soft drinks, Харчова наука i технологiя, 3 (12), 2010, 54 - 57
СтатияViraneva A, M. Marudova, S. Sotirov, I. Bodurov, B. Pilicheva, Y. Uzunova, G. Exner, Ts. Grancharova, I. Vlaeva, T. Yovcheva, Deposition of polyelectrolyte multilayer films made from chitosan and xanthan on biodegradable substrate: Effect of pH and ionic strength, AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220025-1 - 220025-411
ДокладKaneva M, A Trendafilova, A Vitkova, St Kemilev, H Spasov, M Todorova, Comparative investigation on the composition and properties of extracts of different Achillea Millefolium taxa, Journal of EcoAgriTourism, Proceeding of the International Conference BIOATLAS 2010 Transilvania University of Brasov, Romania, 6 (3), 2010, 120 - 125
СтатияNikolova Kr, T. Yovcheva, M. Marudova, T. Eftimov, I. Bodurov, A. Viraneva, I. Vlaeva, Optical methods and differential scanning calorimetry as a potential tool for discrimination of olive oils (extra virgin and mix with vegetable oils), AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220019-1 - 220019-411
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, К Михалев, М Кънева, Антиоксидантен капацитет на водни екстракти от листа на маточинa (Melissa officinalis L.), Сборник доклади 50 години ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве” , Пловдив, 2012, 27 - 32
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, G. Exner, Y. Uzunova, S. Russev, B. Pilicheva, A. Viraneva, T. Yovcheva, Ts. Grancharova, S. Sotirov, M. Marudova, Investigation of multilayered polyelectrolyte thin films by means of refractive index measurements, FT-IR spectroscopy and SEM, Journal of Physics: Conference Series, 682, 2016, ISSN 1742-6596, 012026-1 - 012026-711
ДокладКалчева - Караджова К, М Кънева, Д Луднева, К Михалев, Органолептична оценка на водни екстракти от сушени листа на маточина (Melissa Officianalis L.), 60-та юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2013”, 18–19 октомври 2013, Пловдив, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 398 - 401
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, K Михалев, Н Пенов, М Кънева, В Шиков, Влияние на условията на водна екстракция върху антиоксидантната активност на екстракти от листа на маточина (Melissa Officianalis L.), СА, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве - 2013”, Пловдив 7-8 ноември 2013, Сборник доклади, 2013, 113 - 117
СтатияНиколова Кр, Г Узунова, М Перифанова-Немска, И. Влаева, Т. Ефтимов, Влияние на вегетационния период и възрастта на дървесината върху оптичните характеристики на орехово масло, Списание на Технически университет Габрово, 49, 2015, ISSN 1310-6686, 51 - 54
СтатияMdrudova M, T. Eftimov, K. Nikolova, I. Bodurov, I. Vlaeva, C. Grancharova, T. Yovcheva, Advanced physics methods for honey’s quality estimation, Proc. of International Scientific-Practical Conference “Food, Technologies & Health 2013”, 2013, 231 - 236
СтатияКънева М, И Върбанова, Р Трендафилова, П Неделчева, Г Костов, Валидиране на HPLC метод за определяне на кофеин в безалкохолни напитки, Хранително-вкусова промишленост (4), 2015, 29 - 33
ДокладNedyalkov P, M Kaneva, St Kemilev, G Kostov, K Micheva, P Poneva, Influence of the temperature and the duration of extraction on the composition and the properties of extracts from Alchemilla mollis, Scientific works of University of Food Technologies, Plovdiv, LXII (I), 2015, 198 - 203
ДокладВиранева А, Т. Йовчева, И. Влаева, К. Палийски, Ц. Калпаков, И. Георгиев, С. Дуран, Модифициране на полимерни материали чрез коронен разряд, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 42 - 45
ДокладЕкснер Г, И. Влаева, Ю. Белчева, П. Божков, Н. Мерджанова, Р. Караиванова, Изследване на адхезионните свойства на полимерни материали използвани за бита, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 211 - 214
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, M. Marudova, T. Yovcheva, K. Nikolova, T. Eftimov, V. Plachkova, Detection of adulteration in olive oils using optical and thermal methods, Bulgarian Chemical Communications, 45 (B), 2013, 81 - 8511
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, T. Yovcheva, V. Dragostinova, S. Sainov, Surface properties of PMMA films with different molecular weights, Bulgarian Chemical Communications, 45 (B), 2013, 77 - 8011
ДокладNedyalkov P, M Kaneva, St Kemilev, V Karpacheva, M Katzarova, Influence of the concentration of ethanol in the solvent on the composition and stability of Alchemilla mollis extracts, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2014” 24 – 25 октомври, Пловдив, Научни трудове УХТ, LXI (I), 2014, 217 - 221
СтатияDikova J, I. Vlaeva, T. Babeva, T. Yovcheva, S. Sainov, Optical and holographic properties of nano-sized As2S3 films, Optics and lasers in engineering, 50, 2012, ISSN 0143-8166, 838 - 84311
СтатияBodurov I, T. Babeva, I. Naydenova, S. Mintova, T. Yovcheva, , S. Sainov, Optical properties of corona charged PVA films doped with microporous particles, Topics in chemistry and material science, 6, 2012, ISSN 1314-0795, 29 - 3711
СтатияVlaeva I, R. Todorov, I. Bodurov, T. Yovcheva, S. Sainov, Nano-scale holographic grating's diffraction efficiency increasing under corona charge conditions, Nanoscience&Nanotechnology, 12, 2012, ISSN 1313-8995, 113 - 11611
СтатияTodorova NP, The English Absolute Construction with Adverbial Predicative Element and Its Bulgarian Functional Equivalents, Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 2017, ISSN 0861-0029
СтатияТодорова НП, Български функционални еквиваленти на английската абсолютна конструкция с предложен предикативен елемент, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, III, 2017, ISSN 1311-9400 (Print), 2534-9368 (On-line), 128 - 137

Страница 19 от 71

Общо: 3528

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив