Забравена парола

Страница 19 от 73

Общо: 3616

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияСтанчев ВС, Модел на процеса оцетнокисела ферментация с отчитане времетраенето на лагфазата, Научни трудове на УХТ, LI (4), 2004, 238 - 243
СтатияБлажева Д, ВС Станчев, С Гаргова, АИ Кръстанов, Биосинтез на вътреклетъчна захарозоизомераза от Serratia plymuthica ATCC 15928, Scientific Researches of the Union of Scientifists, V, 2005, 164 - 169
СтатияЖекова БЙ, И Пищийски, ВС Станчев, Изследване влиянието на някои физични обработки на нишестето върху получаването на циклодекстрини, Научни трудове на УХТ, LII (4), 2005, 45 - 50
СтатияКолева Б, ВС Станчев, Д Спасова, С Бахчеванска, Изследване на процеса мацерация на цветове от Sophora japonica, Научни трудове на УХТ, LII (2), 2005, 380 - 385
СтатияStoilova IS, AI Krastanov, VS Stanchev, D Daniel, M Gerginova, Z Aleksieva, Biodegradation of high amounts of phenol, catechol, 2,4-dichlorophenol and 2,6-dimethoxyphenol by Asperillus awamori cells, Enzyme and Microbial Technology, 39 (5), 2006, 1036 - 104111
СтатияЙорданов Г, Т Маринова, Ж Попова, АИ Кръстанов, ВС Станчев, Възможности за имобилизиране на пивни дрожди в биореактор с фиксиран слой носител. Избор на носител, Хранително-вкусова промишленост (6), 2006
СтатияЖекова БЙ, ВС Станчев, И Пищийски, Влияние на рН и температурата върху получаването на циклодекстрини, Научни трудове УХТ, Научни трудове на УХТ, LIII (1), 2006, 452 - 457
СтатияКрумов Н, ВС Станчев, К Постен, А Ангелов, Оптимизиране на състава на хранителната среда за получаване на нанобиочастици от Schizosaccharomyces pombe, Научни трудове на УХТ, LIII (1), 2006, 266 - 271
СтатияДобрев ГТ, И Пищийски, БЙ Жекова, ВС Станчев, Оптимизация на концентрацията на въглеродния източник в хранителна среда за получаване на ксиланаза от Aspergillus niger B03, Научни трудове ТУ гр. София - филиал гр. Пловдив, 2006
СтатияЖекова БЙ, И Пищийски, ВС Станчев, Изследване на дециклизиращата активност на циклодекстрин глюканотрансфераза, Научни трудове ТУ гр. София - филиал гр. Пловдив, 13 (10), 2006, 113 - 120
СтатияМитев ПС, НС Стоянов, СД Кемилев, ЯБ Чобанов, Исследование изменения физико-химических показателей красного вина после контакта с различными видами древесины и после розлива в бутылки, Одеска национална академия по хранителни технологии, Научни трудове, 2013, 2 (44), 2013, 271 - 276
ДокладСтоянов НС, ПС Митев, СД Кемилев, ЯБ Чобанов, Изследване приложението на несахаромицетни дрожди при производството на червени вина, Енологичен семинар с международно участие - Енофорум 2014, 28-31.05.2014, гр. Несебър, 2014
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, ХП Динков, НХ Бозуков, Видове изходни материали за създаването на база данни при разработката на терминологичен електронен речник., Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, LХI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 1030 - 1032
Уч. пособиеLuizova-Horeva TH, English for Food Technology and Engineering Students at the UFT, Академично издателство на УХТ - гр. Пловдив, 2010, ISBN 978-954-0154-4
Уч. пособиеLuizova-Horeva TH, English for Food Technology and Engineering, Академично издателство на УХТ - гр. Пловдив, 2011, ISBN 978-954-24-0176-6
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Чуждоезиковото обучение за неспециалисти – второстепенна дисциплина или фактор за успех, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, 2004, ISSN 1311-9400, 268 - 274
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Чуждоезиковата подготовка на студентите по туризъм и хранене в контекста на европейските и институционални квалификационни приоритети, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2004", LI (4), 2004, ISSN 1314-7102, 85 - 91
Уч. пособиеPancheva TP, Human Resource Management for Tourism Services. A teaching manual for foreign students in Tourism subjects, 1st ed., UFT Academic Publishing House, Plovdiv, 2015, ISBN ISBN 978-954-24-0261-9, 1 - 94
ДокладLuizova-Horeva TH, Part/whole metonymic shifts in some English-Bulgarian translations, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2012", LVI (2), 2009, ISSN 1314-7102, 447 - 453
СтатияМаринова ИВ, ЦХ Луизова-Хорева, Термини от областта на Кетъринга и някои проблеми свързани с превода им на български език, Хранителна наука, техника и технологии, I-2011, 2011, 166 - 169
СтатияЛуизова-Хорева ЦХ, Някои прояви на прототипния характер на категорията CUTLERY, Хранителна наука, техника и технологии, ІІ-2011, 2011, 113 - 117
ДокладПанчева ТП, Характеристика и тенденции в развитието на заетостта на непълно работно време в България, Научни трудове на Съюза на учените, Серия А., т. ІІ, Пловдив, 2016, 98 - 102
СтатияЛуизова-Хорева ЦХ, Поглед върху терминологичната единица “техника” и нейните еквиваленти в английски език, Хранителна наука, техника и технологии, І-2011, 2011, 156 - 161
ДокладПанчева ТП, Управленски практики на иновация на работното място, прилагани в българските предприятия: сравнителен анализ със страните от ЕС, Научни трудове на съюза на учените в България, серия А, т. 1, Пловдив, 2015, 100 - 103
СтатияDobrev GT, I Pishtiyski, BY Zhekova, VS Stanchev, Optimization of carbon source in the nutrient medium for xylanase biosynthesis by Aspergillus niger B03, Journal of the Technical University at Plovdiv, 13 (10), 2006, 107 - 112
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Видове субстантивни композити в българо-английски корпус от областта на туризма, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2012", LІХ, 2012, ISSN 1314-7102, 950 - 955
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Образни схеми в значението на субстантивни композити от езика на туризма, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2012”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 947 - 949
ДокладПанчева ТП, Иновация на работното място - прилагани системи в страните от ЕС: сравнителни емпирични анализи, Научни трудове на съюза на учените в България, серия А, т. 1, Пловдив, 2015, 93 - 99
ДокладLuizova-Horeva TH, Conceptual Metonymy in the Meaning of English and Bulgarian Nominal Compounds, P. Hilendarski University of Plovdiv Research Papers – Languages and Literature, 50 (1, Part V), 2012, ISSN 0861-0029, 128 - 138
ДокладLuizova-Horeva TH, On the semantics of some English nominal compounds denoting occupations in the hospitality industry, P. Hilendarski University of Plovdiv Research Papers – Languages and Literature, 51 (1, Part B), 2013, ISSN 0861-0029, 229 - 242
СтатияZhekova BY, I Pishtiyski, VS Stanchev, Investigation on cyclodextrin glucanotransferase coupling activity, Journal of the Technical University at Plovdiv, 13 (10), 2006, 113 - 120
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Семантика на английски композити с окончание –ing, означаващи действия от областта на туризма, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, XVI (Серия Б: Естествени и хуманитарни науки), 2013, ISSN 1311-9400, 273 - 278
СтатияЛуизова-Хорева ЦХ, Прояви на метонимия в английски и български композити с локативно значение от областта на туризма, Езикът е съдба: Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Стефка Петрова, 2013, ISSN 978-954-07-3544-3, 140 - 146
ДокладLuizova-Horeva TH, Nobleman, rogue: some examples of conceptual metaphor in the language of wine, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”, LХ, 2013, ISSN 1314-7102, 1460 - 1462
СтатияDobrev GT, I Pishtiyski, VS Stanchev, R Mircheva, Optimization of nutrient medium containing agricultural wastes for xylanase production by Aspergillus niger B03 using optimal composite design, Bioresource Technology, 2007, 2671 - 267811
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Семантика на английски конструкции от типа [Прилагателно + Съществително] ([A+N]) в езика на туризма, Сборник с доклади от Единадесетата конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, 2014, ISSN 1314-3948, 54 - 61
ДокладПанчева ТП, Функционална гъвкавост и прилагани практики на екипна работа в българските предприятия: сравнителен анализ със страните от ЕС, Научни трудове на Съюза на учените, Серия Б. т. ХVІ, Пловдив, 2014, 154 - 157
ДокладПанчева ТП, Автономия и когнитивна гъвкавост на труда в българските предприятия: сравнителен анализ със страните от ЕС, Научни трудове на Съюза на учените, Серия Б. т. ХVІ, Пловдив, 2014, 147 - 153
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, За семантиката на някои английски и български композити – наименования на лица в туристическата индустрия, Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, LХI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 975 - 978
ДокладLuizova-Horeva TH, Some metaphor-based English compounds motivated by image schemas in the language of tourism, Proceedings of the 1st International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science”, ІІ, 2014, 416 - 419
СтатияЖекова БЙ, И Пищийски, ВС Станчев, Получаване на циклодекстрини в присъствие на полярни органични съединения, Научни трудове на УХТ, LIV (4), 2007, 69 - 74
ДокладИлиева ФТ, ХС Спасов, ЯБ Чобанов, В Димовска, Проучване на морфологични, физиологични и генетични свойства на новоизолирани и селектирани на второ ниво дрождени щамове от района на Тиквеш, Македония, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука,техника и технологии 2014“, 24-25.10.2014, Пловдив, Сборник Резюмета І част, стр.26, 2014
ДокладПанчева ТП, Профил на самостоятелната заетост в България. Някои характеристики и тенденции., Сборник с доклади от Международна юбилейна научна конфереция „Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване“, КИА, Пловдив, 2014, 250 - 257
СтатияKrastanov AI, D Blazheva, VS Stanchev, Sucrose conversion into palatinose with immobilized Serratia plymuthica cells in a hollow-fibre bioreactor, Process Biochemistry, 42, 2007, 1655 - 165911
ДокладЛуизова-Хорева ЦХ, Превод на английски и български конструкции с опорна дума „туризъм”: семантична прозрачност и еквивалентност, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, II (Серия А: Обществени науки, изкуство и култура), 2015, ISSN 1311-9400, 13 - 18
ДокладLuizova-Horeva TH, Some English and Bulgarian Adjective-Noun Constructions Based on Conceptualised Perceptual Experience, P. Hilendarski University of Plovdiv Research Papers – Languages and Literature, 53 (1, Part A), 2015, ISSN 0861-0029, 518 - 527
СтатияLuizova-Horeva TH, Metaphor in the semantics of some food-related nominal compounds., Indian Journal of Applied Research, 6 (4), 2016, ISSN 2249-555X, 751 - 753
СтатияJirovetz L, S Bail, G Buchbauer, I Stoilova, AI Krastanov, A Stoyanova, VS Stanchev, E Schmidt, Chemical composition, olfactory evaluation and an¬tioxidant effects of the leaf essential oil of Corymbia citriodora (Hook) from China, Natural Product Communications, 2 (5), 2007, 599 - 6061
ДокладПанчева ТП, Организационна промяна и въведени реорганизации и преструктуриране на работните места в българските предприятия, Сборник с доклади от Международна юбилейна научна конфереция „Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване“, КИА, Пловдив, 2014, 258 - 264
СтатияStoilova IS, M Wilker, AI Krastanov, VS Stanchev, , Antioxidant activity of extract from elder (Sambucus nigra L.), Herba polonica, 53 (1), 2007, 45 - 54

Страница 19 от 73

Общо: 3616

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив