Забравена парола

Страница 19 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладКръстева А, ДН Балджиев, Д Фердинандов, , Камут, Сборник резюмета, 2003, 178 - 178
Уч. пособиеКръстанов АИ, А Славчев, Разделяне и анализ на биопродукти, Агенция 7Д, 2012
СтатияКрумов Н, ВС Станчев, К Постен, А Ангелов, Оптимизиране на състава на хранителната среда за получаване на нанобиочастици от Schizosaccharomyces pombe, Научни трудове на УХТ, LIII (1), 2006, 266 - 271
СтатияКрачанова МГ, ХГ Крачанов, ПН Денев, ММ Николова, ВП Карагьозов, АМ Славов, ИИ Янакиева, АН Ричнев, Плодови и зеленчукови функционални храни за превенция на социално значими болести, Сборник доклади от Трети международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 2009, 41 - 48
СтатияКрачанова МГ, ЕВ Павлова, ММ Гочева, Д Николова, АМ Славов, Полизахариди от ядливи гъби отглеждани у нас и тяхното биологично значение, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LI (2), 2004, 11 - 17
СтатияКрачанова МГ, АМ Славов, ХГ Крачанов, Хранителните влакнини – научно понятие или търговски продукт, Химия и индустрия, 73 (3-4), 2002, 34 - 44
СтатияКрачанова МГ, АМ Славов, ММ Гочева, Хранителни влакнини в някои функционални храни, Хранително-вкусова промишленост, 1, 2006, 16 - 20
СтатияКрачанова М., Ел.Павлова, Л.Рачева, В.Късовски, П. Денев, Имунологично активни пектинови полизахариди от растителен произход, Научни трудове на ВИХВП, 44 (1), 2000, 208 - 214
СтатияКрачанова М, Е Павлова, М Гочева, П Денев, Д Андонова, В Късовски, В Карагьозов, АМ Славов, Г Бекяров, Ядливите гъби – ценен източник за получаване на биологично активни компоненти, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII (1), 2006, 458 - 463
СтатияКрачанов ХГ, МГ Крачанова, В Карагьозов, П Денев, АМ Славов, Природни и синтетични добавки при получаване на функционални напитки. Предимства и недостатъци, Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства (ред. Проф.д-р Божидар Попов дмн), 2008, 264 - 266
ДокладКравченко НВ, ИО Обрешков, Обгрунтування термінів зберігання напівфабрикату на основі знежиреного молока з використанням екстракту кореня солодки, Проблеми гігієни та технологіі харчування. Сучасні тенденції и перспективи розвитку. Материали Міжнародної науково-практичної конференції, Донецк, 2012, 75 - 77
СтатияКостова И, С Дамянова, П Мерджанов, А Стоянова, Антимикробная активность экстрактов аронии (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), Вестник МГУП - Научно-методический журнал, 13 (2), 2012, 85 - 87
ДокладКостова И, С Дамянова, M Ergezen, П Мерджанов, А Стоянова, Антимикробная активность экстрактов боярышника восточного (Crataegus orientalis Pall. ex. Bieb.), Международной научно-практической конференции „Иновационное развитие пищевой, легкой промышлености и индурстрии гостеприимства”, Аламатинский технологический университет 12 - 13 октября, 2012, 87 - 89
ДокладКостова Е, ИИ Игнатов, С Милева, В Алексиева, С Иванов, Промени в антиоксидантното съдържание по време на майшуване., Българско дружество по хранене и диететика VI Национална конференция по хранене – Варна, 2013, 1 - 15
ДокладКостов ИЙ, ДС Спиров, Анализ на качеството на захранването в честотни асинхронни електрозадвижвания., Международна научна конференция ТЕХСИС 2011, 2011, ISSN 1310-271, 191 - 195
ДокладКостов ГА, ВК Илиев, ВН Найденова, М Ангелов, Системен анализ на структурата на потоците в колонен биореактор с имобилизирани клетки, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 160 - 166
Уч. пособиеКостов АИ, ГИ Вълчев, АГ Емануилов, МС Минчев, ВД Рашева, КЯ Видев, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, НС Ненов, СЦ Ташева, Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, Второ допълнено издание, 2011, ISBN 978-954-24-0174-2
Уч. пособиеКостов АИ, ГИ Вълчев, АГ Емануилов, МС Минчев, ВД Рашева, КЯ Видев, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, НС Ненов, Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2004, ISBN 954-24-0044-6
ДокладКостадинова-Георгиева ЛФ, Кръстева ИК, ВК Ганчовска, ХТ Андреева, Определяне на цвят и конвертиране от RGB в CIE La*b* цветови модел с програмна среда LabVIEW, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XI, 2013, 108 - 111
ДокладКонстантинова С, Таймшеър в туризма, Десета Международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики”. Варна: Ларго сити, 2014, ISSN 978-619-7026-08-05, 343 - 350
СтатияКонстантинова С, Състояние и развитие на международния туризъм в България за периода 2007–2011 година, Годишник на КИА – Пловдив, УИ "П. Хилендарски", Том IX, 2012, ISSN 1313-8472, 144 - 154
ДокладКонстантинова С, Равнище и динамика на основни икономически показатели в хотелиерството и ресторантьорството, X-та Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество – 2012”, ТУ – София, Филиал Пловдив, Сборник доклади, 2012, ISSN 1313-9460, 42 - 46
ДокладКонстантинова С, Приносът на бизнес пътуванията за развитието на вътрешния туризъм, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2014, ISSN 1311-9400, 154 - 157
МонографияКонстантинова С, Планиране на дейността на фирмата., Издателство КСИ, 2017, ISBN 978-954-2942-26-9
МонографияКонстантинова С, Планиране и финансиране на селския туризъм. Ръководство за мениджъри, Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2008, ISBN 978-954-423-444-7
ДокладКонстантинова С, Корпоративен растеж и несигурност, Научно-приложна конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, 2014, ISSN 978-619-202-037-8, 62 - 70
ДокладКонстантинова С, Корпоративен растеж в туризма, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2014, ISSN 1311-9400, 89 - 92
СтатияКонстантинова С, Конарев А, Капиталова структура и финансов ливъридж на индустриалните компании, Годишник на КИА - Пловдив, УИ "П. Хилендарски", IX, 2012, ISSN 1313-8472, 65 - 75
МонографияКонстантинова С, Икономика на туристическото предприятие, Пловдив: Летера, 2011, ISBN 978-984-516-939-7
ДокладКонстантинова С, А Конарев, Финансов ливъридж в туризма, X-та Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество – 2012“, ТУ – София, Филиал Пловдив, Сборник доклади, 2012, ISSN 1313-9460, 157 - 163
ДокладКонстантинова С, А Конарев, Технологичните паркове и развитието на индустриалните компании., Академично издателство „Ценов" – Свищов, I, 2018, ISSN ISBN 978-954-231-702-9, 158 - 167
СтатияКонстантинова С, А Конарев, Марж и оборот в индустрията на България, Сборник доклади: Международна научна конференция „Източноевропейския преход и социално-икономическото разслояване”, 2013, ISSN 978-619-90178-1-4, 159 - 164
СтатияКонарев А, С Константинова, Методологически и методически проблеми на анализа и управлението на корпоративната възвръщаемост. (студия), II, 2016, 36 - 68
ДокладКонарев А, Константинова С, Югоизточна Европа и България - сравнителен анализ на развитието на борсовите компании, Сборник доклади: Международна научна конференция „Източноевропейския преход и социално-икономическото разслояване”, 2013, ISSN 978-619-90178-1-4, 153 - 158
ДокладКонарев А, Константинова С, Човешките ресурси в триъгълника на знанието и развитието на икономиката на България, Научна конференция: „Основни тенденции в развитието на човешките ресурси”. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, Сборник с доклади, 2014, ISSN 978-619-90178-4-5, 20 - 29
МонографияКонарев А, Константинова С, Финанси и финансов мениджмънт на фирмата., „Жанет 45” (второ преработено и допълнено издание), 2013, ISBN 978-954-92776-6-1
МонографияКонарев А, Константинова С, Финанси и финансов мениджмънт на фирмата., "Жанет-45" (трето преработено и допълнено издание), 2015, ISBN 978-619-186-107-1
СтатияКонарев А, Константинова С, Управление на паричните потоци в корпоративните финанси, Годишник на ВУСИ - Пловдив, УИ „П. Хилендарски”, XIII, 2016, ISSN 2367-8798, 161 - 169
ДокладКонарев А, Константинова С, Реиндустриализация и финансови иновации, Десета Международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики”. Варна: Ларго сити, 2014, ISSN 978-619-7026-08-05, 337 - 342
ДокладКонарев А, Константинова С, Реиндустриализация и интелигентна специализация на България, Научно-приложна конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, Том 1, 2014, ISSN 978-619-202-037-8, 359 - 366
СтатияКонарев А, Константинова С, Оперативна ефективност на индустриалните компании в условията на криза, Годишник на КИА - Пловдив, УИ "П. Хилендарски", X, 2013, ISSN 1313-8472, 5 - 13
ДокладКонарев А, Константинова С, Ликвидност и делова активност на индустриалните компании, Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”. Академично издателство „Ценов” - Свищов., 2016, ISSN 978-954-2942-26-9, 298 - 303
МонографияКонарев А, Константинова С, Бизнес предприемачество., КСИ, 2015, ISBN 978-954-2942-14-6
ДокладКолева, Т., Д. Несторова, Изследване степента на тревожност на студенти от УХТ и АУ Пловдив. Сравнителен анализ., Сб. IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, 2011, 368 - 372
ДокладКолева М, И Минков, С Константинова, Бизнес идея за създаване и развитие на туроператорска фирма, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 123 - 128
ДокладКолева Б, ВС Станчев, ДС Михайлова, СТ Бахчеванска, Изследване на процеса мацерация на цветове от Sophora japonica, Хранителна наука, техника и технологии, LVII (2), 2005, ISSN 0477-0250, 380 - 385
СтатияКолева Б, ВС Станчев, Д Спасова, С Бахчеванска, Изследване на процеса мацерация на цветове от Sophora japonica, Научни трудове на УХТ, LII (2), 2005, 380 - 385
Уч. пособиеКолева А., Технология на комбинираните фуражи, Интелексперт-94, 2013, ISBN 978-8835-7
ДокладКолева А., Сухи храни за домашни любимци. Част 2. Хидротермични процеси за производство, Научни трудове на УХТ „Хранителна наука, техника и технологии”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 193 - 197
ДокладКолева А., Сухи храни за домашни любимци. Част 1. Химичен състав, Научни трудове на УХТ „Хранителна наука, техника и технологии”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 189 - 192

Страница 19 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив