Забравена парола

Страница 19 от 73

Общо: 3608

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладГанчовска ВК, ЛФ Костадинова-Георгиева, ПБ Боянова, ПТ Панайотов, Определяне на някои характеристики на качеството на сирене на базата на изображения във видимата област на спектъра, Научни трудове на УХТ, 59 (1), 2012, 123 - 127
ДокладЛуузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, Some Possibilities of Using Language Corpora in ESP Teaching and Learning, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII, 2006, 311 - 317
СтатияGoranov B, RS Denkova, D Teneva, ZR Denkova, P Popova, Molecular-genetic identification of Lactobacillus strains, isolated from homemade yoghurt, Ukrainian Food Journal, 4 (1), 2015, ISSN 2313-5891, 67 - 76
СтатияПетрова Ив., М. Перифанова- Немска, Проучване върху възможностите за обогатяване на храни с конопено брашно, Наука Диететика, 2, 2013, ISSN 1313-9304, 24 - 26
СтатияIS Stoilova, T. Petrova, AI Krastanov, , Antioxidant activity of lentil semolina extrudates using cathode voltammetry,, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (1), 2013, ISSN 13100351, 15 - 211
ДокладБичурова, И., Евелин Дичев, Валери Дочев, „Инвестиция в социално-отговорни практики за екологична безопасност и превенция на здравето в КЦМ АД Пловдив”, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве”, 2016, ISSN 2367-9530, 337 - 342
СтатияПопов Г, Г Владимиров, ВС Станчев, Проучване на възможността за моделиране на технологичния процес при получаване на карамел – оцветители за пиво, Научни трудове на ВИХВП Х, 1993
ДокладVuchev AS, ND Bankov, AA Lichev, A Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter with Improved Characteristics, LII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2017, 28 – 30 Junе 2017, Nis, Serbia, Proceedings of Papers, (under press), 2017
ДокладKolev KI, Novel Computer Vision System for Food Quality Monitoring, III Международной научно-технической конференции “Инновационные технологии в пищевой промышленности наука, образование и производство”, ВГУИТ, Воронеж, 2016, ISSN 2500-0683, 607 - 611
ДокладМихайлова ДС, Л Георгиева, Съдържание на общи фенолни вещества и антиоксидантна активност на инфузи от избрани български растения, Научни трудове на Русенския университет, 52, 2013, ISSN 1311-3321, 148 - 152
СтатияКрачанова М, Е Павлова, М Гочева, П Денев, Д Андонова, В Късовски, В Карагьозов, АМ Славов, Г Бекяров, Ядливите гъби – ценен източник за получаване на биологично активни компоненти, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII (1), 2006, 458 - 463
СтатияГоранов Б, З Денкова, Д Блажева, И Игнатов, М Ангелов, Г Костов, Възможности за биологично подкисляване на майша при производството на пивна мъст: влияние на температурата на култивиране върху образуването на млечна киселина и диацетил на щамове Lactobacillus, Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве", 2012, Пловдив, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 33 - 38
ДокладЧоролеева КБ, Ц Луизова-Хорева, Application of Integrated Instruction to English for Specific Purposes (ESP) Courses, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII, 2006, 317 - 322
СтатияIvanova V., D Pashkoulov, E Dobreva, Comparative study of serine proteinases from Bacillus licheniformis strains, Bulgarian Chemical Communications, 31, 1999, 249 - 255
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Ив. Петрова, СН Стамов, Процесите на пър¬жене в кулинарната технология, Сб. доклади IX Нац. научно-тех¬ни¬чес¬ка кон¬фе¬ренция с международно участие „Екология и здраве ’2012”, НТС – Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 375 - 380
ДокладБ. Марков, Симулационно изследване на стъпков двигател с векторно управление и разширен филтър на Калман, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 613
ДокладИванов И, Основни стратегии за развитието на фирми от консервната промишленост, Научна сесия "Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки", СУБ - Пловдив, XV (49), 2012, ISSN ISBN 1131-9192, 243 - 245
СтатияПопов Ил, ВС Станчев, и др., Математическо описание на процеса екстракция на соево масло, VI Национална научно-техническа конференция с международно участие - Пловдив, 1990
ДокладСестримска М., Т. Титова, Изкуствени невронни мрежи за класификация на видове чай, базирана на VIS/NIR спектрален анализ, Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’17, 2017, ISSN 1311-3321, 91 - 97
ДокладPanchev I, V Kostov, S Dinev, PR Raynov, A Simple Method and a Device for Determining the Stability of Disperse Systems, Научна конференция с международно участие „Храни, здраве, дълголетие“, 2002, 212 - 216
СтатияBakalska R., M. Todorova, T. Kolev, Spectroscopic and structuralelucidation of codeinium hydrochloride monohydrate, Bulg. Chem. Ind ., 79 (1 - 4), 2008, ISSN 1311-1663, 17 - 20
СтатияMihaylova DS, L Georgieva, , In vitro antioxidant activity and phenolic composition of Nepeta cataria L. extracts, International Journal of Agricultural Science and Technology, 1 (4), 2013, ISSN 2327-7246, 74 - 79
СтатияОбрешков И, С Иванова, Г Сомов, Разработване на проект за панорамна обиколка по тематичен маршрут “Съединението на България”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 164 - 168
ДокладИванова МГ, НС Ненов, МА Душкова, РВ Власева, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растений. боярышник, анис и тмин, Научное издание производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности Материалы III Международной научно-практической конференции, Воронеж, Россия, 1 (1), 2015, ISSN 2311-6870, 158 - 163
СтатияБозаджиев БВ, АП Кръстева, А. Колева, М Илчовска, Технологични свойства на наши и чужди хибриди царевица. Част II: Добив и масленост на млевни продукти, Научни трудове на съюза на учените - Стара Загора, I (6), 2011, 68 - 73
ДокладDenkova RS, GT Dobrev, B Goranov, D Teneva, ZR Denkova, VN Shopska, S Fortier, Obtaining probiotic yogurts with phytosterol esters, Scientific Works of the University of Food Technologies, 62
СтатияIvanova V., D Pashkoulov, E Dobreva, Thermostable amylases from Bacillus licheniformis strains - purification and properties, Bulgarian Chemical Communications, 31, 1999, 256 - 262
СтатияВълчев Г, М Минчев, В Рашева, С Ташева, Д Калчев, Енергийна ефективност-обучение и практика, Инсталации (5), 2012, ISSN 1312-2584, 20 - 25
СтатияKrastanov AI, R. Koleva, Z Alexieva, , Decolorization of industrial dyes by immobilized mycelia of Trametes versicolor, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 27 (6), 2013, ISSN 13102818, 4263 - 42681
ДокладСпасов ХС, ЯБ Чобанов, НБ Благоева, И Енергиев, Изследване влиянието на азотни източници върху дейността на винени дрожди, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", УХТ Пловдив, 2015
СтатияМариносян О, ВС Станчев, Л Петров, Преобразувател на ъгъл във временен интервал, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988
ДокладЛичев АА, АС Вучев, Толев МГ, Сравнителен анализ на методи за управление на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-228 - I-233
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Стоянчев Т., Технологията „електронен нос” за проследяване на качеството на пилешко месо, Международна конференция „Автоматика и информатика“ ’2017, 2017, 97 - 100
ДокладАнгелов М, ПР Райнов, Д Стоева, Възможности за моделни изследвания на обменните процеси в двуходов топлообменник, Научни трудове УХТ, LIX, 2012, 768 - 773
ДокладPetkova N, G. Gencheva, Y. Tumbarski, D. Vassilev, M. Koleva, P. Denev, Ultrasound-assisted synthesis of inulin esters with potential antimicrobial activity, Proceeding of International Scientific Conference “Unitech 2016”- Gabrovo, I, 2016, ISSN 1313-230X, 408 - 412
СтатияGeorgieva L, DS Mihaylova, D Georgieva, D Djilianov, , Comparative investigation on the phenolic profile of alcohol extracts from in vivo and in vitro grown Haberlea rhodopensis, Acta Scientifica Naturalis, 1, 2014, ISSN 1311-834X, 108 - 116
СтатияОбрешков ИО, Предизвикателства пред качеството в туризма в югоизточна България до 1989: хранене, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, x, 2013, ISSN 1311-9419, 195 - 198
СтатияKostova I, S Damyanova, N Ivanova, A Stoyanova, MG Ivanova, RV Vlaseva, Use of essential oils in dairy products. Essential oil of basil (Ocimum basilicum L.), Indian journal of applied research: Dairy Technology, 6 (1), 2016, ISSN 2249-555X, 211 - 213
СтатияBozadzhiev BV, B Handreck, L Pötschke, , Mahleigenschaften von deutschen Maissorten nach dem Trockenverfahren., Mühle und Mischfuttertechnik, 1 (144), 2007, 20 - 22
ДокладTeneva D, RS Denkova, B Goranov, ZR Denkova, Probiotic properties of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus strains isolated from salad dressings, Scientific Works of the University of Food Technologies, 62, 2015, 341 - 346
СтатияHristov J, V. Ivanova, Magnetic field assisted bioreactors, Recent Research and Development in Fermentation Bioengineering, 2, 1999, 41 - 93
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Проучване влиянието на температурата при приготвяне на масленоводни емулсии, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“; сб. доклади, 2013
ДокладДиана Цанкова, Божидар Марков, Управление на мобилен робот, базирано на „СМАС“ невронна мрежа, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 85 - 90
ДокладБичурова, И., Тосков, Г., Румяна Николова, Ивалина Иванова, „Лейбъл био като инструмент за повишаване на конкурентоспособността”, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве”, 2016, ISSN 2367-9530, 343 - 346
СтатияМариносян ОА, ВС Станчев, и др., Децентрализирана система за автоматичен контрол и управление върху основата на микрокомпютър “Правец-16” и контролери “Изоматик-1001”, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX, 1988
ДокладBadev JA, AA. Lichev, GP. Terziyski, Identification Method for Objects by High Order Models in Closed Loop, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - Niš, Serbia, June 28 – 30 (1), 2017, ISSN 2603-3259, 401 - 404
СтатияDzhivoderova MM, K. Nikovska, D. Hadjikinov, R. Hadjikinova, Evaluation of Reduced-Fat Food Emulsions with Cassava Starch, 2015
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Разработване на мултисензорни техники за оценка на качеството на храни с електронен нос и обобщен прокруст анализ, ХХVІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 2018, 43 - 46
ДокладAngelov M, PR Raynov, Model studies of the hydrodynamics of flow in corrugated tubes, Journal of food and packaging Science Technique and Technologies, 2, 2013, ISSN 1314-7420
ДокладVassilev D, N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, Morphology of polyvinylchloride containing sucrose palmitate as bio-plasticizer, Proceeding of International Scientific Conference “Unitech 2016”- Gabrovo, I, 2016, ISSN 1313-230X, 374 - 378

Страница 19 от 73

Общо: 3608

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив