Забравена парола

Страница 2 от 68

Общо: 3398

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияDimov M, K Georgieva, Y Denev, K Dobreva, A Stoyanova, Analysis of the chemical composition of dill essential oils (Anethum graveolens L.) by the method of infra-red spectroscopy, Scientific Works of University of Food Technologies, 61 (1), 2018, 55 - 60
СтатияFidan H., G Stefanova, I Kostova, S Stankov, S Damianova, A Stoyanova, V Zheljazkov, Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Laurus nobilis L. Essential Oils from Bulgaria, Molecules, 24 (4), 20191
СтатияStefanova G, L Stefanov, S Damianova, A Stoyanova, Changes in the essential oil of Laurel (Laurus nobilis L.) during its vegetation, Journal of Parmaceutical Sciences and Research, 10 (1), 2018, 134 - 1371
СтатияPopova V, T Ivanova, MI Nikolova, D Stoev, TV Prokopov, L Lazarov, VB Yanakieva, D Drachev, P Merdzhanov, A technology for processing cigarette butts – a global pollutant with a potential of recycling, Scientific Works of UFT - Plovdiv, 65 (1), 2018, ISSN ISSN 2535-1311, 34 - 47
ДокладTerziyski GP, SD. Lekova, Modeling and simulation of the process dynamic of acetic acid fermentation, 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, LXV (1), 2018, ISSN 2535-1311, 245 - 251
ДокладPetkova D, Popova A, Mihaylova DS, Grains –base of human nutrition, SCIENTIFIC WORKS OF UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES, 65 (1), 2018, ISSN 2535-1311, 133 - 140
ДокладХаджиев БИ, Възможности за повишаване икономическата ефективност на българските предприятия, Сборник доклади на СУБ, ISBN 1311-9192, 32 ст.стр., 2012
СтатияХаджиев БИ, Обменът на средства между фирмите от хранително-вкусовата промишленост и пазара, СА „ Д. А. Ценов”, кн. 4, ISBN 0861-6604, 2005
ДокладХаджиев БИ, Реинженеринг на фирмите от хранителната промишленост през призмата на изискванията на ЕС, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2006” УХТ, Пловдив, ISBN 0477-0250, 27-28 октомври 2006, 6 стр., 2006
ДокладХаджиев БИ, Ст. Дичев, Съвременни системи за бизнес подпомагане, ISBN 0477-0250, Научна конференция с международно участие” Хранителна наука, техника и технологии” УХТ, Пловдив 19-20 октомври, 2007
ДокладХаджиев БИ, Реинженерингов маркетинг на фирмите от хранителната промишленост, ISBN 0477-0250, Научна конференция с международно участие” Хранителна наука, техника и технологии” УХТ, Пловдив, 19-20 октомври, 2007
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Някои съвременни автоматизирани информационни системи за подпомагане на бизнеса, ISBN 0477-0250, МНПК, УХТ, Пловдив, 2008., 6 стр., 2008
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Реинженеринговите иновации за ускорено развитие на бизнеса, ISBN 0477-0250, МНПК, УХТ, Пловдив, 2008
ДокладХаджиев БИ, Комплексният реинженеринг-основен фактор за развитие на българската хранителна индустрия в условията на глобализация на икономиката, ISBN 0477-0250, МНПК, УХТ, Пловдив, 2008
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Algorithme de produit logiciel de réingénierie, ISBN 0477-0250 UHT, 2009.,, 2009
ДокладХаджиев БИ, Реинженерингови структури и модели за икономическа оценка, Научна конференция с международно участие ‘FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 2009’ ISBN 0477-0250,, 23.10.09,., 2009
ДокладХаджиев БИ, Някои възможности на реинженеринговата система за стратегическо управление за справяне с икономическите кризи, П. Научна конференция с международно участие ‘FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 2009’ , ISBN 0477-0250, 23.10.09,, 2009
ДокладХаджиев БИ, V. Alexieva, Modèle de la réingénierie de gestion de réseau de fournitures, ISBN 0477-0250, UHT, 2009, 6 стр., 2009
ДокладХаджиев БИ, Развитие на българската икономика чрез комплексен реинженеринг. (КР), НПК на УНСС „Предпоставки и възможности за индустриалния растеж на България” посветена на 65 годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес” при УНСС ISBN 978-054-644-494-3;., 2013
СтатияХаджиев БИ, Два основни проблема в развитието на човешката цивилизация, Научно-приложно списание „Храната на 21 век”, бр.4, ноември ISBN 2535-0072, 2017
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, И. Бъчварова, Необходимост от комплексен реинженеринг на туристическия бизнес в България, сборник с доклади от МНПК, Варна, Наука и икономика ИУ pp.528-76, ISBN 978-954-21-0982-2;, 2018
ДокладХаджиев БИ, И. Кулова, И. Бъчварова, Complex reengineering of business operations - a key factor for successful international business, УХТ Пловдив, Юбилейна научно-приложна конференция: SCIENTIFIC WORKS OF UNIVERSITY OF FOOD , TECHNOLOGIES, 2018, VOLUME 65 ISSUE 1, ISBN 1313-731Х, 2018
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Ив. Бъчварова, CREATING THE CONDITIONS FOR BROADBAND BUSINESS ENTREPRENEURSHIP TO ENSURE LASTING SUCCESS FOR THE BULGARIAN SOCIETY, сборник с доклади от ЮНПК, София 2018, УНСС, / ISSN: 978-619-7009-12-, 2018
ДокладХаджиев БИ, Широколентовото бизнес предприемачество, като нова технология на комплексния реинженеринг, сборник с доклади от МНПК, Варна, Наука и икономика ИУ, ISBN 978-954-21-0982-2;, 2018
ДокладХаджиев БИ, Комплекс от реинженерингови модели за развитие на бизнес дейността в региона, НПФ/2006 « Икономически модели за развитие на бизнес дейността в региона» ISBN 1311-9192,СУБ-П., 2006; 5 стр., 2006
ДокладХаджиев БИ, Реинженерингов маркетинг, ISBN 1311-9192,СУ в България, П., Международна конференция на младите учени. 14-16 юни, 2007г.; 6 стр., 2007
ДокладХаджиев БИ, Алексиева Йор., Василева, Е., Интегрална система за управление на туристическата индустрия в България, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр., том 10, 2008
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Подходът Шест сигма – основен инструмент на реинженеринговата система, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр. том 10, 2008
ДокладХаджиев БИ, Е. Василева, Световните кризи и тяхното влияние върху туризма, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр., том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Практико-приложни аспекти за използване на АСУ за повишаване ефективността на БО, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр., том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Алгоритъм за реинженерингов програмен продукт, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр. ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Интегрирани реинженерингови системи за управление на бизнеса и ефекта от тях за Българските МСП, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 9 стр. том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, Комплексният реинженеринг, като средство за изход от кризите, ISBN 1311-9192, СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
СтатияХаджиев БИ, V. Alexieva, Solutions flexibles de réingénierie pour l’intégration inter-organisationelle à l'aide de systèmes ERP, Revue de Génie Industriel, ISSN 1313-8871, 2009, 5 р.,, 20091
СтатияХаджиев БИ, Re-enginering marketing (RM), Pecvnia, Monografico, 6 р., ISBN 1699-9495, http://www3:unileon.es/pecvnia/ pecvnia. Htm, 20101
СтатияХаджиев БИ, Prokopiev Tsvetko, Pacheva Anna, Increasing of eco-effficiency in food industri by processes reengineering, CZU 664 (082) Proceedings of the international conference Modern technologies, in the food industry- CZU 664, 20121
ДокладХаджиев БИ, И. Хаджиев, Индустриалното развитие, като функция от процесите на глобализация, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 7. ISBN 1311-9192-70%;, 2014
ДокладХаджиев БИ, Фактори за оценка и анализ на индустриалното развитие, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 8. ISBN 1311-9192;, 2014
ДокладХаджиев БИ, Три основни модела в системата за прилагане на комплексен реинженеринг, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 6. ISBN 1311-9192;, 2014
ДокладХаджиев БИ, Някои възможности на комплексния реинженеринг за решаване на два основни проблема в развитието на обществото, сборник с доклади на СУП, Пловдив, pp.374-358, ISBN/ ISSN: 1311-9192; ISBN 2534-9376 (on-line), 2018
Уч. пособиеХаджиев БИ, Бизнесът за някои необходимости за бизнес, ЦРХЦ Анима и ТК, рецензенти проф. Огнян Панов, 80 стр.., 1994
Уч. пособиеХаджиев БИ, Зони за икономически растеж., ЦРХЦ Анима, П., 96 стр., 2003
Уч. пособиеХаджиев БИ, Приложна икономика и мениджмънт., Пловдив, ЦРХЦ Анима, ТК Р№ ТК 1005,. 440 стр, 1997
Уч. пособиеХаджиев БИ, Отворената икономика, Човекът и пазарът., ЦРХЦ Анима и ТК, рецензент проф. Огнян Панов, редактор П. Димов, 128стр.., 1996
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт, изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр., 2009
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по икономика на индустриалното предприятие., изд. ЦРХЦ Анима. ISBN 954-9752-38-0, 292 стр., 2004
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по теоретични основи на управлението, ЦХЦ Анима и ТК . ISBN 954-9752-39-9, 276 стр, 2003
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по управление на иновациите., изд. УИ УХТ, П , 113 стр. ISBN 978-954-24-0137-7, 2013
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт., изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр, 2009
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по реинженеринг, УХТ, П., ISBN 978-954-24-0116-2, 180, 2007

Страница 2 от 68

Общо: 3398

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив