Забравена парола

Страница 2 от 61

Общо: 3009

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладХаджиев БИ, Проблеми на обучението по предприемачество във висшите училища, Сборник от материали на Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” и кръгла маса „ Обучението по предприемачество във висшите училища” ТУ, Пловдив, 2010, ISSN 1313-9460
СтатияХаджиев БИ, Катедра ИБП при УХТ-двигател за модерно и качествено обучение в областта на икономиката и управлението, Бизнес и управление, УХТ, 2012
СтатияHadzhiev BI, A. Pasheva, TV Prokopov, Increasing of eco-effficiency in food industri by processes reengineering, Proceedings of the international conference Modern technologies, in the food industry- CZU 664 (082), 2012
СтатияHadzhiev BI, Re-enginering marketing (RM), Pecvnia, Monografico, 2010, ISSN 1699-9495
СтатияХаджиев БИ, ЦВ Прокопов, Реинженеринговите иновации в екологията-основен фактор за предвижване на бизнеса в бъдещето, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, 2014, ISSN 1311-9192
СтатияХаджиев БИ, И. Хаджиев, Повишаване ефективността на българската икономика, чрез системи и модели за подобряване качеството на живот в малките населени места, Научен сборник, издание на СУБ, серия А, том 1, 2015, ISSN 1311-9400
СтатияХаджиев БИ, И. Хаджиев, Индустриалното развитие, като функция от процесите на глобализация, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, 2014, ISSN 1311-9192
СтатияХаджиев БИ, Предприемачески структури за развитие на пазарите за иновации и за интелигентна специализация, Научен сборник, издание на СУБ, серия А, том 2, 2016, ISSN 1311-9400
СтатияХаджиев БИ, Фактори за оценка и анализ на индустриалното развитие, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, 2014, ISSN 1311-9192
СтатияХаджиев БИ, Три основни модела в системата за прилагане на комплексен реинженеринг, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, 2014, ISSN 1311-9192
СтатияХаджиев БИ, Ролята на хранителната индустрия за развитие на националната икономика, Списание на камарата на инсталаторите в България, бр. №3, 2013, ISSN 1312-2584
СтатияХаджиев БИ, Чрез комплексен реинженеринг (КР) към индустрия на благоденствието, „Съвременни измерения на търговския бизнес-комуникация между наука и практика", издание на СА „ Д. А. Ценов”, том 1, 2011, ISSN 978-954-23-0592-7
СтатияХаджиев БИ, Интегриране чрез реинженерингов маркетинг на GS1, ISO 27001 и интелигентните технологии, списание «Хранителна наука, техника и технологии», кн. №3, УХТ, 2011, ISSN 1314-3913
СтатияХаджиев БИ, Реинженерингови системи и модели за стратегическо управление, сп. Инсталации издание на НИС, 2010, ISSN 1312-2584
СтатияХаджиев БИ, кол., Предизвикателства пред съвременното предприемачество, списание „Икономически изследвания”к. 2, 2016, ISSN 0013-2992
СтатияХаджиев БИ, Реинженерингови системи и модели за интернационализация на индустриалните организации, списание „Икономически изследвания”к. 2, 2010, ISSN 0205-3292
СтатияХаджиев БИ, Развитие на българската икономика чрез комплексен реинженеринг, Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България, издание на УНСС, 2013, ISSN 978-054-644-494-3
МонографияХаджиев БИ, К. Луканов, Развитие на хранително-вкусовата индустрия в България (1878-2016), ИМН П., 2017, ISBN 978 -954-317-190-3 –33
МонографияХаджиев БИ, Реинженеринг на е-бизнеса, УХТ, П., 2013, ISBN 978-954-24-0212-1
МонографияХаджиев БИ, Курс по реинженеринг (новата теория-комплексен реинженеринг), УХТ, П., 2013, ISBN 978-954-24-0214-5
МонографияХаджиев БИ, ВН. Алексиева, Стратегически и оперативен мениджмънт (през призмата на реинженеринг), УХТ, П., 2012, ISBN 978-954-24-0189-6
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условия на глобализация на икономиката (по примера на индустриалните организации от ХИ), изд. УИ УХТ, П., 2012, ISBN 978 -954-24-0215-2
ДокладLekova SD, GP. Terziyski, DD Tsankova, Modelling of the electrical conductivity of the dilution of Bulgrarian linden honey, 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, III, 2017
ДокладTerziyski GP, An approach for engineering tuning of PID controller with dynamic object from second order, 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, III, 2017
ДокладStoychev JT, GP. Terziyski, Factors determining the process of acetic acid fermentation as a control object, 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, III, 2017
ДокладVasilev PI, JT. Stoychev, GP. Terziyski, Control of fermentation process in Biovet AD – Peshtera, 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, III, 2017
ДокладИванов Д, Т. Чавдаров, ГП. Терзийски, С. Лекова, Ортогонални динамични модели на обекти със закъснение, XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти (резюме), 2017, 116 - 116
ДокладГерасимов В, К. Цветков, ГП. Терзийски, С. Лекова, Хибриден хаотичен алгоритъм използващ градиентна техника за намиране на глобален оптимум, XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти (резюме), 2017, 114 - 114
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Управление на биотехнологични производства, Академично издателство на УХТ, 2017, ISBN 978-954-24-0294-7, 1 - 80
ДокладТерзийски ГП, Един подход за инженерна настройка на ПИ-регулатор с динамичен обект от втори ред, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии ”, LXII (резюме), 2016
ДокладДинева Г, ГП. Терзийски, Автоматизация на процесите при производството на кетчуп във фирма “Vital” – гр. Първомай, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии", LXII (резюме), 2016
СтатияЯнева АР, ИА. Бичурова, Industrial cluster - opportunity for regional development of dairy sector in Bulgaria, International journal KNOWEDGE,Institute of Knowledge Management, Vol.14.2, 2016, ISSN 1857-92, 532 - 537
ДокладЯнева АР, Клъстерният модел за фомиране на конкурентоспособна икономика, Сборник с доклади на Съюз на учените в България, Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547, 196 - 202
ДокладObreshkov IO, Learning modalities of students enrolled in tourism programs, Yearbook of Varna University of management, X, 2017, ISSN 2367-7368, 56 - 65
СтатияProkopov TV, ND Delchev, BV Bozadzhiev, DS Taneva, MI Nikolova, D Spasov, Biosorption of Mn(II) ions from aqueous solution by jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) stalks, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, 16 (3), 2017, ISSN 2068-6609, 180 - 189
СтатияTzaneva D, MM Dzhivoderova, N. Petkova, P. Denev, D Hadjikinov, A Stoyanova, Rheological Properties of the Cosmetic Gel Including Carboxymethyl Chitosan, Journal of Pharmaceutical sciences and Research, 9 (8), 2017, ISSN 0975-1459, 1383 - 13871
ДокладВълева, КМ, Криза в предприятието – симптоми, причини и фактори, ВУСИ, Годишник, XII, 2015, ISSN 1313-8472, 142 - 151
ДокладВълева КМ, Стратегически аспекти на иновациите в управлението на предприятията, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ, 21 (2), 2015, ISSN 1310-8271, 275 - 278
ДокладИванов И, Иванов И. „Алтернативен способ за анализ ефективността на обращение на краткотрайните активи в хранителните предприятия и неговите практически приложения”, International scientific conference – High technologies, business, society: 14-17. 03.2016 Borovets, Bulgaria – ISSN 1310-3946, II, 2016, 102 - 107
ДокладИванов И, Релацията между трайността на хранителния продукт и ефективността на обращение на краткотрайните активи, СУБ - Пловдив, Обществени науки, изкуство и култура, II, 2015, ISSN 1311 - 9400, 150 - 156
Уч. пособиеМинчев МС, ИА Киряков, НС Ненов, Ръководство за лабораторни упражнения по сушилна техника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2007, ISBN 978-954-24-0090-5
Уч. пособиеКостов АИ, ГИ Вълчев, АГ Емануилов, МС Минчев, ВД Рашева, КЯ Видев, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, НС Ненов, СЦ Ташева, Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, Второ допълнено издание, 2011, ISBN 978-954-24-0174-2
Уч. пособиеКостов АИ, ГИ Вълчев, АГ Емануилов, МС Минчев, ВД Рашева, КЯ Видев, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, НС Ненов, Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2004, ISBN 954-24-0044-6
ДокладАктерян СГ, Костадин Фикиин, Борислав Станков, Адекватност на европейския регламент относно температурно-влажностния контрол в хранителната верига за яйца, 22-ра Научна Конференция ЕМФ 2017, Технически университет - София, 1 (2017), 2017, 175 - 181
ДокладRaichkov GR, MG Georgieva, NS Nenov, IA Kiryakov, Investigation on energy cost for convective food drying and possibilities for their reduction, Symposium EU Drying 03, Heraklion, Crete, Greece, September 4-5, 2003, 260 - 267
ДокладValchev GI, MN Perifanova-Nemska, IA Kiryakov, VD Rasheva, TT Hadjiiski, Technical Possibilities for Production of Vegetable Oil from Grapes Seeds as Waste Product, XXXVII International Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tecnologies - ICEST 2002, Nis, Yugoslavia, 1-4 October (2), 2002, 701 - 702
ДокладКиряков ИА, ГИ Вълчев, ВД Рашева, МН Перифанова-Немска, Влияние метода и режима сушки виноградных семян на качество извлеченного растительного масла, Международная конференция "Дендрарию дальневосточного нии лесного хозяйства - 110 лет". Хабаровск, Октябрь, 2006, 222 - 225
ДокладКиряков ИА, Определяне на необходимото количество иниртен материал за сушене на млечнокисела закваска в нискотемпературен оросяван кипящ слой, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 357 - 362
ДокладГеоргиева МГ, ГР Раичков, ИА Киряков, Влияние на параметрите на влажния въздух върху енергийните разходи за сушене на влагобезинерционни материали, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В. Техника и технология, II, 2003, ISSN 1311-9419, 12 - 18
ДокладМинчев МС, ИА Киряков, СП Дичев, ХГ Христов, Изследване на кинетични зависимости при сушене на на нарязани картофи в ниско-температурен плътен слой, Научни трудове на ВИХВП, XLIV (3), 2000, 106 - 111

Страница 2 от 61

Общо: 3009

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив