Забравена парола

Страница 2 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладКолев КИ, Разпознаване на чашки и дръжки на ябълки чрез обработка на изображения, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2007”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIV (3), 2007, ISSN 0477-0250, 113 - 118
ДокладКолев КИ, Микропроцесорен нервно-мускулен стимулатор, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2008”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LV (3), 2008, ISSN 0477-0250, 267 - 272
ДокладКолев КИ, Р. Иванов, Микроконтролерно управление на ниво течности, III Национална научна конференция 25 април 2009, ТУ-София, Сборник доклади, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 131 - 136
ДокладКолев КИ, Р. Иванов, IPSec. Cisco Технологии за работа с общ ключ, III Национална научна конференция 25 април 2009, ТУ-София, Сборник доклади, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 137 - 142
ДокладКолев КИ, Д. Драгов, Защита на корпоративна компютърна мрежа чрез Cisco PIX защитна стена, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2009”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVI (2), 2009, ISSN 0477-0250, 133 - 138
ДокладКолев КИ, Д. Драгов, IPSec Cisco технология за Frame Relay корпоративна мрежа, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2009”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVI (2), 2009, ISSN 0477-0250, 139 - 144
ДокладКолев КИ, К. Карамфилова, Д. Кузманова, Земно орбитална компютърна мрежа с предсказващо разпространение, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2010”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVII (2), 2010, ISSN 0477-0250, 331 - 336
ДокладКолев КИ, К. Карамфилова, Д. Кузманова, Многообхватна хибридна компютърна мрежа на база на маршрутизиращ протокол BGP, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2010”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVII (2), 2010, ISSN 0477-0250, 325 - 330
ДокладКолев КИ, Обективно окачествяване на заготовки от млени меса чрез обработка на хиперспектрални изображения, IX-та национална научно-техническа конференция с международно участие „Eкология и здраве’2012“, Сборник с доклади, Академично издателство на Аграрния университет-Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 393 - 398
ДокладКолев КИ, Online компютърна система за получаване на хиперспектрални изображения на заготовки от млени меса, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2012”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 718 - 723
ДокладКолев КИ, Безконтактни обективни методи за компютърно окачествяване на месни заготовки, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2012”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 724 - 729
ДокладКолев КИ, Окачествяване на заготовки от млени меса чрез цифров видео сигнален процесор, Международна научна конференция УНИТЕХ’12, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. I, 2012, ISSN 1313-230X, 353 - 358
ДокладКолев КИ, Извличане на признаци за окачествяване на заготовки от млени меса чрез ICA, Международна научна конференция УНИТЕХ’12, ТУ-Габрово, Сборник доклади, т. I, 2012, ISSN 1313-230X, 358 - 362
ДокладКолев КИ, Вградена микропроцесорна система за управление на пастьоризатор, Международна научна конференция УНИТЕХ’13, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. II, 2013, ISSN 1313-230X, 198 - 202
ДокладКолев КИ, Управление на биореактор с индустриален компютър, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1140 - 1143
ДокладКолев КИ, Програмна корекция на хипер-спектрометричен модул за окачествяване на заготовки от млени меса, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1144 - 1147
ДокладКолев КИ, Адаптивно резонансен класификатор на заготовки от млени меса, Международна научна конференция УНИТЕХ’13, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. II, 2013, ISSN 1313-230X, 178 - 183
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна система за управление на бутилираща линия за вина, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XII, 2014, ISSN 1311-9419, 154 - 157
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна система за определяне цвета на вина, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XII, 2014, ISSN 1311-9419, 149 - 153
ДокладKolev KI, А Design of Microprocessor-based Controller for Small Automation, Proceeding IV International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2014 (IIZS 2014), Zrenjanin, Serbia, 2014, ISSN 978-86-7672-234-1, 201 - 206
ДокладКолев КИ, Х. Килифарев, И. Симеонов, Един експресен подход за синтез на firmware за микропроцесорни системи, Международна научна конференция УНИТЕХ’14, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. II, 2014, ISSN 1313-230X, 255 - 260
ДокладКолев КИ, ARM базирана микропроцесорна система за мултисензорно окачествяване на храни, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2014”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LXI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 666 - 671
ДокладКолев КИ, Свързване на сензори за цвят към микропроцесорни системи, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2014”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LXI (I), 2014, ISSN 1314-7102, 660 - 665
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна система за измерване на цвят, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", ИК на НВУ, т. 9, 2014, ISSN 1314-1937, 21 - 27
ДокладКолев КИ, Микропроцесорен генератор на база табличен синтез, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", ИК на НВУ, т. 9, 2014, ISSN 1314-1937, 12 - 20
ДокладKolev KI, A Microprocessor System for Food Quality Evaluation by Hyperspectral Images Processing, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2014, Serbia, Processing of Papers, v.2, 2014, ISSN 978-86-6125-109-2, 487 - 490
ДокладMaslinkov I.M., KI Kolev, Microprocessor-based Apparatus for Electrical Stimulation of Ruminant Meat, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2014, Serbia, Processing of Papers, v.2, 2014, ISSN 978-86-6125-109-2, 483 - 486
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна обработка на хиперспектрални изображения за обективно окачествяване на храни, X-та национална научно-техническа конференция с международно участие „Eкология и здраве’2014“, Сборник с доклади, 2014, ISSN 1314-1880, 311 - 316
ДокладКолев КИ, Микропроцесорен апарат за електропорация, Сборник доклади национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2014, София, 2014, ISSN 1313-3985, 268 - 273
ДокладКолев КИ, Микропроцесорен програмируем логически контролер за управление на пълначна машина, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XI, 2014, ISSN 1311-9419, 33 - 36
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна система за регулиране на микроклимата в животновъдни и птицевъдни помещения, Международно научно списание „Техника и технологии”, т.IV (4), 2014, ISSN 1314-4111, 97 - 102
ДокладКолев КИ, Разработване на учебна програма по „Микропроцесорна техника” в контекста на Болонският процес 2020, Сборник доклади от V национална конференция по електронно обучение във висшите училища 15-17 май 2014г., РУ, 2014, ISSN 976-954-712-611-4, 247 - 251
ДокладКолев КИ, Съвместяване на визуални симулации и хардуерни развойни среди за обучение по микропроцесорна техника, Сборник доклади национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2014, София, 2014, ISSN 1313-3985, 230 - 235
ДокладКолев КИ, Проектиране и тестване на микропроцесорен програмируем контролер във виртуална симулационна среда, XXIII МНТК "АДП – 2014", Научни известия, ТУ, София, г. XXII, бр. 4/153, юни 2014 г., 2014, ISSN 1310-3946, 569 - 573
ДокладКолев КИ, Проектиране на микропроцесорни системи в система за автоматизирано проектиране EAGLE, XXIII МНТК "АДП – 2014", Научни известия, ТУ, София, г. XXII, бр. 4/153, юни 2014 г., 2014, ISSN 1310-3946, 574 - 579
ДокладКолев КИ, Използване на визуални симулатори в обучението по микропроцесорна техника, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски" , ИК на НВУ, т. 9, 2014, ISSN 1314-1937, 5 - 11
ДокладКолев КИ, Компютърна селекция на признаци от хиперспектрални изображения за окачествяване на заготовки от млени меса, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XI, 2014, ISSN 1311-9419, 37 - 48
ДокладКолев КИ, Микростъпково управление на поточна линия за обективно окачествяване на храни, X-та национална научно-техническа конференция с международно участие „Eкология и здраве’2014“, Сборник с доклади, 2014, ISSN 1314-1880, 317 - 322
ДокладKolev KI, Novel computer system for food quality evaluation by hyperspectral images processing, Международной научно-технической конференции “Инновационные технологии в пищевой промышленности наука, образование и производство”, ВГУИТ, Воронеж, 2015, ISSN 2500-0683, 485 - 490
ДокладVlaseva R, M. Ivanova, P. Denev, N. Petkova, Preparation of dairy dessert with addition of encapsulated biologically active substances, Proceedings of the international conference “Agri-Food Sciences Processes and Technologies” Agri-Food 2014, May 14-15, Sibiu, Romania, 2014, 174 - 182
ДокладПеткова H, И. Иванов, Ив. Василева, П. Денев, Определение содержания инулина в растительном сырье: топинамбура (Helianthus tuberosus L.) и козлоборо́дника лугов́ого (Tragopogon pratensis L.),, II Международная студенческая научно-практическая конференция, Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего“, ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт, 18 апреля 2014, 2014, 405 - 408
ДокладYanakieva K, N. Petkova, P. Denev, Мicroalgae – source of biologically active substances for human nutrition, State of Regional Environmental Problems and Ways for Their Solutions. -Proceedings of the International Scientific Conference for Young Scientists. - Odessa: OSENU, 2014, 6 - 10
ДокладВласева Р, М. Иванова, Т. Балабанова, П. Денев, Н. Петкова, М. Тодорова, Получаване на млечнокисели продукти с добавка на лактулоза, Сборник на докладите от X Юбилейна научо-техническа конференция, с международно участие ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ, 2014, 353 - 357
ДокладGrudeva R, N. Petkova, P. Denev, Biological activities of caffeine, Proceedings of Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, Konstantin Preslavsky University Press Shumen, 1, 2014, 196 - 201
ДокладPopova P, N. Petkova, P. Denev, Laetrile - vitamin or anticancer agent, Laetrile - vitamin or anticancer agent, Proceedings of Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, Konstantin Preslavsky University Press Shumen, 1, 2014, 211 - 217
ДокладПеткова H, П. Брабант, А. Масон, Сравняване на различни техники за пробоподготовка при анализ на моно- и дизахариди чрез HPLC - RID метод, Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“, 13 ноември, 2014, 189 - 194
ДокладГлушкова В., Н. Петкова, М. Стоянова, В. Терзиева, Изследване върху обогатени с инулин кексове, Научни трудове на университета по хранителни технологии, “Хранителна наука, техника и технологии 2014”, LXI, 2014, 816 - 819
ДокладИванов И, Н. Петкова, Н. Денчева, П. Денев, Фитохимични и фармакологични изследвания на Ficus carica L. (смокиня), Научни трудове на УХТ “Хранителна наука, техника и технологии 2014”, LXI, 2014, 362 - 365
ДокладГрудева Р, Н. Петкова, П. Денев, Нови подходи при синтеза на биологично активни сукроестери, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- България, Научни трудове - Химия, 39 (5), 2014, ISSN 0204-5346, 77 - 88
ДокладPetkova N., M. Ognyanov, P. Denev, Isolation and charaterization of inulin obtained from taproots of common chicory (Cichorium intybus L.), University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” Bulgaria, Scinetific papers, 39 (5), 2014, ISSN 0204-5346, 25 - 34

Страница 2 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив