Забравена парола

Страница 20 от 68

Общо: 3353

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладTsankova DD, NM Isapov, Potential Field Based Formation Control in Trajectory Tracking and Obstacle Avoidance Tasks, Proc. of the 2012 IEEE 6th International Conference 'Intelligent Systems', Methodology, Models, Applications in Emerging Technologies, (IEEE IS’12), 1, 2012, 76 - 8111
СтатияHadzhiyski V, Loss of integrity of the elastic element of the elastic coupling of three-layer reinforced polymer material, RaDMI, 2012, 1000 - 1007
ДокладTsankova DD, NM Isapov, Trajectory Tracking Formation Control of Autonomous Mobile Robots Using a Single-Dimensional Cellular Automata Approach, Proc. of the Workshop on Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing (DYCAF’2012), 2012, 175 - 180
СтатияGospodinov D, V Hadzhiyski, S Stefanov, Simulation of the mixing bread dough process using computational techniques, Modern Technologies in the Food Industry MTFI- Moldova, I, 2012, 93 - 98
СтатияStefanov S, V Hadzhiyski, D Gospodinov, Ресурсо-та енергоощаднi технологii виробництва I пакувания харчовоi продукцii – основнi засади ii конкурентоздатнастi, Journal of EcoAgriTourism, 10 (1(28)), 2014, 37 - 40
СтатияYanakiev T, S Stefanov, V Hadzhiyski, N Arbadjieva, Study friction forces between the plastic packaging film and working bodies of packaging equipment, Ресурсо-та енергоощаднi технологii виробництва I пакувания харчовоi продукцii – основнi засади ii конкурентоздатнастi, 2013, 58 - 60
СтатияЯнакиев Ц, С Стефанов, В Хаджийски, Приложение на студената плазма в опаковането на хранителни продукти, ProPACK (2), 2014, 9 - 14
СтатияХаджийски В, С Стефанов, Н Арабаджиева, Й Стефанова, Априорна оценка на отношението на българския потребител към информацията върху етикетите на хранителните продукти, Научни трудове на Русенския Университет, 53 (10.2), 2014, 153 - 158
СтатияСтефанов С, Ц Янакиев, В Хаджийски, Стенд за изследване обработването на опаковъчни материали със студена плазма, Научни трудове на Русенския Университет, 53 (10.2), 2015, 181 - 185
СтатияLitovchenko I, S Stefanov, V Hadzhiyski, Investigation work proofers by computer simulation, Ukrainian Food Journal, 4 (1), 2015, 119 - 126
СтатияStefanov S, N Arbadjieva, V Hadzhiyski, Determination of the opening force of cardboard boxes by specially designed experimental device, Journal of EcoAgruTourism, 11 (1), 2015, 80 - 86
СтатияСтефанов СВ, НН Арабаджиева, В Хаджийски, Изследване на значимо влияещите фактори ъврху големината на силата на отваряне на картонени кутии, Научни трудове на Русенския Университет, 54 (10.2), 2015, 222 - 228
СтатияStamatovska V, L Karakashova, N Delchev, R Vrancheva, Production and characterization of peach jams with different sweeteners, Journal of Food Packaging Science, Technique and Technologies, 4, 2014, 123 - 126
ДокладVrancheva R, I Ivanov, L Georgieva, C Teneva-Angelova, D Beshkova, A Pavlov, Screening of antimicrobial activity and phenol profiles of five Bulgarian Fumaria species, Сборник доклади „Първа национална конференция по Биотехнология – 30 години Биотехнология в България“,, 2014
СтатияChulova M, R Vrancheva, M Stoyanova, A Pavlov, Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Extracts of Basil, Scientific works of University of food technologies, 63 (1), 2016, 178 - 186
СтатияHasan Y, R Vrancheva, I Ivanov, I Dincheva, I Badjakov, A Pavlov, GS-MS based metabolite profile of different trademarks of fenugreek, Journal of Bioscience and Biotechnology, Special edition, 2015, 157 - 163
ДокладАтанасова В, П Певичаров, Субективна оценка на умората и стреса при студенти от Технически колеж, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, VII (Г), 2006, 34 - 37
ДокладPevicharova Z, V Atanasova, P Pevicharov, Tiredness and stress evaluation of students educated at Technical College, 7 Balkan Congress of Medicine and Dentistry for students and young doctors, 5-7.XI.2004, Ohrid, Republic of Macedonia, 2004, 49 - 49
СтатияЗлатанов Зл, П Певичаров, С Пенчев, Зависимост на коефициента на челно съпротивление от числото на Рейнолдс при изследване на физичен модел в аеродинамична тръба, Сборник “Машиностроене и уредостроене" 2004, 2004, 213 - 218
ДокладГоранова-Атанасова В., Г. Певичарова, П. Певичаров, Хигиенна характеристика на условията на труд при работещи с пестициди в НИЗК “Марица” – Пловдив, Научни трудове на Аграрен Университет - Пловдив, XLVIII, 2004, 433 - 439
ДокладGaneva, D, Toscov, P. Pevicharov, Еffect of the variety and technology for cultivation on the productivity and quality of mid-early determinate tomatoes, Научни трудове на Съюз на учените - Пловдив, IV (B), 2003, 208 - 213
ДокладАтанасова, В, П Певичаров, Хранене и хранителен статус на жени, работещи с пестициди, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (1), 2003, ISSN 0477-0250, 250 - 256
ДокладПевичаров П, Г. Певичарова, Я. Гегов, Сл. Калъпчиева, Kорелации между сензорни показатели при оценка на градински грах за замразяване, Юбилейна научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии - 2003”, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (2), 2003, ISSN 0477-0250, 165 - 170
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Факторен анализ на дългосрочната задлъжнялост на предприятия от хранителната индустрия, Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 112 - 115
ДокладИлиев М, П Певичаров, Модел за електронно обучение по математика за инженери, IV национална конференция “Oбразованието в информационното общество”, Пловдив, 2010, ISSN 1314-0752, 168 - 177
ДокладЙорданова-Динова, П., Анализ на факторите, влияещи върху краткосрочната задлъжнялост на предприятия от хранителната индустрия, Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 108 - 112
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" (анализ на обръщаемостта на вземанията), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 134 - 139
ДокладПевичаров П, М Илиев, Мултимедиен подход в обучението по математика, Научни трудове на УХТ - Пловдив, LVIII (3), 2011, ISSN 0477-0250, 223 - 228
СтатияBuhalova Dr., Kr. Nikolova, G. Antova, Il. Tomova, D. Aladjadjiyan, Y. Aleksieva . and Zh. Petkova, Comparative characteristics of sunflower oil with supplement of traditional bulgarian herbs, Bulgarian Chemical Communications, Selection of papers presented on the XI International Conference of Food Physicists, June 10-12, 2014, Plovdiv, Bulgaria, Volume 47, 2014, 34 - 381
ДокладЙорданова-Динова, П., Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" (анализ на обръщаемостта на материалните запаси), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 140 - 145
ДокладПевичаров П, Образование и проблеми, VII национална конференция “Oбразованието и измерванията в информационното общество”, Пловдив, 2014, ISSN 1314-0752, 171 - 181
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" (анализ и оценка на ликвидността), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 257 - 260
ДокладПевичаров П, Електронните учебници и образователни платформи, VII национална конференция “Oбразованието и измерванията в информационното общество” Пловдив 2014, 2114, 182 - 191
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" в страната (анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 216 - 265
СтатияДенев СП, ХН Николов, Изследване върху стабилизацията на уиски чрез комбинирано приложение на изкуствен студ. III. Влияние на режимите на студова обработка на купажите., Лозарство и винарство, 2013 (6), 2014, 10 - 18
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Един модел за измерване и оценка на капиталовата динамика на предприятие от хранителната индустрия, Сборник от доклади на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, VI Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 2015, ISSN 1314-9547, 223 - 229
ДокладПевичаров П, Иновации, образованиe, качество, VIII конференция “Авангардни научни инструменти в управлението“ Равда, 2015
ДокладДенев СП, ХН Николов, Изследване върху стабилизацията на уиски чрез комбинирано приложение на изкуствен студ. II. Стабилизиране на купажите за уиски с органични и неорганични стабилизиращи и бистрещи вещества., Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”., LX, 2013, 413 - 421
ДокладПевичаров П, Повече възможности за обучение, IX национална конференция "Oбразованието и измерванията в информационното общество" Пловдив 2016, I, 2016, ISSN 1314-0752, 228 - 237
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" в страната (измерване и оценка на рентабилността), Сборник от доклади на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, VI Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 2015, ISSN 1314-9547, 217 - 223
Статия1. Бухалова Д., Л. Георгиева, Ил. Милкова-Томова, Антиоксидантная активность растителных экстрактов из клуквы 1:2 Vaccinium vitisideae L., ПМНТК – г. Набережны Челны – Татарстан;, 2013, 225 - 230
ДокладДенев СП, ХН Николов, Изследване върху стабилизацията на уиски чрез комбинирано приложение на изкуствен студ. I.Влияние на екстрактното и алкохолното съдържание на купажите върху студовата обработка., Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”., LX, 2013, 408 - 412
Статия7. Василенко З., П. Ромашихин, О. Мацикова, Т. Болашенко, Д. Бухалова, Использование пюре из кабачков в технологии термостабильной начинки для мучных кондитерских изделий, Научно-методический журнал Могилевский государственный университет продовольствия, №1 (16), 2014, ISSN УДК 664.68, 38 - 42
Уч. пособиеПевичаров П, М Милев, Ръководство за решаване на задачи по Висша математика I, Блаком Пловдив, 2016, ISBN 978-619-7010-47-3, 1 - 80
Уч. пособиеБадев И, П Певичаров, Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия, Пловдив, 2004, 1 - 84
СтатияБухалова Д., Д. Бояджиев, „Изследване на фенолни киселини и флаваноли в традиционни напитки тип „ЛЮТО”, Eкология и здраве 2014 -Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014, НТС – Пловдив, Сборник доклади, 2014, 273 - 277
СтатияБухалова Д., Ил. Милкова - Томова, Кр. Николова, Й. Алексиева, С. Масански, Физико-химични праметри на екстракти от листа на червена боровинка (VACCINIUM VITIS -IDEAE L ), Аграрен университет, 7 (17), 2015, ISSN , ISSN 1313-6577, 99 - 104
СтатияБухалова Д., Милкова-Томова Ил., Бояджиев Д., Алексиева Й., Применение математическо-статистических методов при разработке состава и технологии напитка типа «Чай» из красной клюквы Vaccinium Vitis – Ideale L., II Международной научно-технической конференции (заочной), посвященной 85-летию, ФГБОУ ВО ВГУИТ 4 декабря 2015 г. Воронеж, 2015 г., ISSN УДК 663, 490 - 497
СтатияBalev DK, DB. Vlahova-Vangelova, KM Mihalev, VT Shikov, SG Dragoev, V Nikolov, Application of natural dietary antioxidants in broiler feeds, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 18 (2), 2015, 224 - 232
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ДК Балев, СГ Драгоев, Влияние на различни видове мариноване върху органолептичните и технологичните характеристики на месо. Обзор, ХВП, 65 (4), 2015, 25 - 28

Страница 20 от 68

Общо: 3353

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив