Забравена парола

Страница 20 от 68

Общо: 3376

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладTsankova D, S Lekova, UV-Vis Spectroscopy and Statistical Cluster Analysis in Distinguishing Different Types of Honey, International Conference "Automatics and Informatics'2015", Sofia, Bulgaria, 4 - 7 October 2015, 2015, 107 - 110
ДокладTsankova D, K Nikolova, T Eftimov, S Lekova, Determination of the Optical Properties of Bulgarian Honey and Their Application to Honey Discrimination, XII International Congress Machines, Technologies, Materials: Simposium “Industrial Informatic”, 16–19 September 2015, Varna, Bulgaria, Proceedings,, 3, 2015, 35 - 38
СтатияMarkov B, D Tsankova, MIT Rule Based Model Reference Adaptive Control of Linear Induction Motor, Annals of Faculty of Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 12 (3), 2014, 95 - 100
ДокладЦанкова Д, Б Марков, Управление на автономен мобилен робот, базирано на “СМАС” невронна мрежа, Научни трудове: “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, LX (2), 2013, 85 - 90
ДокладВелчева К, Д Цанкова, Т. Титова, Ч Дамянов, Невронен класификатор на цитрусови сокове, използващ UV-VIS спектроскопия с възможности за инспекция на преснота, Научни трудове: “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, LX (2), 2013, 51 - 56
Уч. пособиеHadziyski V, Machineknowledge. Mechanical Engineering, УХТ-Пловдив, 2015
Уч. пособиеХаджийски В, С Стефанов, В Сукманов, Ю Петрова, И Жданов, Съпротивление на материалите в примери и задачи, Пловдив-Донецк, 2013
ДокладStefanov S, Stefanov S, V Hadzhiyski, Determination of the opening force of cardboard boxes by specially designed experimental device, Global and Local Challenges in Food Science and Technology, Brasov, Romania, 2015
СтатияБухалова Д., Й. Алексиева, Л. Георгиева, А. Павлов, Ил. Милкова-Томова, Исследование антиоксидантной активности водных экстрактов из плодов клюквы vaccinium vitis-ideal L. III, Научно-методический журнал Могилевский государственный университет продовольствия, №1 (16), 2014, ISSN УДК 664.87.112.1, 45 - 48
СтатияБухалова Д., Р. Денкова, П. Дойкина, И. Милкова-Томова, З. Денкова, Хляб с „LB - подкислители” без консерванти, Eкология и здраве 2014 -Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014, 2014, 279 - 283
ДокладМаджарова П, Д Цанкова, В Начев, Ч Дамянов, Невронен класификатор на уиски, базиран на UV-VIS спектроскопия с отчитане на температурното влияние, Научни трудове: “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, LX (2), 2013, 46 - 50
СтатияГосподинов Д, С Стефанов, В Хаджийски, Използване на метода на крайните елементи аз изучаване влиянието на вида на контакта между отделинте слоеве въ ввълнообразиня картон върху меахничинте му свойства, Научни трудове ва Русенския Университет, 50 (9.2), 2011, 71 - 75
СтатияLitovchenko I, V Taran, S Beseda, , , Computer modelling of movement of mear raw materal on pipelines, SIPA, 2011, 211 - 214
СтатияGospodinov D, S Stefanov, V Hadzhiyski, Use of the finite e;ement method in studying the influence of different layers on mechanical characteristics of corrugated paperboard, Tehnicki vjesnik, 3 (18), 2011, 357 - 361
СтатияG. Gentscheva, I. Karadjova, Dr. Buhalova, A. Predoeva, Kr. Nikolova, I. Aleksieva, Investigation on the essential and toxic elements in berries from Bulgaria” (Plovdiv region), Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, Tome 67 (No 9), 2014, 1241 - 1248
СтатияГосподiнов Д, С Стефанов, В Хаджийски, Вплит контактноi поверхностi мiж шарами гофрованого картону на його механiчнi властиковостi, Упаковка, Журнал для виробникiв та споживачiв тари I упаковки (6), 2011, 28 - 29
СтатияTsankova DD, Artificial Fish Schools in a Path Planning Problem, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, 10 (2), 2012, 31 - 38
СтатияDobre L, A Stoica, M Strorscu, T Dobre, H Hristov, , R Nikolova, , , New biobased antomicrobial food packaging materials, The annals of “DUNAREA DE JOS” University of Galati (IX), 2012, 75 - 83
СтатияTsankova DD, Neural Feedback-Error-Learning Control of an Autonomous Mobile Robot, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications”, 17, 2012, 39 - 46
СтатияBuhalova Dr., Kr . Nikolova, I. Alexieva, M. Milev , A. Aladjadjiyan, Colorimetric analysis of extracts of lingonberry, 07 - 08.11.2013- „Храни, технологии и здраве” МНПК – Институт за изследване и развитие на храните, сборник доклади, 2013, 176 - 181
СтатияTsankova DD, Adaptive Control of Continuously Fed Bioreactor, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications”, 17, 2012, 33 - 37
СтатияГосподинов Д, С Стефанов, В Хаджийски, Дослiження уапковок з гофрованого картону ан стиск, Мiжнародна наукова конференцiя молодих учених аспiрантiв I студентiв (2), 2012, 247 - 249
СтатияLitovchenko I, V Hadzhiyski, S Stefanov, Use of computer modelling for modernization of final proofers of preparation of dough, RaDMI 2012, 2012, 791 - 796
СтатияHadzhiyski V, S Stefanov, I Litovchenko, Exploring the impact of the level of product in an open container on the performance of FS (fill and seal) packaging machine, RaDMI, 2012, 1008 - 1012
ДокладTsankova DD, NM Isapov, Potential Field Based Formation Control in Trajectory Tracking and Obstacle Avoidance Tasks, Proc. of the 2012 IEEE 6th International Conference 'Intelligent Systems', Methodology, Models, Applications in Emerging Technologies, (IEEE IS’12), 1, 2012, 76 - 8111
СтатияHadzhiyski V, Loss of integrity of the elastic element of the elastic coupling of three-layer reinforced polymer material, RaDMI, 2012, 1000 - 1007
ДокладTsankova DD, NM Isapov, Trajectory Tracking Formation Control of Autonomous Mobile Robots Using a Single-Dimensional Cellular Automata Approach, Proc. of the Workshop on Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing (DYCAF’2012), 2012, 175 - 180
СтатияGospodinov D, V Hadzhiyski, S Stefanov, Simulation of the mixing bread dough process using computational techniques, Modern Technologies in the Food Industry MTFI- Moldova, I, 2012, 93 - 98
СтатияStefanov S, V Hadzhiyski, D Gospodinov, Ресурсо-та енергоощаднi технологii виробництва I пакувания харчовоi продукцii – основнi засади ii конкурентоздатнастi, Journal of EcoAgriTourism, 10 (1(28)), 2014, 37 - 40
СтатияYanakiev T, S Stefanov, V Hadzhiyski, N Arbadjieva, Study friction forces between the plastic packaging film and working bodies of packaging equipment, Ресурсо-та енергоощаднi технологii виробництва I пакувания харчовоi продукцii – основнi засади ii конкурентоздатнастi, 2013, 58 - 60
СтатияЯнакиев Ц, С Стефанов, В Хаджийски, Приложение на студената плазма в опаковането на хранителни продукти, ProPACK (2), 2014, 9 - 14
СтатияХаджийски В, С Стефанов, Н Арабаджиева, Й Стефанова, Априорна оценка на отношението на българския потребител към информацията върху етикетите на хранителните продукти, Научни трудове на Русенския Университет, 53 (10.2), 2014, 153 - 158
СтатияСтефанов С, Ц Янакиев, В Хаджийски, Стенд за изследване обработването на опаковъчни материали със студена плазма, Научни трудове на Русенския Университет, 53 (10.2), 2015, 181 - 185
СтатияLitovchenko I, S Stefanov, V Hadzhiyski, Investigation work proofers by computer simulation, Ukrainian Food Journal, 4 (1), 2015, 119 - 126
СтатияStefanov S, N Arbadjieva, V Hadzhiyski, Determination of the opening force of cardboard boxes by specially designed experimental device, Journal of EcoAgruTourism, 11 (1), 2015, 80 - 86
СтатияСтефанов СВ, НН Арабаджиева, В Хаджийски, Изследване на значимо влияещите фактори ъврху големината на силата на отваряне на картонени кутии, Научни трудове на Русенския Университет, 54 (10.2), 2015, 222 - 228
СтатияStamatovska V, L Karakashova, N Delchev, R Vrancheva, Production and characterization of peach jams with different sweeteners, Journal of Food Packaging Science, Technique and Technologies, 4, 2014, 123 - 126
ДокладVrancheva R, I Ivanov, L Georgieva, C Teneva-Angelova, D Beshkova, A Pavlov, Screening of antimicrobial activity and phenol profiles of five Bulgarian Fumaria species, Сборник доклади „Първа национална конференция по Биотехнология – 30 години Биотехнология в България“,, 2014
СтатияChulova M, R Vrancheva, M Stoyanova, A Pavlov, Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Extracts of Basil, Scientific works of University of food technologies, 63 (1), 2016, 178 - 186
СтатияHasan Y, R Vrancheva, I Ivanov, I Dincheva, I Badjakov, A Pavlov, GS-MS based metabolite profile of different trademarks of fenugreek, Journal of Bioscience and Biotechnology, Special edition, 2015, 157 - 163
ДокладАтанасова В, П Певичаров, Субективна оценка на умората и стреса при студенти от Технически колеж, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, VII (Г), 2006, 34 - 37
ДокладPevicharova Z, V Atanasova, P Pevicharov, Tiredness and stress evaluation of students educated at Technical College, 7 Balkan Congress of Medicine and Dentistry for students and young doctors, 5-7.XI.2004, Ohrid, Republic of Macedonia, 2004, 49 - 49
СтатияЗлатанов Зл, П Певичаров, С Пенчев, Зависимост на коефициента на челно съпротивление от числото на Рейнолдс при изследване на физичен модел в аеродинамична тръба, Сборник “Машиностроене и уредостроене" 2004, 2004, 213 - 218
ДокладГоранова-Атанасова В., Г. Певичарова, П. Певичаров, Хигиенна характеристика на условията на труд при работещи с пестициди в НИЗК “Марица” – Пловдив, Научни трудове на Аграрен Университет - Пловдив, XLVIII, 2004, 433 - 439
ДокладGaneva, D, Toscov, P. Pevicharov, Еffect of the variety and technology for cultivation on the productivity and quality of mid-early determinate tomatoes, Научни трудове на Съюз на учените - Пловдив, IV (B), 2003, 208 - 213
ДокладАтанасова, В, П Певичаров, Хранене и хранителен статус на жени, работещи с пестициди, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (1), 2003, ISSN 0477-0250, 250 - 256
ДокладПевичаров П, Г. Певичарова, Я. Гегов, Сл. Калъпчиева, Kорелации между сензорни показатели при оценка на градински грах за замразяване, Юбилейна научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии - 2003”, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (2), 2003, ISSN 0477-0250, 165 - 170
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Факторен анализ на дългосрочната задлъжнялост на предприятия от хранителната индустрия, Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 112 - 115
ДокладИлиев М, П Певичаров, Модел за електронно обучение по математика за инженери, IV национална конференция “Oбразованието в информационното общество”, Пловдив, 2010, ISSN 1314-0752, 168 - 177
ДокладЙорданова-Динова, П., Анализ на факторите, влияещи върху краткосрочната задлъжнялост на предприятия от хранителната индустрия, Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 108 - 112

Страница 20 от 68

Общо: 3376

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив