Забравена парола

Страница 20 от 71

Общо: 3527

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладКолев КИ, Разработване на учебна програма по „Микропроцесорна техника” в контекста на Болонският процес 2020, Сборник доклади от V национална конференция по електронно обучение във висшите училища 15-17 май 2014г., РУ, 2014, ISSN 976-954-712-611-4, 247 - 251
ДокладКолев КИ, Разпознаване на чашки и дръжки на ябълки чрез обработка на изображения, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2007”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIV (3), 2007, ISSN 0477-0250, 113 - 118
ДокладКолев КИ, Р. Иванов, Микроконтролерно управление на ниво течности, III Национална научна конференция 25 април 2009, ТУ-София, Сборник доклади, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 131 - 136
ДокладКолев КИ, Р. Иванов, IPSec. Cisco Технологии за работа с общ ключ, III Национална научна конференция 25 април 2009, ТУ-София, Сборник доклади, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 137 - 142
ДокладКолев КИ, Проектиране на микропроцесорни системи в система за автоматизирано проектиране EAGLE, XXIII МНТК "АДП – 2014", Научни известия, ТУ, София, г. XXII, бр. 4/153, юни 2014 г., 2014, ISSN 1310-3946, 574 - 579
ДокладКолев КИ, Проектиране и тестване на микропроцесорен програмируем контролер във виртуална симулационна среда, XXIII МНТК "АДП – 2014", Научни известия, ТУ, София, г. XXII, бр. 4/153, юни 2014 г., 2014, ISSN 1310-3946, 569 - 573
ДокладКолев КИ, Програмна корекция на хипер-спектрометричен модул за окачествяване на заготовки от млени меса, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1144 - 1147
ДокладКолев КИ, Окачествяване на заготовки от млени меса чрез цифров видео сигнален процесор, Международна научна конференция УНИТЕХ’12, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. I, 2012, ISSN 1313-230X, 353 - 358
ДокладКолев КИ, Обективно окачествяване на заготовки от млени меса чрез обработка на хиперспектрални изображения, IX-та национална научно-техническа конференция с международно участие „Eкология и здраве’2012“, Сборник с доклади, Академично издателство на Аграрния университет-Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 393 - 398
ДокладКолев КИ, Микростъпково управление на поточна линия за обективно окачествяване на храни, X-та национална научно-техническа конференция с международно участие „Eкология и здраве’2014“, Сборник с доклади, 2014, ISSN 1314-1880, 317 - 322
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна система за управление на бутилираща линия за вина, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XII, 2014, ISSN 1311-9419, 154 - 157
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна система за регулиране на микроклимата в животновъдни и птицевъдни помещения, Международно научно списание „Техника и технологии”, т.IV (4), 2014, ISSN 1314-4111, 97 - 102
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна система за определяне цвета на вина, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XII, 2014, ISSN 1311-9419, 149 - 153
СтатияКолев КИ, Микропроцесорна система за окачествяване на храни, Международно научно списание „Техника и технологии”, vol. IV (4), 2014, ISSN 1314-4111, 103 - 107
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна система за измерване на цвят, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", ИК на НВУ, т. 9, 2014, ISSN 1314-1937, 21 - 27
СтатияКолев КИ, Микропроцесорна система за online визуален контрол на храни, Международно научно списание „Техника и технологии”, Vol.V (4), 2015, ISSN 1314-4111, 57 - 62
СтатияКолев КИ, Микропроцесорна система за инструментален Web сървър, Международно научно списание „Техника и технологии”, Vol.V (4), 2015, ISSN 1314-4111, 52 - 56
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна обработка на хиперспектрални изображения за обективно окачествяване на храни, X-та национална научно-техническа конференция с международно участие „Eкология и здраве’2014“, Сборник с доклади, 2014, ISSN 1314-1880, 311 - 316
ДокладКолев КИ, Микропроцесорен програмируем логически контролер за управление на пълначна машина, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XI, 2014, ISSN 1311-9419, 33 - 36
ДокладКолев КИ, Микропроцесорен нервно-мускулен стимулатор, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2008”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LV (3), 2008, ISSN 0477-0250, 267 - 272
ДокладКолев КИ, Микропроцесорен генератор на база табличен синтез, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", ИК на НВУ, т. 9, 2014, ISSN 1314-1937, 12 - 20
ДокладКолев КИ, Микропроцесорен апарат за електропорация, Сборник доклади национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2014, София, 2014, ISSN 1313-3985, 268 - 273
ДокладКолев КИ, Компютърна селекция на признаци от хиперспектрални изображения за окачествяване на заготовки от млени меса, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XI, 2014, ISSN 1311-9419, 37 - 48
ДокладКолев КИ, Класификация на ябълки въз основа на тяхната форма чрез обработка на образи, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2006”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIII (2), 2006, ISSN 0477-0250, 87 - 92
ДокладКолев КИ, К. Карамфилова, Д. Кузманова, Многообхватна хибридна компютърна мрежа на база на маршрутизиращ протокол BGP, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2010”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVII (2), 2010, ISSN 0477-0250, 325 - 330
ДокладКолев КИ, К. Карамфилова, Д. Кузманова, Земно орбитална компютърна мрежа с предсказващо разпространение, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2010”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVII (2), 2010, ISSN 0477-0250, 331 - 336
ДокладКолев КИ, Използване на визуални симулатори в обучението по микропроцесорна техника, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски" , ИК на НВУ, т. 9, 2014, ISSN 1314-1937, 5 - 11
ДокладКолев КИ, Извличане на признаци за окачествяване на заготовки от млени меса чрез ICA, Международна научна конференция УНИТЕХ’12, ТУ-Габрово, Сборник доклади, т. I, 2012, ISSN 1313-230X, 358 - 362
СтатияКолев КИ, Дифузно отражателен модел за получаване на хиперспектрални изображения на заготовки от млени меса, Списание „Хранителна наука, техника и технологии“, т.3, 2011, ISSN 1314-3913, 70 - 74
ДокладКолев КИ, Д. Драгов, Защита на корпоративна компютърна мрежа чрез Cisco PIX защитна стена, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2009”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVI (2), 2009, ISSN 0477-0250, 133 - 138
ДокладКолев КИ, Д. Драгов, IPSec Cisco технология за Frame Relay корпоративна мрежа, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2009”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVI (2), 2009, ISSN 0477-0250, 139 - 144
ДокладКолев КИ, Вградена микропроцесорна система за управление на пастьоризатор, Международна научна конференция УНИТЕХ’13, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. II, 2013, ISSN 1313-230X, 198 - 202
ДокладКолев КИ, Безконтактни обективни методи за компютърно окачествяване на месни заготовки, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2012”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 724 - 729
ДокладКолев КИ, АС Георгиев, Окачествяване на ябълки с използване на DSP, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2005”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LII (3), 2005, ISSN 0477-0250, 219 - 224
ДокладКолев КИ, Адаптивно резонансен класификатор на заготовки от млени меса, Международна научна конференция УНИТЕХ’13, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. II, 2013, ISSN 1313-230X, 178 - 183
СтатияКолев КИ, Reducing the hyperspectral feature spaces of ready-to-cook minced meat products, International Journal „Agricultural Science and Technology“, Vol. 5 (1), 2013, ISSN 1314-412X, 121 - 125
ДокладКолев КИ, Online компютърна система за получаване на хиперспектрални изображения на заготовки от млени меса, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2012”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 718 - 723
ДокладКолев КИ, ARM базирана микропроцесорна система за мултисензорно окачествяване на храни, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2014”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LXI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 666 - 671
СтатияКолев К.И., Бързо преобразувание на Хартли за обработка на изображения, Научни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив, LII (3), 2005, ISSN 0477-0250, 214 - 218
СтатияКозлуджова СД, МА Душкова, КТ Динков, МП Митева-Петрова, СП Петров, Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на суроватка от Кашкавал, Хранително-вкусова промишленост, 2, 2017, ISSN 1311-0179, 33 - 36
СтатияКозлуджова СД, МА Душкова, КТ Динков, МП Митева-Петрова, Изследване на относителната производителност на ултрафилтрационни мембрани в зависимост от работното налягане и обработваната течност, Хранително-вкусова промишленост, 5, 2015, ISSN 1311-0179, 25 - 29
СтатияКодинова СД, МА Душкова, Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на козе мляко, Хранително-вкусова промишленост, 8, 2019, ISSN 1311-0179, 32 - 35
ДокладКитановски ДП, ВД Китановски, СГ Драгоев, КВ Василев, Е Йошевска, Органолептични характеристики на полусухожилния мускул (m. Semimembranosus) и дългия мускул на гърба (m. Longissimus dorsi) при три породи едри преживни животни Симентал, Фпизиец и Буша, Scientific Works of University of Food Technologies, 62 (1), 2015, ISSN Online: 1314-7102, 153 - 157
ДокладКитановски ВД, ДП Китановски, ДК Балев, ДК Балев, ДБ Влахова-Вангелова, Мастнокиселинен състав на калифорнийска дъгова пъстърва и хибридът й златна дъгова пъстърва, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, 61 (1), 2014, ISSN 2535-1311, 133 - 136
ДокладКиряков ЦХ, РБ Михов, Гр. Караджов, Изменение на температурата и влагата при изпичане на пандишпанови блатове с топинамбур, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, Серия В. "Естествени и хуманитарни науки", XVII, 2015, 63 - 66
ДокладКиряков Цв, Н. Петкова, Р. Михов, Изследване върху въглехидратния състав на пандишпанови блатове с брашно от топинамбур, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив Серия В. Техника и технологии, XIII (сесия 5 - 6 ноември 2015), 2016, ISSN 1311-9419, 114 - 118
ДокладКиряков ИИ, ДГ Йорданов, Масовлагообменни параметри на гроздови семки, Национална конференция с международно участие “Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии’ 2010”, ТУ - Сливен, 25-27 юни, 2010, Топлотехника №1, 1 (1), 2010, 39 - 42
ДокладКиряков ИА, ЯТ Чалъмов, Промишлена инсталация за изпичане и охлаждане на ядки във фонтаниращ слой, Международна научна конференция техника, технологии и системи ТЕХСИС'2009, ТУ - София, Филиал Пловдив, XIV (1), 2009, ISSN 1310-271, 635 - 640
ДокладКиряков ИА, ЯТ Чалъмов, Многолентова сушилня за сушене на орехови ядки, Международна научна конференция техника, технологии и системи ТЕХСИС'2009, ТУ - София, Филиал Пловдив, XIV (1), 2009, ISSN 1310-271, 641 - 645
ДокладКиряков ИА, Определяне на необходимото количество иниртен материал за сушене на млечнокисела закваска в нискотемпературен оросяван кипящ слой, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 357 - 362

Страница 20 от 71

Общо: 3527

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив