Забравена парола

Страница 20 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияКолева А., НД Димитров, БВ Бозаджиев, Изследване възможностите за гранулиране на комбиниран фураж с брашно от листа на пауловния, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVIII (1), 2011, 247 - 252
ДокладКолева А., ЛА Колева, БВ Бозаджиев, Изследвания на обогатени с топинамбур бисквитки за кучета, Научни трудове на съюза на учените, Пловдив, VIII, 2011, 106 - 110
ДокладКолева А., И. Танева, Влияние на влажността и количеството на шрот от шипка (Rosa cannina L.) при гранулиране на комбинирани фуражи, Сборник научни трудове от XXIV международна конференция „Мениджмънт и качество” за млади учени, 15-16 октомври, Ямбол, 2015, 199 - 204
ДокладКолева А., БВ Бозаджиев, НД Димитров, Проучване на възможностите за смилане на листа от пауловния, Научни трудове на русенски университет "Ангел Кънчев", 50 (9.2), 2011, ISSN 1311-3321, 118 - 122
СтатияКолева А., БВ Бозаджиев, АП Кръстева, Проучване на възможностите за смилане на сушени клубени от топинамбур и билки, Научни трудове на УХТ "Хранителна техника и технологии", LVI (1), 2009, 83 - 87
СтатияКолева А, Н Димитров, Б Бозаджиев, П Мерджанов, С Дамянова, А Стоянова, Изследване възможностите за гранулиране на плодови пресовки от арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 52 (10,2), 2013, 234 - 238
ДокладКолев КИ, Цветови анализ на образи за окачествяване на ябълки, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2006”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIII (2), 2006, ISSN 0477-0250, 93 - 98
ДокладКолев КИ, Х. Килифарев, И. Симеонов, Един експресен подход за синтез на firmware за микропроцесорни системи, Международна научна конференция УНИТЕХ’14, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. II, 2014, ISSN 1313-230X, 255 - 260
ДокладКолев КИ, Управление на биореактор с индустриален компютър, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1140 - 1143
ДокладКолев КИ, Съвместяване на визуални симулации и хардуерни развойни среди за обучение по микропроцесорна техника, Сборник доклади национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2014, София, 2014, ISSN 1313-3985, 230 - 235
ДокладКолев КИ, Свързване на сензори за цвят към микропроцесорни системи, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2014”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LXI (I), 2014, ISSN 1314-7102, 660 - 665
Уч. пособиеКолев КИ, Ръководство по микропроцесорна техника, изд. „Сайпрес”, формат 287х205, 2015, ISBN 978-954-92614-4-8, 1 - 136
ДокладКолев КИ, Разработване на учебна програма по „Микропроцесорна техника” в контекста на Болонският процес 2020, Сборник доклади от V национална конференция по електронно обучение във висшите училища 15-17 май 2014г., РУ, 2014, ISSN 976-954-712-611-4, 247 - 251
ДокладКолев КИ, Разпознаване на чашки и дръжки на ябълки чрез обработка на изображения, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2007”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIV (3), 2007, ISSN 0477-0250, 113 - 118
ДокладКолев КИ, Р. Иванов, Микроконтролерно управление на ниво течности, III Национална научна конференция 25 април 2009, ТУ-София, Сборник доклади, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 131 - 136
ДокладКолев КИ, Р. Иванов, IPSec. Cisco Технологии за работа с общ ключ, III Национална научна конференция 25 април 2009, ТУ-София, Сборник доклади, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 137 - 142
ДокладКолев КИ, Проектиране на микропроцесорни системи в система за автоматизирано проектиране EAGLE, XXIII МНТК "АДП – 2014", Научни известия, ТУ, София, г. XXII, бр. 4/153, юни 2014 г., 2014, ISSN 1310-3946, 574 - 579
ДокладКолев КИ, Проектиране и тестване на микропроцесорен програмируем контролер във виртуална симулационна среда, XXIII МНТК "АДП – 2014", Научни известия, ТУ, София, г. XXII, бр. 4/153, юни 2014 г., 2014, ISSN 1310-3946, 569 - 573
ДокладКолев КИ, Програмна корекция на хипер-спектрометричен модул за окачествяване на заготовки от млени меса, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1144 - 1147
ДокладКолев КИ, Окачествяване на заготовки от млени меса чрез цифров видео сигнален процесор, Международна научна конференция УНИТЕХ’12, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. I, 2012, ISSN 1313-230X, 353 - 358
ДокладКолев КИ, Обективно окачествяване на заготовки от млени меса чрез обработка на хиперспектрални изображения, IX-та национална научно-техническа конференция с международно участие „Eкология и здраве’2012“, Сборник с доклади, Академично издателство на Аграрния университет-Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 393 - 398
ДокладКолев КИ, Микростъпково управление на поточна линия за обективно окачествяване на храни, X-та национална научно-техническа конференция с международно участие „Eкология и здраве’2014“, Сборник с доклади, 2014, ISSN 1314-1880, 317 - 322
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна система за управление на бутилираща линия за вина, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XII, 2014, ISSN 1311-9419, 154 - 157
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна система за регулиране на микроклимата в животновъдни и птицевъдни помещения, Международно научно списание „Техника и технологии”, т.IV (4), 2014, ISSN 1314-4111, 97 - 102
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна система за определяне цвета на вина, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XII, 2014, ISSN 1311-9419, 149 - 153
СтатияКолев КИ, Микропроцесорна система за окачествяване на храни, Международно научно списание „Техника и технологии”, vol. IV (4), 2014, ISSN 1314-4111, 103 - 107
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна система за измерване на цвят, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", ИК на НВУ, т. 9, 2014, ISSN 1314-1937, 21 - 27
СтатияКолев КИ, Микропроцесорна система за online визуален контрол на храни, Международно научно списание „Техника и технологии”, Vol.V (4), 2015, ISSN 1314-4111, 57 - 62
СтатияКолев КИ, Микропроцесорна система за инструментален Web сървър, Международно научно списание „Техника и технологии”, Vol.V (4), 2015, ISSN 1314-4111, 52 - 56
ДокладКолев КИ, Микропроцесорна обработка на хиперспектрални изображения за обективно окачествяване на храни, X-та национална научно-техническа конференция с международно участие „Eкология и здраве’2014“, Сборник с доклади, 2014, ISSN 1314-1880, 311 - 316
ДокладКолев КИ, Микропроцесорен програмируем логически контролер за управление на пълначна машина, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XI, 2014, ISSN 1311-9419, 33 - 36
ДокладКолев КИ, Микропроцесорен нервно-мускулен стимулатор, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2008”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LV (3), 2008, ISSN 0477-0250, 267 - 272
ДокладКолев КИ, Микропроцесорен генератор на база табличен синтез, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", ИК на НВУ, т. 9, 2014, ISSN 1314-1937, 12 - 20
ДокладКолев КИ, Микропроцесорен апарат за електропорация, Сборник доклади национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2014, София, 2014, ISSN 1313-3985, 268 - 273
ДокладКолев КИ, Компютърна селекция на признаци от хиперспектрални изображения за окачествяване на заготовки от млени меса, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XI, 2014, ISSN 1311-9419, 37 - 48
ДокладКолев КИ, Класификация на ябълки въз основа на тяхната форма чрез обработка на образи, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2006”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIII (2), 2006, ISSN 0477-0250, 87 - 92
ДокладКолев КИ, К. Карамфилова, Д. Кузманова, Многообхватна хибридна компютърна мрежа на база на маршрутизиращ протокол BGP, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2010”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVII (2), 2010, ISSN 0477-0250, 325 - 330
ДокладКолев КИ, К. Карамфилова, Д. Кузманова, Земно орбитална компютърна мрежа с предсказващо разпространение, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2010”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVII (2), 2010, ISSN 0477-0250, 331 - 336
ДокладКолев КИ, Използване на визуални симулатори в обучението по микропроцесорна техника, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски" , ИК на НВУ, т. 9, 2014, ISSN 1314-1937, 5 - 11
ДокладКолев КИ, Извличане на признаци за окачествяване на заготовки от млени меса чрез ICA, Международна научна конференция УНИТЕХ’12, ТУ-Габрово, Сборник доклади, т. I, 2012, ISSN 1313-230X, 358 - 362
СтатияКолев КИ, Дифузно отражателен модел за получаване на хиперспектрални изображения на заготовки от млени меса, Списание „Хранителна наука, техника и технологии“, т.3, 2011, ISSN 1314-3913, 70 - 74
ДокладКолев КИ, Д. Драгов, Защита на корпоративна компютърна мрежа чрез Cisco PIX защитна стена, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2009”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVI (2), 2009, ISSN 0477-0250, 133 - 138
ДокладКолев КИ, Д. Драгов, IPSec Cisco технология за Frame Relay корпоративна мрежа, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2009”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LVI (2), 2009, ISSN 0477-0250, 139 - 144
ДокладКолев КИ, Вградена микропроцесорна система за управление на пастьоризатор, Международна научна конференция УНИТЕХ’13, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. II, 2013, ISSN 1313-230X, 198 - 202
ДокладКолев КИ, Безконтактни обективни методи за компютърно окачествяване на месни заготовки, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2012”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 724 - 729
ДокладКолев КИ, АС Георгиев, Окачествяване на ябълки с използване на DSP, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2005”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LII (3), 2005, ISSN 0477-0250, 219 - 224
ДокладКолев КИ, Адаптивно резонансен класификатор на заготовки от млени меса, Международна научна конференция УНИТЕХ’13, ТУ Габрово, Сборник доклади, т. II, 2013, ISSN 1313-230X, 178 - 183
СтатияКолев КИ, Reducing the hyperspectral feature spaces of ready-to-cook minced meat products, International Journal „Agricultural Science and Technology“, Vol. 5 (1), 2013, ISSN 1314-412X, 121 - 125
ДокладКолев КИ, Online компютърна система за получаване на хиперспектрални изображения на заготовки от млени меса, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2012”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 718 - 723
ДокладКолев КИ, ARM базирана микропроцесорна система за мултисензорно окачествяване на храни, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2014”, Научни трудове на УХТ -Пловдив, LXI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 666 - 671

Страница 20 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив