Забравена парола

Страница 20 от 73

Общо: 3608

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладПевичаров П, Иновации, образованиe, качество, VIII конференция “Авангардни научни инструменти в управлението“ Равда, 2015
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Един модел за измерване и оценка на капиталовата динамика на предприятие от хранителната индустрия, Сборник от доклади на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, VI Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 2015, ISSN 1314-9547, 223 - 229
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" в страната (анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 216 - 265
ДокладПевичаров П, Електронните учебници и образователни платформи, VII национална конференция “Oбразованието и измерванията в информационното общество” Пловдив 2014, 2114, 182 - 191
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" (анализ и оценка на ликвидността), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 257 - 260
ДокладПевичаров П, Образование и проблеми, VII национална конференция “Oбразованието и измерванията в информационното общество”, Пловдив, 2014, ISSN 1314-0752, 171 - 181
ДокладЙорданова-Динова, П., Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" (анализ на обръщаемостта на материалните запаси), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 140 - 145
ДокладПевичаров П, М Илиев, Мултимедиен подход в обучението по математика, Научни трудове на УХТ - Пловдив, LVIII (3), 2011, ISSN 0477-0250, 223 - 228
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" (анализ на обръщаемостта на вземанията), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 134 - 139
ДокладЙорданова-Динова, П., Анализ на факторите, влияещи върху краткосрочната задлъжнялост на предприятия от хранителната индустрия, Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 108 - 112
ДокладИлиев М, П Певичаров, Модел за електронно обучение по математика за инженери, IV национална конференция “Oбразованието в информационното общество”, Пловдив, 2010, ISSN 1314-0752, 168 - 177
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Факторен анализ на дългосрочната задлъжнялост на предприятия от хранителната индустрия, Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 112 - 115
ДокладПевичаров П, Г. Певичарова, Я. Гегов, Сл. Калъпчиева, Kорелации между сензорни показатели при оценка на градински грах за замразяване, Юбилейна научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии - 2003”, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (2), 2003, ISSN 0477-0250, 165 - 170
ДокладАтанасова, В, П Певичаров, Хранене и хранителен статус на жени, работещи с пестициди, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (1), 2003, ISSN 0477-0250, 250 - 256
ДокладGaneva, D, Toscov, P. Pevicharov, Еffect of the variety and technology for cultivation on the productivity and quality of mid-early determinate tomatoes, Научни трудове на Съюз на учените - Пловдив, IV (B), 2003, 208 - 213
ДокладГоранова-Атанасова В., Г. Певичарова, П. Певичаров, Хигиенна характеристика на условията на труд при работещи с пестициди в НИЗК “Марица” – Пловдив, Научни трудове на Аграрен Университет - Пловдив, XLVIII, 2004, 433 - 439
ДокладPevicharova Z, V Atanasova, P Pevicharov, Tiredness and stress evaluation of students educated at Technical College, 7 Balkan Congress of Medicine and Dentistry for students and young doctors, 5-7.XI.2004, Ohrid, Republic of Macedonia, 2004, 49 - 49
ДокладАтанасова В, П Певичаров, Субективна оценка на умората и стреса при студенти от Технически колеж, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, VII (Г), 2006, 34 - 37
ДокладVrancheva R, I Ivanov, L Georgieva, C Teneva-Angelova, D Beshkova, A Pavlov, Screening of antimicrobial activity and phenol profiles of five Bulgarian Fumaria species, Сборник доклади „Първа национална конференция по Биотехнология – 30 години Биотехнология в България“,, 2014
ДокладTsankova DD, NM Isapov, Trajectory Tracking Formation Control of Autonomous Mobile Robots Using a Single-Dimensional Cellular Automata Approach, Proc. of the Workshop on Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing (DYCAF’2012), 2012, 175 - 180
ДокладTsankova DD, NM Isapov, Potential Field Based Formation Control in Trajectory Tracking and Obstacle Avoidance Tasks, Proc. of the 2012 IEEE 6th International Conference 'Intelligent Systems', Methodology, Models, Applications in Emerging Technologies, (IEEE IS’12), 1, 2012, 76 - 8111
ДокладМаджарова П, Д Цанкова, В Начев, Ч Дамянов, Невронен класификатор на уиски, базиран на UV-VIS спектроскопия с отчитане на температурното влияние, Научни трудове: “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, LX (2), 2013, 46 - 50
ДокладStefanov S, Stefanov S, V Hadzhiyski, Determination of the opening force of cardboard boxes by specially designed experimental device, Global and Local Challenges in Food Science and Technology, Brasov, Romania, 2015
ДокладВелчева К, Д Цанкова, Т. Титова, Ч Дамянов, Невронен класификатор на цитрусови сокове, използващ UV-VIS спектроскопия с възможности за инспекция на преснота, Научни трудове: “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, LX (2), 2013, 51 - 56
ДокладЦанкова Д, Б Марков, Управление на автономен мобилен робот, базирано на “СМАС” невронна мрежа, Научни трудове: “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, LX (2), 2013, 85 - 90
ДокладTsankova D, K Nikolova, T Eftimov, S Lekova, Determination of the Optical Properties of Bulgarian Honey and Their Application to Honey Discrimination, XII International Congress Machines, Technologies, Materials: Simposium “Industrial Informatic”, 16–19 September 2015, Varna, Bulgaria, Proceedings,, 3, 2015, 35 - 38
ДокладTsankova D, S Lekova, UV-Vis Spectroscopy and Statistical Cluster Analysis in Distinguishing Different Types of Honey, International Conference "Automatics and Informatics'2015", Sofia, Bulgaria, 4 - 7 October 2015, 2015, 107 - 110
ДокладNikolova K, D Tsankova, T Evtimov, Fluorescence Spectroscopy, Colorimetry and Neural Networks in Distinguishing Different Types of Honey, V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2015 (IIZS 2015), October 15-16th, 2015, Zrenjanin, Serbia, 2015, 317 - 322
ДокладTsankova D, S Lekova, Hybrid Chaotic Search Algorithm with Gradient Descent Technique for Global Optimization, International Conference "Automatics and Informatics'2016", Sofia, Bulgaria, 2016, 239 - 242
ДокладNikolova K, D Tsankova, T Evtimov, Determination of the Optical Properties of Bulgarian Honey, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union – BPU9, 24-27 August 2015, Istanbul University, Istanbul, Turkey, AIP Conference Proceedings, 1722, 201611
ДокладMarkovska VM, SI Kabaivanov, MN Milev, Estimation of Default Risk in CIR++ model simulation, Int. J. Eng, 1, 2015, 1 - 8
ДокладMarkovska VM, MN Milev, The Living Economy, Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society" (ADIS;2015), 2015, ISSN 1314-0752, 114 - 118
ДокладMarkovska VM, Applying option valuation methods for analyzing human resource management decisions, VSIM International conference, UNWE/Ravda, 2015, ISSN 1314-0582
ДокладMarkovska VM, Detection and analysis of problems in enterprise IT solutions, VSIM International conference, UNWE/Ravda, 2015, ISSN 1314-0582
ДокладMarkovska VM, SI Kabaivanov, Flexible calibration of econometric models with artificial neural networks, VSIM International conference, 2016, ISSN 1314-0582
ДокладKabaivanov SI, VM Markovska, GPU Accelerated option valuation, VSIM International conference, UNWE/Ravda, 2016, ISSN 1314-0582
ДокладМилева ПГ, МГ Милев, ВМ Марковска, Иновации и конкурентоспособност на хранително-вкусовата промишленост в България, VI - та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, СУБ - Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547, 202 - 207
ДокладМарковска ВМ, ПГ Милева, Основни подходи и техники за мотивация на персонала, VI - та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, СУБ - Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547
ДокладMarkovska VМ, Can outsourcing be a long term solution – company and national economy point of view, VSIM International conference , UNWE/Ravda, 2015, ISSN 1314-0582
ДокладMarkovska VМ, Applying option valuation methods for analyzing outsourcing decisions, VSIM International conference, UNWE/Ravda, 2014, ISSN 1314-0582
ДокладМарковска ВМ, Възвръщаемост на инвестициите в човешки капитал, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, I, 2015, ISSN 1311-9400, 134 - 137
ДокладМарковска В, Проблеми при анализа на инвестициите в човешки капитал, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, I, 2015, ISSN 1311-9400, 131 - 134
ДокладБичурова, И., "Стратегически инструментариум в подкрепа на устойчивото туристическо развитие и конкурентоспособност", Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуства и култура (Том I), 2015, ISSN 1311-9400, 123 - 126
ДокладБичурова, И., „Възможности за интегриране на бенчмаркинга и балалансираната матрица на резултатите в единен инструментариум”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуства и култура (Том I), 2015, ISSN 1311-9400, 127 - 130
ДокладСпасов ХС, Анализ и контрол на безопасността при производството на напитки, Обучителен семинар "Съвременни аналитични подходи за осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи", Пловдив УХТ, 2016, 148 - 157
ДокладСпасов ХС, НБ Благоева, Микробиологични аспекти в спиртопроизводството, Научен семинар на фирма ВП Брандс Интернешънъл, гр. Пловдив, 11.06.2016 г., гр. Пещера, 2016
ДокладСпасов ХС, НБ Благоева, Микробиологични аспекти в спиртопроизводството, Научен семинар на фирма ВП Брандс Интернешънъл, гр. Пловдив, 11.06.2016 г., гр. Пещера, 2016
ДокладБичурова, И., „Икономически подход към устойчивото развитие”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А., Обществени науки, изкуство и култура (Том II), 2016, ISSN 1311-9400, 168 - 170
ДокладБичурова, И., Тосков, Г., „Корпоративната социална отговорност и значението на знанието като конкурентно предимство”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А., Обществени науки, изкуство и култура (Том II), 2016, ISSN 1311-9400, 164 - 167
ДокладВълчев МС, ГР Раичков, МГ Георгиева, Изследване динамиката на топлопреносния процес в регенеративен апарат с топлоакумулиращ пълнеж, Топлотехника, Издателство на Технически университет- Варна, Национално Научно техническо дружество по ТММ, 1 (6), 2014, ISSN 1314-2550, 3 - 6

Страница 20 от 73

Общо: 3608

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив