Забравена парола

Страница 20 от 73

Общо: 3608

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияPopova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 7. Burley light air-cured tobacco – liquid extracts, Journal of Eurasian Technological University, 2 (16), 2014, ISSN 2313-7614, 9 - 13
ДокладKostadinov IS, IO Obreshkov, The influence of John Maynard Keynes, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 257 - 259
СтатияЧобанова ДВ, ИЧ Бакърджийски, КГ Бамбалов, ЛА Колева, Влияние на крат-котрайното настойване върху основния състав и протеиновия профил на мъст от Траминер и Совиньон блан, Лозарство и винарство, 60 (5), 2012, 42 - 48
СтатияКаменов Л, РЙ Кръстева, Сравнителен анализ на тренировъчните програми по плуване преди Сеул-88 и Сидни-2000, Спорт и наука (4), 2001, ISSN 1310-3393, 111 - 117
СтатияБаева МР, ИлВ Милкова-Томова, ЦвИ Гогова, ЖТ Горанова, , Физические и сензорные характеристики бисквита без сахара с добавлением цельнозерновой муки из пшеницы однозернянкой (ейнкорн, Triticum monococcum L.), III Международной научно-практической конференции «Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века», 19-21 сентября 2013 года, Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Сборников материалов конференции, 2013, 61 - 65
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, СВ Василев, КГ Ангелов, Влияние на показателя устойчивост на вътрешно налягане върху чупливоста на многооборотни стъклени бутилки за пиво, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XII, 2014, ISSN 1311-9419, стр. 174 - 177
ДокладAlexieva I., Food Cultural Dimensions In Hospitality, XIV th International Conference of Partner Institutions “Cultural Dimensions in Hospitality, Tourism and Events, 2014
ДокладIlieva F, VP Oetroupolus, V Dimovska, S Mitrev, I Karov, , Influence of authochtonous yeasts on the quality of wines from Vranec and Cabernet Sauvignon varieties, 24-th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Saraevo, september 25-28, 2013q Book of abstracts, 2013
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на влажност с аналогов сензор HIH-4030, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХIII (серия В), 2016, ISSN 1311-9419, 161 - 164
СтатияTrushanov EG, JT. Stoychev, GP. Terziyski, Automated Control System of Greenhouses, International Journal of Engineering Innovation & Research, Volume 7 (Issue 2), 2018, ISSN 2277 – 5668, 81 - 83
СтатияАлексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-технологични свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 173 - 179
СтатияDurakova AG, A. Bogoeva, V. Yanakieva, T. Gogova, I. Dimov, R. Krasteva, K. Dosheva, Storage studies of subtropical fruit Lucuma in powdered form., Bulgarian Journal of Agricultural Science,, 25 (No 6), 2019, ISSN 1310-0351, 1287 - 12921
СтатияДенев П., М.Крачанова, Хр. Крачанов, Върху реакцията на пектин с амоняк. ІІІ Ензимен анализ на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 87 - 91
СтатияЙорданов ДГ, КТ Динков, Изследване влиянието на процеса на ултрафилтрация за очистване на отпадни води от месодобивната промишленост, Научно списание за селскостопанска и горска наука ”Екология и бъдеще”, 9 (2), 2010, ISSN 1312-0751, 14 - 17
Уч. пособиеМилев М, Приложение на matlab за моделиране и анализ на финансови деривати (ръководство по иконометрия), „Евдемония продъкшън”, България, София, 2012, ISBN 978-954- 92924-2- 8
СтатияИванова В., А Тонкова, Й Христов, АМ Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани естествени материали, Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив; Серия В-Техника и технологии, X, 2013, 101 - 107
СтатияБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Проучване на протеиновия профил на вина от сорта Траминер, получени при различни технологични режими на алкохолна ферментация, Лозарство и винарство, 61 (1), 2013, 25 - 35
ДокладКръстева РЙ, Изследване на влиянието на силовите възможности върху плувните скорости при подрастващи девойки, сборник с доклади от І-ва научна конференция ,,Науката за младите специалисти“, София-НСА, 2005, ISSN 954-718-167-Х, 123 - 126
СтатияБаева МР, ТН Сапунджиева, ИлВ Милкова-Томова, Технология на традиционна българска тархана и проследяване на физико-химичните и микробиологичните й характеристики по време на технологичния процес, Известия на съюза на учените – Сливен, 22, 2013, ISSN 1311- 2864, 9 - 14
СтатияTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Non-destructive Diagnosis of Food Products using Neural-Genetic Algorithm, International Journal Reasoning-based Intelligent Systems, 7 (1/2), 2015, ISSN online: 1755-0564 и ISSN print: 1755-0556, 55 - 611
ДокладAlexieva I., Food Product Development In Catering, XIIth International Conference of Partner Institutions “Tourism And Hospitality Product Developments, 2012
СтатияНесторова Д., Към въпроса за предварителния контрол на физическата годност на студенти (входящо ниво), Спорт и наука, 4 (1), 2010, ISSN 1310-3393, 209 - 216
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на разстояние с цифров сензор HC-SR04, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХIII (серия В), 2016, ISSN 1311-9419, 165 - 168
СтатияTumbarski YD, A Lante, , Immobilization of Bacteriocins from Lactic Acid Bacteria and Possibilities for Application in Food Biopreservation, The Open Biotechnology Journal, 12, 2018, ISSN 1874-0707, 25 - 321
СтатияObreshkov I, N Kravchenko, Statistical Approach to the Quality of Some Bulgarian Honeys, Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, 2012, ISSN 1311-3321, 22 - 26
ДокладD Genev, MA Dushkova, A. Koleva, AT Simitchiev, Investigation of specific mechanic energy during extrusion of rice flour enriched with dried pumpkin, Scientific Works of UFT, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311, 63 - 70
СтатияДенев П., Върху реакцията на пектин с амоняк. ІV Инфрачервени спектри на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 93 - 99
СтатияYordanov DG, GV Angelova, Identification and traceability of meat and meat products, Biotechnology & Biotechnological equipment, 20 (1), 2006, ISSN 1314-3530, 3 - 81
СтатияПопова В, С Ташева, С Дамянова, А Стоянова, Термодинамични параметри при екстракцията на етеричномаслени и лечебни суровини. 9. Тютюн Виржиния флю-кюрд – течни екстракти, Научни трудове на РУ, 53 (102), 2014, ISSN 1311-3321, 102 - 106
ДокладNedkova GD, IO Obreshkov, Canadian identity and cuisine, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 102 - 105
ДокладBankov ND, AS Vuchev, A Series Resonant DC/DC Converter Control, 56th Conference for Electronics, Telecommunications, Computers, Automation and nuclear engineering-ETRAN, Zlatibor, Serbia, 2012, EL4.4 1 - EL4.4 4
СтатияБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Въздействие на някои стабилизиращи об-работки върху протеиновия профил на вино от сорта Траминер, Хранително-вкусова про-мишленост, 62 (1), 2013, 49 - 52
СтатияКаменов Л, РЙ Кръстева, Контролът на аеробните възможности при управлението на спортната форма на висококвалифицирани плувци, Спорт и наука (5-6), 2000, ISSN 1310-3393, 60 - 64
СтатияСапунджиева ТН, МР Баева, ДрВ Бухалова, Приложение на функционални добавки в традиционна българска тархана, Известия на съюза на учените – Сливен, 22, 2013, ISSN 1311- 2864, 15 - 20
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Напрежение на разрушаване на един тип стъклена бутилка за пиво, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора, Vol. IV (4), 2014, ISSN 1314-4111, pag. 61 - 66
СтатияНесторова Д., Отново в началото (анкетно проучване на студенти), Спорт и наука, 4 (2), 2010, ISSN 1310-3393, 133 - 139
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Мултисензорно микропроцесорно устройство за измерване на температура, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 731 - 735
ДокладВучев АС, Личев АА, Георгиев ПН, Методика за проектиране на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-237 - I-243
ДокладGlushkova V, I Obreshkov, Terzieva V, Sensory evaluation of cakes with non-traditional flours, 80 Міжнародна Наукова Конференція Молодих Учених, Аспірантів і Студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 2014, 232 - 233
СтатияBogoeva A., AG Durakova, Sorption characteristics of full-fatted grape seeds flour of Bulgarian origin, Journal of Agriculture and Food Research., 2, 2020, ISSN Doi: 10.1016/j.jafr.2020.100026
СтатияВ. Карагьозов, П.Денев, Хр.Крачанов, Реологични свойства на плодови и млечно-плодови продукти, съдържащи пектин, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 109 - 113
ДокладGradinarska DN, KR Danov, KI Valkova-Jorgova, DG Yordanov, KV Vasilev, Proteolytic effect of starter cultures used in the production of Bulgarian dry–cured sausages, Proc. 56 International Congress of Meat Science and Technology, August 15-20, 2010, Jeju, South Korea (E057), 2010
Уч. пособиеМилев М, Певичаров П, Кратък курс по висша математика – ръководство за решаване на задачи, „Евдемония продъкшън”, София, 2015, 2016, ISBN 978-619- 7209-21- 1
СтатияИванова В., С Гавраилов, Д Димитров, А Тонкова, АМ Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция, Научни трудове на Съюза на Учените в България, Серия В - Техника и технологии, XI, 2014, 184 - 188
ДокладБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Протеини в мъст и вино, Международен енологичен семинар-Приморско, 2013
ДокладКръстева РЙ, Мотиви за занимания с плуване на деца от различни възрастови групи през свободното време, сборник материали от научна конференция ,,Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 2007, ISSN 978-954-775-799-8, 211 - 217
СтатияБаева МР, Полиолите като заместители на захарта в тестените сладкарски изделия, Известия на съюза на учените – Сливен, 22, 2013, ISSN 1311- 2864, 21 - 26
СтатияTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Food Quality Evaluation According to their Color Characteristics, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, 1, 2015, ISSN 1820-6417 Online ISSN: 1820-6425, 1 - 10
ДокладArabadjieva N., E. Arnaudova, D. Stoeva, Simulation observations of the catalytic convertor work, 80 мiжнародна наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, Нацiональний унiверситет харчових технологiй (Киïв,), 2014, 79 - 81
СтатияНесторова Д., Фитнес гимнастиката в обучението на студенти, Спорт и наука, изв. 3, 2009, ISSN 1310-3393, 103 - 107

Страница 20 от 73

Общо: 3608

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив