Забравена парола

Страница 21 от 73

Общо: 3606

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияJirovetz L, G Buchbauer, ZR Denkova, A Stoyanova, I Murgov, V Gearon, S Birkbeck, E Schmidt, M Geissler, Comparative study on the antimicrobial activities of different sandalwood essential oils of various origin, Flavour and Fragrance Journal, 21 (3), 2006, 465 - 46811
СтатияJirovetz L, S Bail, G Buchbauer, ZR Denkova, AK Slavchev, A Stoyanova, E Schmidt, M Geissler, Antimicrobial testings, gas chromatographic analysis and olfactory evaluation of an essential oil of hop cones (Humulus lupulus L.) from Bavaria and some of its main compounds, Scientia Pharmaceutica, 74 (4), 2006, 189 - 20111
СтатияGA Kostov, M Angelov, ZR Denkova, IN Dobrev, B Goranov, Lactic acid production with Lactobacillus casei ssp. rhamnosus NBIMCC 1013: Modeling and optimization of the nutrient medium, Engineering in Life Sciences, 11 (5), 2011, 517 - 52711
СтатияNedelcheva PP, ZR Denkova, P Denev, AK Slavchev, AI Krastanov, Probiotic strain Lactobacillus plantarum NBIMCC 2415 with antioxidant activity as a starter culture in the production of dried fermented meat products, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 24 (1), 2010, 1624 - 163011
СтатияSchmidt E, S Bail, SM Friedl, L Jirovetz, G Buchbauer, J Wanner, ZR Denkova, AK Slavchev, AS Stoyanova, M Geissler, Antimicrobial activities of single aroma compounds, Natural Product Communications, 5 (9), 2010, 1365 - 136811
СтатияSoare LC, M Ferdeş, SV Stefanov, ZR Denkova, R Nicolova, P Denev, C Bejan, A Pǎunescu, Antioxidant activity, polyphenols content and antimicrobial activity of several native pteridophytes of Romania, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 40 (1), 2012, 53 - 5711
СтатияSoare LC, M Ferdes, SV Stefanov, ZR Denkova, R Nicolova, P Denev, C Ungureanu, Antioxidant and antimicrobial properties of some plant extracts, Revista de Chimie, 63 (4), 2012, 432 - 43411
СтатияStamenov N, G Tomov, ZR Dnkova, IN Dobrev, In Vitro Study on the Adhesion and Colonization of Candida albicans on Metal and Acrylic Piercings, Acta Medica Bulgarica, 43 (1), 2016, 5 - 1311
СтатияКолева А., БВ Бозаджиев, АП Кръстева, Проучване на възможностите за смилане на сушени клубени от топинамбур и билки, Научни трудове на УХТ "Хранителна техника и технологии", LVI (1), 2009, 83 - 87
СтатияЙовчев Ал, АП Кръстева, БВ Бозаджиев, Гранулометричен състав на брашнени смески с добавка на брашно от топинамбур, Научни трудове на УХТ "Хранителна наука, техника и технологии", LVII (1), 2010, 147 - 152
СтатияДимитров НД, БВ Бозаджиев, А. Колева, Установяване появата на микробна развала в брашна с добавка на топинамбур, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 16 - 19
СтатияДимитров НД, БВ Бозаджиев, А. Колева, Водна активност на хляб с топинамбур, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, I, 2011, 30 - 33
СтатияИванов ГЙ, TB Balabanova, МА Baltadzhieva, KP Vasilev, Effect of ripening temperature on the fermentation process in Bulgarian white brined cheese produced form cow and buffalo milk, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,, 18 (1), 2015, 47 - 60
СтатияКръстева АП, МР Баева, Цв. Гогова, АГ Дуракова, БВ Бозаджиев, Flour mixes with Herb Additives, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 11 - 15
СтатияКолева А., НД Димитров, БВ Бозаджиев, Изследване възможностите за гранулиране на комбиниран фураж с брашно от листа на пауловния, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVIII (1), 2011, 247 - 252
СтатияMilenkov BH, М. В., Д. Г., Д. Й., A COMPUTER PROGRAM FOR CALCULATING THE PLASTIC VISCOSITY OF CHOCOLATE MASS USING THE CASSON METHOD, Journal of Science, Technique and Technologies Food and Packaging (5), 2014, ISSN 1314-7773, 69 - 72
СтатияTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, PI Nikovski, Intelligent Classifiers for Non Destructive determination of Food Quality, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, 12 (1), 2013, ISSN 1820-6417, 19 - 30
СтатияМинчев МС, АИ Ташев, Методика за изчисляване на интензивността на слънчевата радиация в хоризонтална и наклонена равнина по часове, Топлотехника за бита, 1, 2011, 30 - 35
СтатияТашев АИ, МС Минчев, ДГ Атанасов, Изследване на слънчевото покритие при сушене на картофи в слънчева конвективна сушилня с комбинирано енергозахранване, Топлотехника, 3 (1), 2012, 42 - 45
СтатияДушкова МА, НД Менков, НГ Тошков, МА Стоянова, Процесни характеристики при екструдиране на картофени люспи, навлажнени с диафилтрационен суроватъчен концентрат, Хранителна наука, техника и технологии, 1, 2011, ISSN 1314-3913, 122 - 125
СтатияStoev DS, R Smilkov, AI Tashev, ND Penov, VT Shikov, KM Mihalev, Еffect of drying on the antioxidant capacity of bilberries, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16 (1), 2013, 340 - 348
СтатияДушкова МА, НД Менков, НГ Тошков, КТ Динков, Плътност и експанзия на екструдати от картофени люспи, навлажнени с диафилтрационен суроватъчен концентрат, Хранителна наука, техника и технологии, 1, 2011, ISSN 1314-3913, 126 - 129
СтатияХаджиниколова ЛД, РА Атанасова, НГ Тошков, Влияние на физичните свойства на екструдираните фуражи върху биохимичните показатели на подрастващ шаран (Cyprinus carpio L.), Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 14 (1), 2011, ISSN 1311-0489, 46 - 56
СтатияТошков НГ, ЛД Хаджиниколова, Влияние на физичните свойства на екструдираните фуражи върху продуктивните параметри на подрастващ шаран (Cyprinus carpio L.), Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 14 (2), 2011, ISSN 1311-0489, 235 - 243
СтатияТошков НГ, АЙ Ламбрев, Влияние на някои параметри на екструдиране върху основни физични свойства на екструдати, предназначени за храна на риби, Хранително-вкусова промишлменост, 1, 2010, ISSN 1311-0179, 41 - 47
СтатияМенков НД, МА Душкова, НГ Тошков, Възможности за съвместно екструдиране на пшеничен грис с диафилтрационен суроватъчен концентрат, Хранително-вкусова промишленост, 7-8, 2009, ISSN 1311-0179, 51 - 54
СтатияDinkov KT, MA Dushkova, NG Toshkov, Regression models for density and viscosity of ultrafiltration milk concentrates, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 14 (6), 2008, ISSN 1310-0351, 542 - 54811
СтатияНиковски ПИ, Ив Георгиева, Г Бузова, Приложение на зарядно - разряден метод за определяне на капацитет при наличие на активно съпротивление - I част, Наука и технологии, 2 (3), 2012, 102 - 106
СтатияНиковски ПИ, Ив Маслинков, Е Мурджева, Приложение на зарядно - разряден метод за определяне на капацитет при наличие на активно съпротивление - II част, Наука и технологии, 2 (3), 2012, 107 - 111
СтатияДинков КТ, МА Душкова, НГ Тошков, Регресионни модели за плътността и вискозитета на ултрафилтрационни суроватъчни концентрати, Хранително-вкусова промишленост, 8, 2008, ISSN 1311-0179, 38 - 43
СтатияStoev DS, AI Tashev, ND Penov, Study on the specific energy consumption for drying blueberries in convective solar dryer, Proceedings of 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, June 12 – 14, Bucharest, Romania, 1, 2014, 321 - 324
СтатияГеоргиева МГ, ДГ Атанасов, МС Минчев, АИ Ташев, Изследване влиянието на оребряването, скоростта и температурата на въздуха върху температурата на повърхността на абсорбер за въздушен колектор за сушилня, Топлотехника, Издателство на Технически университет-Варна, 5 (3), 2014, ISSN 1314-2550, 3 - 6
СтатияMenkov ND, KT Dinkov, AG Durakova, NG Toshkov, Sorption characteristics of buckwheat grain, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15 (4), 2009, ISSN 1310-0351, 281 - 28611
СтатияMinchev MS, DG Atanasov, AI Tashev, Mathematical model of efficiency of air solar collector, Revista Termotehnica, 1, 2016, 90 - 93
СтатияТошков НГ, АГ Дуракова, Сорбционна кинетика на брашно от елда, Хранително-вкусова промишленост, 12, 2007, ISSN 1311-0179, 45 - 48
СтатияTumbarski YD, NV Zhekova, ID Koleva, ZR Denkova, Antimicrobial activity against some saprophytic and pathogenic microorganisms of Bacillus species strains isolated from natural spring waters in Bulgaria, British Microbiology Research Journal, 4 (12), 2014, ISSN 2231-0886, 1353 - 1369
СтатияDraganova DG, IR Valcheva, YM Stoykov, YD Tumbarski, AI Krastanov, Isolation and identification of new chitinolytic fungi Petromyces alliaceus H5, Bio prospect Journal, 24 (3), 2014, ISSN 1210-1737, 71 - 75
СтатияTumbarski YD, EG Petkov, RG Cholakov, VB Yanakieva, ZR Denkova, Influence of the culturе conditions and the composition of culture medium on the antimicrobial properties of Bacillus subtilis strain 46/H1 against some filamentous fungi, Influence of the culturе conditions and the composition of culture medium on the antimicrobial properties of Bacillus subtilis strain 46/H1 against some filamentous fungi, SE Online, 2015, ISSN 1314-6246, 189 - 194
СтатияTumbarski YD, EG Petkov, ZR Denkova, Study on the influence of the cultural conditions and the composition of culture medium on the antimicrobial activity of Bacillus methylotrophicus BM47 against some fungal phytopathogens, Journal of Global Biosciences, 4 (8), 2015, ISSN 2320-1355, 2990 - 2996
СтатияNikovski PI, Practical synthesis and analysis of one RC model of the half - order constant phase element, Scientific bulletin „Electronics and computers science”, Vol.12 (1), 2012, 19 - 24
СтатияCholakov RG, ZR Denkova, VB Yanakieva, YD Tumbarski, ZL Urshev, IN Dobrev, Biochemical and molecular identification of a strain Leuconostoc lactis BT17, isolated from spontaneously fermented cereal beverage, Academic Food Journal (Akademik Gida), 14 (3), 2016, ISSN 1304-7582, 230 - 234
СтатияNikovski PI, Metrological analysis of charge - transfer capacitive transducer in the presence of resistance, International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, 2 (3), 2012, 288 - 292
СтатияBosakova-Ardenska A, PB Boyanova, PT Panayotov, Application of Global Thresholding Technique in White Brined Cheese Evaluation, International Journal of Innovative Research in Science and Engineering, 2014, 839 - 846
СтатияНиковски ПИ, Сравнителен анализ на методите за измерване на енергийна ефективност на асинхронни двигатели в стандарта IEC 60034-2-1 I част, Наука и технологии, 5 (4), 2015, 79 - 83
СтатияНиковски ПИ, Сравнителен анализ на методите за измерване на енергийна ефективност на асинхронни двигатели в стандарта IEC 60034-2-1 II част, Наука и технологии, 5 (4), 2015, 84 - 88
СтатияПетров Е, ПИ Никовски, Приложение на термовизионните камери в енергетиката, Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, 2 (9), 2016, 66 - 68
СтатияStoilova I., Trifonova D., Marchev A., Krastanov A., Angelova G., Krastanov A., Phytochemical constituents and in vitro anti-diabetic properties of Ziziphus jujubа (Rhamnaceae) fruits, International Journal of pharmacognosis and phytochemical researches, 9 (2), 2017, ISSN 0975-4873, 150 - 158
СтатияStoilova V., Stanchev I., Dimitrova G., Krastanov A., Krastanov A., Growth kinetics and biodegradation of high inhibitory concentration of phenol, catechol and 2,4-dichlorophenol by Trametes versicolor 1, European Journal of Biomedical and Pharmaceutical sciences, 3 (12), 2016, ISSN 2349-8870, 139 - 144
СтатияStefanova P., Angelova G., Georgieva T., Angelova A., , A novel Multiplex PCR Method for Simultaneous Detection of Genetically Modified Soybean Events, Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci, 4 (4), 2015, 256 - 268
СтатияГенчев Р., Ангелова Г., Ангелов А., Проучване на възможността за преминаване на микотоксини от инфектирана тъкан на плодове на арония (Aronia melanocarpa(Mitchx) ELL.) и влиянието на технологичните операции, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 471 - 476

Страница 21 от 73

Общо: 3606

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив