Забравена парола

Страница 21 от 73

Общо: 3608

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияОбрешков ИО, Разработване на проект за панорамна обиколка по маршрут Пловдив – Враца – Белоградчик – Магура – Видин – Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 218 - 221
СтатияKostov G, I Mihaylov, D Blazheva, M Angelov, Investigation and modeling of jet column bioreactor: mixing time in the apparatus, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 194 - 199
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, Цв Гогова, С. Стоянова, К. Колев, Технологична характеристика на примитивни пшеници от вида Triticum Turgidum L. Subsp. Turanicum II част: Египетска пшеница., Научни трудове на УХТ - Пловдив, LIV (1), 2007, ISSN 0477-0250, 148 - 153
ДокладTeneva D, B Goranov, RS Denkova, ZR Denkova, GA Kostov, Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum strains against Escherichia coli strains, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии, 63, 2016
ДокладМинчев М, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Резултати от обследване за енергийна ефективност на учебен корпус 3 на УХТ, Сборник доклади “ЕМФ`2013” ТУ – София, 2013, 254 - 260
ДокладСтоева Д., Н. Арабаджева, Възможности за определяне параметрите на пълначни машини с помощта на съвременни изчислителни методи” Научни трудове УХТ, Том LVI, 2009, Свитък 2, ISSN 0477-0250, 313 – 318., 2009
ДокладИванов И, Възможности за България свързани с изборът на Пловдив за „Европейска столица на културата 2019, Научна сесия „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, Пловдив, СУБ - Пловдив, I (30), 2014, ISSN 1311 – 9400, 137 - 139
СтатияПопов Ил, ВС Станчев, А Сотиров, Система за автоматично регулиране на температура в силозни клетки, V Национална научно-техническа конференция с международно участие, VI.- Пловдив, 1987
ДокладObreshkov IO, Tourism history in Plovdiv, Proceedings International Scientific Conference “Contemporary tourism – traditions and innovations” celebrating the 50th Anniversary of the Establishment of Tourism Program and the 45th Anniversary of the Geography of Tourism Department, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017, 46 - 59
СтатияHadjikinova R, N. Petkova, D Hadjikinov, Denev P., D Hrusavov, Development and validation of HPLC-RID method for determination of sugars and polyols, 20171
ДокладTasheva S, UFT, V Popova, UFT, S Damianova, , Correlations between kinetic and thermodynamic parameters of the extraction of tobacco leaves, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 5, 595 (1), 2019, 1 - 91
ДокладAngelov М, PR Raynov, Model studies the geometry of the valve with purpose hygiene designing, Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies, 6, 2015, ISSN 1314-7773
СтатияGeorgieva L, DS Mihaylova, Evaluation of the in vitro antioxidant potential of extracts obtained from Cinnamomum zeylanicum barks, PROCEEDINGS of the University of Ruse, 53, 2014, ISSN 1311-3321, 41 - 45
СтатияКрачанов ХГ, МГ Крачанова, В Карагьозов, П Денев, АМ Славов, Природни и синтетични добавки при получаване на функционални напитки. Предимства и недостатъци, Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства (ред. Проф.д-р Божидар Попов дмн), 2008, 264 - 266
СтатияGA Kostov, VN Shopska, RS Denkova, MG Ivanova, TB Balabanova, RV Vlaseva, Encapsulation of plant and animal oils used in dairy industry: a review, Acta Universitatis Cibiniensis, Series E: Food technology, 20 (1), 2016, ISSN 2344-150X, 21 - 40
ДокладDenkova RS, B Goranov, D Teneva, ZR Denkova, GA Kostov, GT Dobrev, YD Tumbarski, Antimicrobial activity of phytosterol ester against saprophytic and pathogenic microorganisms, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии, 63, 2016
СтатияGogova TzvI, MR Baeva, L Paramonenko, M Sikora, Wskazniki jakosciowe chleba otrzymanego z mrozonego ciasta wzbogaconego ziolami, Piekarstwo (3), 2012, ISSN 1643-9988, 26 - 28
ДокладПетрова Ив., Ст. Стамов, Кулинарният кетъринг и производ¬ството на здравословни и безопасни продукти, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве” -2012, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 127 - 131
СтатияGerginova M, N Peneva, , Z Alexieva, Analysis of key enzymes involved in the degradation of catechol and o-cresol by Aspergillus fumigatus strain AL3, isolated from the antarctic soil, Food Science, engineering and technologies. Scientific works of UFT, 60, 2013, 1483 - 1485
СтатияДжурков ТГ, Русков Д, , Исследование физических параметров порошкообразного пчелиного меда, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство, 2015, ISSN УДК 639:338, 583 - 589
СтатияПопов Ил, ВС Станчев, Автоматизация на контрола и управлението на процеса съхранение на зърно в силозни клетки, Научно-техническа конференция с международно участие - гр.Толбухин, 1982
ДокладОбрешков ИО, Туристически район Бургаско Черноморие във филателията, . Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия по случай 50-годишнината от създаване на Колеж по туризъм - Бургас, 2017, ISSN 978-619-7125-34-4, 290 - 296
ДокладTasheva S, V Popova, T Ivanova, A Stoyanova, UFT, Kinetics coefficients of solid-liquid extraction of resinoid from tobacco leaves, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 595 (1), 2019, 1 - 81
ДокладRaynov PR, Numerical modeling of a shell-and-tube heat exchanger, Machines Technologies Materials, 3, 2016, 44 - 47
СтатияStoyanova SD, GN Odzhakova, ND Menkov, Drying of wheat seeds to low seed moisture for genebank storage, Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 6 (10), 2007, 2490 - 24991
СтатияИванова МГ, РВ Власева, МН Перифанова-Немска, МА Стоянова, ГП Узунова, Изследване влиянието на топлинната обработка върху мастно-киселинния и сензорния профил на млечно-маслени смеси, Хранителновкусова промишленост, 3 (1), 2014, ISSN 1311-0179, 45 - 49
ДокладObreshkov IO, Contemporary quality approaches in the Bulgarian tourism industry, Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг: Сборник научных трудов Первая международная научно-практическая конференция, Naberezhnye Chelny, Tatarstan, 2013, ISSN 978-5-91875-016-2, 63 - 67
СтатияTeneva D, ZR Denkova, B Goranov, RS Denkova, GA Kostov, TD Atanasova, P Merdzhanov, Chemical composition and antimicrobial activity of essential oils from black pepper, cumin, coriander and cardamom against some pathogenic microorganisms, Acta Universitatis Cibiniensis Series E: Food Technology, 20 (2), 2016, ISSN DOI: https://doi.org/10.1515/aucft-2016-0014, 39 - 52
ДокладРашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Отчитане резултати от внедряване на енергоспестяващи мерки в три от учебните сгради на УХТ, Сборник доклади “ЕМФ`2013” ТУ – София, 2013, 335 - 339
ДокладБадев Й.А., Марков Б.Г., Маслинков И.М., Выбор MPL нейронных сетей для класиффкаторов оптических изображении сельскохозяйственных продуктов, Первая международнная научно-практическая конференция „Актуалнные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг 22 марта 2013г, г. Набережнные Челны, татарская республика, РФ., 2013, ISSN 978-5-91875-016-2, 219 - 225
СтатияДжурков ТГ, Изследване работата на промишлена барабанна сушилня за кристална захар, . Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, XIII, 2016, ISSN 1311-9419, 102 - 107
СтатияПопов Ил, ВС Станчев, Система за автоматичен контрол на температура в силозни клетки за насипни материали, III Национална научно-техническа конференция, X ВИХВП - Пловдив, 1981
ДокладObreshkov IO, ES Yordanova, Dried apple bar technology development for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство. Материалы IV Международной научно-технической конференции, 2017, 4 - 8
ДокладObreshkov I, I Alexieva, Biologically active components in Bulgarian traditional foods with pumpkin (Cucurbita moschata), Traditional Food International – TFI 2012, 2012, 105 - 105
ДокладBoyanova PB, PT Panayotov, Monitoring of milk acid coagulation by rotational viscometer, Agricultural Science and Technolody, 4 (4), 2012, 456 - 458
СтатияTerziyska, M, Y. Todorov, Fuzzy-neural predictive control using fast optimisation polices, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems, 6 (3-4), 2014, 136 - 1441
ДокладDenkova RS, B Goranov, D Teneva, ZR Denkova, H Marinov, GA Kostov, Antimicrobial activity of Bacillus methylotrophicus 47 against phytopathogenic fungi, Scientific Works of the University of Ruse - 2016, Proceedings, 55 (10.2), 2016, 52 - 58
СтатияIvanova V., A Tonkova, A Vassileva, M Safarikova, Characteristics of аerobic EDTA-utilizing bacteria isolated from wastewater, sludge and river water, Ecological Engineering and Environmental Protection, 3, 2004, 32 - 41
ДокладПетрова Ив., Ир. Михайлова, Проучване върху храненето на деца от 3- 7 години, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 228 - 232
СтатияBrazkova MS, AI Krastanov, Polycyclic aromatic hydrocarbons: Sources, effects and biodegradation, Proceedings, University of Ruse "Angel Kanchev", 52 (10.2), 2013, 52 - 56
ДокладObreshkov IO, ES Yordanova, Sensory profile of dried apricot bars for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство. Материалы IV Международной научно-технической конференции, 2017, 681 - 685
СтатияDushkova MA, SD Kozludzhova, KT Dinkov, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, ND Menkov, Investigation of process characteristics during diafiltration of ultrafiltration whey from Kashkaval production, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (2), 2017, ISSN 1310-0351, 325 - 3291
ДокладСпиров ДС, ГП. Терзийски, Автоматично регулиране на постояннотоково електрозадвижване с преобразувател с фазово управление, Пета международна научна конференция “Техника, Технологии и Системи” Техсис 2016, 2016, ISSN 2367-8577, 87 - 92
СтатияPopova A, Z. Dalemska, Mihaylova D, Hristova I, I. Alexieva, Melissa officinalis L.-GC Profile and Antioxidant Activity, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 8 (4), 2016, ISSN 0975-4873, 634 - 6381
ДокладMihaylova DS, C Teneva, V Toneva, Microwave-assisted glycerin extraction of Haberlea rhodopensis Friv. leaves, Food Science, Engineering and technologies, LIX, 2012, ISSN 0477-0250, 252 - 255
ДокладObreshkov IO, F Franz, KM Mihalev, , I Schellenberg, Neutral monosaccharide composition of cell wall material isolated from enzymatically modified pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) purees, CIA – 2011. 6. Conference über Ionenanalyse. Technische Universität Berlin, 2011, 89 - 89
СтатияKostov G, I Mihaylov, D Blazheva, D Stoeva, M Angelov, Bioreactors with light-beads fluidized bed: modeling of the voidage function, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 188 - 193
ДокладDimbareva D, RS Denkova, D Teneva, B Goranov, Z Urshev, ZR Denkova, GA Kostov, Biochemical and molecular-genetic identification of Lactobacillus strains of human origin, Scientific Works of the University of Ruse - 2016, Proceedings, 55 (10.2), 2016, 59 - 66
СтатияIvanova V., A Tonkova, A Vassileva, M Safarikova, Potentional applications of mixed bacterial communities in EDTA biodegradation, Ecological Engineering and Environmental Protection, 4, 2004, 21 - 31
ДокладГлушкова В., РБ Михов, В. Терзиева, Влияние на вида на брашното върху реологичните характеристики на кексово тесто, Сб. доклади X Нац. научно-тех¬ни¬чес¬ка кон¬фе¬ренция с международно участие „Екология и здраве”, 2014, ISSN 1314 – 1880

Страница 21 от 73

Общо: 3608

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив