Забравена парола

Страница 22 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияКансъзов АИ, ВА Кансъзова, НА Шопов, Възможности за окачествяване на черупкови плодове по форма, посредством обработка на изображения с „Vision Assistant“, Сборник с доклади от Международна научна конференция “Унитех’2016”, Габрово, Том II, 2016, ISSN ISSN 1313-230X, II-187 - II-192
СтатияКаменов Л, РЙ Кръстева, Сравнителен анализ на тренировъчните програми по плуване преди Сеул-88 и Сидни-2000, Спорт и наука (4), 2001, ISSN 1310-3393, 111 - 117
СтатияКаменов Л, РЙ Кръстева, Контролът на аеробните възможности при управлението на спортната форма на висококвалифицирани плувци, Спорт и наука (5-6), 2000, ISSN 1310-3393, 60 - 64
ДокладКамбурова В, И Желева, ЦВ Прокопов, Изследване на топлообмена при стерилизация на консерви гроздов сок, Русенски университет “А. Кънчев”, Трудове на юбилейна научна конференция, 44 (1), 2005, 213 - 219
ДокладКалчева - Караджова К, М Кънева, Д Луднева, К Михалев, Органолептична оценка на водни екстракти от сушени листа на маточина (Melissa Officianalis L.), 60-та юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2013”, 18–19 октомври 2013, Пловдив, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 398 - 401
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, К Михалев, М Кънева, Антиоксидантен капацитет на водни екстракти от листа на маточинa (Melissa officinalis L.), Сборник доклади 50 години ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве” , Пловдив, 2012, 27 - 32
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, K Михалев, Н Пенов, М Кънева, В Шиков, Влияние на условията на водна екстракция върху антиоксидантната активност на екстракти от листа на маточина (Melissa Officianalis L.), СА, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве - 2013”, Пловдив 7-8 ноември 2013, Сборник доклади, 2013, 113 - 117
ДокладКакова РА, SOME ASPECTS OF NATIVE LANGUAGE INTERFERENCE IN STUDYING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE, Научни трудове на Университета по хранителни технологии - Пловдив, LXI, 2014, ISSN 0477-0250, 968 - 970
ДокладКакова РА, SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THE FRENCH AND THE BULGARIAN PRESENT TENSE IN TRANSLATION, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, ТОМ LXII, 2015, ISSN 0477-0250, 927 - 929
ДокладКакова РА, MISTAKES IN THE USAGE OF FRENCH PREPOSITIONS UNDER THE INFLUENCE OF BULGARIAN, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, ISSN 0477-0250, 924 - 926
ДокладКавазов З, ЖТ. Стойчев, Някои аспекти на вентилационните системи като обект за управление, Научна конференция “Хранителна наука, техника и технологии - 2016”, 2016
Уч. пособиеКабзев ЙМ, ИИ Игнатов, Технология на пивото, Академично издателство на УХТ, 2011, ISBN 978-954-24-0175-9, 1 - 386
СтатияКабзев ЙМ, ИИ Игнатов, НН Ненов, Изследване влиянието на режимите на ферментация и съзряване в цилиндрично-конични апарати върху качеството на пивото, Хранително-вкусова промишленост (12), 2004, 15 - 16
СтатияКабзев ЙМ, ИИ Игнатов, МД Динев, Изследване влиянието на методите на майшуване върху качеството на пивната мъст при използване на филтрационен апарат “Pegasus” и варилна система “Merlin”, Хранително-вкусова промишленост (2), 2005, 17 - 20
СтатияКonarev A, Konstantinova S, Security and Investments in the Industry, Yearbook CEA - Plovdiv, Vol. X, 2014, ISSN 1313–8472, 48 - 59
СтатияК. Иванов, П. Денев, М. Попова-Иванова, А. Нейчева, Възможности за деметализиране на хранителни масла с помощта на природни и химично модифицирани полиурониди, Научни трудове на УХТ, 51 (3), 2004, 466 - 469
ДокладК. Велчена-Иванова, Д. Цанкова, Т. Титова, Ч. Дамянов, Невронен класификатор на цитрусови сокове, използващ VIS-NIR спектроскопия с възможности за инспекция на преснота, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 51 - 56
СтатияК Коликов, Д Иванов, С Божков, Й Епитропов, Отклонение на кулоновата сила от силата на електростатичното взаимодействие между две проводящи сфери, Международно научно on-line списание „Наука и технологии“, Съюз на учените – Стара Загора, 2 (3), 2012, ISSN 1314-4111, 91 - 95
СтатияК Коликов, Д Иванов, С Божков, Й Епитропов, Г Кръстев, Електростатично взаимодействие между две проводящи сфери (Обзор), Трудове на ІІ-ра Студентска научна конференция "От атома до космоса", 2, 2014, ISSN 2367-5586, 13 - 16
СтатияК Коликов, Д Иванов, Й Епитропов, С Божков, Електростатично взаимодействие между две проводящи сфери - Обобщение закона на Кулон, Journal of Technical University Sofia, branch Plovdiv "Fundamental Science and Applications", 16, 2011, ISSN 1310-8271, 141 - 146
СтатияК Коликов, Д Дакова, Х Христозов, С Божков, Нов тегловен осмотичен метод и устройство, Scientific research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, 8, 2011, ISSN 1311-9192, 101 - 108
СтатияК Kolikov, D Ivanov, G Krastev, Y Epitropov, S Bozhkov, Electrostatic interaction between two conductive spheres, Journal of Electrostatics, 70, 2012, ISSN 0304-3886, 91 - 9611
СтатияЙочева ЛД, МР Баева, Р Василева, СИ Ламбов, ИН Панчев, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на малко хлебче в процес на съхранение, Специализирано издание Хранителна наука (2), 2007, ISSN 1311-0179, 8 - 13
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Факторен анализ на дългосрочната задлъжнялост на предприятия от хранителната индустрия, Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 112 - 115
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Един модел за измерване и оценка на капиталовата динамика на предприятие от хранителната индустрия, Сборник от доклади на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, VI Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 2015, ISSN 1314-9547, 223 - 229
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" в страната (измерване и оценка на рентабилността), Сборник от доклади на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, VI Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 2015, ISSN 1314-9547, 217 - 223
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" в страната (анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 216 - 265
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" (анализ на обръщаемостта на вземанията), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 134 - 139
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" (анализ и оценка на ликвидността), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 257 - 260
ДокладЙорданова-Динова, П., Анализ на факторите, влияещи върху краткосрочната задлъжнялост на предприятия от хранителната индустрия, Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 108 - 112
ДокладЙорданова-Динова, П., Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" (анализ на обръщаемостта на материалните запаси), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 140 - 145
Уч. пособиеЙорданова-Динова П., Учебно помагало по анализ на стопанската дейност, Академично издателство на УХТ- Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0284-8, 1 - 227
ДокладЙорданова-Динова П., Тенденции на оборотния капитал на предприятията от "Месопреработка" (на примера на подотрасъла в Пловдивска област за периода 2006-2010 г.) в контекста на междуфирмената задлъжнялост, Сборник доклади от научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", LIX, 2012, 907 - 910
ДокладЙорданова-Динова П., Светла Георгиева, Изследване на икономическата рентабилност на предприятия от сектор "Млекопреработка" в страната, Сборник доклади от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2014, ISSN 1314-1880, 349 - 352
ДокладЙорданова-Динова П., Светла Георгиева, Динамика на ликвидността на месопреработвателни предприятия, Сборник доклади от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2014, ISSN 1314-1880, 393 - 397
ДокладЙорданова-Динова П., Светла Георгиева, Възможности на ринейното програмиране при съставяне на производствената програма на предприятие от хранителната индустрия, Сборник доклади от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2014, ISSN 1314-1880, 399 - 404
ДокладЙорданова-Динова П., Светла Георгиева, Анализ на динамиката на оборотния капитал на предприятия от млекопреработватерната индустрия, Сборник доклади от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2014, ISSN 1314-1880, 345 - 348
МонографияЙорданова-Динова П., Динамика на икономическата рентабилност на млекопреработвателни предприятия, Академично издателство на УХТ- Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0283-1, 1 - 122
Уч. пособиеЙорданов ДГ, Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост, Сайпрес, Пловдив, 2016, ISBN 978-954-92614-7-9
ДокладЙорданов ДГ, Сравнителен анализ на методи за дране на свине, Сборник доклади от VIII-ма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве’2010”, 2010, 305 - 310
Уч. пособиеЙорданов ДГ, Развитие на техниката в месната и рибната промишленост, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2010, ISBN 978-954-24-0153-7
СтатияЙорданов ДГ, КТ Динков, Математическое моделирование процесса деаэрации фарша для колбасы, Пищевая технология, 1, 2000, 77 - 80
СтатияЙорданов ДГ, КТ Динков, Изследване влиянието на процеса на ултрафилтрация за очистване на отпадни води от месодобивната промишленост, Научно списание за селскостопанска и горска наука ”Екология и бъдеще”, 9 (2), 2010, ISSN 1312-0751, 14 - 17
СтатияЙорданов ДГ, КИ Вълкова-Йоргова, КР Данов, Влияние на карбонатен кутиращ препарат върху реологичните свойства на пълнежна маса за малотрайни колбаси, специализирано издание на сп. “Хранително-вкусова промишленост” (“Хранителна наука”), 4, 2006, 31 - 35
ДокладЙорданов ДГ, КИ Вълкова-Йоргова, ИГ Янчев, Изследване реологичните свойства на пълнежна маса за безструктурни колбаси, Н. тр. на ВИХВП, XLIII, 1998, 317 - 323
ДокладЙорданов ДГ, ИГ Янчев, СГ Драгоев, Ю Пилчева, Изследване върху лепливостта на пълнежни маси за варени малотрайни колбаси, Н. тр. на СУБ, 1, 2000, 321 - 324
ДокладЙорданов ДГ, ГВ Ангелова, КР Данов, Идентификация и проследяемост на заешко месо, Н. тр. на СУБ, VII, 2006, 87 - 93
СтатияЙорданов ДГ, ГВ Ангелова, Идентификация и проследяемост на месо и месни продукти, Месо и месни продукти, 3, 2006, ISSN 0861-6655, 7 - 10
СтатияЙорданов ДГ, Възможности за приложение на ултрафилтрация като метод за пречистване на отпадъчни води от месопреработвателни предприятия, Сборник доклади от VIII-ма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве’2010”, 2010, 311 - 316
СтатияЙорданов Г, Т Маринова, Ж Попова, АИ Кръстанов, ВС Станчев, Възможности за имобилизиране на пивни дрожди в биореактор с фиксиран слой носител. Избор на носител, Хранително-вкусова промишленост (6), 2006

Страница 22 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив